Válság és foglalkoztatás

A szerző következtetése szerint a foglalkoztatás globális válsága végső soron a munka és a tőke viszonyának geopolitikai egyenlőtlenségekkel és történelmi-társadalmi igazságtalanságokkal terhelt kapcsolatából adódik. A helyzet semmiképpen sem újkeletű, legfeljebb egyes vonatkozásaiban újszerű, még nem tapasztalt. A cikk nem csupán a jelen termelési krízis generálta negatív hatásokat vizsgálja, de elemzi azt a gazdasági világrendszert is, mely az előbbi kialakulásáért is felelős.

1. A foglalkoztatás általános trendjei

1.1. Munkamennyiség

A kapitalista termelés profitérdekeltségéből (a kisajátított nyereségre való törekvésből) következik, hogy az egy foglalkoztatott által produkált munkamennyiség nő: ez részben a ledolgozott óraszámok, részben a munkaintenzitás növekedését jelenti. Egyik összetevő mérése sem könnyű azonban, hiszen éppen ez az, amit a statisztika nem mutat ki, elsősorban éppen azért, mert a foglalkoztatók ezek számontartásában és nyilvánosságra hozatalában nem érdekeltek. (Ki jelentené be, hogy dolgozóit rendszeresen tovább dolgoztatja, vagy gyorsabb munkára készteti, mint ami törvényes?)

Mint ahogy a kvantumfizika korai eredményei sem kísérleti, hanem logikai úton születtek, úgy a munkamennyiség abszolút és relatív foko­zásának (a ledolgozott órák számának és intenzitásának növekedése) is logikai szükségszerűség, amelyet azonban számtalan empirikus kutatás is alátámaszt. Munkaerőpiaci felmérések széles körűen bizonyítják, hogy a foglalkoztatottak a globalizáció korában már eddig is fokozott mértékű munkára kényszerültek, és ezt közvetve alátámasztják egyes statisztikai adatok is.

 • Az Európai Tanács által 1975-ben létrehozott, a munka- és életfel­tételek javítását célzó európai alapítvány, az Eurofound keretében 1991 óta készített European Working Conditions Surveys legutóbbi kötete (EWCO, 2007) szerint a munkaintenzitás szerte Európában nő, ami egyfelől a munkaórák számának, másfelől a munkasebes­ségnek és a szoros határidőknek köszönhető. A felmérésben a munkavállalók 60%-a állította, hogy munkaidejének legalább egy­negyedében nagyon gyorsan kell dolgoznia, miközben ez az arány 15 évvel azelőtt még „csak" 47% volt. A megkérdezettek 62%-a (1990-ben még csak 50%-a) szoros határidőknek kell eleget tegyen, ismét csak munkaidejének legalább egynegyedében. A legnagyobb munkaintenzitásról a magasan képzett kékgallérosok számoltak be, miközben összességében a fehérgallérosokra nehezedő nyomás jobban nőtt, mint a kékgallérosoknál. Ugyanakkor a munkamen­nyiség-növekedés jobban érinti a nőket, mint a férfiakat. A munka­vállalókra nehezedő nagyobb nyomás egyre inkább a piaci (tehát nem a technológiai) követelmények miatt emelkedik: a kliensek, felhasználók, vevők megtartásáért folyó versenyből. Mindez a ver­senynek a munkahelyen belüli fokozódását is tükrözi. A felmérésben résztvevők 42%-a állította, hogy a munkamennyiség-növekedésre a kollégák hatására kerül sor, szemben a 15 évvel korábbi 37%-kal. A munkakörülmények ilyen romlása szoros összefüggésben áll az egészségügyi problémák (depresszió, szív- és érrendszeri megbe­tegedések stb.) növekedésével.
 • Az USA-ban a feldolgozóiparban 1945 után a heti ledolgozott óra­szám általában 40 óra körül alakult, csak ritkán érte el a 41-et, a 90-es években azonban megugrott, 1993 és 2000 között végig 41 fölött volt (1997-ben megközelítette a 42-t), majd átmeneti csökkenés után 2006-tól ismét 41 fölé emelkedett, s egészen a válság jelentke­zéséig ott is maradt. Hasonlóképpen áll a helyzet a túlórák átlagos számával is. Ez a vizsgált periódusban évtizedekig heti 3 óra volt, a 80-as évektől elkezdett emelkedni, és a 90-es években 4 óra fölé nőtt (volt olyan év, 1997, amikor meghaladta az 5 órát). (BLS)
 • Írországban a „felzárkózást" hozó 90-es években a korábbi 39-ről közel 42-re (1996-ban 42,2-re) nőtt a heti átlagos óraszám a feldol­gozóiparban, és a későbbi mérséklődéssel sem állt vissza a 80-as évek végi helyzet. Még 2007-ben is átlagosan 40,5 órát dolgoztak az emberek hetente.

A munkaintenzitás növekedése megbújik a technológiai fejlődés látsza­ta mögött. Mint a fent idézett Eurofound-jelentésből is kiderül, a munka sebességének növekedése nem az új technikák alkalmazásának, hanem a piaci követelményeknek köszönhető. Pitti (2004, 2009) saját számí­tásai alapján 1997 óta a magyarországi hozzáadott érték növekedése 29-31%-ban a termelékenység növekedéséből, ezen belül is 90%-ban a tőkeintenzitás növekedéséből, és csak 10%-ban a munkaintenzitás növekedéséből származott. Eltekintve itt most attól a ténytől, hogy a munkaintenzitás nem jelent termelékenységnövekedést, ezért nem lehet annak komponense, lássunk két példát arra, hogyan jelenhet meg tőke­intenzitásként a munkaintenzitás növekedése. (Artner, 2004.)

