Népszerűtlen „népszerű történelem” – avagy hogyan védelmezzük államunkat?*

A pamflet az Államvédelmi Hatóság (Országgyűlés), az államvédelmi médikusok (gondolatgyógyászok) és az államvédelmi önkéntesek (civil segítők) tevékenységének azonosságával és különbségeivel foglalkozik.

* Az írás  "Hogyan nem védelmezzük államunkat?" című ellendarabja a következő számban található.

 

1. jelenet

Parlamenti politikusok köztulajdon megteremtésére kötelezik a mező­gazdasági és ipari termelőket.

2. jelenet

Parlamenti politikusok eltulajdonítják a termelők meg nem fizetett mun­kájából származó köztulajdont.

3. jelenet

Parlamenti politikusok bevezetik a termelők alkotmányos fosztogatásá­nak jogállami rendszerét.

4. jelenet

Politikusok a lopott pénzből tisztes jövedelmet juttatnak maguknak.

5. jelenet

Politikusok a lopott pénzből médikusokat (honi nyelven: gondolatgyógy­ászokat) alkalmaznak azzal a feladattal, hogy elvonják a meglopottak figyelmét a fosztogatás jogállami rendszeréről.

6. jelenet

Politikusok a lopott pénzből fegyvereseket alkalmaznak azzal a feladattal, hogy elvegyék a meglopottak kedvét a fosztogatás jogállami rendszeré­nek alkotmányellenes bírálatától.

7. jelenet

Politikusok nemzetközi katonai szervezetbe léptetik be az országot, hogy a meglopottakkal szemben külföldi védelmet is biztosítsanak ma­guknak.

8. jelenet

Politikusok önkéntes társadalmi (civil társadalmi) segítőket keresnek, akik elterelik a figyelmet a fosztogatás jogállami rendszeréről.

9. jelenet

Politikusok átveszik a Vadnyugati Égő Csipkebokortól a közvélemény formálásának Tíz Parancsolatát:

1. Parancsolat

Az állam médikusai következetesen hallgassanak a jogállami fosztoga­tásról. Beszéljenek bármi egyébről, és beszéljenek állandóan.

Ezzel erősítik a nemzeti egységet és védelmezik a jogállami fosztoga­tás rendszerét. Ezzel szolgálják meg a jövedelmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők a jogállami fosztogatásról való beszéd helyett akármi másról beszéljenek. A másról beszéléssel tudják legha­tékonyabban erősíteni a nemzeti egységet és védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét.

E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül vég­zik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

2. Parancsolat

Az állam médikusai folyamatosan foglalkozzanak a politikusokkal. Ké­szítsenek felméréseket a politikusok népszerűségéről. Az eredményeket tegyék közzé, magyarázzák, elemezzék. Dicsérjenek politikusokat, és dicsérjék az ellenfeleiket. Bírálják meg a politikusokat, és bírálják meg az ellenfeleiket. Érveljenek megválasztásuk mellett, és érveljenek megválasztásuk ellen. Érveljenek ellenfeleik megválasztása mellett, és érveljenek ellenfeleik megválasztása ellen.

Az állam médikusai ezzel erősítik a nemzeti egységet és védelmezik a jogállami fosztogatás rendszerét. Ezzel szolgálják meg a jövedelmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat a politikusokkal. Beszéljenek róluk, írjanak róluk. Dicsérjenek politikusokat, és dicsérjék az ellenfeleiket. Bírálják meg a politikusokat, és bírálják meg az ellenfeleiket. Érveljenek megválasztásuk mellett, és érveljenek megválasztásuk ellen. Érveljenek ellenfeleik megválasztása mellett, és érveljenek ellenfeleik megválasztása ellen.

