Nemzet

Emberek összetartozásának, együttélésének egyik törté­nelmileg kifejlődött formája. A „nemzet" kategória külön­böző jelentései honosodtak meg.

  1. Kultúrnemzet: az azonos nyelvet beszélők és kul­turális hagyományt követők integrációja.
  2. Államnemzet: az ugyanahhoz az országos méretű politikai egységhez tartozók integrációja.
  3. Gazdasági nemzet: az egyazon nemzetgazdaság működésébe bekapcsolódók integrációja.

Az emberek életfolyamatát a gazdasági értelemben vett nemzethez való tartozás (illetve ennek a hiánya) befo­lyásolja a legközvetlenebbül. Gazdasági nemzetről vala­mely állam egységes belső piacának, integrált nemzetgaz­daságának létrejöttétől kezdve indokolt beszélni. A nyu­gat-európai államok többségében a két világháború közöt­ti időszakig, a kelet-európai államok többségében a XX. század hatvanas éveiben bekövetkezett egy ilyen értelem­ben vett nemzet kialakulása. A soknemzetiségű országok közül például Nagy-Britanniában és Svájcban már régeb­ben végbement ez a folyamat, Jugoszláviában vagy a Szovjetunióban viszont mind ez ideig nem jött létre egysé­ges nemzetgazdaság.

A gazdaságilag offenzív helyzetben levő, prosperáló nemzetbe – mint más országokkal szemben gazdasági vé­delmet nyújtó pozitív közösségbe – való integrálódás tár­sadalmi biztonságot jelent, közvetlen előnyöket biztosít a társadalom tagjai számára. Ugyanakkor a gazdasági prob­lémák megjelenésével, illetve a nemzetközi integrációs fo­lyamat megélénkülésével gyengül a nemzet gazdasági tá­maszt nyújtó szerepe, csökken a vele való azonosulás te­hetősége, és bekövetkezik a nemzettudat válsága. Az em­berek jelentős részénél felerősödik a kisközösségek iránti vonzalom, illetve a gazdasági nemzet hitetlenné vált kö­zösségével szemben uralkodóvá válik a kultúrnemzettel való azonosulás, a nemzetiségi tudat.