Kik azok az anarcho-szindikalisták és mire törekszenek?

A Szovjetunióbeli anarcho-szindikalisták néhány dokumentuma. A bürokrácia és az állam elutasítása. „Hatalmat a népnek, de nem a szovjeteknek!"

Az „anarcho-szindikalizmus" kifejezés a szovjet tömegek tudatában vagy az „anarchista banditizmus" zűrzavarával és lényegével, vagy pe­dig ama bizonyos „munkásellenzékkel" társul homályosan, amely az OK(b)P X. kongresszusán fellépett Lenin ellen.

Az Anarcho-szindikalisták Konföderációja nevű szervezet a 20-as évek végéig működött országunkban, amikor is az NKVD áldozatául esett. Szükségesnek tartjuk újjáalakítását.

Elődeinkhez hasonlóan mi sem vagyunk utópisták, és az emberi személyiség felszabadításáért, az állam nélküli szocializmus felépítésé­ért harcolva mi is megértjük az átmeneti időszak szükségességét, külö­nösen a mi állandó önkényuralommal sújtott országunkban. (…) Jel­mondatunk továbbra is a következő Bakunyin-idézet: „A szabadság szocializmus nélkül privilégium és igazságtalanság, a szocializmus sza­badság nélkül – rabszolgaság és csordalét." (…)

Az államszocialistáktól eltérően a termelési eszközök állami tulaj­donát mi nem tartjuk valóban szocialistának. A tapasztalat az anarcho-szindikalista teoretikusok előrejelzéseit igazolja: az állami tulajdon el­kerülhetetlenül a hivatalnokréteg, a „vörös bürokrácia" tulajdonává alakul, és iszonyatos önkényuralomhoz és visszaélésekhez vezet. Ezért fellépünk azért, hogy az üzemeket, agyárakat és a földet adják átázott dolgozó munkahelyi kollektíváknak.

A modern civilizáció története azt mutatja, hogy a politikai pártok nem lehetnek a néptömegek akaratának kifejezői. Sem a több-, sem az egypártrendszer nem képes arra – az utóbbi különösen nem -, hogy a hatalmat a hivatásos politikusok és bürokraták kezéből a nép kezébe adja. Ezért jelszavunk a következő: „A hatalmat a népnek, nem pedig árpolitikai pártoknak!" Ez azt jelenti, hogy az egész köz­ponti és helyi irányítási rendszernek a pártoktól független Tanácsok kezébe kell kerülnie, ahol a munkahelyi kollektívákba szervezett la­kossági csoportok, a független alkotói és szakszervezetek küldötteinek véleménye lesz döntő jelentőségű.

Látjuk, milyen ártalmas a centralizmus elve (nevezzék bár „de­mokratikusnak"), különösen hatalmas államunk példáján. Egyetlen központból nem lehet figyelembe venni a társadalmi érdekek sokféle­ségét. Egyetlen központból nem lehet tervezni és szabályozni az ország gazdasági, politikai és kulturális életét. Csak a föderalizmus, az ön­igazgatási szerveknek a központtól való függetlensége, a teljes autonó­mia vezetheti ki országunkat a válságból, segíthet elkerülni az osz­tályok és népek pusztító polgárháborús összeütközését.

A felülről irányított átalakítást megfojtja és elsekélyesíti a hatal­mas bürokrata apparátus maradisága. Az alternatív pártok megalakí­tására irányuló kísérletek elkerülhetetlenül új bürokratikus struktú­rákhoz vezetnek, ahhoz, hogy nagyravágyó politikai karrieristák kis csoportja aknázza ki könyörtelenül a lelkes népmozgalmat. Felszólít­juk a dolgozókat, hogy maguk vegyék kézbe saját sorsuk alakítását. Hozzatok létre független alkotói és szakszervezeteket, természet- és környezetvédelmi harci szövetségeket, érjétek el, hogy ezek a szerve­zetek teljes körű politikai jogokat és szabadságot kapjanak.

Konföderációnk erejéhez mérten ebben igyekszik segítséget nyújtani nektek. Ha egyetértetek velünk, ha részt akartok venni a füg­getlen társadalmi és szakszervezetek megalakításában – terjesszétek kiadványainkat, követeljétek vállalatotok (intézményetek) vezető­ségétől, hogy rendezzenek találkozókat Konföderációnk tagjaival.

Éljen az önkormányzati szocializmus!

Golosz, 1982. 2. sz.

 

1072_05Anarcho1.jpg

 

(Ogonyok)

 

 

DEMOKRATIKUS MUNKÁSMOZGALOM

A MUNKÁSOK

FÜGGETLENSÉG

NEVŰ SZAKEGYESÜLETE

MUNKÁSDEMOKRÁCIA A PROLETÁRDIKTATÚRA HELYETT

FELHÍVÁS

A DON- ÉS A KUZNYECKI MEDENCÉBEN SZTRÁJKOL­NAK A MUNKÁSOK!

PITYER MUNKÁSAI!

Először a Kuzbaszban, most pedig a Donbaszban a bányászok be­bizonyították, hogy a munkásosztály volt és marad a legforradalmibb osztály.

A FÜGGETLENSÉG szakszervezet felhívja Leningrád munká­sait, fejezzék ki proletárszolidaritásukat sztrájkoló társaikkal.

Pityeri munkások, gyülekezzetek, ne törődjetek a vezetőséggel, fejezzétek ki, hogy támogatjátok a felkelt bányászokat.

A Kuzbasz és a Donbasz MUNKÁSAINAK ügye – a mi ügyünk! Egyesüljetek a FÜGGETLENSÉG szakszervezetbe!

Akcióitokról küldötteiteken keresztül értesítsétek a FÜGGET­LENSÉG Főhadiszállását: Leningrád, Szadovaja 122-38 (pénteken 19.00-, vasárnap 14.00-).

IKARUSZ-FÜGGETLENSÉG