 • Egy alkatrészgyártó külföldről hozott automatizált gyártósort ma­gyarországi beruházásához. Hogy minél több munkahelyteremtési támogatáshoz jusson, (mely a minimálbéren dolgoztatott nők bér­költségének szinte egészét fedezte), úgy növelte a foglalkoztatást, hogy a gépsorokból kiszereltette az automatikát. (A történetet az a mérnök mesélte el, akinek ez a dicsőséges feladat jutott.) Ezután a gyárvezetés minden gépsor végére kitett egy táblát, rajta a terv: 13 másodperc/db. A gép végén egy számláló mérte, hány mp/da­rabnál tart a sor. A gépnél dolgozó asszonyok délelőtt 10, délután 5 perces pihenőre voltak jogosultak. Ha valaki ezen kívül felállt a géptől, az egész sor „borult" (az aktuális mp/db érték felszökött), és az üzemvezetés részéről „jött az ordibálás". Egy-egy ilyen gépsoron kb. 20 nő dolgozott. Automatizáció esetén 2 fő elég lett volna hozzá. Mikor pedig elérték a 13mp/db teljesítményt, a 12mp/db-ra cserélték ki a gépsor végén álló célfeladat-jelző táblát. Az automata gépsor 11mp/db-ot tudott… A statisztikába ez a beruházás is tőkeintenzív technológiai modernizációként került be (hiszen a beruházó erede­tileg fejlett technikát honosított meg), holott az egész teljesítmény a munkaintenzitáson múlott.
 • Egy másik autóalkatrész gyártó cégnél az új, korszerű automatizált megmunkáló gépek kezeléséhez egy emberre volt szükség: a mun­kás berakta a munkadarabot a gépbe, amely 1-2 perc alatt önállóan elvégezte munkáját. A vállalatvezetés kitalálta, hogy ha két gépet egymással szembe fordít, úgy, hogy közé állhat a munkás, akkor ez utóbbi be tud rakni egy munkadarabot az egyik gépbe, mialatt a másik gép önállóan dolgozik. Így tehát, míg a korszerű techno­lógia önmagában véve is növelte a termelékenységet, és egyben kevésbé intenzív munkát követelt volna a munkástól, a megnövelt munkaintenzitás következtében az egy munkaórára jutó kibocsátás megduplázódott, és ez a megduplázódás a statisztikában mint ter­melékenységnövekedés, pusztán csak mint technológiai beruházás eredménye jelent meg (vagyis olyan gép(ek)be történő beruházás­ként, amelynek a kezeléséhez „fél" ember elegendő).

1.2. Bérnövekedés

A világ összes foglalkoztatottjának kisebbik fele áll alkalmazásban (wage-labour), a többi alkalmi munkákból él, kisegítő családtag, egyéni vállalkozó stb. Ez utóbbiak alkotják a veszélyeztetett, vagy „sebezhető" foglalkoztatottak csoportját (vulnerable employment). 2001 és 2007 kö­zött az ILO (2008) jelentése szerint a munkabérek a világ lakosságának kb. 70%-át képviselő 83 felmért ország átlagában évi 1,9%-kal nőttek, ami lassabb, mint az azt megelőző (1995-2000) években. A fejlett orszá­gok átlaga 0,9% volt. A fejlődők közül Latin-Amerika és a Karibi térség produkálta a legkisebb növekedést (0,3%) és a korábbi recessziós, vál­ságos periódusokat bérfelzárkóztatással kompenzálni igyekvő országok (pl. FÁK, Kelet-Európa) a legnagyobbat (14,4%). Gyakorlatilag nem nőtt a reálbér (mint az már a 70-es évek óta köztudott) az USA-ban, valamint pl. Japánban és Spanyolországban sem.

A minimálbérek az e vizsgálatba bevont (és a világ lakosságának 90%-át reprezentáló) országokban az elmúlt bő 10 évben nőttek. Ki kell azonban emelni ismét a hosszú évek óta a világ legversenyképesebb gazdaságának számító USA-t (WEF, 2008), ahol 1995 és 2007 között a minimálbér 17%-ot veszített reálértékéből, és csak 2007 végén (10 évi szünet után) emelkedett. (2008-2009-ben további minimálbér-növelésre kerül(t) sor a válságkezelés keretében.) (ILO, 2008)

A jelenlegi válság munkaerőpiaci hatásait illetően iránymutató az ILO-jelentés készítőinek alábbi két megállapítása (ILO, 2008, 14-16. old.):

 • A vizsgált periódusban (1995-2007) a GDP/fő és a bérnövekedés üteme között ugyan pozitív korreláció található, az egy főre eső GDP „bérrugalmassága" azonban mindössze 0,75 volt. Vagyis a bérek csak háromnegyed részben követik a GDP/fő növekedését.
 • 1995-2000 és 2001-2007 között a „bérrugalmasság" csökkent: míg az első, magasabb növekedéssel jellemzett periódusban a bérek a GDP/fő ütemének 80%-ával nőttek, addig a második, lassuló gaz­dasági növekedésű periódusban csak 72%-ával (ld. 1. diagram).

1. diagram Globális bérelaszticitás 1995-2007

1235_84Artner1.jpg
Forrás: ILO (2006) 16. o.

Vagyis: jó fellendülés idején a bérek nem nőnek gyorsabban, dekon­junktúra idején viszont lényegesen lassabban nőnek (illetve recesszió idején gyorsabban csökkennek: a bérelaszticitás ilyenkor 1,55) a GDP/ főnél. A bérek tehát a fellendülés alatt mutatott (esetenként viszonylag) gyors növekedésükkel sem tudnak felzárkózni a pangó-recessziós időket megelőző szintre, részesedésük hosszú távon és globálisan csökken a GDP-ben. (Ezt természetesen más statisztikák direkt módon is kimutat­ják, ld. pl. Eurostat.)

Ez az összefüggés a jövedelemeloszlásnak a kapitalizmuson belüli folyamatos polarizálódására utal, vagyis arra, hogy a foglalkoztatottak az általuk létrehozott új értékből egyre kisebb arányban részesednek (ezt hívta Marx a kizsákmányolási ráta növekedésének). A 2008-ban kirob­bant válság hatására tehát a béreknek az általános GDP/főnél nagyobb visszaesése várható, ami viszont a kereslet szűkítése miatt tovább fogja mélyíteni a válságot.

1.3. Bérkülönbségek

1995 és 2007 között az országok több mint kétharmadában nőtt a felső és alsó bérdecilis1 közti különbség. Azonban néhány fejlett (Franciaor­szág, Ausztria) és több latin-amerikai országban (Uruguay, Paraguay, Ve­nezuela, Brazília, Mexikó) ezek a különbségek csökkentek, és különösen nagy a csökkenés Indonézia estében. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy azokban az országokban, amelyek jelentősebb (pénzügyi, transzformá­ciós) válságon, vagy egyéb gazdasági recesszión mentek át (Argentína, Thaiföld, Dél-Korea, Lengyelország, Magyarország) a bérkülönbségek jelentősebben nőttek. Hangsúlyozandó, hogy a globalizáció éllovasai (pl. az Egyesült Királyság vagy Németország) is a növekvő bérpolarizációt mutató körben találhatók, és sorvezetőjük az USA. (ILO, 2008, 24-25. old.)

Jelentősek, bár minimálisan csökkentek a nemek közti bérkülönbségek az elmúlt bő évtizedben. Az ILO által vizsgált 83 ország (a Föld lakos­ságának 70%-a) körében a női bérek a férfiak bérének 70-90%-ával egyenlők, bár találhatók ennél sokkal rosszabb arányok is, elsősorban Ázsiában. A bérkülönbségek nagyrészt az eltérő termelékenységű szak­mákban való foglalkozásból adódnak, ugyanakkor éppen az azonos (főleg a kvalifikált) munkáért kapható bérek nemek szerinti különbsége az, ami az utóbbi időben növekedést mutat, különösen (de a későbbie­ket nagyrészt determináló módon) a kezdő bérek tekintetében. A másik bérkülönbség-növelő faktor, hogy a nőket társadalmi helyzetük miatt (gyermeknevelés) gyakran akaratuk ellenére is csak részmunkaidőben foglalkoztatják.

