Munkástörténet – határok nélkül

A tanulmány felvázolja a munkástörténet-írás historiográfiájának nagy szellemi hagyományait, mindezt igen igényes szakirodalmi jegyzék tükrében. Eligazítás nyújt a téma iránt Európán kívül is érdeklődő történészek, szakemberek és laikus olvasók számára is. Bemutatja, hogy miközben a régi munkástörténet-írás meghatározón Európa-centrikus volt, az új munkástörténet-írás különösen érdeklődik a globális összefüggések és az Európán kívüli világ megragadása iránt.

A „munkástörténet" fogalomnak kettős jelentése van. Szigorúan véve a munkásmozgalom történetét öleli fel: szakszervezetek, szövetkezetek, sztrájkok stb. Tágabb értelemben beletartozik a dolgozó osztályok egész története: a munkaügyi kapcsolatok fejlődése, családi élet, mentalitás stb. E kettősség – tegyük hozzá – az angol fogalom sajátossága, noha nem kizárólag az övé. Sok más nyelvben a munkásmozgalom és a munkás­ság (pontosabban a dolgozó osztályok) történetét nem lehet egyetlen fogalom alá begyömöszölni.1

Mind a „tág", mind pedig a „szűk" értelemben vett munkástörténet gyökerei az észak-atlanti régióban vannak. A „tág" értelemben vett mun­kástörténet régebbi, mint a „szűkebben" értelmezett. „Tág" értelemben vett munkástörténetet azóta lehetett írni, amióta a kapitalizmus eljutott egy bizonyos fejlődési szakaszba, és megjelent az igény, hogy megfelelő történeti kontextusba helyezzék a vele járó óriási társadalmi változásokat általában, a „szociális kérdést" pedig különösen. Ilyen irányú kísérletek folytak már az 1848-as európai forradalmak bukása után, de talán már korábban is (van Voss – van der Linden 2002, 1-39; Lucassen 2006, 39-89).

A „szűkebb" értelemben vett munkástörténet csak az 1870-es és 1880-as években kezdett kialakulni. Fejlődéséhez mind politikai, mind pedig elméleti tényezők jelentősen hozzájárultak. Politikailag fontos volt, hogy a nemzeti erőtérben az 1860-as évek végétől megjelentek a munkás­mozgalmak. 1868-ban alakult meg a brit Szakszervezetek Kongresszusa (Trades Union Congress – TUC), ezt követte a Kanadai Munkásunió Kongresszusa (1883), majd pedig az Amerikai Munkásszövetség (1886). Nyugat-Európában 1888-1899 volt a munkásmozgalom fellendülésének „legmozgalmasabb" időszaka. Ugyanebben az időszakban alakultak meg a munkásosztály pártjai is. Úttörő volt e téren a német szociáldemokrácia (1875), de a következő harminc évben sorra létesültek munkáspártok a legtöbb nyugat-európai és észak-amerikai országban is.

Amikor ezek a fejlemények megerősítették, hogy a munkásmozgalmak nem tiszavirág-életűek, hanem hosszú távon is számolni kell velük, elhá­rult egy elméleti akadály is a mozgalmak fejlődése elől. A tizenkilencedik század legnagyobb részében a „béralap" doktrínája igen nagy népszerű­séget élvezett mind a közgazdászok, mind pedig más társadalomtudósok körében. Ezen elmélet szerint létezik egy „természetes bér", amelyet a kollektív gazdasági cselekvés nem befolyásolhat. Ez az álláspont legin­kább a „bérek vastörvényeként" vált ismertté, amit Ferdinand Lassalle német munkásvezér használt az 1860-as években, aki éppen ezért politikai akciót és nem szakszervezeti összefogást sürgetett. A „termé­szetes bér" elméletét nemcsak az értelmiségiek, hanem sok munkás is elfogadta, nem utolsósorban azért, mert a tizenkilencedik században számos sztrájk végződött vereséggel, s a létező munkásszervezetek gyengék és igen gyakran rövid életűek voltak. 1870 táján azonban a béralap-elmélet egyre inkább elveszítette korábbi meggyőző erejét. A legjelentősebb fordulópontot John Stuart Mill egyik tanulmánya jelentette, amiben szakított ezzel a koncepcióval (Mill 1869). Természetesen vol­tak korábbi kritikusok is, de Mill munkájáig a kritika csak meglehetősen szűk körben volt ismert. Mill esszéje azonban azt is jelezte, hogy az idő megérett a paradigmaváltásra, mert néhány éven belül sok európai és észak-amerikai értelmiségi is csatlakozott a béralap-elmélet kritikájához.2 Az emlékezetes paradigmaváltást a kutatók számos okkal magyarázták, a brit szakszervezeti mozgalom konszolidációja azonban nyilvánvalóan meghatározó szerepet játszott ebben az elméleti áttörésben.3

A politikai és elméleti változások ezen kombinációja elegendő oknak bizonyult számos tudós számára, hogy jobban beleássa magát a mun­kásmozgalom történetébe. Ezek a munkástörténészek általában a poli­tikai baloldalon helyezkedtek el; a legtöbben közülük szocialisták voltak, esetleg szociális érzelmű liberálisok vagy keresztények. Közgazdászok nevéhez fűződik ezen időszak két nagy korszakalkotó munkája: Európá­ban Lujo von Brentano 1870-ben publikálta Az egyletek történetéről és fejlődéséről és a szakszervezetek eredetéről c. munkáját, Észak-Ameri­kában pedig tizenhat évvel később jelent meg Richard T. Ely könyve az amerikai munkásmozgalomról.4 Az 1880-as évektől a bérek és árak evo­lúciójáról elsősorban gazdaságtörténészek értekeztek, így ők is részévé váltak a tág és szűk értelemben vett munkástörténet határairól folytatott vitának. Ma is elismert munka ezen a téren James E. Thorold Rogers könyve az angol bérek fejlődéséről a tizenharmadik század óta (Rogers 1884). Mindez azt jelentette, hogy az 1880-as évek végére minden elemi formájában lerakták a munkástörténet alapjait.

Eurocentrizmus versus módszertani nacionalizmus

A tizenkilencedik századi Európában és Észak-Amerikában kialakuló munkástörténet-írást a kezdetektől a módszertani nacionalizmus és eurocentrizmus sajátos kombinációja jellemezte. Ez a kombináció csak nemrégiben vált vita tárgyává. A módszertani nacionalizmus – amit ne keverjünk össze a politikai nacionalizmussal – összekapcsolja a társa­dalmat az állammal, és így egyfajta „leibnizi monádnak" tekinti az egyes nemzetállamokat a történeti kutatás szempontjából. Az eurocentrizmus az észak-atlanti régió történetéből kiindulva írja meg a világtörténelmet: ebből a nézőpontból tekintve Európából és Észak-Amerikából indult ki a modern korszak, majd lassan átterjedt a világ többi részére; ennek a „magrégiónak" a történeti ideje szabja meg a világ más részeinek fejlődé­sét. A történészek úgy írták meg a munkásosztályok és munkásmozgal­mak történetét Franciaországban, Britanniában, az Egyesült Államokban stb., mint különálló mozgalmak és sajátságos (nemzeti) fejlődési utak történetét. Akik figyelmet szenteltek a latin-amerikai, afrikai, ázsiai tár­sadalmi osztályok és mozgalmak történetének, azok is az észak-atlanti sémákba igyekeztek beszuszakolni a régión kívüli világ történetét.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a munkástörténészek nem tekintettek túl a nemzeti határokon. Természetesen megtették, ráadásul már korábban is, de megközelítésük megmaradt a fent kritizált monád-logikánál: a „civilizált" észak-atlanti („nagyobb európai") világot olyan népek lakták, amelyek többé-kevésbé ugyanabba az irányba fejlődtek, csak különböző tempóban. Az egyik nemzet gyorsabban fejlődött, mint a másik, és ezért láthatta az elmaradt nemzet nagyjából a saját jövőjét tükröződni a vezető országok jelenében. Kezdetben nagyon leegyszerű­sítve értelmezték ezt a gondolatot, és például azért tanulmányozták más országok munkásmozgalmait, hogy azok politikai gyakorlatát ültessék át az anyaország hétköznapi munkáséletére és mindennapi politikájára. Ez a látásmód világosan tetten érhető Lorenz Stein írásaiban, aki egyébként úttörő munkát végzett a határok közti német munkástörténet-írás terén. 1842-es tanulmányában, amelyben a szocialista és kommunista áram­latokat elemzi a francia proletariátus körében, már kezdetben feltételezi, hogy a történelem az egyes nemzeteken keresztül fejlődik. Itt Stein azonnal belehelyezkedik a monád-logikába, miután felteszi, hogy egy nemzetben megjelenő minden „jelentős" mozgalom előbb-utóbb megis­métlődik egy másik nemzetben. Ezért úgy vélte, hogy sürgős feladat a francia fejlemények tanulmányozása, ugyanis a szomszédos országban kialakuló radikális mozgalom az idő érésével átterjed Németországra is. Stein felteszi a retorikai kérdést: „Megtehetjük-e tehát, hogy passzívan félreállunk, és messziről nézzük, hogyan terjed közöttünk [ez a mozga­lom], és válik kormányozhatatlanná, pusztán azért, mert nem értjük?" (Stein 1842, iv, ix).

Ez az instrumentalista hozzáállás igen nagy érdeklődést váltott ki a „magasan fejlett" népekből. Hamarosan azonban kiderült, hogy milyen nehéz is hasznos politikai recepteket „exportálni" más országokból. Amikor Werner Sombart fél évszázaddal Stein után megírta az olasz proletariátus történetét, arra a következtetésre jutott, hogy az ilyen ösz-szehasonlító tanulmányok szinte semmilyen hasznos politikai tanáccsal nem szolgálnak az otthoni mindennapi politika számára. Noha Sombart hitt abban, hogy a nemzetek tanulhatnak egymástól, egy olyan funda­mentális látásmód mellett szállt síkra, amelyik elsősorban csak elméleti kérdésekre fókuszál („honnan?", „hová?"). Ez a módosított megköze­lítés egyúttal a kutatási területet is kiszélesítette, mert most már nem volt elegendő a fejlett országok tanulmányozása, hanem a kutatóknak a fejletlenebb régiók történetét is meg kellett ismerniük, „amennyiben ugyanahhoz a kulturális körhöz [Kulturkreise] tartoznak." Miután: „Ha egyáltalán felismerhetőek szabályosságok a társadalmi fejlődésben, ak­kor azoknak meg kell ismétlődniük azon népek történetében is, amelyek később kezdenek el fejlődni; itt kell tehát megerősítést nyerniük azon hipotéziseknek, amelyeket más országok korábbi tapasztalatai alapján kialakítottunk." (Sombart 1893, 178).

Sombart tehát tudományos szintre emelte a monád-logikát követő munkástörténet-írást. Fokozatosan azonban a monádoknak is nyíltak ablakai. Maga Sombart tudatában volt „a fejlettebb országok befolyá­sának azon területekre, amelyek követik őket" (Sombart 1893, 178). A huszadik század folyamán nagyobb figyelmet kapott a különböző népek közötti kölcsönhatás, reciprocitás, noha még mindig az egyes népek maradtak az elemzés alapegységei. James Guillaume-tól (1905-10, 4 kötet), G. D. H. Cole-on át (1956, 2 kötet) Julius Braunthalig (1961-71, 3 kötet) érvényes volt az az értelmezés, hogy a munkásmozgalom nemzet­közi szervezetei a különböző országokat képviselő munkások számára biztosítanak kollektív fórumot – vagyis különböző nemzetekhez tartozó patrióták találkozóhelyéül szolgálnak. Ez az értelmezés egyébként a mozgalomban is tartotta magát (Callahan 2000, 51-87). És a nemzetközi munkásmigrációs irodalomban a bevándorlók vagy megőrizték eredeti kultúrájukat, vagy pedig asszimilálódtak a fogadó ország kultúrájához.

A módszertani nacionalisták két súlyos gondolati hibát vétenek. Elő­ször, természetesnek veszik a nemzetállamot. Ezen azt értem, hogy úgy tekintik a nemzetállamot, mint a történeti kutatás megkérdőjelezhetetlen elméleti alapegységét. Noha természetesen tudják, hogy a nemzetál­lamok a XIX. és XX. században virágoztak fel, mégis úgy értelmezik a régebbi történelmet, mint a későbbi nemzetállam előtörténetét, és úgy tekintenek a határközi vagy határsértő folyamatokra, mint a „tiszta" mo­delltől való eltérésre. Itt tehát tetten érhető a teleologikus gondolkodás.

