120. szám (2018. tél)

E számunk fő témáját a tőkeuralommal szembeni társadalmi ellenállás globális és helyi lehetőségeinek elméleti és gyakorlati kérdései alkotják. Ezt a témát – nyilvánvaló aktualitásán túl – különösen is középpontba állítja Samir Amin halála, aki a teória és a gyakorlati mozgalom terén egyaránt kiemelkedő életművet hagyott hátra. Barátunktól, elvtársunktól – aki írásaival három évtizede rendszeresen jelen volt folyóiratunkban – nem búcsúzó írásokat közlünk. Éppenséggel azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a kapitalizmussal szembeni társadalmi ellenállás sokféle irányból szerveződik, láthatók a szellemi ellenállás kontúrjai is, noha egyelőre megoldatlan a részkérdések és az egész kapcsolata a rendszer fejlődésében, átalakításában. Amin ennek szellemében alkotott, s a róla szóló megemlékező írás is ezt érzi lényegesnek. A tőkés rendszer egyetlen nagy problémája sem gyógyítható a rendszer keretein belül. Az útkeresés mind szélesebb körben s mind magától értetődőbben folyik. A tüntető, ellenálló fiatalokat világszerte megérintette a világos antikapitalista perspektívák hiánya. Írásaink egy része ezt a szükségletet kívánja kielégíteni. A kritikai társadalomtudomány irányzatainak új kérdésföltevéseiről – a marxista kritikai földrajz bemutatása után (lásd előző számunk írásait) – ezúttal a mélylélektan (a pszichoanalitikus elmélet) kritikai potenciálja kerül terítékre és önálló, nagy ívű tanulmány foglalkozik Polányi Károly „kettős mozgás” fogalmának, a társadalom piaci és a kulturális integrációjának antagonizmusával. Végül sor kerül két 1956-tal kapcsolatos – ismeretlen vagy kevéssé ismert – tény- és eseményközlésre – eredeti dokumentumok tükrében.

Tartalomjegyzék
30 év múltán. Miért bukott el a liberalizmus Magyarországon (is)? – Krausz Tamás
Arcok
„De az emberek szükséglete, hogy autentikus és szabad életet éljenek, nem múlik el” Beszélgetés a 70 éves Tamás Gáspár Miklóssal
Artner Annamária: Samir Amin szellemi öröksége
A cikk a 2018 szeptember 3-án elhunyt, korszakos jelentőségű és hatású marxista forradalmár és teoretikus életművének állít emléket. Amin folyamatosan fölvizsgálta és a valóságos gazdasági-társadalmi változásokhoz igazította saját nézeteit, midőn napjaink globális kapitalizmusának működését elemezte, s a gyakorlati kérdések szem előtt tartásával törekedett a posztkapitalista társadalom, illetve az oda vezető út főbb jellegzetességeinek leírására. Minden megnyilvánulásával a radikális társadalmi progressziót, a globalizáció kapitalista, kizsákmányoló jellegének és az ökológiai pusztításnak a megszüntetését célozta. Ebből a nézőpontból értékelte a világ munkásosztályának elmúlt száz évben vívott harcait és emancipatorikus kísérleteit, s ennek érdekében igyekezett stratégiai és taktikai iránymutatásokkal szolgálni.
Asszociációk
Samir Amin: A Társadalmi Világfórum és az Alternatívák Világfórumának két évtizede. Részlet a szerző emlékirataiból
Dokumentum
Az antikapitalista ellenállási mozgalmak helyzete a világban és Európában, 20012018
Az Attac Magyarország Egyesület helyzetértékelése – Benyik Mátyás
György László: Számvetés – Megjegyzések egy „apokrif” Eszmélet-lapszámhoz
Történelem

Böröcz József: „Kivégeztek bennünket”. A Honvéd Együttes ötvenhatos forradalma Kínában
A sztálini ideológiai népművelés és művészetirányítás egyik ikonikus intézménye, a Magyar Néphadsereg Munka Vörös Zászló Érdemrendjével kitüntetett Központi Művészegyüttese 1956 őszén három és fél hónapos vendégszereplésen járt a Kínai Népköztársaságban. A vendégművészek szenzációszámba menő, emberfeletti erőfeszítést igénylő turnéjuk közepén értesültek a hazai eseményekről. Nyomban Forradalmi Tanácsot választottak, küldöttet indítottak haza, hogy „élőben” hozzanak információkat szeretteik hogylétéről s az otthoni helyzetről. A tanulmány rövid összefoglalását adja az Együttes művészei politikai és erkölcsi állásfoglalásainak, és annak, ahogy kínai vendéglátóik – köztük a politikai csúcsvezetés tagjai – menedzselni próbálták a jószerével menedzselhetetlen politikai helyzetet.
Analízis
Tallár Ferenc: Polányi és a „társadalom védelme”
A tanulmány Polányi Károly egyik központi fogalmát, a „kettős mozgást”, azaz a társadalom „két szervező elvének”, a gazdasági liberalizmusnak és a „társadalom védelmének” működését vizsgálja, továbbá azt a társadalomképet, amit az utóbbi fogalom feltételez. A szerző Polányit olyan baloldali szerzőként értelmezi, aki mintegy megelőlegezve a New Left álláspontját, nem az antagonisztikus osztályokból, nem az osztályharcból, hanem a „társadalomból mint egészéből” indul ki, miközben az antagonizmust az integráció két formája, a piaci és a kulturális integráció között lokalizálja. Ez az átrendeződés lehetővé teszi, hogy Polányi a politika világát autonóm szféra gyanánt értelmezze, és a demokratikus küzdelmeket új kontextusba helyezze.
Csányi Gergely: A pszichoanalitikus elmélet kritikai potenciálja ma. Mélylélektan és világrendszer-elemzés
A tanulmány célja egyfelől hogy bemutassa azoknak az elméleteknek az eszmetörténetét, amelyek a kapitalista osztályviszonyok mélypszichológiájának felderítésére és kritikájára irányultak. Másrészről annak eszmetörténeti bemutatása, hogy miként szorult háttérbe a tudattalan szempontja a társadalomtudományi, illetve a társadalom szempontja a pszichológiai gondolkodásból. Legvégül pedig, hogy megpróbálja megválaszolni a kérdést, hogy mi a mélylélektan kritikai potenciálja ma, azaz, hogy a pszichoanalitikus metapszichológia mivel tud hozzájárulni egy modern kritikai elmélethez.
Tényről tényre  
Szalay Gábor: Izrael 
Olvasójel
Bartha Eszter: Humanisták, aktivisták, technokraták az értelmiség szerepváltozatai Szalai Erzsébet: Hatalom és értelmiség a globális térben. Tanulmányok és publicisztikai írások 2015–2018. Budapest, Kalligram, 2018. 
Másképp más kép
Tütő László: Bajnok-ság – lélektani jegyzet 
Egy olyan világban, amely nem ismeri a megnyugtató eligazodást segítő szabályszerűségeket, a szigorúan jogkövető magatartás az illető eltévedéséről tanúskodik. Ahol nincsenek egyértelműen világos játékszabályok, ott bajnoknak lenni képtelenség. A „bajnok” minősítés a rendszeridegenséget, ezért a nevetségessé válást mondja ki.