Összegezve elmondható, hogy a bérkülönbségek az elmúlt évtized(ek)-ben a legtöbb országban nőttek, függetlenül attól, hogy alacsony vagy magas egy főre jutó jövedelemmel rendelkező országról van-e szó. A bérkülönbségek csökkenését nem piaci mechanizmusok, hanem vala­milyen állami újraelosztó politika eredményezte.

1.4. Foglalkoztatási ráta

A profitorientált termelés logikájából következően a termeléshez szük­séges élőmunka csökkenése nem az egy főre jutó ledolgozandó órák, hanem a foglalkoztatottak számának csökkenésével jár. Ámde nem arányosan: a foglalkoztatottság csökkenéséhez – mint fentebb láttuk – a munkaintenzitás növekedése járul. A foglalkoztatás ezért még an­nál jobban csökken, mint ahogyan azt a termelékenység növekedése megkívánná.

A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú lakosság körében tehát a konjunktúra hullámzásának hatásaival együtt, valamint a kormányok (pl. az EU) erőfeszítései ellenére is hosszútávon csökkenő. (Ld. 2. di­agram.)

 2. Diagram Globális foglalkoztatás 1998-2008

1235_84Artner2.jpg
Forrás: ILO (2009/a)

A foglalkoztatási rátának ez a csökkenése a profittermelés logikájából adódó általános trend, és ezért csak a profittermelés korlátozásának árán és mértékében lehet ellene tenni. Ilyen jellegű törekvés a kormányok részéről, főleg Európában, a „második" vagy „szociális" munkaerőpiac ki­alakítása. Olyan foglalkoztatás létrehozása, amely állami segítség nélkül nem jönne létre (közmunkák, szociális, környezetvédelmi, oktatási stb. tevékenységek támogatása többnyire közhasznú formában). A munka­erőpiacra irányuló állami válságkezelés meghatározó része ilyen.

1.5. Szegénység

A Világbank 2008 augusztusában készített jelentésében elismeri, hogy korábban alulbecsülte a mélyszegénységben (extreme poverty) élők számát2 . A korábbi 950 millióval szemben 1,4 milliárd ember él a mély­szegénységi küszöb (jelenleg 1,25 dollár/nap) alatt. Napi 2 dollárnál kevesebből viszont 2,6 milliárd ember (a lakosság 40%-a) kénytelen tengődni. Míg az 1,25 dolláros küszöb alatt élők száma 1981 és 2005 között csökkent, a 2 dollárnál kevesebből élőké változatlan maradt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szegények összlakossághoz viszonyított aránya csökkent. (Chen and Ravallion, 2008.)

Mindez azonban még az élelmiszerárak emelkedése és a válság kirobbanása előtti kép. 2006 óta a szegénység és a mélyszegénység csökkenése is megállt, és a 2008-as válság munkanélküliséget növelő hatására a szegények tábora nőni kezdett.

2. Munkanélküliség

2.1. Globális helyzet

Az ILO (2009/a) előrejelzése szerint a világon a munkanélküliség 2007-hez képes 18-30 millióval nőhet, de ez a szám elérheti akár az 50 milliót is (a globális munkanélküliség 230 millió főre nőhet), ha a válság tovább mélyül. Az ILO (2009/a) két szcenáriót vázolt fel. Pontosabban felvázolt egy optimista, a munkanélküliség csökkenését tartalmazó szcenáriót is, de ezt maga sem tartja reálisnak, ezért ezzel itt most mi nem is foglalko­zunk (ld. 3. diagram). A jobbik változat szerint a munkanélküliség a vilá­gon 6,5%-ra, (2008: 6,0%), a rosszabbik szerint 7,1%-ra nő 2009-ben. A legtöbb elbocsátásra Kelet- és Dél-Ázsiában kerül sor, a második legtöbb munkahelyet a fejlett országok (beleértve az EU-t) veszítik el.

 3. diagram Globális munkanélküliség alakulása 1999-2009

1235_84Artner3.jpg

 Forrás: ILO (2009/a) 16. o.

Mielőtt bemutatjuk az ILO 2009 elején felvázolt előrejelzését, leszögez­zük: az élet máris túlhaladt ezen. 2009 szeptemberében az ILO főigazga­tója, Juan Somavia, már arról beszélt, hogy a globális munkanélküliség 39-61 millióval, akár 241 millió főre is nőhet, amit jó esetben 11 millióval mérsékelhetnek a kormányok eddig beígért gazdaságélénkítő programjai (Olayinka, 2009). Igaz, ezzel a feltevéssel „kijön" az ILO által 2009 elején jósolt 230 milliós maximális munkanélküliség, s egyelőre védve van a mundér becsülete…

A legnagyobb problémát a munkanélküliség összetételének romlása és a foglalkoztatottak kiszolgáltatottságának növekedése jelenti, amelynek adatait az ILO 2009 eleji globális kitekintése alapján közöljük (ld. 4. és 5. diagram).

 • A dolgozó szegények (napi 1,25 USD alatt élő dolgozók) aránya a 2007-es 20,6%-ról 23-27%-ra, azaz 703-812 millióra is nőhet. A legnagyobb arányú növekedést a Közel-Kelet és Dél-Ázsia szenvedi el. Ez számszerűen annyit tesz, hogy globálisan 93-203 millióval nő a dolgozó szegények száma 2007 és 2009 között, Dél-Ázsiában pedig 95 millióval.
 • A napi 2 USD-nél kevesebből élő dolgozó szegények aránya glo­bálisan 40-ről 45% fölé, azaz 1,2 milliárdról 1,4 milliárdra nőhet. Itt Kínának köszönhetően ismét Dél-Ázsiában lesz a legnagyobb növe­kedés: 52 millió fővel, 530 millió fölé (5%-ra) nő ezen foglalkoztatási csoport nagysága.
 • A fizetetlen, kisegítő családtagként, vagy saját számlára dolgozó, leg­inkább veszélyeztetett foglalkoztatottak (vulnerable unemployment) száma több mint 110 millióval, 1,6 milliárdra nőhet, ami a foglalkoz­tatottak közel 53%-át jelenti.

 4. diagram

A dolgozó szegények (napi 2 USD-nál kevesebből élők) számának és arányának alakulása 1999-2009

1235_84Artner4.jpg

Forrás: ILO (2009/a) 19.o.