Három változata van az eurocentrizmusnak, amelyet meg kell említeni. Az első egyszerűen a feledékenység vagy a hanyagság: csak a világ egy része számára van elég figyelem; és a szerző úgy gondolja, hogy a választott régió története úgy is megírható, hogy nem fordít figyelmet a többire. Ezt az attitűdöt jól kifejezi a Samuel Huntington és mások által preferált népszerű megkülönböztetés: „a Nyugat kontra a világ többi ré­sze". A második változat színtiszta előítélet: a szerzők figyelembe veszik a globális összefüggéseket, de ennek ellenére azt hiszik, hogy a nagyobb Európa (beleértve Észak-Amerikát és Ausztrálázsiát) „mutatja az utat". Ez a fajta eurocentrizmus különösen jellemző a modernizációs elmélet hívei között (Binder 1986, 3-33). Robert Nisbet a következőképp jellemezte ezt a fejlődési szemléletmódot: „Az emberiség hasonlatos egy óriási menet­hez, amelynek tagja minden ember, vagy legalábbis majdnem mindenki.

[…] Természetesen a maga specifikus, történetileg kialakult gazdasági, politikai, erkölcsi és vallási értékmintázatával Nyugat-Európa vonul az élen, mint a népek élcsapata. Minden más nép, legyen akármilyen fejlett is a maga civilizációja, mint Kína vagy India, csak »lépked« ebben a me­netben, ami majd idővel eljuttatja a fejlődésnek arra a tökéletes fokára, amit a szent Nyugat képvisel" (Nisbet 1971, 101).5 A harmadik változat empirikus meggyőződésekből áll. Ezt a változatot lehet a legnehezebben felismerni és megcáfolni. Itt olyan tudományos álláspontokkal állunk szemben, amelyeket látszólag újra és újra megerősít a kutatás. Az em­pirikus eurocentristák azért tesznek kijelentéseket, mert úgy gondolják, hogy tényeket közölnek. Azt hiszik például, hogy a szakszervezetek mindig akkor a leghatékonyabbak, amikor a kollektív alkukra koncent­rálnak. Ezt, gondolják, már számtalanszor bebizonyította a történelem. Azok a történészek, akik ekképp vélekednek, minden bizonnyal hevesen tiltakoznának az ellen, hogy eurocentrista előítéleteik vannak, és közülük valóban csak nagyon kevésnek vannak ilyen előítéletei. Ahogyan Jim Blaut írta kései korszakában: „Az eurocentrizmus […] nagyon komplex dolog. Megtilthatjuk a szó minden értékhasználatát, üldözhetünk minden előítéletet, és még akkor is létezni fog az eurocentrizmus mint empirikus meggyőződések halmaza" (Blaut 1993, 9). Az első két változat (a hanyag­ság és az előítélet) elleni küzdelem feladatait relatíve könnyű kijelölni; nagyobb akadályt jelent azonban a harmadik változat. Lucien Febvre fél évszázaddal ezelőtt megfogalmazta: „Minden olyan intellektuális kate­gória, amely a szellem műhelyében formálódik, éppen olyan erővel és zsarnoksággal kényszeríti ránk létezését, sőt makacsabbul tartja magát, mint a gyárainkban készült gépek" (Febvre 1973, 258).

Az új munkástörténet

Az eurocentrizmus és módszertani nacionalizmus keretei között is volt azonban lehetőség lényegi innovációra. Az 1960-as évekre esnek az új munkástörténet-írás kezdetei, ahol fordulópontot jelent E. P. Thompson Az angol munkásosztály születése c. könyve. Ez a kultúrát és tudatot hangsúlyozó óriási munka a munkásosztály történetévé alakította át a munka történetét, miután a kortársak megértették az üzenetét. Az angolul beszélő világban Thompson könyve volt a legfontosabb állomás, amely a régi munkástörténet átmenetét jelezte az újba (Brody 1993, 1-18). Ma széles konszenzus van a szakirodalomban az átmenet jellegéről.6 A régi munkástörténet az intézménytörténetre, a szervezeti fejlődések leírására, a politikai vitákra és vezetőkre, valamint a sztrájkokra fókuszált. Olyan képviselői voltak, mint Sidney és Beatrice Webb, John Commons wiscon-sini iskolája és mások, de voltak köztük marxisták is, mint Philip Foner. Az új munkástörténet-írás arra törekedett, hogy kontextualizálja a munkások harcát. Ahogyan Eric Hobsbawm írja, kiemelte „magát a munkásosztályt [és] azokat a gazdasági és technikai feltételeket, amelyek meghatároz­ták a munkásmozgalmak hatékonyságát" (Hobsbawm 1964, 4).

Az irodalomban sokszor eltúlozzák a régi és új munkástörténet-írás különbségeit, mert az előbbi képviselői is nemritkán komoly figyelmet fordítottak „magára a munkásosztályra", ahogyan ezt láthatjuk például John és Barbara Hammond nagyszerű trilógiájában: A falusi munkás (1912), A városi munkás (1917) és A szakképzett munkás (1920). A trilógia nagyjából azt az időszakot öleli fel, mint E. P. Thompson klasszi­kusa. Természetesen nem tagadjuk, hogy az új munkástörténet-írás az 1970-es és 1980-as években radikálisan megújította az irodalmat, mivel nemcsak a munkafolyamat és a mindennapi kultúra került az érdeklődés homlokterébe, hanem végre a társadalmi nem (gender), az etnicitás, a faj és az életkor is megkapta a megérdemelt figyelmet, együtt a háztartási struktúrákkal, a szexualitással és az informális politikával. Az új munkás­történet-írás valódi értelmiségi forradalmat jelképezett.

Ugyanakkor az új munkástörténet-írás megmaradt a régi, korlátozott perspektíva börtönében. Globális nézőpontból van ugyanis valami kü­lönös Thompson óriási munkájában, amit korábban nem vettek észre, de most, más körülmények között, felkelti a figyelmünket: Thompson úgy rekonstruálja az angol munkásság osztályformálódását (1792 és 1832 között), mintha az önmagában zárt folyamat lenne. Thompsonnál magától értetődő módon Anglia az elemzés logikus egysége – miközben kétségtelenül igaz, hogy külső erők befolyásolták ezt a fejlődést, azok specifikusan úgy jelennek meg, mint külföldi hatások. A francia forradalom például fontos szerepet játszik Thompson narratívájában, mint a mun­kásmozgalmi szervezkedések egyik inspiráló forrása, de a szomszédos országban lejátszódó események mind „külsődlegesek". Ehhez érdemes hozzátenni, hogy Thompson nem szentel figyelmet a birodalmi hatásokra és kapcsolatokra. A gyarmatosítást egyszerűen nem veszi figyelembe, noha az egyre jelentősebb hatást gyakorolt az alsóbb osztályok életére a tizenkilencedik század folyamán.

Peter Linebaugh és Marcus Rediker mutattak rá arra, hogy a London Corresponding Society (ami fontos szerepet játszik Thompsonnál) 1792-es alapításakor a tagok kijelentették, hogy a társaság az egyenlőség híve, tekintet nélkül arra, hogy „valaki fekete vagy fehér, magas vagy alacsony sorú, gazdag vagy szegény." Ugyanazon év augusztusában azonban a társaság nyilatkozatából már eltűnt a fekete és fehér, és csak a magas vagy alacsony sorú, illetve gazdag és szegény embereket tekin­tették testvéreiknek. Linebaugh és Rediker meggyőzően érvel amellett, hogy ezt a hirtelen változást a Haitin valamivel korábban kirobbant forra­dalom magyarázza. „A faj tehát problémás, és Angliában sokak számára fenyegető kategóriává vált, amelyet a társaság jobbnak látott megkerülni" (Linebaugh – Rediker 2000, 274). Ilyen transzatlanti megfigyelésekkel azonban nem találkozunk Thompson munkájában. „Szigetközpontú" megközelítése annál inkább meglepő, mert politikailag internacionalista volt, és gyerekkorától jól ismerte a Brit-Indiáról szóló történeteket, mivel szülei egy ideig ott éltek (Palmer 1994, 11-51; Thompson 1994, 200-225; Nairn 1977, 303-304).

Thompson úttörő munkája ellenére is azt látjuk tehát, hogy voltak bizo­nyos jelentős folytonosságok a régi és új munkástörténet-írás között. Ez a folytonosság megmutatkozik abban a nagy szakirodalomban is, amelyik megpróbálta túllépni a régi munkástörténet-írás korlátait.

Munkástörténet-írás az észak-atlanti régión túl

A munkástörténet-írás fokozatosan kezdett kialakulni az észak-atlanti ré­gión kívül eső területeken. 1898-ban Mihail Tugan-Baranovszkij publikálta az orosz gyáripar történetét (Tugan-Baranovskii 1970); de úttörő munkát végzett Rajani Kanta Das is, aki az 1920-as években számos tanulmányt írt Indiáról és az indiai diaszpóráról (Das 1923a; Das 1923b; Das 1923c). Egy másik úttörő volt Marjorie Ruth Clark, aki valamivel később írta meg az első komoly tudományos munkát a mexikói munkásmozgalom törté­netéről (Clarke 1934).

A huszadik század folyamán számos trendet figyelhetünk meg. Először is, a munkástörténet-írás megjelenik az észak-atlanti régión kívül eső, fejlett kapitalista országokban: Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon. Japánban a bérmunka történetét hosszú ideig elhanyagolták mind a burzsoá, mind pedig a (befolyásos) marxista történészek. Ez a helyzet az 1960-as években változott meg, amikor az egyik történésziskola elkez­dett érdeklődni a „hétköznapi emberek" élete iránt. Ez az iskola narratív történeteket írt, és gyakran romantizálta a falusi alsóbb osztályokat. Ausztráliában az 1960-as évek óta virágzott a munkástörténet-írás, bár voltak kisebb visszaesések.7

Másodszor, a „létező szocializmus" országaiban is volt munkástörténet-­írás, noha azt csak a marxista-leninista álláspont alapján lehetett művelni. Itt a munkástörténet-írás legitimációs célokat szolgált, ami, ahogyan Niederhauser Emil megjegyezte, „paradox módon csak a mozgalomra fókuszált, és a gazdasági és társadalmi feltételeket vagy kihagyták, vagy pedig csak vázlatosan ábrázolták. Sok volt viszont a hősies harc és az áldozat, ami azonban nem volt hiábavaló, mert végső soron ennek kö­szönhető az, úgymond, boldog jelen". (Niederhauser 1987, 149) Ebben a „valódi szocialista" kontextusban is voltak azonban különböző utak: említhetem a lengyel-magyar változatot, ahol jelentős tudományos felfe­dezések születtek az államszocializmus összeomlása előtt, vagy az orosz utat, ahol a munkástörténet-írás nagy fellendülésnek indult 1956 után, ami azonban vereséget szenvedett, és egy évtizeddel később átvette helyét a dogmatizmus; vagy a kínai utat, ahol a „felülről" irányított kapi­talista átmenet komoly válságot okozott a humán tudományokban és a munkástörténet-írásban.8 A történészek azonban mindenhol a forradalom előtti időszakra koncentráltak, hogy elkerüljék a politikai nehézségeket.9 Az 1989-1991-es rendszerváltást követően a munkástörténet-írás nehéz időszakot élt át Kelet-Európában, éppen azért, mert összekapcsolták a legitimációs ideológiával (Sokolov 2006, 397-452).

A harmadik és legfontosabb trend a munkástörténet-írás fejlődése a periférián és a félperiférián. Ahogyan a „Dél" mind több országának munkássága jelentősen gyarapodott, úgy nőtt a tudományos érdeklődés e munkásság tevékenysége és múltja iránt.10 Ezek a tanulmányok nem­ritkán azokra a „problémákra" fókuszáltak, amiket a munkások okoznak a munkaadóknak és a kormányoknak. De ahogyan nőtt a „Harmadik Világ" önbizalma, úgy nőtt az érdeklődés a munkásmozgalmak teljesítménye iránt. Természetesen a különböző történészek politikai kötődése nagyon eltérő lehetett. J. Norman Palmer terjedelmes könyvében (1960) például egy malájföldi gumiültetvény történetét írja meg a második világháború előtti évtizedekben. Palmer a vállalkozók és a hivatalnokok szemével nézi a munkásokat. Jean Chesneaux munkája (1962) a hivatalos kom­munista álláspontot képviseli; míg Guillermo Lora három kötetes könyve (1967-70) trockista mű.

Számos „déli" országban az elmúlt években virágzott a munkástör­ténet-írás. A fejlődés különösen szembetűnő Latin-Amerikában, ahol különösen az 1970-es években az észak-amerikai és európai diskurzus számos munkástémájú kutatást inspirált. Az általános érdeklődés más, nem-elit csoportokra is átterjedt: így fókuszába kerültek a parasztok, a kisvállalkozók, a bennszülöttek, a „feketék" és a bevándorlók. John D. French ekképp összegezte ezt a fejlődést: „Azokban a latin-amerikai országokban, ahol erős volt a munkásmozgalom, már régóta létezett egy igen jelentős munkástörténet-írói hagyomány, például Mexikóban, ami önmaga egy külön világ, de Chilében és Argentínában is. Az 1970-es évek zűrzavara után a munkástörténet-írás Brazíliában, Peruban és Ecuadorban is új erővel és találékonysággal tört előre. […] A munkás­történet-írás emellett tartósan virágzott Bolíviában, Kolumbiában, Vene­zuelában és Uruguayban is. A városi és falusi munkásság láthatóvá vált Közép-Amerika kevésbé iparosodott területein is. A spanyol karib-tengeri térségben Puerto Ricóban virágzott fel a munkástörténet-írás, miközben értékes tanulmányok születtek Kubáról és a Dominikai Köztársaságról is. Az angolul beszélő karibi országok sokszor még ma sem kapnak kellő figyelmet, holott kiváló munkák jelennek meg, amelyek folytatják a Ken Post és Walter Rodney által az 1970-es években írt klasszikus történeti monográfiák nagyszerű hagyományát" (French 2000a 138-39; French 2000b, 279-308).

