Korábbi számok kategória bejegyzései

24. szám | (1994 Tél)

Gazdaságelmélet és gazdaságpolitikai témájú írások töltik meg e számunk nagy részét. Kiinduló kérdésünk: lehet-e megfelelő elméleti fogódzókat találni a hazai és a nemzetközi átalakulási folyamatok leírásához? Képes-e a polgári gazdaságelmélet utat mutatni nyugaton és keleten? A brit labdarúgás helyzetét elemző tanulmány a gazdasági folyamatok modellezését az élet egy olyan sajátos területén mutatja be, ahová a piacnak nyilvánvalóan nem lenne szabad betennie a lábát, vagy legfeljebb csak az egyiket. Hasonló megközelítésben foglalkozunk majd későbbi számainkban a kultúra, a természeti környezet és az információ gazdaságtanával is.

Tartalomjegyzék
 1. Szigeti Péter, Andor László, Mocsáry József, Lóránt Károly, Krausz Tamás : Létezhet-e szocialista piacgazdaság?
 2. Vigvári András : A magyar privatizáció néhány jellemzője
 3. Hugo Radice : A külföldi tőke szerepe a kelet-európai átalakulásban
 4. Capital and Class
 5. Paul Williamson, Dan Corry : Játék elképzelés nélkül – Az angol futball válsága
 6. Karl-Heinz Roth : A proletariátus visszatérése és a baloldal gyengesége: a baloldali politika lehetőségei és korlátai a 21. század küszöbén
 7. Trautmann László : A közgazdaságtudomány hellenizálása
 8. Hoch Róbert : A reform gazdaságtörténetéből – Megjegyzések Kornai János cikkéhez
 9. Krausz Tamás : A történetietlen politikai gazdaságtan
 10. Felhívás a Hetek államfőihez a globális adósságválság megoldására
 11. Michael Knüfer : Sütemény és kaviár – A GATT és a harmadik világ mezőgazdasága
 12. Aurelio Martinez, Etienne Largend : Indiánlázadás, új gerillaharc vagy forradalom?
 13. Jean Martin : A francia forradalom második éve

23. szám | (1994 Ősz)

A parlamenti választások időszakában megjelenő számunkban indokolt feltenni a kérdést: vajon meddig is terjed választási szabadságunk? Vajon hogyan viszonyulnak egymáshoz a lehetőségek és a korlátok a létező „demokrácia" rendszerében? A polgári demokrácia elméleti és gyakorlati kérdéseit körüljáró blokkunk sok olyan kérdést tesz fel és próbál megválaszolni, amelyek a napi politikai és politológusi vitákban háttérbe szorulnak. Az írások egy külön csokra foglalkozik a harmadik világ politikai jelenségeivel, mint például az iszlám vagy a populizmus, melyek elemzéséből igen sokan elhagyják a gazdasági viszonyok tárgyalását. Ez utóbbi problémának tulajdonítható, hogy következő számunkban részletesen foglalkozunk majd néhány alapvető gazdaságelméleti és politikai kérdés vizsgálatával.
Tartalomjegyzék
 1. Perecz László, Szigeti Péter, Z. Karvalics László, Hack Péter, Krausz Tamás, Susan Zimmermann : A képviseleti demokrácián innen és túl
 2. Andor László : Társadalom, történelem, politika – interjú Wiener Györggyel
 3. Samir Amin : Tézisek az európai baloldalról
 4. Andor László : Demokráciáink rövid története
 5. Chantal Mouffe : A politikum visszatérése
 6. Yar Mohamed, Katona Magda : A modern iszlám és az agrárkérdés
 7. Balogh András : Integráció és felzárkózás
 8. Francois Burgat : Iszlám és pluralizmus
 9. Volker Perthes : A fundamentalizmus fikciója – Az iszlám mozgalmak normalizálódásáról
 10. Otto Kreye : A fejlődő országok külső eladósodása 10 évvel az adósságválság kitörése után
 11. Folker Fröbel, Susan Zimmermann : Társadalmi konfliktusok a periferikus kapitalista fejlődés zsákutcájában – A Dominikai Köztársaság és Jamaica példája
 12. Csáki György : Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap (1982-1993)
 13. Charta 88 : Nyilatkozat
 14. Mikes Tamás : Ellenzékiség a 80-as években
 15. Polyák Andrea : Új Exodus – A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai
 16. Eszmélet : New Internationalist
 17. NAFTA
 18. Maquiladora
 19. Zapata
 20. n. n. : Egy világ, sok világ – Néhány gondolat a „harmadik világ” fogalmáról
 21. Hogyan lehet visszatérni Németországból a “harmadik világba”?