Az önkéntes társadalmi segítők a politikusokról való beszéléssel tud­ják hatékonyan erősíteni a nemzeti egységet és védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

3. Parancsolat

Az állam médikusai folyamatosan foglalkozzanak a politikai pártokkal. Készítsenek felméréseket a politikai pártok népszerűségéről. Az ered­ményeket tegyék közzé, magyarázzák, elemezzék. Dicsérjenek politikai pártokat, és dicsérjék az ellenfeleiket. Bírálják meg a politikai pártokat, és bírálják meg az ellenfeleiket. Érveljenek hatalomra juttatásuk mellett, és érveljenek hatalomra juttatásuk ellen. Érveljenek ellenfeleik hatalomra juttatása mellett, és érveljenek ellenfeleik hatalomra juttatása ellen.

Az állam médikusai ezzel erősítik a nemzeti egységet és védelmezik a jogállami fosztogatás rendszerét. Ezzel szolgálják meg a jövedelmü­ket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat a politikai pár­tokkal. Beszéljenek róluk, írjanak róluk. Dicsérjenek politikai pártokat, és dicsérjék az ellenfeleiket. Bírálják meg a politikai pártokat, és bírálják meg az ellenfeleiket. Érveljenek hatalomra juttatásuk mellett, és érveljenek hatalomra juttatásuk ellen. Érveljenek ellenfeleik hatalomra juttatása mellett, és érveljenek ellenfeleik hatalomra juttatása ellen.

Az önkéntes társadalmi segítők a politikai pártokról való beszéléssel tudják hatékonyan erősíteni a nemzeti egységet és védelmezni a jogál­lami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

4. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat az állami fosztogatás nem jogállami formáival. Bírálják a köztulajdonra hivatkozó meg nem fizetett munka rendszerét. Bizonygassák hosszasan, hogy az a rendszer milyen gazdaságtalan. Bizonygassák hosszasan, hogy az a rendszer mennyire korlátozza az egyének szabadságát. Hangsúlyozzák, hogy a magántulaj­donra hivatkozó meg nem fizetett munka rendszere sokkal hatékonyabb. Hirdessék, hogy a jogállami fosztogatás rendszere megnöveli az egyének szabadságát. Gerjesszenek feszültséget, szítsanak gyűlölködést az elté­rően vélekedők között. így segítsék elő, hogy az emberek ne a jelennel, a jogállami fosztogatás gyakorlatával foglalkozzanak, hanem világnézeti, értelmezési, értékrendbeli különbségeikkel.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat a köztulajdonra hivatkozó meg nem fizetett munka rendszerével. Különösen sokat vitat­kozzanak arról, hogy szocializmusnak, államszocializmusnak, államka­pitalizmusnak, kommunizmusnak vagy sztálinizmusnak kell-e nevezni. Dicsérjék pozitívumait. Sorakoztassák fel történelmi és elméleti érdemeit. Bizonygassák, hogy az a rendszer mennyivel igazságosabb. Bizonygas­sák, hogy abban a rendszerben mennyivel jobb az embereknek, mert mindenki dolgozhat. Gerjesszenek feszültséget, szítsanak gyűlölködést az eltérően vélekedők között. így segítsék elő, hogy az emberek ne a jelennel, a jogállami fosztogatás gyakorlatával foglalkozzanak, hanem világnézeti, értelmezési, értékrendbeli különbségeikkel.

Az önkéntes társadalmi segítők a múlton való vitatkozás elősegítésé­vel hatékonyan tudják védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

5. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat azzal, hogy mi a baloldal és mi a jobboldal. Érveljenek amellett, hogy valójában baloldali a jobboldali szélsőség (SZDSZ). Érveljenek amellett, hogy valójában jobboldali a baloldali konzervativizmus (sztálinizmus). Érveljenek amellett, hogy valójában baloldali a globalizációellenes jobboldal (MIÉP). Bizonyítsák be, hogy a politikai palettán nincs is baloldali párt. Bizonyítsák be, hogy a politikai palettán nincs is jobboldali párt. Mutassák ki, hogy a baloldal és a jobboldal kategória jelentése homályos, sokértelmű, használata félrevezető, értelmetlen, és továbbra is ragaszkodjanak e szavak hasz­nálatához. Gerjesszenek vitákat, és a viták során ugrasszák egymásnak a szövetségeseket.