Ugyanilyen figyelemreméltó a helyzet Dél-Afrikában. Itt is lezajlott az 1970-es években egy nagy vita a munkástörténészek körében, bár itt a „szűk" (intézménytörténeti) és a „tág" (társadalmi és kulturális) meg­közelítés hívei között. „Valóban, megfigyelhető ez a kétféle irányvonal a dél-afrikai radikális történetírásban: miközben a munkástörténet a munkahelyre, az ipari kapcsolatokra és a munkásszervezetekre fóku­szál, a társadalomtörténet a munkásság és más elnyomott csoportok helyzetét az ipari termelésen kívül szemléli." Ezen hasadás oka az 1970 utáni politikai fejlődés. Az új szakszervezeti mozgalom feltétlenül szükségét érezte annak, hogy „saját, személyes" historiográfiája legyen, és „a munkástörténet-írás első erőfeszítéseit vagy közvetlenül az új szakszervezetek igényei diktálták, vagy pedig hasonló megfontolások" (Lewis 1990, 213-35). Ezzel egy időben egy másik fejlemény is történt a dél-afrikai szakirodalomban: azon dél-afrikai történészek, akik külföldön, elsősorban Nagy-Britanniában tanultak, hazatértek, és síkra szálltak egy szélesebb bázisú munkástörténet mellett. E törekvések egyik képviselője volt a Történeti Műhely Mozgalom, amit Ralph Samuel, E. P. Thompson és mások művei inspiráltak (Bozzoli 1990, 237-63; Bonner 1994, 977-85; Cobley 2001, 613-25; Legassick 2002, 111-30).

Indiában, ahol a politikai elit egy részét igen erősen befolyásolja a brit egyetemi hagyomány, a hatvanas évek végén nőtt meg az érdeklődés a munkástörténet-írás iránt.11 Az első monográfiák közül számos erősen hagyományos szemléletű volt, még akkor is, ha egyes szerzők már korán összekapcsolták az intézményes aspektusokat a szélesebb társada-lomtörténettel.12 Ezek a törekvések újabb ösztönzést kaptak az 1980-as években az ún. Subaltern Studies mozgalomtól, amelynek Ranajit Guha volt a fő kezdeményezője. Ez egy erősen átpolitizált irányvonal volt, amely a szegény és föld nélküli parasztokra fókuszált, és több jelentős tanulmányt produkált (Amin 1984; Chakrabarty 1989; Prakash 1990). Időközben ez az iskola Dél-Ázsiában elvesztette korábbi jelentőségét, de paradox módon igen népszerű lett az amerikai kutatók körében.13 Ezzel az új fejleménnyel párhuzamosan megjelent egy harmadik áramlat, amelyben azok a fiatal kutatók játszották a főszerepet, akiket érdekelt a munkástörténet, de eltávolodtak a Subaltern Studies-tól, és a munkások­ra és családjukra helyezték a hangsúlyt. Ez a harmadik iskola jóval több érdeklődést mutatott az infrastrukturális problémák iránt, és kezdemé­nyező szerepet játszott egy munkástörténeti levéltár megalapításában (Simeon 1995; Nair 1998; Sen 1999; Chandavarkar 1994; Chandavarkar 1998; Joshi 2002; Behal – van der Linden 2007).

Ha eltekintünk a globális Délen lejátszódó fejleményektől, akkor is elmondható, hogy az 1950-es évektől az Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában működő történészek érdeklődése is megnőtt az afrikai, ázsiai és latin-amerikai országok munkásmozgalma iránt. Ez politikai motivációjú figyelem is volt, ami eredetileg sokat „köszönhetett" a hideg­háborús környezetnek és a gyarmati felszabadító mozgalmaknak: erősen antikommunista érzület, valamint az a vágy motiválta, hogy csökkentsék az ezen országok munkásaira gyakorolt kommunista befolyást.14 Termé­szetesen voltak szocialista vagy kommunista érzelmű történészek is, akik a „másik oldalon" dolgoztak a felszabadult gyarmatok vagy félgyarmatok történetén.15 Valamivel később, a nemzetközi diákmozgalom hatására a fiatal japanológusok, sinológusok és afrikanisták elkezdtek érdeklődni a vizsgált régió munkástörténete után is, amit számos disszertáció és monográfia bizonyít (Pohl 1976; Mathias 1978).16 Míg a kommunisták és antikommunisták gyakran csak intézménytörténeti szempontokkal foglalkoztak, az „új baloldal" követői általában a tágabb munkástörténetet művelték.

Másodszor, azokban az országokban, ahol a munkástörténet intézmé­nyes aspektusai iránt csökkent az érdeklődés, megfigyelhető egyfajta folytonosság, mert a kutatók a társadalomtörténet szomszédos oldalai irányába mozdultak el, például a nőtörténet, az etnikai csoportok tanul­mányozása vagy pedig a migráns-tanulmányok felé.

Szervezetek és hálózatok

A munkástörténészek az 1950-es évek végétől kezdték kiépíteni saját szervezeteiket és elősegíteni a kommunikációt. 1959-ben Ausztriában létrehozták a Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung nevű szerve­zetet. Britanniában 1960-ban jött létre egy hasonló társaság (a munkás­ságtörténet- és munkásmozgalomtörténet-írásért), Society for the Study of Labour History néven. 1961-ben ennek társintézményét is létrehozták Ausztráliában (Australian Society for the Study of Labour History).17 Hamarosan hasonló szervezetek alakultak Kanadában, az Egyesült Államokban, Svédországban, Írországban és más országokban is.

Az észak-atlanti régión kívül eső országokban csak nemrég történt meg az igazi fellendülés a konferenciák szervezése, társaságok alapítása stb. dolgában. Igaz, 1977-ben volt egy fontos dél-afrikai esemény – ebben az évben alakult meg a Munkástörténeti Műhely – de igazi áttörésre csak 1996-ban került sor. Ekkor alapították meg az Indiai Munkástörténészek Társaságát, ami nemcsak kétévente rendez konferenciákat, hanem sok más tevékenységben is aktívan részt vesz.18 2000-ben megalakult a Mun-dos do Trabalha, ami a brazil történészek társaságán belül (ANPUH) öleli fel a munkástörténészeket.19 Az első konferenciákat Karachiban (1999), Szöulban (2001) és Dzsakartában (2005) tartották.20 Egy második dél­afrikai konferenciára 2006-ban Johannesburgban került sor.

A nemzeti erőfeszítésekkel párhuzamosan erősödtek a kapcsolatok a különböző országok és kontinensek munkástörténészei között. Már a korai munkástörténészek is „átlépték" a határokat, amikor az Inter-nacionálék történetét tanulmányozták, vagy azt, hogyan befolyásolta a Párizsi Kommün vagy az orosz forradalom más országok történetét.21 Szisztematikus transznacionális kapcsolatokról azonban, ha óvatosak va­gyunk, akkor a legkorábban csak az 1960-as évektől beszélhetünk, noha úttörő munkát végzett e téren az International Institute of Social History által elindított Grüngbergs Archiv (1911-30) és az International Review of Social History (1936-40).22 A véleménycsere 1965-ben intézményes státuszt kapott, ez évben rendezték meg Linzben a Munkástörténészek első Nemzetközi Konferenciáját, amit évente rendeztek újra. Ezek a kon­ferenciák alkalmat adtak a keleti és nyugati történészek találkozására. A kommunizmus 1989-es összeomlásával megszűnt a találkozó ezen speciális jellege; de már azelőtt is szárazzá vált a linzi dialógus, mert a résztvevők kerülni akarták az ellentmondásokat. Az 1990-es évek elejétől a szervezők megpróbálják a színvonal emelésével növelni a konferencia vonzerejét (Konrad 1994, 575-78).23

A nemzetközi kapcsolatok bővülését mutatja az IALHI 1970-es mega­lakulása (International Association of Labour History Institutions), vagy pedig az amerikai bázisú folyóirat, a European Labour and Working Class History (1975-től: International Labour and Working Class History).

A globális munkástörténet-írás felemelkedése

Amikor a munkástörténet-írás elterjedt az egész világban, kezdetben még itt is jelentkezett az eurocentrikus és monád-logikájú megközelítés. A „perifériális helyzetű" munkástörténészek a bányászokra, a dokkmun­kásokra, az ültetvényeken dolgozókra, stb. koncentráltak, és elhanya­golták a családot és magát a munkafolyamatot. Túl gyakran foglalkoztak csak a sztrájkokkal, szakszervezetekkel és politikai pártokkal. És, ami a legfontosabb, ők is az észak-atlanti fejlődést vették alapul, amelynek modelljébe a periféria munkásait sehogyan se sikerült beilleszteni.24 Fokozatosan azonban voltak törekvések egy kevésbé eurocentrikus megközelítés irányába. Úttörők voltak ezen a téren Walter Rodney, aki a felső-guineai partvidékről és a guineai munkásokról írt nagy monográ­fiákat (1970 és 1981), Charles van Onselen, aki Chibaro c. munkájában a dél-rhodéziai bányamunkáról írt (1976), és Ranajit Das Gupta, aki több tanulmányt írt az asszámi, bengáli és más területek ültetvénymun­kásairól, bányászairól és textilmunkásairól (Labour and Working Class in Eastern India, 1994).

Az eurocentrikus monád-logikát a világ több pontjáról és különböző oldalakról bírálták – kezdetben lassan, később gyorsabban. Ennek első oka, hogy az észak-atlanti régióból kiindulva felvirágzott a nemzetközi összehasonlító kutatás. Természetesen az összehasonlító módszer sokkal régebbi, és már a tizenkilencedik században használták a humán tudományokban és a társadalomtörténetben. A munkástörténetben is voltak korai próbálkozások, néha implicite (például Sombart híres esszé­jének a címében: „Miért nincs szocializmus az Egyesült Államokban?") de gyakran explicite is (Sombart 1976).25 1970 után megsokasodtak az ilyen összehasonlító munkák. De egy ideig nem szakítottak a monád-logikával, mert továbbra is különálló „esetekként" kezelték a vizsgált országokat. A perspektíva azonban tágult, amikor világossá vált, hogy a mozgalmak gyakran erősen befolyásolták egymást, és nemcsak az „esetek" voltak érdekesek, hanem az interakciók és a globális és helyi beágyazottság is.

A „periféria" munkástörténet-írása jelentősen hozzájárult az euro-centrikus monád-logika egészének megtöréséhez. Egyfelől segített megingatni Sombartnak az a kijelentését, hogy csak egyfajta „kultúrkör­höz" tartozó népeket lehet összehasonlítani. Másfelől, a nemzetállam egyre inkább történeti kontextusba került, és ezáltal relativizálódott. Ezt a két tendenciát világosan meg kell különböztetni, de többé-kevésbé egymással párhuzamosan ásták alá az eurocentrikus monád-logikát. Megjelenésük olyan változásokhoz kapcsolódik, amelyek a második világháború óta zajlottak, vagy már előtte elkezdődtek. Ezek:

A gyarmati felszabadító mozgalmak eredményeképpen sok új ország jött létre Afrikában és Ázsiában, amelyek megkezdték a saját társada­lomtörténetük vizsgálatát; ezáltal a munkástörténet nemcsak egy egyre növekvő fontosságú „perifériás" komponenssel gazdagodott (nőtt a monádok száma), hanem nagyon hamar világossá vált az is, hogy a periféria történetét nem lehet megírni a metropolisz története nélkül.

Kialakultak a transzkontinentális közösségek, mint például a pán-afrikanizmus.

A történeti migrációs tanulmányokban megjelent az a felismerés, hogy a „nemzeti-etnikai zárvány" megközelítés félreértelmezi a migránsok életének realitását, mert gyakran transzkulturálisan élnek.

A határkultúrák, amelyeket „felfedeztek", nem illettek bele a monád-logikai sémába.

Ugyanez vonatkozik a transznacionális tüntetésekre és sztrájkokra.

Mindezek, valamint a globalizáció folyamatának következményei, mint a proletarizálódás a „periférián", a munkástiltakozás új formáinak megjelenése, új munkásmozgalmak, a világ globális beágyazottságának és a kölcsönös egymásra utaltságnak (egy világ) növekvő tudatossága újfajta historiográfiát sürget, amelyben az észak-atlanti és európai ha­gyományos munkástörténet eredményei beilleszthetőek egy új, globális keretbe. Ez igen ambiciózus projekt, ami még csak alig-alig kezdődött el. Az új kiindulópont számos célja még ismeretlen, vagy pedig kifejtésre vár. Izgalmas átmeneti helyzetben vagyunk, ahol a munkástörténetnek újra fel kell találnia magát. A régi és új munkástörténet-írás lassan teret ad a globális munkástörténet-írásnak (van der Linden 2008).

