ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

Székhely: 1088 Budapest Múzeum u. 7.

Adószám: 18067068-2-42

Bankszámlaszám: K & H 10200830-32319448-00000000

 

K Ö Z L E M É N Y

 
Az Eszmélet Alapítvány az 1 százalékos támogatásból 2012-ben kapott 85.776 Ft-ot az Eszmélet folyóirat megjelentetésére fordította.

 

AZ ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY (ESZMÉLET ALAPÍTVÁNY)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2013-AS ESZTENDŐRŐL

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 12698 ezer Ft, a saját tőke 12698 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 2311 ezer Ft összeggel csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben közösségünk pályázatok útján 1700 ezer Ft támogatást kapott.
Ez 1320 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben és költségtérítésben ez évben sem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány - Alapító Okiratában meghatározott - cél szerinti fő közhasznú tevékenysége az Eszmélet c. folyóirat anyagi fedezetének biztosítása és az év során négy alkalommal történő megjelentetése volt. Ezen túlmenően az alábbi tevékenységeket végeztük:
- Eszmélet Baráti Kör keretében havi rendszerességgel előadássorozatot tartottunk;
- Az Eszmélet mellékleteként kiadtuk a többszerzős "jólét növekedés nélkül" című könyvet
- Kiadtuk Carlos Rojas "Fernand Braudel és a társadalomtudományok" című könyvét az Eszmélet Kiskönyvtárban.

Budapest, 2014. 05. 22.

Andor László
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2014. május 22-i ülésén elfogadta.

 

MELLÉKLET

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2013. évi mérlege (adatok ezer forintban):

 

 2012  2013
Forgóeszközök  15009 12698 
Követelések6000  5900
Pénzeszközök9009 6798 
Eszközök összesen 15009 12698
Saját tőke 15009 12698
Kötelezettség - -
Eredmény-1981 -1017 
Források összesen 15009  12698

 

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2013. évi eredménylevezetése (adatok ezer forintban):

 

  20122013 
Összes közh. tev. bevétele 4107 3014
Közh. tev. egyéb bevétele1072 792
Pályázati támogatás3020 1700
Egyéb bevétel15 522 
Közh. tev. ráfordításai 60884031
Pénzügyi eredmény -1981 -1017
Tárgyévi eredmény -1981 -1017

 

Budapest, 2014-05-22.