Az állam médikusai agitáljanak, érveljenek, bizonygassanak. Toboroz­zanak híveket a jobboldal számára. Bátorítsák és hitegessék a baloldal ellenségeit. Toborozzanak híveket a baloldal számára. Bátorítsák és hitegessék a jobboldal ellenségeit. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat a politikai vezetők közötti különbségek, ellentétek foglalkoztassák. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat a politikai pártok közötti különbségek, el­lentétek foglalkoztassák. Érjék el, hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt acsarkodjanak egymásra, gyűlöljék meg egymást.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat azzal, hogy mi a baloldal és mi a jobboldal. Érveljenek amellett, hogy valójában baloldali a jobboldali szélsőség. Érveljenek amellett, hogy valójában jobboldali a baloldali konzervativizmus. Érveljenek amellett, hogy valójában baloldali a globalizációellenes jobboldal. Bizonyítsák be, hogy a politikai palettán nincs is baloldali párt. Bizonyítsák be, hogy a politikai palettán nincs is jobboldali párt. Mutassák ki, hogy a baloldal és a jobboldal kategória jelentése homályos, sokértelmű, használata félrevezető, értelmetlen, és továbbra is ragaszkodjanak e szavak használatához. Gerjesszenek vitákat, és a viták során ugrasszák egymásnak a szövetségeseket.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak, érveljenek, bizonygassa­nak. Toborozzanak híveket a jobboldal számára. Bátorítsák és hitegessék a baloldal ellenségeit. Toborozzanak híveket a baloldal számára. Báto­rítsák és hitegessék a jobboldal ellenségeit. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat a politikai vezetők közötti különbségek, ellentétek foglalkoz­tassák. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat a politikai pártok közötti különbségek, ellentétek foglalkoztassák. Hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt acsar­kodjanak egymásra, gyűlöljék meg egymást.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

6. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat a bérmunkásokat fosztogató tőke származási helyének különbségeivel.

Az állam médikusai agitáljanak a nemzeti tőke érdekében. Védel­mezzék a patrióta nemzeti tőkét a gátlástalanul mohó külföldi tőkével szemben. Érveljenek amellett, hogy a hazai tőke támogatása munka­helyeket teremt, ezáltal csökkenti a munkanélküliséget. Bizonyítsák be, hogy a hazai tőke támogatása csökkenti a tőkés rendszernek való kiszolgáltatottságot.

Az állam médikusai agitáljanak a külföldi tőke érdekében. Védelmez­zék a felvilágosult külföldi tőkét a korlátolt, provinciális hazai tőkével szemben. Érveljenek amellett, hogy külföldi tőke becsalogatásával lehet csökkenteni a munkanélküliséget, ezért kedvezményeket kell nyújtani a külföldi tőkének. Bizonyítsák be, hogy a külföldi tőkeberuházások növelik az ország versenyképességét, ezáltal csökkentik a nemzet kiszolgálta­tottságát a tőkés világrendszernek.