Mire utal a „globális munkástörténet-írás fogalma? Természetesen mindenki mást és mást érthet rajta, én azonban a következőket gon­dolom:

Ami a módszertant illeti, azt javaslom, hogy legyen egyfajta „érdeklődé­si terület" inkább, mintsem egy elmélet, amit mindenkinek követnie kell. Tudjuk és el kell fogadnunk, hogy kutatási elképzeléseink és értelmezési keretünk nagyon különböző lehet. Ez a pluralizmus nemcsak elkerülhe­tetlen, hanem szellemileg nagyon stimuláló is lehet – feltéve, ha mindig készek vagyunk arra, hogy komolyan megvitassuk eltérő nézeteinket.

A kiindulópontunktól függetlenül azonban törekednünk kell arra, hogy termékenyen dolgozzunk ugyanazon a kutatási területen.

Ami a témákat illeti, a globális munkástörténet-írás a transznacionális és még inkább transzkontinentális munkára és a munkások társadalmi mozgalmaira fókuszál a szó legtágabb értelmében. „Transznacionális" alatt azt értem, hogy minden történeti folyamatot szélesebb kontextusba helyezünk, mindegy, hogy földrajzilag milyen „kicsi" az interakció vagy azok kombinációja, más folyamatokkal összehasonlítva. A munka tanul­mányozása felöleli mind a szabad és nem szabad, mind pedig a fizetett és fizetetlen munkát. A munkások társadalmi mozgalmai magukba fog­lalják mind a formális szervezeteket, mind pedig az informális tevékeny­séget. A munka és a társadalmi mozgalmak együttes tanulmányozása azt jelenti, hogy komoly figyelmet kap a másik oldal (a munkaadók, a hatóságok) is. A kutatás tárgya nemcsak maga a munkás, hanem csa­ládja is. A gender viszonyok fontos szerepet játszanak mind a családban, mind pedig a munkaügyi kapcsolatokban is.

Ami a vizsgált periódust illeti, azt hiszem, hogy a globális munkástörté­net-írásnak elvben legalábbis nincsenek időbeli korlátai, noha azt mon­danám, hogy a gyakorlatban a hangsúly legyen a világpiac tizennegyedik századtól kezdődő kialakulásával párhuzamosan fejlődő munkásságon és a munkások társadalmi mozgalmain. Ahol azonban szükséges visz-szamenni időben az összehasonlítás miatt, természetesen elfogadható egy ezt megelőző történeti idő.

Ez nagyon ambiciózus projekt, ami csak most kezdődött el. Az új meg­közelítés számos célja még bizonytalan, vagy kifejtésre vár.

Miért van szükség új alapokra?

A globális munkástörténet-írásnak számos akadályt kell leküzdenie ahhoz, hogy felvirágozzon. Ezek az akadályok gyakran technikaiak, mit például az a tény, hogy a globális Dél számos országában nem működik klimatizált, aktív gyűjtőmunkát folytató levéltár.26 Nem akarok most bele­menni a technikai problémákba, és csak a lényegi kihívásokra koncent­rálok. Mivel a legnagyobb akadály mi magunk vagyunk, hagyományos elméleteinkkel és értelmezéseinkkel. Már említettem a két legfontosabb buktatót: a módszertani nacionalizmust és az eurocentrizmust.

A hagyományos munkástörténet minden fontos koncepciója elsősorban az észak-atlanti régió tapasztalatain alapul, és ezért kritikai felülvizsgá­latot igényel. Ez vonatkozik mindjárt magának a „munkának" a koncep­ciójára. A legtöbb nyugati nyelvben (angol, francia, spanyol, olasz, stb.) gyakran megkülönböztetik a „work" és „labour" fogalmakat: a „labour" általában szenvedésre és erőfeszítésre utal, míg a „work" a kreatív folyamatokra. Ez a kettős jelentés, amiből a filozófus Hannah Arendt messzemenő analitikai következtetéseket vont le (Arendt 1958), sok más nyelvben egyszerűen nem létezik, és néha nem is lehet egy szóval érzékeltetni a különbséget, mert ezek a koncepciók elvonatkoztatnak a nyelvi folyamatok specifikus jellemzőitől. Ezért meg kell vizsgálnunk, hogy transzkulturálisan mennyire használható a „work" és „labour" meg­különböztetése, vagy legalábbis precízebben kell megfogalmaznunk tartalmukat, mint ahogyan szoktuk.

Hol kezdődik a „labour", és hol ér véget? Hol húzzuk meg a pontos határt a „work" és „labour" között, vagy ez a határ kevésbé nyilvánvaló, mint ahogyan sokszor gondoljuk? Át kell értékelnünk a „munkásosztály" fogalmát is. Úgy tűnik, hogy a fogalmat a tizenkilencedik században „talál­ták fel", hogy megkülönböztessék az ún. „tiszteletreméltó" munkásokat a rabszolgáktól és más nem szabad munkásoktól, a kispolgároktól és a tár­sadalom szegény számkivetettjeitől, a lumpenproletariátustól. Sok ok miatt, amit itt nem részletezhetek, ez az értelmezés egyszerűen nem működik a globális Délen. Azok a társadalmi csoportok, amik a régi és új munkás­történet-írás szemével nézve kvantitatívan nem számítanak – kivétel, ami erősíti a szabályt – jelentik a szabályt Ázsia, Afrika és Latin-Amerika nagy részein. Egy új koncepciós keretet kell kidolgoznunk, ami nem annyira kirekesztésre törekszik, hanem arra, hogy integrálja a fogalomba a függő vagy marginalizált helyzetű munkásokat. Fel kell ismernünk, hogy azok a „valódi" bérmunkások, akikről Marx ír, vagyis azok a munkások, akik szabad emberként rendelkezhetnek munkaerejükről, mint áruról, és nincs eladni való árujuk (Marx 1976, 272), csak egyfajta módja annak, ahogyan a kapitalizmus árucikké változtatja a munkaerőt és a munkást. Nagyon sok más olyan formája is van a munkának, ami figyelmet igényel, mint például a szerződött munkaerő vagy a részes földművelők.27

Az implikáció az, hogy a munkástörténet-írásnak meg kell haladnia a diszciplináris korlátokat – ami már folyamatban van. A szerződött munka­erő témája sokszor egybeesik a globális munkástörténet-írás tematikájá­val. De elmondhatjuk ezt az indiai kulikról is, akiket Ázsia más részein, sőt Ausztráliában, a Fidzsi-szigeteken és a karibi térségben is alkalmaztak.

Egy szélesebb megközelítés lehetővé teszi számunkra, hogy komolyan vegyük azokat az anomáliákat, amelyeket máig elhanyagolt a szakiro­dalom, mint például a bérelt rabszolgamunka-erőt, ami a világ számos pontján létezett. Vegyük például a népes ganhadores táborát Észak­kelet-Brazíliában a XIX. században. A rabszolgatartók megparancsolták rabszolgáiknak, hogy nézzenek állás után, például Bahia kikötőjében. A ganhadores – írja a történész Joáo Reis – „munka után nézve szaba­don mozogtak az utcákon. Megszokott gyakorlat volt, noha nem általá­nos, hogy a rabszolgatartók megengedték a rabszolgáknak, hogy uraik házain kívül éljenek, bérelt szobákban, ahol néha egykori rabszolgák voltak a háziurak. Csak azért mentek vissza uraik házába, hogy »kifizes-sék a hetet«, vagyis azt a heti (vagy néha napi) bérrészt, amiben meg­egyeztek uraikkal. Ami ezen felül maradt, azt megtarthatták." 1857-ben a salvadori ganhadores egy hétig sztrájkoltak. Az etnikai hovatartozás alapján állítottak fel munkacsoportokat, amelyek a mobilizáció gerincét alkották (Reis 1997, 355-93).

Amit ez a példa is mutat, az az, hogy nincs egyértelmű határvonal a „bérmunka" és a ganhadores fent leírt esete között. Meggyőződésem, hogy a munkástörténészeknek ezt bizonytalanságot ösztönző erőnek kell tekinteniük a munkásosztály koncepciójának újragondolására. A „munkásosztály" koncepciója, ami a XIX. századi Európából eredt, egyre inkább megkérdőjeleződött az elmúlt években. Történészek és szocio­lógusok mutattak rá arra, hogy nincsenek egyértelmű határvonalak a „szabad" munka, az egyszemélyes vállalkozás és a nem szabad munka között, és a városi és vidéki munka megkülönböztetését sem lehet ab­szolútnak tekinteni.

Először is, nagy kiterjedésű és komplikált szürke zónák vannak, tele átmeneti lokációkkal a „szabad" bérmunkások és a rabszolgák, a kény­szervállalkozók és a lumpenproletaritátus serege között.

Másodszor, csaknem mind subaltern (alárendelt helyzetű) munkás olyan háztartásban él, ahol a munka számos módozata kombinálódik.

Harmadszor, az egyéni subaltern munkások is kombinálhatják a munka számos módozatát, mind egyidejűen, mind diakronikusan.

És utoljára: nincs világos határvonal a különböző subaltern munkás­csoportok között.

Az implikációk messzire vezetnek. Láthatóan, a kapitalizmuson belül nagy létszámú osztályok élnek, amelyek munkaerejét különböző mó­dokon kommodifikálják. Igen változatos csoportot alkotnak, kezdve a ganhadorestől a részes művelőkig, a kisiparosoktól a bérmunkásokig. Ennek a „sokaságnak" a történeti dinamikáját kell megértenünk, vagy legalábbis próbálkozni vele. Figyelembe kell vennünk, hogy a kapitaliz­musban mindig is volt és valószínűleg mindig is meglesz a kommodifikált munka számtalan változatának egymás mellett élő szimbiózisa.

Hosszú fejlődése során a kapitalizmus számos munkafolyamatot felhasznált, van, amit gazdasági kényszerítéssel, van, amit erősen nem-gazdasági komponens segítségével. Rabszolgák millióit hurcolták el erőszakkal Afrikából a karibi térségbe, Brazíliába és az USA déli államaiba. Indiai és kínai szerződéses munkások tömegeit hajózták be, hogy nehéz munkát végezzenek Dél-Afrikában, Malajziában vagy Dél-Amerikában. „Szabad" bevándorló munkások hagyták el Európát az Újvilágért, Ausztráliáért vagy a gyarmatokért. És ma a részes földművelők a világ mezőgazdasági termelésének jelentős részét adják. Ezek és más munkakapcsolatok szinkronban folynak, még ha van is egy szekuláris trend a „szabad bérmunka" irányába. Ma is van rabszolgaság, a részes földművesség nagyon is jellemző bizonyos területeken stb. A kapitaliz­mus régen is, ma is kiválaszthatta, hogy a kommodofikált munka melyik formája illik bele egy adott történeti kontextusba; az egyik változat több profltot hoz ma, a másik holnap. Ha ez az érvelés helyes, akkor az arra int minket, hogy a bérmunkás-osztályra úgy gondoljunk, mint egy (fon­tos) kommodifikált munkaformára a sok között. Következésképpen az ún. „szabad" munka nem tekinthető a modern kapitalizmusnak egyedül megfelelő formájú kizsákmányolásnak, hanem csak egy lehetőségnek a sok közül.

A kérdés, ami kétségtelenül megragadja a figyelmünket, hogy vajon mi is az, ami közös ezen kiterjesztett munkásosztály tagjai között. Hol húzódik a határvonal közöttük és a másik oldal, a kapitalisták és a munkaadók között? Ha első vezérfonalként átvesszük a francia-görög filozófus, Cornelius Castoriadis kifejezését, akkor elmondhatjuk, hogy minden subaltern munkás az „intézményesített alárendeltség" állapotá­ban leledzik. Castoriadis számára az intézményesített alárendeltség a társadalmi autonómia ellentéte; megnyilvánul úgy, mint a privatizálódás és az elnyomás tömeges feltételrendszere, mint a gazdaság, a hatalom és az ideológia kikristályosodott globális, materiális és intézményes struktúrája, mint indukció, misztifikáció, manipuláció és erőszak." Az intézményesített alárendeltség kifejezi és szankcionálja „a társa­dalomnak egy antagonisztikus megosztását, és ezzel párhuzamosan, egyfajta társadalmi kategória győzelmét az egész felett. […] Ekképpen tehát a kapitalista gazdaság – termelés, elosztás, piac, stb. – elidegene­dik annak függvényében, ahogyan a társadalom szétválik proletariátusra és kapitalistákra" (Castoriadis 1987, 109).

