A magyar szociálpolitika nemek szerinti perspektívából

Az államszocializmus szociálpolitikájába beépített „nőkérdés" igazá­ból a nő-férfi kapcsolat lényegi vonásait: a nemek közötti munka­megosztást és hatalmi viszonyokat leplezte el. Hogy a helyzet e téren nem javult, annak okai közt megtalálható mind a konzervatív kormányzat, mind az IMF gazdaságpolitikája. Az alternatívák kere­sése új társadalmi szerződ&eacute

Magyarországon a nőkérdésről – valójában nő-férfi kapcso­latról – nőmozgalom és feminista társadalomtudományi kriti­ka híján nem is igen lehetett más módon beszélni az elmúlt évtizedekben, mint szociálpolitikai kérdésként. A női emanci­páció feltételeinek megteremtését a rendszer ugyanis csak formális, legalábbis ambivalensen vállalt kötelezettségként és kizárólagosan szociális kérdésként kezelte.

A helyzet ma annyival kedvezőtlenebb, hogy a nők hely­zetének változása a legújabb modernizációs folyamatban még szociálpolitikai kérdésként sem vetődik fel.

A magyarázat sokféle lehet. A szociálpolitika sajátszerű és szándékolt hatásának vizsgálata akkor nyújthat pontos képet a tényleges beavatkozások következményeiről, ha ismerjük azt a kapcsolatrendszert – itt: nő-férfi viszonyt -, amiben az működik. Elsőként amellett fogok érvelni, hogy mára a szo­ciálpolitika egy ismeretlen és problematizálatlan nő-férfi kap­csolatrendszerre hat. Az erre vonatkozó kutatások hiánya mi­att az alábbiak csak egy lehetséges olvasatát ajánlják az el­múlt évtizedek dilemmáinak. Majd a szociális törvényhozás konkrét példái alapján azt feltételezem, hogy a társadalmi átmenet során nem jelentek meg olyan érdekek, amelyek az „új" szociálpolitikai döntések nemek szerinti aspektusát firtat­nák. Feltételezésem szerint ez nem független az elsőként felvázolt helyzettől. Az új döntések hatáselemzéséhez ugyan­is nem kevesebbet kellene tudnunk egyidejűleg, mint a szo­cializmusban létrejött nő-férfi kapcsolatrendszer jellemzőit, annak transzformálhatóságát egy kapitalisztikus feltételrend­szerbe, valamint a szociálpolitikai eszközrendszer befolyáso­ló erejét ebben a többismeretlenes összefüggésben.

Egy lehetséges konklúzió az, hogy minden modernizációs próbálkozás rendkívüli elbizonytalanodást okoz az eredendő­en férfidominanciájú magyar társadalomban, s ez reflexszerűen váltja ki a bizonyosság (ideológiai-politikai), a magabiz­tosság (attitűd- és magatartásbeli) hangsúlyozott szükségle­tét, mind individuális, mind csoportszinten. E pszichikailag követhető szükséglet éppen nyersessége és sürgőssége mi­att a reciprocitás mellőzésével, azaz látszólag legkisebb költ­séggel, ma is a nők mint szexuális partnerek rovására (indi­viduális szint), valamint bizonyos nemi szerepek törvényes kierőszakolásával (társadalmi szint) elégíthető ki.

Az átmenet mindkét nemet sújtó súlyos szociális prob­lémái lavinaként zúdulnak most az elmúlt évtizedek során a nemek között kialakult, ám ma is feltáratlan feszültsé­gekre.1 Az ekképpen újabb burkolattal fedett problémahal­mazból – két jéghegy csúcsához hasonló pólusokként – ma a nyílt szexizmussal modernított, kapitalizmushoz jól illeszke­dő, tradicionális nemi szerepek erőltetése, a másik oldalon pedig a homoszexualitás nyílt megjelenése látszik (ki).