Az állam médikusai agitáljanak, érveljenek, bizonygassanak. Tobo­rozzanak híveket a nemzeti tőke számára. Bátorítsák és hitegessék a külföldi tőke ellenségeit. Toborozzanak híveket a külföldi tőke számára. Bátorítsák és hitegessék a hazai tőke ellenségeit. Érjék el, hogy a tulaj­donnélkülieket a tőkések közötti különbségek, ellentétek foglalkoztassák. Érjék el, hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, és ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt ugorjanak egymásnak, gyűlöljék meg egymást.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat a bérmunkásokat fosztogató tőke származási helyének különbségeivel.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak a nemzeti tőke érdekében. Védelmezzék a patrióta nemzeti tőkét a gátlástalanul mohó külföldi tőkével szemben. Érveljenek amellett, hogy a hazai tőke támogatása munkahelyeket teremt, ezáltal csökkenti a munkanélküliséget. Bizonyít­sák be, hogy a hazai tőke támogatása csökkenti a tőkés rendszernek való kiszolgáltatottságot.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak a külföldi tőke érdekében. Védelmezzék a felvilágosult külföldi tőkét a korlátolt, provinciális hazai tőkével szemben. Érveljenek amellett, hogy külföldi tőke becsalogatásá­val lehet csökkenteni a munkanélküliséget, ezért kedvezményeket kell nyújtani a külföldi tőkének. Bizonyítsák be, hogy a külföldi tőkeberuházá­sok növelik az ország versenyképességét, ezáltal csökkentik a nemzet kiszolgáltatottságát a tőkés világrendszernek.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak, érveljenek, bizonygas­sanak. Toborozzanak híveket a nemzeti tőke számára. Bátorítsák és hitegessék a külföldi tőke ellenségeit. Toborozzanak híveket a külföldi tőke számára. Bátorítsák és hitegessék a hazai tőke ellenségeit. Érjék el, hogy a tulajdonnélkülieket a tőkések közötti különbségek, ellenté­tek foglalkoztassák. Érjék el, hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, és ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt ugorjanak egymásnak, gyűlöljék meg egymást.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

7. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat nemzeti és faji kérdésekkel.

Érveljenek a nemzeti hagyományok ápolása, a nemzeti gyökerek fon­tossága, a nemzeti jellem fölénye mellett. Mutassanak rá a szomszédos népek hibáira, hiányosságaira, fogyatékosságaira. Szítsanak ellentétet a határon inneni idegen nemzetiségűekkel szemben. Bizonyítsák be egyes fajok alacsonyrendűségét.

Az állam médikusai tiltakozzanak a faji megkülönböztetés, a rasszizmus ellen. Hangsúlyozzák, hogy be kell fogadni a határon inneni idegen nem­zetiségűeket. Hirdessék a népek egyenrangúságát, egyenértékűségét.

Az állam médikusai agitáljanak, érveljenek, bizonygassanak. Tobo­rozzanak híveket és ellenségeket a rasszizmus számára. Toborozzanak híveket és ellenségeket az antirasszizmus számára. Bátorítsák a naci­onalizmust és bátorítsák a nacionalizmus ellenségeit. Bátorítsák a koz-mopolitizmust és bátorítsák a kozmopolitizmus ellenségeit. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat ne a tőketulajdon és a tőkének kiszolgáltatott bérmunkások ellentéte foglalkoztassa, hanem az ezt elfedő nemzeti, faji hovatartozás, nemzeti, faji rokonszenv, ellenszenv. Érjék el, hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, és gyűlöljék meg egymást az ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat nemzeti és faji kérdésekkel.

Érveljenek a nemzeti hagyományok ápolása, a nemzeti gyökerek fon­tossága, a nemzeti jellem fölénye mellett. Mutassanak rá a szomszédos népek hibáira, hiányosságaira, fogyatékosságaira. Szítsanak ellentétet a határon inneni idegen nemzetiségűekkel szemben. Bizonyítsák be egyes fajok alacsonyrendűségét.

Az önkéntes társadalmi segítők tiltakozzanak a faji megkülönbözte­tés, a rasszizmus ellen. Hangsúlyozzák, hogy be kell fogadni a határon inneni idegen nemzetiségűeket. Hirdessék a népek egyenrangúságát, egyenértékűségét.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak, érveljenek, bizonygassa­nak. Toborozzanak híveket és ellenségeket a rasszizmus számára. Tobo-

rozzanak híveket és ellenségeket az antirasszizmus számára. Bátorítsák a nacionalizmust és bátorítsák a nacionalizmus ellenségeit. Bátorítsák a kozmopolitizmust és bátorítsák a kozmopolitizmus ellenségeit. Érjék el, hogy az egyszerű dolgozókat ne a tőketulajdon és a tőkének kiszol­gáltatott bérmunkások ellentéte foglalkoztassa, hanem az ezt elfedő nemzeti, faji hovatartozás, nemzeti, faji rokonszenv, ellenszenv. Érjék el, hogy ezekről beszélgessenek, ezekről vitatkozzanak, és gyűlöljék meg egymást az ezekkel kapcsolatos nézeteltérésük miatt.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

8. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat demokrácia és fasizmus kér­désével.