Egy kicsit specifikusabbak lehetünk, ha követjük a filozófus G. A. Cohen útmutatását. Cohen azt írja, hogy „a termelési eszközöktől való megfosz-tottság nem lényeges a proletár státuszhoz, ahogyan azt hagyományosan gondolják. Jobb, ha azt mondjuk, hogy a proletárnak áruba kell bocsátania munkaerejét, hogy biztosítsa létfeltételeit. Lehetnek termelőeszközei, de nem elegendő ahhoz, hogy létminimumát biztosítsa, leszámítva azt az esetet, ha szerződést köt egy kapitalistával" (Cohen 1978, 72). Marx nyomán Cohen a gazdasági kényszer kontextusában értelmezi itt azt a mondatot, hogy „a proletárnak áruba kell bocsátania munkaerejét", de ha hozzátesszük a fizikai kényszert, akkor világos definíciót kapunk. Minden olyan munkás, aki munkaerejét eladni vagy kikölcsönözni kényszerül egy másik személynek, akár gazdasági, akár nem gazdasági kényszer hatása alatt, a subaltern munkások csoportjához tartozik, függetlenül attól, hogy a munkás maga adja el, vagy kölcsönzi ki munkaerejét, illetve attól is, hogy a munkás birtokol-e termelő eszközöket. Ennek a provizórikus definíciónak minden aspektusa további reflexiót igényel.

Egy ilyen új koncepció és a munkásosztály-fogalom kitágítása segít minket abban, hogy jobban megértsük az ellenállás számos formáját, amit a subaltern munkások használtak az idők folyamán. A klasszikus megközelítés azt sugallja például, hogy a sztrájkok olyan kollektív ak­ciókat ölelnek fel, amelyek különlegesen a szabad bérmunkásokhoz kapcsolódnak. De ha megnézzük, hogyan fejezik ki a tiltakozást és gyakorolnak nyomást a munkaadókra a subaltern munkások különféle csoportjai (pl. rabszolgák, kényszervállalkozók, lumpenproletariátus, és a „szabad" bérmunkások), akkor azt látjuk, hogy jelentős a hasonlóság. A múltban a subaltern munkások összes csoportja sztrájkolt. A részes­ben foglalkoztatott chihuahuai ezüstbányászok például már az 1730-as években úgy tiltakoztak a munkaszerződésük visszavonása ellen, hogy bevették magukat a közeli hegyekbe. „Ott építettek egy ideiglenes korlátot, jelszavakat pingáltak rá, amelyek tudtul adták elszántságukat, és megesküdtek arra, hogy megrohanják a San Felipe villát, megölik [a bányatulajdonost], San Juan y Santa Cruzt, és porrá égetik a házát. Az elkövetkező néhány hétben nem voltak hajlandók lejönni hegyi me­nedékükről, ahol tiltakozó dalokat írtak és énekeltek" (Martin 1996, 51). Ezek a bányászok csak azután tértek vissza, hogy a püspök kiküldött egy papot, aki közvetített a felek között. A rabszolgák is rendszeresen sztrájkoltak. Az orosz jobbágyok „nem fogadták el uruk fennhatóságát"; beszüntették a munkát, és „sztrájkba léptek" (Kolchin 1987, 258). A brit karibi térség ültetvényein a XIX. század elején szintén voltak egyoldalú munkabeszüntetések. „A lázadások Demerarán 1829-ben és Jamaicán 1831-ben mind úgy kezdődtek, mint a modern sztrájkok, más tiltakozó aktusokkal együtt, de nem gyilkolással. Csak amikor a helyi milícia tüzet nyitott, abban a hitben, hogy fegyveres felkelésről van szó, öltött a sztrájk erőszakos jelleget" (Schuler 1991, 382-83).

A munkásosztály kitágított fogalma lehetővé teszi, hogy újragondoljuk a sztrájk állítólag jól értett és gazdagon dokumentált jelenségét is. Ha belevesszük a fogalomba a rabszolgákat és a szerződéses munkásokat is, akkor látható, hogy a sztrájk nagyon fontos, de ugyanakkor specifikus formája a munka kollektív elutasításának. Az ún. nem szabad munkások más formáit is alkalmazták a kollektív elutasításnak, amit feltétlenül bele kell venni elemzésünkbe. Mindannyian tudunk a szökevény rabszol­gákról, akik megszöktek az ültetvényekről Észak-Amerikában, a karibi térségben és Dél-Amerikában is. De ez a fajta ellenállás nem tipikusan az Újvilág „terméke". Már a IX. században is a zandzs, a dél-iraki sóbá­nyákban dolgozó kelet-afrikai eredetű rabszolgák csoportosan szöktek meg uraiktól, és megalapították Al Mukhtara városát, egy olyan helyen, ami megközelíthetetlennek számított (Popovic 1976; Popovic 1993, 526; Popovic 2002, 445-446).28 1873-ban Tanganyikában az ültetvényeken dolgozó rabszolgák nagy létszámban menekültek el uraiktól, és megala­pították Makororát, ami „tüskés bozótok" és „megerősített erődök" mögött rejtőzött (Glassman 1991, 308). 1921-ben az asszámi Chargola-völgy teaültetvényein dolgozó kulik tiltakoztak, amikor a hatóságok megta­gadták tőlük a fizetésemelést. Tömegesen távoztak az ültetvényekről. „Elhatározták, hogy hazamennek a falujukba, éltették Mahatma Gan­dhit, és azt mondták, hogy az ő parancsára cselekszenek." Hamarosan az egész Chargola-völgy elnéptelenedett, két kert teljesen elvesztette az ott dolgozó munkaerőt, és általában 30-60%-os volt a munkaerő-­veszteség. A Chargola-völgy kulijai keresztülmasíroztak Karimganjon, a főhadiszálláson, majd vonaton vagy gyalog folytatták az útjukat hazafelé (Varma 2007, 34).

Ha ezt a hátteret is figyelembe vesszük, akkor az ún. szabad bérmun­kások sztrájkja csak egyik formája a kommodifikált munka kizsákmá­nyolása elleni kollektív ellenállásnak. És azt is el kell ismernünk, hogy a szabad bérmunkások is gyakran használták a harc olyan formáit, amelyeket a subaltern munkásokhoz társítanak, pl. lincselés, lázadás, gyújtogatás, bombatámadás.

Ha kitágítjuk perspektívánkat a kommodifikált munkára a kapitaliz­mus idején, jobb és hitelesebb történetet tudunk írni azokról a névtelen egyénekről és családjukról, akik, ahogy Bertolt Brecht írta, „felépítették Théba hét kapuját", és gyakran „készítették el a győztesek lakomáját".

Telekapcsolatok

Miközben ilyen módon rekonstruálhatjuk a munkások tapasztalatának és tevékenységének óriási sokszínűségét és logikáját, nem kerülhetik el figyelmünket a globális kapcsolatok a tapasztalatok és az akciók kö­zött. Az ilyen kapcsolatokat már a múltban is gyakran felismerték, de a munkástörténészek ugyanilyen gyakran figyelmen kívül hagyták ezeket mind a mai napig.

Rosa Luxemburg figyelembe vette ezeket a kapcsolatokat, amikor az első világháborút megelőző években egy (befejezetlen) kéziraton dolgozott, ami halála után Introduction to Political Economy címmel jelent meg. A tanulmány elején polémiába keveredik Karl Bücherrel, a Történeti Iskola nagy hatású képviselőjével, aki tagadta a világgazdaság létét (Bücher 1906, 142). Hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét, Luxemburg rámutat a globális társadalmi, politikai, és gazdasági beágyazottságok realitására. Néhány oldalon bizonygatja, hogy a brit textilipar gépesítése a 18. század végén hogyan tette tönkre a kéziszövőket Britannia nagy részén, míg növelte az észak-amerikai rabszolgák által megtermelt gyapot iránti keresletet. Amikor a transzatlanti kereskedelem stagnált az amerikai polgárháború évei alatt (1861-65), a rákövetkező lancashire-i „gyapotéhség" nemcsak a brit munkások egy részét tette koldussá, ha­nem ösztönözte a munkások kivándorlását Ausztráliába, és megnövelte a gyapottermelést Egyiptomban és Indiában. Ezekben az országokban a farmereket a kommercializálódás megfosztotta a megélhetéstől, és egyebek mellett súlyos éhínséget okozott (Luxemburg 1985, 557-60).

Luxemburg példáját sokkal részletesebben fejtette ki, de ami itt most bennünket érdekel, az az, hogy olyan narratívát írt, ahol megmutatta, hogyan befolyásolja az egyik kontinensen bekövetkező fejlődés egy másik kontinens sorsát, és hogyan működik visszafelé is ez a kapcsolat. Bizonyította, hogy az észak-amerikai rabszolgák, a brit textilmunkások, az egyiptomi és indiai kisfarmerek és az ausztrál bevándorlók sorsa összefügg egymással. Luxemburg narratívája egyetlen árucikk (a gyapot) útjának változásán alapul, de figyelembe veszi a szélesebb társadalmi okokat és a változások implikációit is. Tanulmányában kitűnő példát ad arra, hogyan nézhetne ki a subaltern munkásosztály globális története. Természetesen más látószögek is elképzelhetőek, de a globális mun­kástörténet-írás fókuszában, azt hiszem, a kommodifikált munka globális összefüggéseinek és azok következményeinek kell állnia.

Ezeket az összefüggéseket telekapcsolatoknak is hívhatjuk, azon geológusok és klímaszakértők példájára, akik a XX. század eleje óta bebizonyították, hogy számos kapcsolat áll fenn egymástól igen távol eső régiók között (van der Linden 2008, 373-74). A valóságban a munkások közvetlen érdekeinek a világ egyik országában közvetlen visszahatása lehet egy másik ország munkásainak érdekeire. Az ilyen összefüggések, beágyazottságok mindenféle úton-módon kialakulnak. Egy érvényes ál­talános elmélet kialakításához sokkal több kutatásra lenne szükség, de itt most néhány példa elegendő, hogy lássuk, mi forog kockán:

A különböző régiók, országok munkafolyamatait összeköthetik a globális árucikkláncok. Luis Valenzuela például megmutatja, hogy az 1830-as évektől az 1860-as évekig igen közeli kapcsolatok alakultak ki a chilei rézbányászok és a Swanseaban dolgozó brit kohászok között (Dél-Wales). „Óriási mennyiségű chilei réz érkezett a swanseai dokkok­ba, hogy ott felhasználják és finomítsák a dél-walesi kohókban. Másfelől walesi szenet, téglát és más brit terméket szállítottak Dél-Walesből a bányákhoz közel fekvő chilei kikötőkbe, hogy fizessenek a rézért, és nem szándékoltan ugyan, de ösztönözzék a helyi bányászatot, Walesben pedig a kohászatot (Valenzuela 2001, 177)."

A munkafolyamatok maguk is néha valójában nemzetköziek. A közle­kedési munkások, mint például a tengerészek „természetes" összeköt­tetést jelentenek az egymástól nagy távolságra fekvő régiók között. Már a XVI. és a XVII. században, de talán valamivel korábban is, logisztikai kapcsolatot teremtettek a különböző kontinensek subaltern munkásai között. A tengerészek „militáns megjelenésükkel a kikötői tömegben óhatatlanul befolyásolták a plebejus tiltakozás formáját és tartalmát", és „mobilitásukat felhasználták arra, hogy […] kapcsolatot teremtsenek más dolgozó emberekkel" (Rediker 1987, 294); Linebaugh és Rediker 2000. A közlekedési munkások fontos szerepet játszottak a kollektív akciók más formái transzkontinentális elterjesztésénél, amit bizonyít az amerikai Industrial Workers of the World modelljének exportja Chilébe, Ausztráliába, Új-Zélandra és Dél-Afrikába. Sőt, 1911-ben ők voltak az elsők, akik transzkontinentális kollektív akciót szerveztek, egyidejű sztrájkokkal Britanniában, Hollandiában, Belgiumban és az Egyesült Államok keleti partján.29

A bevándorlók megoszthatják élményeiket más munkásokkal a fo­gadó országban. Ezt tették az indiai munkások a karibi térségben és Délkelet Ázsiában, a brit munkások Ausztráliában, az olasz munkások

Amerikában, és a kínai munkások az ázsiai diaszpórában. Jelenlétük a fogadó országban szegmentációt okozhat a munkaerő-piacon, ami etnikailag szegregált akciókhoz is vezethet. És a visszatérő migránsok importálhatnak egy sor kollektív tevékenységet, mozgalmat, akciót is a szülőföldjükről (Hira 1982; Jayawardena 1980, 430-50; Mohapatra 2003, 187-230; Lipset 1983, 1-18; Gabaccia 1997, 177-96; Atabaki 2003, 401-26).

A munkaadók fővárosa maga is transzkontinentális beágyazottsága. A multinacionális cégek személyzetét korporatív struktúrák kötik össze – egy olyan jelenség, ami nemcsak az elmúlt 150 évre nyúlik vissza, ha­nem legalább 400 éves (Lucassen 2004, 12-39; Arrighi, Barr és Hisaeda 1999, 97-150; Chandler Jr. és Mazlish 2005).

Másfajta kapcsolat az, amikor a subaltern munkások olyan termékeket fogyasztanak, amelyeket más subaltern munkások más helyszíneken termeltek. Amikor az angol munkások a 18. században elkezdtek több cukrot fogyasztani, ez óhatatlanul befolyásolta az Új Világ cukorültetvé­nyein dolgozó rabszolgák helyzetét és tevékenységét. Ennek fordítottja is igaz lehet: Sidney Mintz szerint a cukor gazdagabbá és változatosabbá tette a brit munkások kosztját, ami elősegítette az ipari forradalmat (Mintz 1986, 183).