5. diagram A sebezhető foglalkoztatottak száma és aránya 1999-2009

1235_84Artner5.jpg

Forrás: ILO (2009/a) 20. o.

Összességében a munkanélküliek és a nap 2 dollárnál kevesebb jöve­delemmel bíró dolgozó szegények száma együtt az ILO adatai alapján 2007-hez képest 2009-ben 227 millióval, és 6,2 százalékponttal, vagyis összesen 1,607 milliárd főre és 52,5%-ra nő. A sebezhető foglalkoz­tatottak egy része tovább növeli ezt a számot, de nem tudni pontosan mennyivel, hiszen nagyrészt átfedésben van a dolgozó szegények kategóriájával. Ha azzal a talán túlzottan is megengedő feltételezéssel élünk, hogy a sebezhető (kisegítő családtagként, önfoglalkoztatóként) dolgozóknak csak egynegyede keres napi 2 dollárnál kevesebbet, akkor az előbbi számokat 30, illetve 400 millióval kell megnövelnünk. Így azt kapjuk, hogy a legrosszabb helyzetben levők az aktív korú népesség 65,8%-át, azaz több mint 2 milliárd főt tesznek majd ki 2009-ben az ILO legrosszabb szcenáriója alapján, ami 6,8 százalékponttal és kb. 250-260 millió fővel több, mint a megfelelő 2007-es adatok.

A krízis a munkaerőpiacon keresztül számottevően rontja a középosz­tály helyzetét is. Részben közvetlenül, a munkahelyek elvesztésével, részben a tartaléksereg „jóvoltából" a bérekre nehezedő nyomással. A béren kívüli juttatások csökkenése, megvonása mellett a reálbér, sőt – nemcsak a költségvetési megszorítások, hanem például a kényszerű­ségből bekövetkező munkaóraszám-csökkentések és kényszerszabad­ságolások miatt – a nominálbér csökkenése is várható.

Juan Somavia az ILO „Tisztes Munka" programja (Decent Work Agenda) javaslatainak időszerűségét látja a fejleményekben. Eszerint felvetései megvalósulnak a mai válságkezelésben (ILO, 2009/b). A munkaerőpiaci válságkezeléssel kapcsolatban tehát a Nemzetközi Mun­kaügyi Szervezet sem tud okosabbat mondani, mint amivel a különböző kormányok már eddig is próbálkoztak: a munkanélküli segélyekre való jogosultság kiterjesztése, a munkanélküliségi járandóságok összegének növelése, átképzés, a nyugdíjalapok védelme, állami infrastrukturális és építkezési beruházások, kis- és középvállalkozások támogatása, szoci­ális párbeszéd vállalati, szektorális és nemzeti szinten.

2.2. Regionális kitekintés

A legnagyobb munkanélküliségi rátát 2008-ban, a már kezdődő válság hatását is beszámítva Észak-Afrika és a Közel-Kelet mondhatja magáé­nak, rendre 10,3 és 9,4%-kal. Őket követik a nem EU-tag volt közép- és dél-európai országok és a FÁK együttesen 8,8%-kal, majd Fekete-Afrika (7,9%) és Latin-Amerika (7,3%). A legkisebb rátát Kelet-Ázsia (3,8%) valamint Dél- és Délkelet-Ázsia együtt, és végül Óceánia mutatta (rendre 5,4 és 5,7%).

Észak-Afrika és a Közel-Kelet rendelkezik a legalacsonyabb (47%-nál kisebb) foglalkoztatási rátával a világ régiói közül, ami elsősorban a nők és fiatalok alacsony foglalkoztatottságából adódik, és magas munka­nélküliségi rátával párosul. Az utóbbi időkben megfigyelhető javulást (foglalkoztatottság némi növekedése, a veszélyeztetett foglalkoztatottság arányának valamint a szegénységnek a csökkenése) a válság második (a pénzügyit követő) hulláma meg fogja állítani, és valószínűleg meg is fordítja majd.

Az erősen exportorientált, és a globalizációba Afrikánál jobban bekap­csolódott latin-amerikai és karibi térségben a világgazdasági lassulás már 2008 második felében éreztette hatását a munkanélküliség (egyelőre kis mértékű) emelkedésével. A későbbiekben a veszélyeztetett (sebez­hető) foglalkoztatottak és a szegénység arányának növekedése lesz a legsúlyosabb probléma a régióban.

A fekete-afrikai területek amúgy is nyomott munkaerőpiacát a gazdasá­gi válság második fázisa, a világpiaci tömegáru-keresletcsökkenés fogja még rosszabb helyzetbe hozni. Ez a hatás csak késleltetve érvényesül, és addig még van helye az állami, nemzetközi beavatkozásnak, növe­kedésserkentő intézkedéseknek, amelyeknek azonban figyelembe kell venniük a lakosságszám (természetes szaporulat) növekedését is. (A fekete-afrikai régióban a fiatalok aránya a 15 évnél idősebb lakosságon belül 36%.) Fekete-Afrika azonban nemcsak fiatal népességével, de a dolgozó szegények és veszélyeztetett foglalkoztatottak nagy arányával is kitűnik a nemzetközi mezőnyből.

Az ázsiai régiót egyelőre kevésbé látványosan érinti a recesszió. 2008-ban itt még (a recesszió ellentétes hatásával együtt is) jelentős foglalkoztatás-bővülés történt, miközben a fejlett országokban (Észak­Amerika, EU) már 2008-ban is 900 ezer álláshely szűnt meg (a fejlettek­ben a foglalkoztatottak száma 473,1 millióról 472,2 millióra csökkent). (ILO 2009/a.) Igaz, a jó ázsiai mutatók egyelőre még nagyrészt a globális munkahely-áttelepítés hatását türközik. Kínának a világgazdasági lassu­lás miatt majd szegények százmillióival kell megküzdenie – lehet, hogy a szó szoros értelmében is (esetleges éhséglázadások). Az agráriumból kiáramló munkaerő felszívásához ugyanis legalább évi 8%-os gazdasági növekedésre van szüksége az országnak, amely ütem tarthatóságát a válság erőteljesen megkérdőjelezi.

A fejlett országok és az EU együtt 0,7 százalékpontos munkanélkü­liségi ráta növekedést könyvelt el 2008-ban: a munkanélküliek száma 3,5 millióval 32,3 millióra, a ráta 6,4%-ra nőtt (ILO, 2009/a). E régió számára a társadalom egyidejű elöregedése miatt ezek a munkaerőpiaci változások különös súllyal esnek latba. A megoldás a fejlett technológiák elterjedése, és az ezek kezeléséhez szükséges szaktudás elterjesztése a munkavállalói körben. Ha maradnak a tőkepiaci, profittermelés által meghatározott viszonyok, akkor csakis a fejlett országok által kifejlesztett új technológiák felfutásával emelkedhet ki a válságból a világgazdaság. A jövő nagy kérdése, hogy a világgazdasági válság közepette lesz-e elég erő ebben az országcsoportban a szükséges technológiai váltás végrehajtásához.