22. szám | (1994 Nyár)

Korábbi ígéretünknek megfelelően számunk egyik fő témájául a szociálpolitika kérdéseit választottuk, mind elméleti-módszertani oldaláról, mind hazai adottságaink gyakorlati szemszögéből vizsgálva. Írásaink egy másik csoportja a történelmi fejlődés átfogó, elvi jelentőségű kérdéseit boncolgatja a korai társadalmi formáktól a posztmodern történelemfelfogásig. Több elemző tanulmány foglalkozik a tőkés társadalom máig kibontakozott modelljeinek érvényével és perspektíváival. S bizonyára érdekesnek találják olvasóink a vészterhes jugoszláviai és orosz eseményekre reagáló baloldal dilemmáinak és erőfeszítéseinek bemutatását is.
Tartalomjegyzék
 1. Lévai Katalin, Andor László, Kakuszi István, Susan Zimmermann : Kerekasztal beszélgetés a szociálpolitikáról
 2. Loren Goldner : Az eurocentrizmus és tükörképei: posztmodernizmus kontra világtörténelem
 3. Wiener György : Korai társadalmi formák keletkezése és felbomlása – tézisek
 4. Ronald Dore : Japán kapitalizmus – angolszász kapitalizmus. A darwini küzdelem végkifejlete?
 5. David M. Kotz : A szabályozás elmélete és a felhalmozás társadalmi struktúrájának elmélete – Összehasonlító elemzés
 6. Susan Zimmermann : A szociálpolitikai elemzés perspektívái
 7. Andor László : A hatékony jólét – interjú Ian Gough-val
 8. Gere Ilona : A munkanélküliség társadalmi csapdái
 9. Szabó Sándorné : Jövedelemelosztás, fogyasztási struktúra, elosztási dilemmák
 10. B. Aczél Anna : A gyermekvédelem dilemmái Magyarországon
 11. Andor László : A jóléti állam holnap
 12. Catherine Samary : A baloldal vitái Jugoszláviáról
 13. Michael Barrat Brown : Adósság és háború Jugoszláviában
 14. Adamik Mária : A magyar szociálpolitika nemek szerinti perspektívából
 15. Papp György : A Gyermekérdekek Magyarországi Fórumáról
 16. Krausz Tamás : Bevezető egy történelmi esemény dokumentumához
 17. Az orosz értelmiséghez!
 18. Néhány ötletes módszer alárendelt munkaerő létrehozására, avagy hogyan tüntessük el azt a fölösleges szocializmust?

20. szám | (1993 Tél)

A legutóbbi számunkban előrejelzett tematikán – anyagtorlódás miatt – némileg változtatnunk kellett. A szociálpolitika kérdésével foglalkozó cikkek (újabbakkal gyarapodva) átkerültek a következő számunkba; annál nagyobb teret szentelhetünk most jelenlegi fő témánknak, a szociáldemokrácia kérdésének. Írásaink zöme ezt a jelentős eszmeáramlatot és történeti jelenséget elemzi a múlt, a jelen és a lehetséges jövő vonatkozásában. Ezenkívül egy hosszabb tanulmány folytatja a Kádár-korszak múlt számunkban kezdett mérlegelését, és sor kerül egyéb történelmi, önigazgatási és gazdasági témák elemzésére is.