A subaltern munkások sorsát a kormányhivatalok is befolyásolhatják. A XIX. század végétől bevezetett bevándorlási korlátozások valószínű­leg összefüggnek a rabszolgaság eltörlésével, de említhetem az orosz jobbágyság eltörlését, ami növelte a subaltern munkások mobilitását.

Végezetül, ott vannak a kollektív megmozdulások transznacionális hullámai. Azon túl, hogy a japán győzelem Oroszország felett 1905-ben felszította az első orosz forradalom tüzét 1905-ben, Ázsia-szerte felbá­torította a nacionalista és gyarmatosítás-ellenes erőket, és sok helyen ösztönözte a munkások kollektív megmozdulásait és más akcióit (Kreiser 1981, 209-39; Sohrabi 1994-5, 1383-1447). A második orosz forradalom 1917 márciusában és a bolsevik hatalomátvétel gyújtózsinór volt minden kontinensen a munkásmozgalmak számára (McInnes 1967, 32-133).30 Az 1956-os magyar felkelés „erőteljesen ösztönözte" a sanghaji munkás­megmozdulásokat a rákövetkező évben (Perry 1994, 11).

Következtetések

A globális munkástörténet-írás felemelkedése azt jelenti, hogy új pers­pektívába kell integrálnunk a régi és az új munkástörténet-írás eredmé­nyeit. Ez a perspektíva új ablakot nyit az észak-atlanti régióra, miközben komoly figyelmet fordít az informális munkára, az adósrabszolgaságra, stb. Ebben az értelemben a munkástörténet-írás visszatérhet történeti kiindulópontjához. Ugyanakkor azonban a globális megközelítés olyan kutatási kérdéseket ösztönöz, amiket korábban nem tettünk fel – például a globális kapcsolatok a kiterjesztett munkásosztály egyes csoportjainak tagjai között az árucikkláncok segítségével, a globális osztály szegmen­táció logikája, vagy a multinacionális vállalatok története „alulnézetből".

Az osztrák polihisztor, Otto Neurath írta egyszer, hogy a tudósok olyanok, mint a tengerészek, akik „amikor nagyon magas a víz, megpró­bálják megváltoztatni az alakját kormányozhatatlan hajójuknak. Hogy újraalkossák a törzset és a hajó orrát, nemcsak a régi fát használják, hanem úsztatott fát is. Nem vihetik dokkba a hajót és kezdhetik az egé­szet elölről. Miközben dolgoznak, ott állnak a régi hajó fedélzetén, és tűrik a heves viharokat és óriási hullámokat. A rekonstrukció alatt arra is oda kell figyelniük, hogy ne legyenek rések sehol se a hajón. Így nő ki apránként egy új hajó a régiből" (Neurath 1981, 918). Úgy tűnik, ez a szép képi hasonlat a globális munkástörténet-írás felemelkedésére is vonatkozik. De a feladat itt még nehezebb. Nem elegendő az úsztatott fa; egy új, sokkal nagyobb és kormányozható járművet kell építeniük, együtt más hajók vállalkozó kedvű legénységével, mint ahogyan a tengerészek megépítették a rabszolgatörténet fregattáit.

Fordította: Bartha Eszter

A szerző által az Eszmélet rendelkezésére bocsátott tanulmány.

Jegyzetek

1 A német nyelv például megkülönbözteti az Arbeitergeschichtét (munkástörténet) az Arbeiterbewegungsgeschichtétől (munkásmozgalom-történet), miként a francia is az histoire du mouvement ouvrier-t és az histoire ouvriére-t.

2 Megjegyezzük, hogy a vitának volt egy második fordulója az 1880-as és az 1890-es évek közepe között. The Wage-Fund Controversy: The Second Round, History of Political Economy, 5 (1973), 14-35.

3 Egy másik értelmezést lásd in: Hutchison (1973), 176-202, különösen 194-202.

4 Brentanóról lásd Sheehan (1966) és E. P. Hennock (1993), 141-60. Elyről lásd Rader (1966).

5 Nisbet hívja fel a figyelmet arra, hogy az eurocentrizmus (amit akkor még etnocentrizmusnak hívtak) leírható a növekedés és fejlődés biológiai metaforáival: a társadalmak hasonlatosak a növényekhez, amelyek egy magból fejlődnek ki, és érett organizmussá cseperednek. Ez a növekedés-metafora legalább öt előzetes feltevésen alapul: „Ez azt jelenti, először is, hogy a változás folyamatos. Vagyis legyen az fa, ember, vagy kultúra, minden felismerhető sajátossága ugyannak a dolognak egy megelőző állapotából jön létre. Másodszor, a nagy változások kumulatívak, amellett járulékos következményei sok kis változás együttesének. Harmadszor, a társadalmi változást a differenciálódás jellemzi. Éppen úgy, ahogyan a megtermékenyített petesejt növekvése folyamán mind a funkciókat, mind pedig a formáját tekintve differenciálódik, az emberi kultúra, illetve annak intézményei is hasonlóképpen változnak az idők folyamán. Negyedszer, az elő­remutatónak tekintett változást a legtöbb esetben tartósan meglevő, egyforma tulajdonságok vagy tulajdonságcsoportok okozzák. Az egyformaság doktrínájából fakad az a meggyőződés, hogy a társadalmi konfliktusok, a kooperáció, a földrajzi elhelyezkedés, a faj vagy bármely más feltételezett ok, amely csak megtalálható a társadalomtörténet gazdag irodalmában, minden fejlődés fő és folyamatos oka. Ötödször, egyértelmű, hogy a társadalmi fejlődés minden ilyen elmélete erősen teleologikus. Mindig van valami »végpontja« a fejlődésnek. Ezt a »végpontot« pedig mindig nyugati mintára értelmezik." (Uo. 100)

6 A régi és új munkástörténet fogalmát az 1970-es években „találták fel" az Egye­sült Államokban. Lásd: Krueger 1971, 277-85. David Brody tanulmányában (1979, 111-126) mintegy kodifikálja ezt a megkülönböztetést.

7 A japán fejleményekről lásd: Gluck 1978-79, 25-50. Az innováció azonban nem szorítkozott pusztán erre a „romantikus" megközelítésre. Lásd például: Kazuo 1997. Az ausztrál munkástörténetről lásd: Taksa 2006, 335-71.

8 Zenobiusz Kozik ad angol nyelvű beszámolót a lengyel munkástörténet-írás egyes fejleményeiről: Kozik 1990, 421-47. Lásd még Zarnowska 2004. Hartmut Zwahr egymaga teremtett kutatói hagyományt az NDK-ban, amely hasonlatos volt a lengyel úthoz. Úttörő munkája: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuchungen über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution (1978) a munkásosztály kialakulását dolgozta fel Lip­csében a XIX. században.

A kínai fejleményekről lásd: Leutner 1996, 47-63, és Dirlik 2006, 373-95.

9 „Állandóan panaszkodtak arról, hogy a szovjet történészek nem foglalkoz­nak eleget az októberi forradalommal és az azt követő évekkel." Mazour és Bateman 1952, 56-68, 66. 1956-tól a Szovjetunió megtapasztalhatott egy tíz éves olvadást. Ezt követően győzött az új dogmatizmus, amit csak 1987-ben sikerült megingatni. Lásd a bevezetőt in: Davies 1989. Az 1956 és 1966 közötti időszakról lásd: Heer, Politics and History in the Soviet Union (1971).

Az 1917-et követő évekkel az észak-atlanti régió kommunista történészei (pél­dául a brit marxista történészcsoport tagjai, Eric Hobsbawm, John Saville, E. P. Thompson és mások) sem foglalkoztak.

10 Természetesen vannak e szabály alól kivételek. Ez különösen igaz egyes arab országokra, ahol a historiográfia válságban van, mivel a kutatást gátolja az isz­lám szigorú értelmezése és a politikai elnyomás. Néhány esetben a munkástör­ténet-írás virágzott egy ideig, majd szinte teljesen megszakadt. Ez történt például Nigériában, ahol az 1950-es évektől gyorsan fejlődött a historiográfia, de erős politikai orientációjú volt, és elsősorban a gyarmati felszabadító mozgalmakkal foglalkozott. A történészközösség az 1970-es években két pártra szakadt: a hagyományos és reformer szárnyakra. A reformerek pártolták a munkástörté­net-írást, de ez a trend zsákutcába futott az 1980-as években, feltehetően az ország általános elszegényedése miatt. A hanyatlás másik tünete az a tény, hogy az 1956-ban alapított Journal of the Historical Society of Nigeria, ami számos munkástémájú tanulmányt közölt, 1985-ben megszűnt. Ahogyan Dibua írta 1997-ben, a nigériai történetírást a „kihalás fenyegeti". Dibua 1997, 117-137, 117. Lásd még Toyin Falola beszámolóját: Falola 1981, 96-112 és Adeoye 1992, 1-11. Az afrikai munkástörténet-írás áttekintését lásd: Eckert 1999, 502-530.

11 A korai indiai munkástörténet-írás hagyományait lásd: Bose 1985, 3-10, és Gupta 1996, L27-L31. A hatvanas évek nagy áttörése feltűnő például a Proceedings of the Indian History Congress-ben, 1968-tól.

12 Ennek talán egyik legjobb példája Ranajit Das Gupta. Tanulmányait angolul lásd: Gupta 1994.

13 A Subaltern Studies kritikájához lásd: Bahl 2000, 85-124, és Kaiwar 2004, 189-247.

14 Latin-Amerikáról például lásd: Alexander 1957; Alexander 1969; Goldenberg 1971. Délkelet-Ázsiáról lásd: McVey 1965. Kelet-Ázsiáról lásd: Scalapino 1967; Scalapino – Lee 1972. Scalapino csak 1983-ban publikálta a The Early Japanese Labour Movement. Labour and Politics in a Developing Society c. munkáját, ami 1982. decemberi utószava szerint, „a legutolsó zárófejezet kivé­telével pontosan húsz évvel ezelőtt már meg volt írva". Lásd a bibliográfiát in: Colotti-Pischel és Robertazzi 1968.

15 Például Franciaországban lásd: Suret-Canale 1964; Chesneaux 1962 (angolul 1968). Chesneaux kidolgozott egy munkatervet is a kínai munkásság nyugati történészei számára (1963, 310-20). Chesneaux munkájának kritikájához lásd: Dirlik 2006.

16 Lásd még Bill Freund áttekintését (1984), 1-58, aki nemcsak az afrikai, hanem sok európai és észak-amerikai munkára is kitér.

17 Az ausztrál társaságról és Labour History c. folyóiratáról lásd: Fry 1999, 83-96, és Patmore 2002, vii-ix.

18 Az ötlet egy ilyen társaság megalapítására az első indiai munkástörténeti kon­ferencián merült fel először, amelyet a South Asian Labour: Local and Global Linkages címmel rendeztek 1995 októberében az anszerdami International Institute of Social History-ban (szervezők: Prabhu Mohapatra és Marcel van der Linden). A társaság 1996 decemberében alakult meg a Jawaharwal Nehru Egyetemen rendezett találkozón New Delhiben. 1998 óta szervez kétéves konferenciákat. Lásd: http://www.indialabourarchives.org/ailh.htm.

19 Lásd: http://www.ifch.unicamp.br/mundosdotrabalho/

20 A Karachiban tartott találkozó szervezői voltak: Kamran Asdar Ali (University of Rochester, USA), Karamat Ali (PILER) és Yunas Samad (University of Bradford). Lásd a beszámolót in: Samad és Ali 2000, 314-17. A szöuli beszámolót lásd a szervezőtől, Jie-Hyuntól in: 2002, 169-172. A dzsakartai találkozó szervezői voltak: Jan Elliott (Wollongong University, Australia), Erwiza (LIPI, Yogyakarta, Indonesia) és Ratna Saptari (IISH, Amsterdam). Nincs publikált beszámoló. A második johannesburgi konferenciáról lásd: Bonner, Hyslop és van der Walt 2007, 137-385.

Az első iráni munkástörténész-konferenciára száműzetésben, az amszerdami International Institute of Social History-ban került sor. Szervezői voltak: Touraj Atabaki és Marcel van der Linden. Lásd Atabaki és van der Linden 2003, 353-455.

21 Az Internacionálék története legkésőbb James Guillaume munkájával kezdődik: (.'internationale. A szakirodalom-áttekintés és az 1980-as évek közepéig lásd: van der Linden 1988, 624-54.

22 A Grünbergs Archiv hivatalos neve Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung volt. Az international Review for Social History 1956-ban újraindult, és felvette az international Review of Social History nevet.

23 A konferencia előtörténetéhez és az osztrák levéltáros, Rudolf Neck (1921-99) központi szerepéhez lásd: Steiner 1981, 351-58. A konferencia anyagait rendszeresen publikálta az international Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. Már jóval az 1990-es évek előtt alig-alig volt lényegi kritéri­uma az anyagok publikálásának.