A rendszer racionalitása az előbbit sokféle eszközzel – be­leértve a szociálpolitikát – erőltetheti, az utóbbit egy áltolerancia jegyében, demokrácia híján is megtűrheti, a tabu ugyanaz maradt, mint eddig: a heteroszexuális kapcsolatok tényleges világa, azok energiáinak (erőforrásainak) többé-ke­vésbé láthatatlan társadalmi-gazdasági mechanizmusok sze­rinti használata2 egy rendszer működése érdekében.3

Előzmények és keretek

„Erőteljesen megindítottuk a harcot a magzatelhajtás ellen, de itt a munka java része még előttünk van." (Rákosi Mátyás)

Az 1948 utáni változások kihívása (a modernizáció feladata) praktikusan a női szerepkészleten „belül" tartott kérdésként, azaz kizárólag a nők társadalmi szerepeinek változásaként merült fel. A köznyelv két műszaknak, kettős tehernek ne­vezte a modernizáció nőkre rótt terhét, a nyugat-euró­paiak „super-women"-ként nevezték el teljesítőit. A társada­lomtudomány évtizedeken át csodálkozott, hogy erőfeszítései a „szerepkonfliktusokkal" való állandó foglalatosság ellenére nem érti, mi is történt a magánszférában.

A női munkavállalás, ami a nők identitását az emberi mél­tóság növekvő igénye irányába változtatta meg, döntő moz­zanat. A nemi identitás ilyen példátlan dinamikájával azonban nem tudnak mit kezdeni a szerepelméletek.4 Kétségtelen, hogy a nyugati fejlődéssel összevetve is előzmény nélküli fejlemény volt ez a felemás belső felszabadulás, amelynek regionális specifikuma, hogy sok alávetettséget is elvisel. A valóság egyre összetettebb hatása alatt alakuló heterosze­xuális kapcsolatok (lásd filmekben, regényekben) nem jelen­hettek meg az érdekharmóniát mutató tudományosság és tár­sadalompolitika normatív nemi szerepeiben. A nőkkel kapcso­latos szociálpolitika, családpolitika egy olyan valóságban mű­ködött, amely az akkori „nyilvánosság" számára problematizálatlan.

Rákosi Mátyás fenti kijelentése – a Szovjetuniótól és Len­gyelországtól elmaradó népszaporulat okán – csak egy kor­szakos pillére annak a nem rendszerspecifikus, máig érvé­nyes beállítódásnak, amely szerint a heteroszexuális kapcso­latok szexuális aktivitása a nők megfélemlítése (autonómia visszavétele, önbecsülés megsértése) révén szabályozható. Akkor az abortusztilalom egyúttal talán az első komoly sza­kítópróbája volt az új női identitásnak: fogamzásgátlók hiá­nyában egy növekvő szabadságú szexuális élet mellett a tör­vény jelentése több, mint brutális külső kényszer: a férfitár­sak árulása a Hatalom kedvéért. Átmeneti – a nő-férfi kap­csolatok szimmetrikus partneri természetére vonatkozó – il­lúziók után a Férfi és a Hatalom „működése a nők szempont­jából (ismét) összekapcsolódik. Még intézményesített szocio­lógia sincs 1957-ben, amikor már megjelent egy kis kötet a válásokról.5

Talán az idő tájt kezdődött el a nemek kapcsolatában egy­fajta politikum alatti civil szabadságharc. Az az Antipolitika, amiről Konrád György ír, a politikaival szemben szabad ma­gánszféra – a menedék pozitív felmutatása kapcsán – ko­rántsem egyformán érintette a nemeket.

A politikával kötött kompromisszum mentális következmé­nyei, a társadalmi mobilitás lelassulása, a gazdasági nehéz­ségek, vagyis együttesen: az életpályák lendületének meg­torpanása azt valószínűsíti, hogy a politikai rendszer közéleti vákuuma/hazugsága más égtájakétól különböző aspirációt, szabadságvágyat (abból is a negatívat: siker- és győzni akarást, dominanciaigényt, önkifejezési formát) taszított a „me­nedékként" szolgáló magyar magánszférába.

Egy 1970-ben filozófusok tollából megjelenő nagy hatású esszé6 nyilván nem véletlenül veti fel e korszak elején azt a dilemmát, vajon a szexuális partnerek szabad választása egy életen át hogyan egyeztethető össze a gyerekek felnevelé­sének, az Otthon megtartásának feladatával.

Eközben a hit, hogy „családpolitikai" eszközökkel befolyá­solhatják a nemek viszonyát, nem szűnt meg. A megígért szolgáltatások nem váltak elérhetőkké. 1967-ben bevezették a gyest. Ez az ellátás több problémát vélt kezelni: a család­ban születő gyerek otthoni nevelését, a női munkaerő feles­leget, és helyettesíteni kívánta a drága intézményi ellátást.