A korábbi technológiai váltásokat a II. világháború, valamint a 80-as évek adósságválsága katalizálta. A tranzisztor (a korszerű mikro­elektronikai technológiák alapja) a háborúban szükséges rádió­technikai (radar-) kutatások eredményeként született meg az ame­rikai állam megrendelésére dolgozó Bell Laboratories-ban (AT&T) 1947-ben. Az 1982-ben kirobbant adósságválság során a fejlődő országok sora kamat, beruházási kedvezmény, valutaleértékelés, reálbércsökkenés stb. formájában egyrészt közvetlenül jövedelmet fizetett a fejlődő országoknak, másrészt hozzájárult, hogy ez utób­biak elavult tőkéiket (termelési technológiáikat és áruikat) haszonnal értékesítsék, újra befektessék az eladósodott országokban, s köz­ben állami segítséggel átstrukturálják, modernizálják saját iparukat. Ronald Reagan 1983 márciusában meghirdette a csillagháború tervet (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés), az EU-ban a 80-as évek elején beindultak a közösségi technológiafejlesztési programok (1983: Eureka, 1984: 1. keretprogram – energetika, 1987: második keretprogram – elektronika stb.).

Az ILO munkanélküliségi becslései pillanatnyilag túl enyhének lát­szanak, s csak különösen erőteljes állami beavatkozásokkal tarthatók, valószínűleg akkor is csak rövid távon. Lássuk mi is történt az ILO fent ismertetett globális munkaerőpiaci jelentésének kiadása óta:

 • Az EU-ban 1,6 millióval nőtt a munkanélküliek száma, és 2010-re akár a 10%-ot is elérheti az állástalanok aránya (Ramonet, 2009). 2009 szeptemberében az EU-ban már 9,2%-os (a legfejlettebbek­nek számító eurózóna-országokban 9,7%-os) munkanélküliséggel küszködtek, ami a régió egészében 22,1 millió embert jelent. A leg­alacsonyabb munkanélküliségi ráta is 3,6%-ot tett ki (ezt a jelentős részmunkaidős foglalkoztatási szerkezetéről ismert Hollandiában mérték), a legnagyobbat pedig a korábban az EU-kibővülés egyik si­kerpéldájának számító Spanyolország mondhatta magáénak (19,3%) 2009 harmadik negyedévében. A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája az EU 27-ben több mint 20%, Spanyolország esetében pedig ennek mintegy kétszerese. (Eurostat, 2009).
 • Az USA-ban a válság miatt 2009 márciusáig 3,6 millió munkahely szűnt meg, a munkanélküliségi ráta 11,6%-ra emelkedett, és még az állami segítség hatására is alig csökkent, az Eurostat (2009) szerint 2009 szeptemberében 9,8%-on állt.
 • Kínában 20 millióan váltak munkanélkülivé, Indiában 500 ezren kerültek utcára a válság első hónapjaiban.
 • Az „élethosszig tartó" foglalkoztatásáról, s így hagyományosan alacsony munkanélküliségi rátájáról ismert Japánban 2009 augusz­tusában 5,5%-os munkanélküliséget mértek.

Az eddigi tényadatok – melyeket napról napra új elbocsátások táplál­nak – már most is meghaladják az ILO által jósolt alsó határt (a munka­nélküliség minimum 18 milliós növekedése), és a legrosszabb szcenárió bekövetkeztét is szerencsés kimenetelnek vélik.

Amiben egyedül bízni lehet, az az, hogy a kormányok dollármilliárdjai feltartóztatják a termelés összeomlását. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az átstrukturálás (a profitráta növelése) így sem odázható el a végtelen­ségig. Kérdés, minek hatására és milyen gyorsan fog ez az átstruktu­rálódás bekövetkezni: van-e olyan tartalék a tőkefelhalmozás számára, amely ezt a váltást valamilyen „világégés" nélkül le tudja vezényelni?

A kérdőjelek sora azonban itt sem ér véget. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt az alapvető összefüggést, hogy a nyereségtermelés logikája miatt a termelékenység növekedés a foglalkoztatás csökkené­sét eredményezi: a termelésből a korszerűbb technológiák jóvoltából felszabaduló élőmunka, vagyis szabadidő, nem egyenlően oszlik meg a dolgozók között, hanem a munkanélküliek oldalán halmozódik fel. Az álta­lános verseny ugyanakkor a foglalkoztatásban maradt „szerencséseket" több, intenzívebb munkára kényszeríti. Ebből következik (és a korábbi foglalkoztatási trendek vizsgálatából is láttuk), hogy a fejlett technológiák a korábbinál kevesebb foglalkoztatást igényelnek. Az új, korszerű tech­nológiákra épülő fellendülés termelésbővítő hatása tehát éppen nem jár, vagy nem azonos mértékben jár a foglalkoztatás növekedésével, sőt, a termelékeny technológiák terjedésétől függően még csökkentheti is azt. A válság utáni fellendülés ezért nem fogja megoldani a világ foglalkoztatási problémáit, és minél fejlettebb régióról van szó, annál kevésbé.

2.3. Női munkanélküliség

A nemek közti társadalmi munkamegosztás miatt a nők mindig is jobban megszenvedték a gazdasági nehézségeket. Munkaerőpiaci kilátásaikat rontja, hogy körükben nagyobb (a 2009-es ILO-előrejelzés szerint 51-55%) a veszélyeztetett foglalkoztatottak aránya, mint a fér­fiaknál (47-52%). A válság következtében is őket fogja jobban sújtani a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy az ILO szerint 10-22 millió nő válik munkanélkülivé már rövidtávon (2009 folyamán) is, illetve nagyobb arányban nő körükben a veszélyeztetett foglalkoztatottság (ILO, 2009/c). Fellendülés idején a nők foglalkoztatottsága fog lassabban emelkedni (nemcsak közvetlenül háztartási, anyai teendőik miatt, hanem azért is, mert a ki- és átképzési programokban is kevésbé tudnak részt venni), ezért a válság hatását hosszasabban érzik majd.