24 Az Európán kívüli világ historiográfiáját az „ami még nem elég fejlett" és „ami hiányzik" jellemzi, mutat rá Dipesh Chakrabarty in: Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 'Indian' Pasts? (1992), 1-26. Érdemes viszont rámutatni, hogy a Subaltern Studies projekt (amiben Chakrabarty részt vett) sem tudta megkerülni ezt a problémát. A projektet így harangozták be: „A gyarmati India historiográfiájának az volt a központi problémája, hogy nem sikerült nemzetté válni, amit a burzso­ázia és a munkásság gyengeségével magyaráztak, ami nem tudta legyőzni a gyarmatosítókat és kivívni egy győztes, klasszikusan tizenkilencedik századi polgári-demokratikus forradalmat". Guha (1988), 37-43, 43. Ez a „problematika", noha Komintern-frazeológiát követ, valójában nyugati toposz. Chandavarkar 1997, 177-196, 182.

25 Eredetileg tanulmányok voltak: Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats (1905), 210-36, 308-46, 556-611; egy évvel később jelent meg a könyv: Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? (1906). 1922 nagyon termékeny éve volt az explicite összehason­lító munkástörténet-írásnak. Lásd: Bötcher 1922; Bull 1922; Montgomery 1922. Még régebbi a munkások életkörülményeinek összehasonlítása. Lásd például: Kindermann 1896 (a német és amerikai üvegmunkásokról).

Kiterjedtebb bibliográfiáról az összehasonlító munkástörténetről lásd: Multiple Country Surveys of West European Labour History, in: van Voss és van der Linden 2002, 186-90, és van der Linden 1998, 117-45.

26 Hogy lehetséges jól működő levéltárat létrehozni szerényebb anyagi eszközök­kel is, arra bizonyíték a V.V. Giri National Labour Institute az indiai Noidában.

27 Részletesebben lásd a Workers of the World c. könyvem második fejezetét.

28 883-ban a lázadás elbukott.

29 Az IWW modelljéhez lásd: Burgman 1996; Olssen 1988; Philips 1978, 122-38; Simon 1946, 38-59; van der Walt 1999, 5-30. Az 1911-es sztrájkhoz lásd: van der Linden 2003, 334-36.

30 A hatás közvetetten is propagálható a média segítségével, vagy pedig más­képpen, közvetlenül. Az utóbbira jó példák az iráni bevándorló munkások, akik rendszeresen jártak dolgozni Dél-Oroszországba. Az 1920-as évek elején a szakszervezetek gyorsabban fejlődtek Irán északi és északnyugati részein, mint máshol, „az Oroszországhoz való közelségnek" köszönhetően. Ladjevardi 1985, 8.

Irodalom

Adeoye, A.O. 1992: Understanding the Crisis in Modern Nigerian Historiography, History in Africa, 19, 1 -11.

Alexander, Robert J. 1957: Communism in Latin America. New Brunswick, Rutgers University Press

Alexander, Robert J. 1969: The Communist Party of Venezuela. Stanford, Hoover Institution Press

Amin, Shahid 1984: Sugarcane and Sugar in Gorakpur. An inquiry into Peasant Production for Capitalist Enterprise in Colonial india. Delhi, Oxford University Press

Arendt, Hannah 1958: The Human Condition. Chicago, Chicago University Press

Arrighi, Giovanni Kenneth Barr, and Shuji Hisaeda 1997: The Transformation of Business Enterprise, in: Giovanni Arrighi and Beverly J. Silver (szerk.): Chaos and Governance in the Modern World System. Minneapolis – London, University of Minnesota Press, 97-150.

Atabaki, Touraj 2003: Disgruntled Guests: Iranian Subaltern on the Margins of the Tsarist Empire, International Review of Social History, 48, 401-26.

Atabaki, Touraj és Marcel van der Linden (szerk.) 2003: Twentieth-Century Iran: History from Below, International Review of Social History, 48, 353-455.

Bahl, Vinay 2000: Situating and Rethinking Subaltern Studies for Writing Working-Class History, in: Arif Dirlik, Vinay Bahl és Peter Gran (szerk.), History after the Three Worlds. Post-Eurocentric Historiographies. Lanham et al.: Rowman & Littlefield, 85-124.

Behal, Rana -van der Linden, Marcel (szerk.) 2007: India's Labouring Poor: His­torical Studies c. 1600-c. 2000. Delhi, Foundation Books.

Binder, Leonard 1986: The Natural History of Modernization Theory, Comparative Studies in Society and History, 28, 1, 3-33.

Blaut, James 1993: The Colonizer's Model of the World. New York, The Guilford Press

Bonner, Philip 1994: New Nation, New History: The History Workshop in South Africa, 1977-1994, The Journal of American History, 81, 3, 977-85.

Bonner, Philip, Jonathan Hyslop és Lucien van der Walt (szerk.) 2007: Trans­national and Comparative Perspectives on Southern African Labour History, African Studies, 66 (különszám), 2-3, 137-385.

Bose, Sanat 1985: Indian Labour and Its Historiography in Pre-Independence Period, Social Scientist (New Delhi), 143, 3-10.

Bötcher, Hans 1922: Zur revolutionären Gewerkschaftsbewegung in Amerika, Deutschland und England. Eine vergleichende Betrachtung. Jena, Gustav Fischer

Bozzoli, Belinda 1990: Intellectuals, Audiences and Histories: South African Experi­ences, 1978-88, Radical History Review, 46-47, 237-63.

Braunthal, Julius 1961-1971: Geschichte der Internationale. 3 kötet. Hanover, Dietz

Brody, David 1993: Reconciling the Old Labor History and the New, Pacific Histori­cal Review, 62, 1 -18.

Brody, David 1979: The Old Labor History and the New: In Search of an American Working Class, Labour History, 20, 111-26.

Bücher, Karl 1906: Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche. Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung

Bull, Edvard 1922: Den Skandinaviske Arbeiderbevegelse 1914-1920. Kristiania, Det Norske Arbeiderparti

Burgman, Verity 1996: Revolutionary Industrial Unionism. The IWWin Australia. Melbourne, Cambridge University Press

Callahan, Kevin 2000: 'Performing Inter-Nationalism' in Stuttgart in 1907: French and German Socialist Nationalism and the Political Culture of an International Socialist Congress, International Review of Social History, 45, 51-87.

Castoriadis, Cornelius 1987: The Imaginary Institution of Society. Cambridge, Polity Press

Chakrabarty, Dipesh 1989: Rethinking Working Class History: Bengal, 1890-1940. Princeton, Princeton University Press

Chakrabarty, Dipesh 1992: Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 'Indian' Pasts?, Representations, 37, 1-26.

Chandavarkar, Rajnarayan 1994: The Origins of Industrial Capitalism in India: Business Strategies and the Working Classes in Bombay, 1900-1940. Cam­bridge, Cambridge University Press

Chandavarkar, Rajnarayan 1997: 'The Making of the Working Class': E.P. Thomp­son and Indian History, History Workshop Journal, 43, 177-96.

Chandavarkar, Rajnarayan 1998: Imperial Power and Popular Politics: Class, Resistance and the State in India, c.1850-1950. Cambridge, Cambridge Uni­versity Press

Chandler Jr., Alfred D. and Bruce Mazlish (szerk). 2005: Leviathans. Multinational Corporations and the New Global History. Cambridge, Cambridge University Press

Chesneaux, Jean 1962: Le mouvement ouvrier en Chine de 1919 ä 1927. Paris, Mouton

Chesneaux, Jean 1963: Perspectives des études d'histoire contemporaine chinoise, Archív Orientálni, 31, 310-20.

Chesneaux, Jean 1968: The Chinese Labour Movement 1919-1927. Stanford, Stanford University Press

Clarke, Marjorie Ruth 1934: Organised Labour in Mexico. Chapel Hill, University of North Carolina Press; reprint: New York, Russell & Russell, 1973

Cobley, Alan 2001: Does Social History Have a Future? The Ending of Apartheid and Recent Trends in South African Historiography, Journal of Southern African Studies, 27, 613-25.

Cohen, G. A. 1978: Karl Marx's Theory of History: A Defence. Oxford, Clarendon Press

Cole, G.D.H. 1956: The Second International 1889-1914. 2 kötet. London, Macmillan

Colotti-Pischel, Enrica -Robertazzi, Chiara 1968: L'Internationale Communiste et les problémes coloniaux, 1919-1935. Paris, Mouton

Das, Rajani Kanta 1923a: Factory Labour in India. Berlin and Leipzig, W. de Gruyter & Co.

Das, Rajani Kanta 1923b: Factory Legislation in India. With an Introduction by John R. Commons. Berlin and Leipzig: W. de Gruyter & Co.

Das, Rajani Kanta 1923c: The Labour Movement in India. Berlin and Leipzig, W. de Gruyter & Co.

Davies, Robert W. 1989: Soviet History in the Gorbachev Revolution. Basingstoke, Macmillan

Dibua, J. I. 1997: The Idol, Its Worshippers, and the Crisis of Relevance of Historical Scholarship in Nigeria, History in Africa, 24, 117-137.

Dirlik, Arif 2006: Workers, Class, and the Socialist Revolution in Modern China, in: Lucassen 2006, 373-395.

Eckert, Andreas 1999: Geschichte der Arbeit und Arbeitergeschichte in Afrika, Archiv für Sozialgeschichte, 39, 502-30.

Falola, Toyin 1981: Trends in Nigerian Historiography, Transafrican Journal of History, 10, 96-112.

Febvre, Lucien 1950: How Jules Michelet Invented the Renaissance, in: Peter Burke (szerk.): A New Kind of History. From the Writings of Febvre. London, Routledge & Kegan Paul, 1973, 258-267.

French, John D. 2000a: Latin American and International Working Class History on the Brink of the 21st Century: Points of Departure in Comparative Labour Studies, Development and Society [Seoul National University], 29, 2, 137-163.

French, John D. 2000b: The Latin American Labor Studies Boom, International Review of Social History, 45, 279-308.

Freund, Bill 1984: Labour and Labour History in Africa: A Review of the Literature, African Studies Review, 27, 2, 1-58.

Fry, Eric 1999: The Labour History Society (ASSLH): A Memoir of its First Twenty Years, Labour History, 77, 83-96.

Gabaccia, Donna 1997: The 'Yellow Peril' and the 'Chinese of Europe': Global Perspectives on Race and Labor, 1815-1930, in: Jan Lucassen and Leo Lucas­sen (szerk.): Migration, Migration History, History. Berne, Peter Lang, 177-196.

Glassman, Jonathan 1991: The Bondsman's New Clothes: The Contradictory Consciousness of Slave Resistance on the Swahili Coast, Journal of African History, 32, 2, 277-312.

Gluck, Carol 1978-79: The People in History: Recent Trends in Japanese Historio­graphy, Journal of Asian Studies, 38, 25-50.

Goldenberg, Boris 1971: Kommunismus in Lateinamerika. Stuttgart: Kohlhammer.

Guha, Ranajit 1988: On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, in: Ranajit Guha és Gayatri Chakravorty Spivak (szerk.), Selected Subaltern Studies. New York, Oxford University Press, 37-43.

Guillaume, James 1905-1910: L'Internationale: documents et souvenirs (1864­1878). 4 kötet. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition.

Gupta Ranajit Das 1994: Labour and Working Class in Eastern India. Studies in Colonial History. Calcutta, K. P. Bagchi & Co.

Gupta, Ranajit Das 1996: Indian Working Class and Some Recent Historio-graphical Issues, Economic and Political Weekly, 31, 8, L27-L31.

Heer, Nancy Whittier 1971: Politics and History in the Soviet Union. Cambridge, Harvard University Press

Hennock, E. P. 1993: Lessons from England: Lujo Brentano on British Trade Unionism, German History, 11, 141-160.

Hira, Sandew 1982: Van Priary tot en met de Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940. Rotterdam, Futile

Hobsbawm, Eric J. 1964: Labouring Men: Studies in the History of Labour. London, Weidenfeld and Nicolson

Hutchison, T.W. 1973: The 'Marginal Revolution' and the Decline and Fall of Eng­lish Classical Political Economy, in: R.D. Collison Black, A.W. Coats and D.W. Goodwin (szerk), The Marginal Revolution in Economics: Interpretation and Evaluation. Durham, Duke University Press, 1973. 176-202.

Jayawardena, Chandra 1980: Culture and Ethnicity in Guyana and Fiji, Man, New Series, 15, 3, 430-450.

Jie-Hyun, Lim 2002: From Hard History to Soft History: Cultural Histories of the Korean Working Class, International Labour and Working-Class History, 61, 169-172.

Joshi, Chitra 2002: Lost Worlds of Labour. Culture and Community in North India. Delhi, Permanent Black

Kaiwar, Vasant 2004: Towards Orientalism and Nativism: The Impasse of Subaltern Studies, Historical Materialism, 12, 2, 189-247.