Tartalomjegyzék
 1. Krausz Tamás : Jön vagy megy a szociáldemokrácia? – Néhány előzetes megjegyzés e számunkhoz
 2. Erényi Tibor : Szociáldemokrata sikerek és viszontagságok történelmi nézőpontból
 3. Varga Lajos : A szociáldemokraták és Magyarország modernizációja
 4. Olga Velikanova : Lenin alakja a húszas évek tömegkultúrájában
 5. Maróthy János : Önkéntelen szocializmus? – Kulturális politika a kapitalizmusban
 6. Kádár Zsuzsa : Adalék Marosán György koncepciós peréhez
 7. Gunnar Myrdal : Tervezés és demokrácia
 8. Aleksandr Buzgalin : Hazai gazdaságelméletünk: a válságtól az új paradigma felé?
 9. Szigeti Péter : Szociáldemokrácia: honnan hová? – Erények és gyengeségek
 10. Viktor G. Arszlanov : Három forradalom
 11. Agárdi Péter : Közelítések a Kádár-korszak művelődéspolitikájához
 12. Szabó László : Tézisek a dolgozói tulajdon kiterjesztéséről Magyarországon
 13. Eva Samaranch Gallén, Ramón Franquesca Artés : Önigazgatás Spanyolországban
 14. Tütő László : Egy radikális szociáldemokrata. Adalékok Justus Pál gondolkodói portréjához
 15. Tőkei Ferenc : Üzenetek a XIX. századból. Marx a szociáldemokráciáról

19. szám | (1993 Ősz)

Kádár-rendszer… Abban mindenki egyetért, hogy kevés idő telt el még a rendszerváltás óta, hogy bárki is lényegük szerint ábrázolhatná e korszak és a benne megvalósult társadalmi-politikai berendezkedés sok mindenhez hasonlítható, de semmi mással nem azonos jellemzőit. E számunkban olyan szempontok összegyűjtésére teszünk kísérletet, amelyek talán segítenek kimozdulni az e korszakról kialakult, s máris rögzülni látszó sztereotípiák közhelyszintjéről. Ezért közlünk olyan írásokat is e tematikus számunk részeként, amelyek az állam lehetőségeivel, a totalitarizmus formáival, a felzárkózási esélyekkel, a függőségek kialakulásával, az eladósodással, a mezőgazdaság szerepével, a rendszerváltás következményeivel stb. foglalkoznak. Hiszen mindennek meghatározó szerepe volt a Kádár-korszak arculatának kialakulásában, s így meghatározó szerepének kell lennie a Kádár-korszak megfelelőképpen differenciált értelmezésében is.  

Tartalomjegyzék
 1. alfa : A Kádár-rendszerről – Kádár nélkül – Bevezetés számunk központi témájához
 2. Földes György : A Kádár-rendszer és a munkásság
 3. Tütő László : A szocialista ellenzékiség történetéből – Az 1971-es Kemény-per
 4. Andrea Komlosy : Magyarország adósságciklusai és a világgazdaság 1945 után
 5. Feitl István : A csúcs felé – Megjegyzések egy először publikált Kádár-beszédhez
 6. Kádár János : Előadás az MSZMP KB ülésén, 1963. augusztus 2. (részletek)
 7. Böröcz József : Kettős függőség és a külső kötődések informálissá válása: a magyar eset
 8. Peter Gowan : Az óbor az új tömlőkben: nyugati politika Kelet-Közép-Európában
 9. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor : Néhány tézis a “kádárizmusról” avagy: a “kádárizmus” és a jövő
 10. Bill Lomax : Feltámadás, avagy a hatalom metamorfózisa Kelet-Európában
 11. Nagy Husszein Tibor : “…Carthaginem essedelendam”?
 12. Póczik Szilveszter : Bolsevizmus, fasizmus, totalitarizmus
 13. Tamás Pál : Függőség és állami szerepvállalás – A globális perifériák államának mozgásteréről
 14. Tőkei Ferenc : Üzenetek a XIX. századból – Hol várta Marx az új forradalom kezdetét?
 15. Kapitány Gábor : Még egyszer a baloldaliságról
 16. Kapitány Gábor : Egy főszerkesztő elköszön
 17. Krausz Tamás : A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék (Egy probléma felvetéséhez)