2.4. Magyarország

A munkaerőpiaci változásokról leggyorsabban értesülő Állami Foglalkoz­tatási Szolgálat adatai szerint Magyarországon 2009 április-májusban már bizonyos enyhülés mutatkozott a munkaerőpiacon a korábban romló adatokkal szemben. A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív lakossághoz viszonyítva 2009 májusában 12,8%, a munkavállalási korú lakossághoz képest 8,5%, az EU-ban előírt számbavételi rendszer szerint 9,9% volt. Abszolút értékekben mindez azt jelenti, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2008 októbere és 2009 májusa között 424 ezerről 564 ezerre (vagyis közel 140 ezerrel) nőtt, 2009 szeptemberéig ehhez képest csak kis mértékben, mintegy 2 ezerrel (566 ezerre) emelkedett. (Az álláskereső nem egyenlő a munkanélkülivel. Az is kereshet munkát, és regisztrálhat „álláskereső­ként" a munkaügyi kirendeltségeken, akinek van állása, vagy – éppen ellenkezőleg – már kimerítette a munkanélküliségi ellátást, ezért mun­kanélkülinek már nem számít.)

A csoportos leépítések 2008 december – 2009 május hónapokban összesen 27.891 főt érintettek, ami több mint a 2008 teljes éves adat, és az azt megelőző teljes 12 hónap (2007 december – 2008. november) 143%-ával ér fel. Mindeközben a vállalkozók által kínált új munkahelyek száma az elmúlt fél évben (2008. december – 2009. május) sosem ha­ladta meg a 40 ezret. A 2009 májusában kínált 39,6 ezer álláshelynek ráadásul csak egyharmada volt államilag nem támogatott, vagyis az állam foglalkoztatás-ösztönző politikája nélkül mindössze 13 ezer fő számára kínálna munkát a gazdaság.

Új jelenség, hogy az elbocsátások nem csak a szakképzetlen munka­erőt érintették: leginkább a szakképzett, középfokú végzettségűek köré­ben nőtt a munkanélküliek száma, és a munkaerőpiaci helyzet romlása érződött a diplomás álláskeresők számának alakulásában is. A pálya­kezdők általában nehezebben helyezkedtek el, mint korábban. Körükben az álláskeresők száma 2009 márciusában 46 ezer főt tett ki, szemben a

2008 februári 42 ezerrel. A helyzet április után javulni kezdett, májusban már „csak" 42,9 ezer pályakezdő volt álláskereső. A pályakezdők ősszel léptek be nagy számban a munkaerőpiacra, ahol elhelyezkedésük nagy nehézségekbe ütközött.

A recesszió hatását jelzi, hogy a leggyorsabban az eddig munka­helyekkel jobban ellátott, exportorientált (elektronikai, autó-) iparokkal büszkélkedő területeken, Közép- és Nyugat-Dunántúlon emelkedik a munkanélküliek száma, és itt már hónapokkal korábban megkezdődtek az elbocsátások. 2008 június és 2009 május között ebben a két nagyré­gióban 66-72%-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, Közép-Ma­gyarországon pedig 51,1 %-kal. Mindezzel együtt továbbra is Észak-Ma­gyarország és az Észak-Alföld munkanélküliségi mutatói a legrosszabbak (2009 májusában a gazdaságilag aktív népességhez képest rendre 21,1 és 20,0%) és Közép-Magyarországé a legjobb (5,4%).

A tartósan (több mint egy éve) álláskeresők száma 2008 októbere és 2009 márciusa között több mint 10%-kal, 156 ezer főre nőtt, azt követően csökkent, májusban 142,6 ezer fő, az összes munkakereső 25,3%-a volt.

6. diagram

A munkanélküliség alakulása 2007 és 2009 harmadik negyedéve között Magyarországon (ezer fő és %)

1235_84Artner6.jpg

Forrás: KSH

Ez még mindig nagyobb, mint az egy évvel korábbi szint. A nyilvántartott munkanélküliek 37,7%-a (közel 212 ezer fő) semmilyen ellátásban sem részesül. (ÁFSZ)

A válság hatása azonban, a második negyedév látszólag konszolidációt hozó hónapjaival szemben, 2009 márciusával nem csengett le. A KSH (2009/a) őszi adatai szerint a foglalkoztatottság tovább csökkent (138 ezer fővel volt kevesebb, mint egy évvel korábban) a munkanélküliek száma pedig tovább nőtt. (Ld. 6. diagram.) 2009 harmadik negyedévében a munkanélküliségi ráta már 10,3%-on állt, ami 436 ezer munkanélkülit jelentett, ez 109 ezer fővel haladta meg az egy évvel korábbit. A mun­kanélküliség 1996, a Bokros-csomag hatása óta nem volt ilyen magas Magyarországon.

Az elbocsátások száma továbbra is elsősorban a nyugat- és közép­dunántúli régióban emelkedett. A 15-24 éves korosztály munkanélküli­ség rátája 27,7%-ra ugrott, szemben az egy évvel korábbi 20,8%-kal. A munkavégzés szempontjából legaktívabb, 25-54 éves korcsoport rátája pedig szintén jelentősen, 9,3%-ra nőtt. A hosszabb távú (több mint egy éve) munka nélkül lévők a munkanélküliek 42,3%-át tették ki. Ez az arány (miként a munkanélküliség átlagos hossza is) az elmúlt hónapokban a friss elbocsátások miatt valamelyest csökkent.

Mindehhez a reálkeresetek csökkenése járult: az 5 főnél többet fog­lalkoztató gazdálkodó szervezeteknél a bérek reálértéke 2009 január­augusztus átlagában 2,1%-kal maradt el az előző év hasonló időszakától, elsősorban a közalkalmazotti bérek csökkenése (a 13. havi bér megszűn­tetése) miatt (KSH, 2009/b).

És ezzel még nem értünk a válság végére. 2009 októberében pl. a GE bejelentette, hogy 2010-ig 2500 alkalmazottjától válik meg. 1300 főtől Nagykanizsán, 700-tól pedig Vácott (itt bezárva az egész üzemet).

3. Migráció

A migráció révén a fejlett országok számottevő mennyiségű olcsó mun­kához jutottak az elmúlt évtizedek során. A világon 86 millióra teszik a migráns munkavállalók számát, de családtagjaikkal együtt a szülőföldjü­ket elhagyók száma meghaladja a 200 milliót, ami a Föld lakosságának kb. 3%-ával egyenlő. 2007-ben a vendégmunkások hazautalásai 337 milliárd dollárt tettek ki, ennek 75%-a (251 millió dollár) fejlődő orszá­gokba áramlott.

1960 és 2007 között évi átlagban 1,6 millió fő vándorolt, kutatók szerint 2010 és 2050 között évi átlagban 2,3 millió ember teszi majd ezt. Ehhez járul az országokon belüli vándorlás, ami ennek a számnak a többszö­röse. Csak Kínán belül 126 millió (1980-ban 26 millió) főre becsülik a vándorlók számát.

