78. szám | (2008 Nyár)

E számunk a tőke globális uralmának következményeivel, a világrendszer működésének és működtetésének új válságjelenségeivel, a regionális fejlődés sajátosságaival, az alá- és fölérendeltségek gyökereivel és megváltozásának módozataival foglalkozik. Kína és Afrika új pozíciókra tett szert a világrendszerben, ám az átrendeződés az egyenlőtlenségeket nem csökkentette, hanem jelentős mértékben növelte regionális és nemzeti síkon is. A világrend irányításának neoliberális „technikái" a birodalommá fejlődés és a nemzetállam „halálának" ellentmondásaiban is megmutatkozik. A témakört boncoló tanulmányok egyúttal a védekezés, a civil önvédelem lehetőségeit is latolgatják. A nemzetállam – főleg a félperiférián és a periférián – egyre inkább „virtuálisan" létezik, amely történelmi állapot az ellenállás középkorias formáit hívta életre: a vallási és nacionalista reneszánsz ebbe a keretbe illeszkedik. A neoliberális gazdasági projekt, mint az osztályuralom történelmileg meghatározott formája, globális szinten is megszerveződött; e szervezettség történelmi és gazdasági-piaci összefüggéseibe, a keleti és nyugati fejlődés összehasonlító elemzésébe is betekintést nyújt e számunk. Más írások a forradalmi munkásmozgalom olyan hagyományait idézik föl, mint a 160 éves Kommunista Kiáltvány olaszországi recepciója és az ukrajnai forradalmi tradíció ismeretlen történetének néhány új oldala.

Tartalomjegyzék
 1. Don Kalb : A folyamatoktól az erőszakig – Politika és tudás a globalizációról és birodalomról folyó vitákban
 2. Giovanni Arrighi : Az államok, a piacok és a kapitalizmus Keleten és Nyugaton – történeti perspektívából
 3. Giovanni Arrighi : Az afrikai válság – Világrendszerbeli és regionális aspektusok
 4. Samir Amin : Az Európa-terv alkonya?
 5. Rémy Herrera, Luciano Vasapollo : Tömegmozgalom és osztályszerveződés a mai Latin-Amerikában
 6. Andor László : A napos oldal közgazdaságtana
 7. ATTAC Európa : Az ATTAC Európa nyilatkozata a pénzügyi válságról és a demokratikus alternatívákról
 8. Vincze Ibolya : Közép-Kelet Európa, Oroszország, Kína – Átmeneti országok tapasztalata összehasonlító nézőpontból
 9. Tütő László : Népszerűtlen „népszerű történelem” – avagy hogyan védelmezzük államunkat?*
 10. Rob Lyon : Kína, Tibet és a világgazdaság
 11. Marcello Musto : A Kommunista Kiáltvány fogadtatása és népszerűsítése Olaszországban – A mű megszületésétől 1945-ig
 12. Christopher Ford : A társadalmi emancipáció és a nemzeti felszabadítás ütközése – Mikola Pors eszmerendszeréről