Magas válási arányszámok, csökkenő gyerekszám, egyre több házasságon kívül vállalt gyerek, neurózis, alkoholizmus és öngyilkosság – mindez a magánszféra védő-óvó erőfor­rásainak jelentős kimerüléséről tudósíthatott volna, ha a mű­vészeken kívül ez bárkit is érdekel.

Az a kommuna vagy szocialisztikus közösség, amely a tel­jes szexuális szabadságot és a gyerekek felnevelését egya­ránt mentális ártalmak nélkül biztosította volna, vagy nem jött létre, vagy nem mutatkozott működőképesnek. Ha hihetünk a szexuálpszichológus véleményének, ebben az időben vált elfogadottá a nyitott házasság és a csoportszex,7 és elfoga­dottsága azóta is terjed. Úgy tűnik, míg a kommuna illúziója odalett, romjai alatt ott maradt a szexuális „szabadság" – és a gyes. A gyes hozadékairól anélkül „tudunk", hogy a nyitott házasság kedvezményezettjeiről és veszteseiről – egyáltalán mint kontextusról – tudnánk.

Akárhogyan is, egy időközbeni abortusz-szigorítás (1973) után, és a nők népesedéscsökkenésben, válásban, a közép­korú férfiak halandóságában tételezett felelősségének folyto­nos hangoztatása közben (lásd az ún. népesedési vitákat) 1985-ben bevezették a gyed-et. A döntően válás útján nö­vekvő, nők vezette egyszülős családok családi pótlékában a néhány száz forint többlet volt hivatott a második keresőt helyettesíteni. Érdekképviseletük nincs. A gyed-bői pedig aligha lehetett megélni. Megalakult az Elvált Apák Egyesüle­te. A válóperes döntésekben megjelent az a gyakorlat, hogy az ismert méretű magyar lakásokat válás után is kötelesek a „felek" közösen használni. Rákosi Mátyást szabadon idéz­ve: a munka java része mára elvégeztetett.

A szabadságtól és a felnőtt felelősségtől elterelt népes­ség – közöttük önvédelemből kultúrát váltott nők is – ma kiszolgáltatottan néz egy új világ elé, amely gyógyírként összes előző csalódottságára a piacgazdaság építésének programját ajánlja.

Az átmenettel lehetővé vált újabb modernizációs kísérlet sem indult illúziók nélkül. Voltak, akik hitték, hogy a nők má­sodik gazdaságbeli munkája – az esetleg ezzel járó elmagá­nyosodás ellenére – az állampolgári tudat erősödéséhez ve­zet. Mások remélték, hogy a pluralizmus és a demokrácia elvei érvényesülnek olyan mellékhadszíntéren is, mint a ma­gánszféra és nemcsak a politika nagyszínpadán.

Miheztartás végett az átmenettel egyidejűleg ismét megje­lent az abortusz-szigorítás réme, immáron egy régi-új hatalmi aktorral, az egyházzal az élen. A munkanélküliséggel, a ház­tartást segítő olcsó szolgáltatások leépítésével, a hirdetése­ken feltűnő mosolygó, csinos háziasszonyok képével megje­lent a boldog – mert a férfias politikai harcokhoz háttérként magabiztosságot nyújtó – békeidőbeli „Kinder, Küche, Kirche" vágyképe. A kormányzati családpolitikai koncepció első vari­ánsa szerint az átfogó szociálpolitika a családpolitika lenne, az ebből „kiszorulók" a segélyezés különböző formáira vol­nának jogosultak. Párhuzamosan a családot ellátó háziasszony képével, megjelenik az alternatív nőkép: a pornográfia, ill. prostitúció minden elképzelést felülmúló mértékben terjed.

Egy eredeti, majdnem egységes női identitás erőszakos kettéhasításának lehetünk tanúi. Ezt a korábbi kultúrák ill. társadalmak is megtették már, de nem a hazaihoz fogható előzmény után. A nők 70 %-a itt ma akkor is dolgozna, ha arra a gazdasági okok nem kényszerítenek. A saját széleire szorított identitások erősítését az elmúlt évtizedek nő-férfi kapcsolatainak tanulságai és egy új szellemiségű szociális törvényhozás érheti el. Mindkettő az 1948 után megszerzett új női identitás ellen dolgozik. A Rendszer (itt, most, kapita­lista) és a Férfi (ha bizonytalan, azaz domináns, szexista) észjárása hasonló. Láthatóan mindegy is, hogy konzervatí­vak-e vagy liberálisak. Az IMF, a Világbank várhatóan ott áll mögöttük egyfajta láthatatlan kézként, amikor nők (valójában gyerekek) juttatásait és a szolgáltatásokat kívánják csökken­teni. (A gyed és a családi pótlék különösen pazarlónak mi­nősíttetett.)