Nyilvánítsák ki, hogy míg egyes demokratikus politikai pártok demok­ratikusak, addig más demokratikus politikai pártok fasiszták. Mutassanak rá a demokratikus állam értékeire. Hívják fel a figyelmet a demokratikus államhatalom sebezhetőségére. Találjanak vagy kreáljanak néhány tucat állampolgárt, aki szélsőséges szamárságokat beszél. Nagy nyilvánosság előtt rettegjenek attól, hogy ők meg fogják dönteni a demokratikus rendet. Mozgósítsanak a demokratikus jogállam védelmére.

Az állam médikusai agitáljanak, deklaráljanak, érveljenek, bizonygas­sanak, tiltakozzanak. Érjék el, hogy a jogállami fosztogatás áldozatai meg akarják védeni demokratikus fosztogatóikat antidemokratikus fosz­togatóikkal szemben.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat demokrácia és fasizmus kérdésével.

Nyilvánítsák ki, hogy míg egyes demokratikus politikai pártok demok­ratikusak, addig más demokratikus politikai pártok fasiszták. Mutassanak rá a demokratikus állam értékeire. Hívják fel a figyelmet a demokratikus államhatalom sebezhetőségére. Találjanak vagy kreáljanak néhány tucat állampolgárt, aki szélsőséges szamárságokat beszél. Nyilvánosan rettegjenek attól, hogy ők meg fogják dönteni a demokratikus rendet. Mozgósítsanak a demokratikus jogállam védelmére.

Az önkéntes társadalmi segítők agitáljanak, deklaráljanak, érveljenek, bizonygassanak, tiltakozzanak. Érjék el, hogy a jogállami fosztogatás áldozatai meg akarják védeni demokratikus fosztogatóikat antidemokra­tikus fosztogatóikkal szemben.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

9. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat egyes személyekkel.

Tartsák titokban az önállóan gondolkodó és cselekvő egyéniségek törekvéseit. Hozzanak divatba a veszélytelen szürke állományból egyes személyeket, és csináljanak belőlük sztárt. Beszéljenek, írjanak arról, hogy sztárok milyen frizurát viselnek. Beszéljenek, írjanak arról, hogy sztárok milyen viseletet hordanak. Beszéljenek, írjanak arról, hogy sztá­rok hol laknak, hogyan élnek. Beszéljenek, írjanak sztárok szokásairól. Beszéljenek, írjanak sztárok utazgatásairól. Beszéljenek, írjanak sztárok költekezéseiről. Beszéljenek, írjanak arról, hogy sztárok milyenek voltak akkor, amikor még nem voltak sztárok: mit csináltak csecsemőkorukban, mit csináltak kisgyermekkorukban stb. Beszéljenek, írjanak sztárok sze­mélyes kapcsolatairól, intim kapcsolatairól, intim kapcsolatainak változá­sairól. Beszéljenek, írjanak a sztárok botrányairól. Beszéljenek, írjanak arról, hogy melyik sztárnak kitől van gyereke. Beszéljenek, írjanak arról, hogy melyik sztárt ki pénzeli.