Az illegális migránsok száma 20-30 millió. Évente 1,2 millió kiszolgál­tatott (főleg afrikai) gyermek „kényszervándorol" (árunak tekintik őket, üzérkednek velük). (IOM, 2009/a.)

A migráció földrajzi koncentrációja igen nagy: mindössze 12 ország ad otthont a vándorlók több mint háromnegyedének. A legnagyobb kibocsátó ország Kína, India és a Fülöp-szigetek, a legnagyobb befogadók az USA és Kanada mellett Németország és Franciaország (IOM, 2009/b).

A nemzetközi migránsok állományán belül az utóbbi évtizedekben csökkent Ázsia, Afrika, Latin-Amerika és Óceánia aránya, viszont nőtt az egykori Szovjetunió területének és Észak-Amerikának a részesedése. Az ex-szovjet területekre vonatkozó adat azonban torzít, mivel a mozgás nem annyira az emberek vándorlásából, mint inkább a határok változá­sából adódott. Az utóbbi évtizedek legfontosabb és egyre növekvő je­lentőségű célpontja Észak-Amerika (elsősorban az USA) volt: az összes vándorlás egynegyede jut erre a területre napjainkban (IOM, 2009/a).

Az USA-ba évente több mint egymillió legális bevándorló érkezik, azonban a szakértők további félmillió illegális munkavállalóval számolnak. Ezek az emberek a becslések szerint évi 50 milliárd dollárral gazdagítják az Egyesült Államokat (Cárdenas, 2009). (Az USA a külföldön tanuló diákokat is a legnagyobb számban fogadja be, aránya ezen a „piacon" 22%.) Nem nélkülözheti ezeket a munkáskezeket, pedig most, a válság idején biztosan jelentősen visszaesik a számuk.

A világgazdasági válság a képzetlen migráns munkavállalókat érinti legrosszabbul. Az ő munkalehetőségeik szűkülnek be először (építőipar, vendéglátás, bányászat stb.) és mivel az ő körükben a legnagyobb a feketén foglalkoztatottak aránya, ők a legvédtelenebbek is munkanélküli­ség, kitoloncolás esetén. Ugyanakkor éppen ez az a munkavállalói réteg, amelynek otthon sem kedvezőbbek, sőt többnyire még kedvezőtleneb­bek a munkához jutási esélyei. Ezért valószínű, hogy ha csak tehetik, közülük sokan kint maradnak a fogadó országban, fenntartva-szaporítva az illegális munkások számát. Ez utóbbi csoportba sodródhat az eddig legálisan foglalkoztatottak jó része is.

A fekete gazdaságnak a válság miatt bekövetkező duzzadására Magyarország is jó példa: már a válság első heteiben több kis- és középvállalkozás elbocsátotta, esetleg feketén foglalkoztatta tovább munkavállalóit, illetve ezek egy részét. Az informális szféra ilyen bővü­lése további nyomást fog gyakorolni a bérekre és munkakörülményekre mindenütt a világon.

Az elbocsátásokon kívül a vándorló munkavállalókat a szociális juttatá­sok leépítése vagy megnehezülése, és a foglalkoztatás körülményeinek romlása is különösen érzékenyen fogja érinteni. A migránsokat kibocsátó országok és lakosaik számára a hazautalások csökkenése és elmara­dása okozhat fizetési mérleg- és megélhetési gondokat. (Mexikóban például már most 14 millió család éhezik, és az USA-ból visszatérő, vagy ott tovább munkát nem találó családtagok fizetésének kiesése tovább fogja növelni számukat). Nemcsak a már kint lévők keresnek kevesebbet, de az otthoniak sem indulnak útnak külföldi munkavállalás reményében. De csökkennek az átutalások nem utolsó sorban azért is, mert a külföldön munkát vállalók a bankrendszerben megingott bizalom miatt is visszafoghatják hazautalásaikat. Különösen súlyossá teheti a kibocsátó országok helyzetét, hogy – mint a Világbank becsli – a fejlődő országokba érkező egyéb transzferek (FDI, export-árbevétel) is csök­kenni fognak (IOM, 2009/c). Mindez az országok további kényszerű eladósodásához vezethet.

A fogadó országokban a munkanélküliség és a jövedelemcsökkenés felerősíti a diszkriminációt és xenofóbiát – amire az egyik legjobb példa éppen Magyarország -, és tovább nehezíti a migránsok munkavállalását. Ehhez járulnak a válságban felerősödő piacvédelmi intézkedések sorá­ban már eddig is hozott bevándorlási korlátozások (pl. Olaszország, Fran­ciaország, Egyesült Királyság), illetve a migránsok hazatérését ösztönző eszközök (Spanyolország). A nehezedő legális migráció fellendítheti az embercsempészetet is (IOM, 2009/c).

A hazatérő migránsok az otthoni munkaerőpiaci helyzetet súlyosbítják, terhelik a szociális költségvetést, hozzájárulnak a társadalmi feszültsé­gekhez.

Más oldalról viszont a migráns munkavállalók több szektorban (pl. egészségügy, házimunka, agrárium, építőipar) szívesen látottak a munkaadók részéről, sőt a nyomott piaci viszonyok között még nőhet is irántuk a kereslet, ami további hatást gyakorol a legális és nem migráns munkaerőpiacra a bérek és munkafeltételek romlása formájában. A ha­zautalások csökkenése ellen ható, bár azt nem kompenzáló lehet még, ha a külföldön dolgozók éppen az otthoniak romló anyagi helyzete miatt növelik hazautalásaikat.

4. Összegzés

Összegezve azt állítjuk tehát, hogy a munka már a válság előtt is fokozott mértékben alá volt vetve a tőkének, a profittermelés céljainak, amely alá­vetés nem kis részben oka a válságnak. Ugyanis a foglalkoztatottak csak munkajövedelmük erejéig képesek fizetőképes keresletként megjelenni a piacon. A fennmaradó rész (értéktöbblet, profit) a tőketulajdonosok kezében van, ezt csak ők tudják elkölteni. Tehát a hozzáadott értékből való mind kisebb munkarészesedés (bér) azzal jár, hogy a fennmaradó, arányában és abszolút nagyságában is mind nagyobb értékrész realizálá­sa a tőketulajdonosok feladata és lehetősége volna. Mivel pedig ezt vagy magánfogyasztással, vagy pedig tőkeberuházással tudják megtenni, a magánfogyasztás pedig minden túlzó mértékével együtt is véges, kény­telenek mind több tőkeberuházást eszközölni. Természetesen a termelés nem képes a globalizációban felhalmozott roppant tőkéknek megfelelő mértékben növekedni (mindig „maga előtt szaladni"), ezért jelent meg és duzzadt óriásira a globalizáció idején a termelésben profittal nem befek­tethető tőkék értékesülését kínáló pénzügyi-spekulációs szféra, és ezzel karöltve a munkarészesedés mesterséges megemelése a fogyasztási hitelek (előrehozott vásárlások) formájában.