Új elemek, új keretek?

Az 1993 elején jóváhagyott szociális törvény normatív pénzbeni ellátásként megajánlja a háromgyerekes anyáknak a fő­állású anyaságot (gyet). A költségvetés átveszi – az utolsó pillanatban – a Társadalombiztosításból „kitisztított" gyed fi­nanszírozását. Az anyasági és gyerekkel kapcsolatos ellátá­sok útja a TB-től a költségvetésig ad hoc és koncepciótlan. A költségvetésbe érkezve pedig napi politikai játszmáknak és hitelnyújtóknak van kiszolgáltatva.

Van olyan megye, ahol már egyáltalán nincs bölcsőde.

A nők számára kedvezőbbnek mutatkozó munkanélküli arányszámhoz úgy jutunk, hogy a több mint 200.000 gye­sen/gyeden lévő nőt az aktívan foglalkoztatottakhoz számít­juk, noha jelentős hányaduk mögött már nincs munkahely, és a létező munkahelyek védelme sem létezik évek óta.

A nők valóban alacsony nyugdíjkorhatárát jogosan, de a legrosszabb pillanatban fokozatosan megemelik. A hosszan főállású anyák középkorúan fognak (vagy sem) belépni a ma­gyar munkaerőpiacra, hogy a megemelt korhatárig saját jogú nyugdíjat szerezhessenek, s ha ez nem sikerül, akkor „magyar anyákként" növeljék az ellátatlan munkanélküliek számát, és egy rossz kapcsolatot se tudjanak otthagyni.

Egy átfogó, új törvény születhetett volna a gyerekvállalás felelősségének tisztázására (pl. egy Generációs Alap, akár a költségvetésen belül), egyúttal a teljes állampolgári tagság feltételeinek megfogalmazására. Ám mindennek nyilvános, széles társadalmi vitája nyílt állásfoglalásra kényszeríthette volna mindazokat az erőket, akiknél a nyíltság a leleplezéssel lehetne egyenértékű.

Európa-szerte kérdés, hogy a jóléti államok jövőjét si­kerül-e a gazdasági növekedés erőltetése helyett új kon­szenzusokkal megteremteni. Péter Flóra szerint három új szerződésre lenne szükség: az állam és állampolgárok kö­zött, a generációk között, valamint a nemek között.

Erről a lehetőségről eszmét cserélni is csak akkor tudunk, ha felismerjük, a civil szféra játszmái sem zéró összegű játsz­mák, még ha szociálpolitikai eszközökkel játsszák is őket.

Jegyzetek

1 A „feltáratlannak" nyilván szervesült eleme, amit maga a szoci­álpolitika okozhatott.

2 Azt a – társadalomtudományunk által még nem elemzett – mű­ködésmódot, amelyben a Rendszer úgy „gyarmatosítja" az Életvilá­got – benne a heteroszexuális kapcsolatok erőforrásait, az életvilág párti női kultúrát -, hogy ebben a gyarmatosításban megkívánja a humán részvételt, szimbolikusan Nagy Fehér Üzemmódnak, a hu­mán résztvevőt nagy Fehér Férfinak neveztem. („A Nagy Fehér Üzemmód". Replika, különszám, 1994. tavasz.)

3 E kontextus szerint a jóléti politikák nemek szerinti aspektusa globális kérdések része. Ezek a kérdések a modern társadalmak jövőjére vonatkoznak, főképpen az európai jóléti államokéra, távo­labbra tekintve a világkapitalizmus fejleményeire, a civilizációk har­cára, biopolitikára stb.

4 Ráadásul hazai alkalmazói még a marxista szerepkritika mani­pulációra vonatkozó aggodalmát sem fontolták meg.

5 Klinger András, Kulcsár Kálmán és munkatársai (1957): A válás, KJK, Budapest

6 Heller Ágnes – Vajda Mihály: A kommunizmus és a család, Kor­társ, 1970. 10. sz.

7 Szilágyi Vilmos: A nyitott házasság és a csoportszex terjedése és elfogadása Magyarországon, Szenvedélybetegségek, 1993. 2. sz.