Az állam médikusai csináljanak sztárt a rendszerre veszélytelen sze­mélyekből, csináljanak szenzációt a sztároltakból, majd feledkezzenek meg róluk, és alkossanak új sztárokat a helyükbe. Érjék el, hogy a jogállami fosztogatás áldozatai ne a saját helyzetükkel és cselekvési lehetőségeikkel foglalkozzanak, hanem az éppen aktuálisan sztároltak külső megjelenésével, szokásaival, élményeivel, a sztárokkal kapcsolatos pletykákkal, botrányokkal.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak sokat egyes szemé­lyekkel. Magasztalják egyesek kiválóságát, és kritizálják egyesek szel­lemi vagy jellembeli fogyatékosságait. Mindig az egyes személyekkel foglalkozzanak. Soha ne azokkal a társadalmi viszonyokkal, amelyeknek hordozói az egyes személyek. Soha ne azokkal a társadalmi szerepekkel, feladatokkal, amelyeket betöltenek az egyes személyek. Soha ne azok­kal a személytelen társadalmi hatalmakkal és funkciókkal, amelyeknek öntudatlan megszemélyesítői, kiszolgálói az egyes személyek egyes cselekedetei.

Az önkéntes társadalmi segítők érjék el, hogy a jogállami fosztogatás áldozatai ne a saját helyzetükkel és cselekvési lehetőségeikkel foglal­kozzanak, hanem az éppen divatos pletykák, aktuális botrányok kössék le érdeklődésüket, maradék energiáikat.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

10. Parancsolat

Az állam médikusai foglalkozzanak sokat megvásárolható élmények népszerűsítésével.

Tereljék el a figyelmet a személyes, a személyiségből fakadó, sze­mélyiséget megnyilvánító, egyedi személyiséget gazdagító örömökről. Tereljék el a figyelmet a személyes alkotás okozta örömökről, a sze­mélyiség önállóságának, erejének megtapasztalásából fakadó egyedi élményekről.

Keltsék föl az érdeklődést a legkülönbözőbb megvásárolható élmények (események, szolgáltatások, divatos áruk) iránt.

Hozzanak a köztudatba eseményeket, látványosságokat. Agitáljanak kihagyhatatlanságuk mellett. Minél többeket győzzenek meg arról, hogy ott kell költekezniük.

Propagáljanak szolgáltatásokat. Vegyenek rá minél többeket, hogy ezekre a készen kapott kellemességekre fordítsák idejüket és pénzüket.

Vásároltassanak újdonságot. Hozzanak divatba és tukmáljanak minél többekre újabb és újabb árukat. Nem nagy baj, ha nem használják ezeket az árukat – elég, hogy megvásárolták.

Az állam médikusai érjék el, hogy az állampolgárok a vásárlást és a fogyasztást tekintsék életük értelmének, életük legfontosabb céljának. így tudják elterelni a figyelmüket a jogállami fosztogatásról. Érjék el, hogy az állampolgárok minél többet vásároljanak, hiszen minden vásárlással anyagilag is támogatják az államot.

Az állam médikusai így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladatuk ellátásával szolgálják meg a jöve­delmüket.

Az önkéntes társadalmi segítők foglalkozzanak alternatív élmények népszerűsítésével. Keltsék föl az érdeklődést az állam médikusai által kevésbé propagált megvásárolható élmények iránt.

Agitáljanak egészséges alternatív szolgáltatások mellett. Hozzanak divatba és tukmáljanak minél többekre egészséges alternatív árukat.

Az önkéntes társadalmi segítők érjék el, hogy minél több állampolgár az alternatív áruk fogyasztását tekintse élete fő céljának. így tudják elte­relni a figyelmüket a jogállami fosztogatásról. Érjék el, hogy az állampol­gárok a drágább, alternatív árukat vásárolják, hiszen minden vásárlással anyagilag is támogatják az államot.

Az önkéntes társadalmi segítők így tudják hatékonyan védelmezni a jogállami fosztogatás rendszerét. E feladat ellátását belső késztetésre, külön állami fizetség nélkül végzik. (Állami kitüntetésük ajánlott.)

*

A jogállami fosztogatás rendszerét az árutermelő bérmunkások anya­gilag finanszírozzák. (Jogállami fosztogatásuk, ezért bérmunkával való ellátásuk ajánlott.)