ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1088 Budapest Múzeum u. 7.

Adószám: 18067068-2-42

Bankszámlaszám: K & H 10200830-32319448-00000000

 

K Ö Z L E M É N Y

 
Az Eszmélet Alapítvány az 1 százalékos támogatásból 2011-ben kapott 34.076 Ft-ot az Eszmélet folyóirat megjelentetésére fordította.

 

AZ ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY (ESZMÉLET ALAPÍTVÁNY)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012-ES ESZTENDŐRŐL

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 15009 ezer Ft, a saját tőke 15009 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 3233 ezer Ft összeggel csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben közösségünk pályázatok útján 3020 ezer Ft támogatást kapott.
Ez 2750 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben és költségtérítésben ez évben sem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány - Alapító Okiratában meghatározott - cél szerinti fő közhasznú tevékenysége az Eszmélet c. folyóirat anyagi fedezetének biztosítása és az év során négy alkalommal történő megjelentetése volt. Ezen túlmenően az alábbi tevékenységeket végeztük:
- Eszmélet Baráti Kör keretében havi rendszerességgel előadássorozatot tartottunk;
- kiadtuk Carlos Rojas "Engedelmeskedve parancsolni" című könyvét az Eszmélet Kiskönyvtárban.

Budapest, 2013. 05. 20.

Andor László
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2013. május 24-i ülésén elfogadta.

 

MELLÉKLET

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2012. évi mérlege (adatok ezer forintban):

 

 2011  2012
Forgóeszközök   18242 15009
Követelések 6000 6000
Pénzeszközök 12242 9009
Eszközök összesen 18242 15009
Saját tőke 18240 15009
Tőkeváltozás  16393 16990
Eredmény 1849 -1981
Források összesen  18242 15009

 

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2012. évi eredménylevezetése (adatok ezer forintban):

 

  20112012 
Összes közh. tev. bevétele  6790 4107
Közh. tev. egyéb bevétele 1014 1072
Pályázati támogatás 5770 3020
Egyéb bevétel 6 15
Közh. tev. ráfordításai 4941 6088
Pénzügyi eredmény 1849 -1981
Tárgyévi eredmény 1849 -1981

 

Budapest, 2013-05-20.