Azzal a paradoxonnal van tehát dolgunk, hogy a munkarészesedés csökkentése a tőkeértékesülés és tőkefelhalmozás feltétele, miközben éppen ez a tőkefelhalmozási folyamat eredményez szükségképpen értékesíthetetlen tőketömegeket, azaz válságot. A munkaerőpiacok globalizációja (a tőkeáramlás előtti akadályok teljes lebontásával) fel­gyorsította és eszkalálta ezt a problémát.

A tőke és a munka közötti viszony a válság idején sem változik meg, így a válság nem oldható meg a munka számára megnyugtatóan. Amennyiben ugyanis az állam megmenti a bajba jutott (profittal értékesülni nem képes, elavult) tőkéket, akkor életképtelen termelési technológiákat és struktúrákat tart fönn, végső soron pedig elodázza ezeknek a tőkéknek (vállalatoknak) a megsemmisülését, és az ezzel járó munkanélküliséget. Ha azonban szabadjára engedi a válságot, ami munkanélküliséggel és (további) bérleszorítással jár, akkor az állam maga is hozzájárul a fize­tőképes kereslet csökkentéséhez, akadályozva a termelés bővülését, és ekképpen tovább mélyíti a recessziót.

Ezért tűnik első pillanatra működőképes megoldásnak a tőke-munka (profit/bér) arány csökkentése, ami a hagyományos szociáldemokrácia központi követelése. Az erre egyes (fejlett) régiókban lehetőséget adó történelmi szakaszt (a jóléti állam korát) azonban a globalizációban felhalmozott tőkék, termelékeny technológiák és megváltozott társadal­mi-politikai erőviszonyok már maguk mögé utasították. A tőkefelhalmo­zásban hatalmasra nőtt monopóliumok gazdasági-politika ereje, valamint a tőkeértékesülés logikájának alávetett termelékenység növelés nem a munkaóráknak, hanem a foglalkoztatottak létszámának a csökkenését eredményezi. Ha magasabb bért kapnának is a foglalkoztatottak, nem tudnák pótolni sem az elkölthetetlen profitok, sem a termelésből kieső emberek fogyasztását: a tőkerealizálás problémája megmarad, és a tőkék ideiglenes korlátozása (a piaci folyamatokba való állami beavat­kozás) után újra eszkalálódik.

A válság kulcsa tehát a tőke-munka viszonyban rejlik, ami nem más, mint a termelés és fogyasztás viszonya, vagy másként: a termelőeszkö­zök működtetésének (tulajdon)formája és célja. A válságkezelésnek, a rendszeren (immár nem először) támadt óriási lyuk foltozgatása helyett erre az alapvető kérdésre kellene irányulnia.

Felhasznált irodalom

ÁFSZ: Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, munkaerőpaci jelentések. www. afsz.hu

Artner Annamária (2004): A gazdasági versenyképesség erősítése. A feldolgozó­ipar termelési technológiai színvonala és a versenyképesség. Vállalati interjúk. A Miniszterelnöki Hivatal részére az MTA Világgazdasági Kutató Intézetében folyó kutatás háttéranyagai.

BLS: Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor. Historical Statistics Online. http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=LNS14000000

Cárdenas, Mauricio (2009): Latin America, the Global Financial Crisis and the Velocity of Business. Brookings February 11, 2009. http://www.brookings.edu/speeches/2009/0211_latin_america_cardenas.aspx

Chen, S. and Ravallion, M. (2008): The developing world is poorer than we thought, but no less successful. World Bank, August 2008

Eurofound: Pace of work and intensity. http://www.eurofound.europa.eu/ewco/health/physical/pace.htm

Eurostat (2009): EU jobless rate highest in decade. Eurostat data. Friday 30 October 2009. http://www.europolitics.info/social/eu-jobless-rate-highest-in-decade-art252941-25.html

EWCO (2007): Fourth European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007. http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlflles/ef0698.htm

ILO (2008): Global Wage Report2008/09, Geneva, 2008. http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/globalwagereport.pdf

ILO (2009/a): Global Employment Trends. International Labour Organization, Geneva, January 2009. http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/news/2009/get_final.pdf

ILO (2009/b): Unemployment, working poor and vulnerable employment to increase dramatically due to global economic crisis. Press Release, 28 January 2009. http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang–en/WCMS_101462/index.htm

ILO (2009/c): ILO warns economic crisis could generate up to 22 million more unemployed women in 2009. Press Release 05 March 2009, http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang–en/WCMS_103447/index.htm

WCMS_103447/index.htm IOM (2009/a): Global Estimates and trends. International Organization for Migration. http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en (Letöltve: 2009. március 23.)

IOM (2009/b): Regional and Country Figures. International Organization for Migration. http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/regional-and-country-figures (Letöltve: 2009. március 23.)

IOM (2009/c): The Impact of the Global Financial Crisis. January 2009. IOM Policy Brief, Geneva. http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/policy_documents/policy_brief_jan2009.pdf

KSH (2009/a): Gyorsjelentés. Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 2009. július-szeptember.

KSH (2009/b): Gyorsjelentés. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban. 2009.január-augusztus.

Laborsta: ILO Labour Statistics Online. http://laborsta.ilo.org

Olayinka, Collins (2009): Global unemployment may hit 241 m, ILO warns. Monday, September 21, 2009. Guardian Newspapers. http://www.ngrguardiannews.com/news/article03/indexn2_html?pdate=210909&ptitle=Global%20unemploymnt%20may%20hit%20241m,%20ILO%20warns

Pitti Zoltán (2004): A hazai gazdaság fejlődésének tulajdonosfüggő jellemzői 1997-2003. Budapest, 2004. Munkaanyag.

Pitti, Zoltán (2009): A hazai gazdaság teljesítménymutatói és a kibontakozás esé­lyei. Vitaindító előadás az Európa Klub rendezvényére. 2009. február 17.

Ramonet, Ignacio (2009): The Boom in Unemployment. Progreso-Weekly. 30.March, 2009. http://progreso-weekly.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=854

WEF (2008): The Global Competitiveness Report 2008-2009. World Economic Forum. http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf

 

(A cikk az OTKA 62901 sz. program valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.)

Jegyzetek

1 A bérmunkások legtöbb és legkevesebb bért kapó egytizede határértékeinek hányadosa: az a bér, amely fölött a legtöbbet kereső 10% keres osztva azzal, amely alatt a legkevesebbet kereső 10% keres.

2 A mélyszegénységi küszöb ma 1,25 USD/nap (2005-ös dolláron) ami a világ 15 legszegényebb országának átlagjövedelme.