Kazuo, Nimura (1997): The Ashio Riot of 1907. A Social History of Mining in Japan. Edited by Andrew Gordon. Transl. Terry Boardman and Andrew Gordon. Durham, NC: Duke University Press

Kindermann, Carl (1896): Zur organischen Güterverteilung. II. Die Glasarbeiter Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer allgemeinen materiellen Lage. Leipzig: Duncker & Humblot

Kolchin, Peter (1987): Unfree Labour. American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, MA: Belknap Press

Konrad, Helmut 1994: Die Krise überwunden. Die Linzer Konferenzen der ITH gehen ins vierte Jahrzehnt, Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 30, 575-578.

Kozik, Zenobiusz 1990: Research into the History of the Working Class Movement in Poland in the Years 1945-1987, in: Marian Leczyk (szerk.), La science historique polonaise dans l'historiographie mondiale. Wroclaw, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 421-47.

Kreiser, Klaus 1981: Der japanische Sieg über Russland (1905) und sein Echo unter den Muslimen, Die Welt des Islams, 21, 209-239.

Krueger, Thomas A. 1971: American Labor Historiography, Old and New: A Review Essay, Journal of Social History, 4, 277-285. Ladjevardi, Habib 1985: Labor Unions and Autocracy in Iran. Syracuse, New York, Syracuse University Press

Legassick, Martin 2002: The Past and Present of Marxist Historiography in South Africa", Radical History Review, 82, 111-130.

Leutner, Mechtild 1996: Sozialgeschichte in der VR China: Modernisierungs­paradigma statt Marxismus?, Berliner China-Hefte, 11, 47-63.

Lewis, Jon (1990): South African Labor History: A Historiographical Assessment, Radical History Review, 46-47, 213-35.

Linebaugh, Peter – Rediker, Marcus 2000: The Many-Headed Hydra. Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic. Boston, Beacon Press

Lipset, Seymour Martin 1983: Radicalism or Reformism: The Sources of Working Class Politics, American Political Science Review, 77, 1-18.

Lora, Guillermo 1967-70: Historia del movimiento obrero boliviana. 3 kötet. La Paz, Editorial Los Amigos del Libre

Lucassen, Jan 2006 Writing Global Labour History c. 1800-1940: A Historiography of Concepts, Periods and Geographical Scope, in: uő (szerk.), Global Labour History. A State of the Art. Bern, Peter Lang, 2008. 39-89.

Lucassen, Jan (Fall 2004): A Multinational and its Labor Force: The Dutch East India Company, 1595-1795, International Labor and Working-Class History, 66, 12-39.

Luxemburg, Rosa (1985): Einführung in die Nationalökonomie, in: Luxemburg, Gesammelte Werke, vol. 5. Berlin: Dietz, 524-778.

Martin, Cheryl English (1996): Governance and Society in Colonial Mexico: Chihuahua in the Eighteenth Century. Stanford, CA: Stanford University Press.

Marx, Karl (1976): Capital, vol. I, trans. Ben Fowkes. Harmondsworth: Penguin

Mathias, Regine (1978): Industrialisierung und Lohnarbeit. Der Kohlebergbau in Nord-Kyushu und sein Einfluss auf die Herausbildung einer Lohnarbeiterschaft. Vienna: Beiträge zur Japanologie, vol. 15.

Mazour, Anatole G. és Herman E. Bateman (March 1952): Recent Conflict in Soviet Historiography, Journal of Modern History, 24, 1, 56-68.

McInnes, Neil (1967): The Labour Movement, in: The Impact of the Russian Revolution 1917-1967. The Influence of Bolshevism on the World outside Russia. London: Oxford University Press

McVey, Ruth Thomas (1965): The Rise of Indonesian Communism. Ithaca, NY: Cornell University Press

Mill, John Stuart (1869): Thornton on Labour and Its Claims [a review of W.T. Thornton, On Labour, Its Wrongful Claims and Rightful Dues, Its Actual Present and Possible Future. London, Fortnightly Review, May 1869, reprinted in Mill, Collected Works, vol. 5, 631-68.

Mintz, Sidney W. (1986): Sweetness and Power. The Place of Sugar in Moden History. New York: Penguin

Mohapatra, Prabhu (2003): The Hosay Massacre of 1884: Class and Community among Indian Immigrant Labourers in Trinidad, in: Arvind N. Das and Marcel van der Linden (szerk.), Work and Social Change in Asia. Essays in Honour of Jan Breman. New Delhi: Manohar, 187-230.

Montgomery, Bo-Gabriel de (1922): British and Continental Labour Politics. The Political Labour Movement and Labour Legislation in Great Britain, France and the Scandinavian Countries, 1900-1922. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Nair, Janaki (1998): Miners and Millhands. Work, Culture and Politics in Princely Mysore. New De ArbeiterInnengeschichte: Sage.

Nairn, Tom (1977): The Break-Up of Britain. Crisis and Neo-Nationalism. Second, Expanded Edition. London and New York: Verso

Neurath, Otto (1981): Grundlagen der Sozialwissenschaften, in: uő: Gesammelte Schriften. Edited by R. Haller and H. Rutte. Vienna: Holder – Pichler – Tempsky.

Niederhauser, Emil (1987): Die marxistische Geschichtswissenschaft in Ost­europa, Österreichische Osthefte, 29, 147-57.

Nisbet, Robert (1971): Ethnocentrism and the Comparative Method, in: A. R. Desai (szerk.), Essays on Modernization of Underdeveloped Societies. Bombay: Thacker & Co, 1. kötet, 95-114.

Olssen, Erik (1988): The Red Feds. Revolutionary Industrial Unionism and the New Zealand Federation of Labour 1908-1914. Oxford

Palmer, Bryan D. (1994): E. P. Thompson. Objections and Oppositions. London and New York: Verso

Parmer, J. Norman (1960): Colonial Labour Policy and Administration. A History of Labour in the Rubber Plantation Industry in Malaya, c. 1910-1941. Locust Valley, NY: Association for Asian Studies

Patmore, Greg (May 2002): The Right Wing Won't Write – Labour History in 1962, Labour History, 82, vii-ix.

Perry, Elizabeth (March 1994): Shanghai's Strike Wave of 1957, China Quarterly, 137, 1-27.

Philips, John (1978): The South African Wobblies: The Origin of Industrial Unions in South Africa, Ufahamu, 8, 3, 122-38.

Pohl, Manfred (1976): Die Bauernpolitik der Kommunistischen Partei Japans, 1922-1928. Hamburg: Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, vol. 62

Popovic, Alexandre (1976): La Révolte des esclaves en Iraq au IIIe/IXe siécle. Paris: P. Geuthner

Popovic, Alexandre (1993): Al-Mukhtara, The Encyclopaedia of Islam. New Edi­tion, vol. VII. Leiden: Brill

Popovic, Alexandre (2002): Al-Zandj. 2. The Zandj Revolts in 'Irak, The Encyclo­paedia of Islam. New Edition, vol. XI. Leiden: Brill, 445-6.

Prakash, Gyan (1990): Bonded Histories: Genealogies of Labour Servitude in Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press

Rader, Benjamin G. (1966): The Academic Mind and Reform: The Influence of Richard T. Ely in American Life. Lexington: University of Kentucky Press

Rediker, Marcus (1987): Between the Devil and the Deep Blue Sea. Merchant Seamen, Pirates, and the Anglo-American Maritime World, 1700-1750. Camb­ridge: Cambridge University Press

Reis, João José (1997): The Revolution of the Ganhadores: Urban Labour, Ethnicity and the African Strike of 1857 in Bahia, Brazil, Journal of Latin Ame­rican Studies, 29, 355-93.

Rodney, Walter (1970): A History of the Upper Guinea Coast, 1545-1800. Oxford: Clarendon Press

Rodney, Walter (1981): A History of the Guyanese Working People, 1881-1905. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press

Rogers, James E. Thorold (1884): Six Centuries of Work and Wages. London: Swan & Sonnenschein

Samad, Yunas és Kamran Asdar Ali (Fall 2000): Labour in Pakistan, International Labour and Working-Class History, 58, 314-17. Scalapino, Robert A. (1967): The Japanese Communist Movement, 1920-1966. Berkeley

Scalapino, Robert A. (1983): The Early Japanese Labour Movement. Labour and Politics in a Developing Society. Berkeley, CA: Center for Japanese Studies.

Scalapino, Robert A. és Chong-Sik Lee (1972): Communism in Korea. Berkeley: University of California Press

Schuler, Monica (1991): Akan Slave Rebellions in the British Carribean, in: Hilary Beckles and Verene Shepherd (szerk.), Caribbean Slave Society and Economy: A Student Reader. Kingston and London, 373-86.

Sen, Samita (1999): Women and Labour in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry. Cambridge: Cambridge University Press

Sheehan, James J. (1966): The Career of Lujo Brentano: A Study of Liberalism and Reform in Imperial Germany. Chicago: University of Chicago Press

Simeon, Dilip (1995): The Politics of Labour under Late Colonialism: Workers, Unions and the State in Chota Nagpur, 1928-1939. Delhi: Manohar

Simon, Fanny S. (1946): Anarchism and Anarcho-Syndicalism in South America, Hispanic American Historical Review, 26, 38-59.

Sohrabi, Nader (1994-5): Historicizing Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, Iran and Russia, 1905-1908, American Journal of Sociology, 100, 1383-1447.

Sokolov, Andrei (2006): The Drama of the Russian Working Class and New Perspectives for Labour History in Russia, in: Lucassen, Global Labour History, 397-452.

Sombart, Werner (1893): Studien zur Entwicklungsgeschichte des italienischen Proletariats, Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik, 6, 177-258.

Sombart, Werner (1905): Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordameri­kanischen Proletariats, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 21, 210-36, 308-46, 556-611.

Sombart, Werner (1906): Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Tübingen: Mohr

Sombart, Werner (1976): Why Is There No Socialism in the United States?, trans. Patricia M. Hocking and C. T. Husbands. London, Macmillan

Stein, Lorenz (1842): Der Socialismus und Communismus des heutigen Frank­reichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Leipzig: Wigand

Steiner, Herbert (1981): Internationale Tagung der Historiker der Arbeiter­bewegung, in: Isabella Ackerl, Walter Hummelberger, and Hans Mommsen (szerk.), Politik und Gesellschaft im alten und neuen Österreich: Festschrift für Rudolf Neck zum 60. Geburtstag. Munich: Oldenbourg, vol. II, 351-58.

Suret-Canale, Jean (1964): LAfrique noire – l'ére coloniale. Paris: Editions Sociales

Taksa, Lucy (2006): What's in a Name? Labouring Antipodean History in Oceania, in: Lucassen, Global Labour History, 335-71.

Thompson, E. P. 1994: Making History. Writings on History and Culture. New York: The New Press

Tugan-Baranovskii, Mikhail I. 1970: The Russian Factory in the Nineteenth Century. Transl. from the 3rd Russian Edition by Arthur Levin and Clara Levin. Homewood, American Economic Association [Orosz eredeti: Russkaia fabrika v proshlom i nastojashchem, Szentpétervár, 1898]

Valenzuela, Luis 2001: Copper: Chilean Miners – British Smelters in the Mid-Nineteenth Century, in: Prodromos Panayiotopoulos and Gavin Capps (szerk.): World Development. An Introduction. London, Pluto Press, 173-80.

van der Linden, Marcel (1988): Internationalism in the Labour Movement, 1830­1940: Fragments of a Bibliography, in: Frits L. van Holthoon és Marcel van der Linden (szerk.), Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940. Leiden: Brill, 1988, vol. II, 624-54.

van der Linden, Marcel (1998): A Bibliography of Comparative Labour History, in: Jim Hagan and Andrew Wells (szerk.), Australian Labour and Regional Change. Essays in Honour of R.A. Gollan. Rushcutters Bay, NSW: Halstead Press, 117-45.

van der Linden, Marcel (2003): Transport Workers' Strike, Worldwide 1911, in: Neil Schlager (ed.), St. James Encyclopedia of Labor History Worldwide. Major Events in Labor History and Their Impact. 2 vols. Detroit: Thomson & Gale, vol. II, 334-36.

van der Linden, Marcel (2008): Workers of the World. Essays toward a Global Labor History. Leiden and Boston, Brill

van der Walt, Lucien (1999): The Industrial Union is the Embryo of the Socialist Commonwealth': The International Socialist League and Revolutionary Syn­dicalism in South Africa, 1915-1920, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 19, 1, 5-30.

van Onselen, Charles (1976): Chibaro: African Mine Labour in Southern Rhodesia. Johannesburg: Ravan Press

van Voss, Lex Heerma – van der Linden, Marcel (szerk.) 2002: Class and Other Identities. Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History. New York, Berghahn Books

Varma, Nitin 2007: Chargola Exodus and Collective Action in the Colonial Tea Plantatons of Assam, SEPHIS e-magazine [http://sephisemagazine.org/issues/vol._3_2.pdf], 2, 34-37.

Zarnowska, Anna (2004): Workers, Women, and Social Change in Poland, 1870-1939. Aldershot, Ashgate Variorum

Zwahr, Hartmut 1978: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Struktur­untersuchungen über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution. Berlin: Akademie-Verlag