A guanxi az ázsiai államközi kapcsolatokban. A Kína-központú hűbérajándék-rendszer újragondolása

A XIX. század második feléig a kelet- és délkelet-ázsiai államokat egy, a Kínai Birodalom szabályain nyugvó államközi rendszer fogta össze, amely egy nyugati modellen keresztül Kína-központú hűbérajándék-rendszer néven vált ismertté. Leíró jellegéből fakadóan ez a modell nem alkalmas az államközi kapcsolatok belső logikáját és működési mechanizmusát megragadni. A tanulmány célja ezért a Kína-központú hűbérajándék-rendszer saját társadalmi-kulturális kontextusába emelése és intézményi alapjainak azonosítása.
A modell történelmi háttere

Az ópiumháborúkat (1839-1842 és 1859-1860) és az első kínai-japán háborút (1894-1895) követően, a Qing-dinasztia (1644-1911), majd az 1911-ben megalakult Kínai Köztársaság (1911-1949) a belső feszült­ségek kezelésére és a birodalom egyben tartására fordította minden energiáját, és képtelen volt aktív külpolitikát folytatni. A II. világháborús japán vereség következtében azonban a távol-keleti hatalmi viszonyok­ban jelentős átalakulás ment végbe. Úgy tűnt, a háborús veszteségek ellenére ismét a térség hagyományos nagyhatalma, Kína válik a régió vezető erejévé. A jelentős kulturális különbségek következtében a nyu­gati döntéshozók (elsősorban a térségben jelentős érdekekkel rendel­kező angolszász államok) nem tudták, hogy milyen választ adjanak a Kína jelentette kihívásra. Mivel Kína a késő császárkortól kezdve nem játszott aktív külpolitikai szerepet, a történelemtudomány felé fordultak annak reményében, hogy felkészüljenek Kína várható reakcióira. Kína késő császárkori külkapcsolatainak vizsgálata a kutatások periferikus területének számított. A téma legtekintélyesebb szakértője a Harvard egyetem professzora, John King Fairbank volt. Az 1940-es években publikált „Kína-központú hűbérajándék-rendszer” modellje (Fairbank-Tseng 1941) a felfokozott érdeklődésnek köszönhetően rendkívül nép­szerűvé vált szakmai körökben. Ez alapjaiban meghatározta a témával kapcsolatos nyugati gondolkodást, kiszorítva minden más lehetséges megközelítést. A következő évtizedek a Fairbank által bevezetett modell csiszolgatásával, pontosításával teltek. A modell azonban vitathatatlan érdemei ellenére, leíró jellege miatt, képtelen volt a rendszer belső logi­káját megragadni, ezért nem szolgált válasszal a politikai döntéshozókat akkor leginkább foglalkoztató kérdésre, hogy milyen elvek irányítják a kínai külpolitikát. Jobb gondolkodási keret híján a nyugati világ Kínára „kommunista” országként tekintett, annak ellenére, hogy a szocialista tábor és Kína közötti konfliktusok már az 1950-es évekre látványosan elmélyültek.

Az 1970-es években a kínai-amerikai kapcsolatok javulásával úgy tűnt, immár szükségtelen Kínát megérteni, hiszen az hajlandó elfogadni a nyugati nemzetközi szabályokat, így integrálni lehet a „nyugati világ­ba”. A kapcsolatok javulásával párhuzamosan csökkent az érdeklődés Fairbank modellje iránt. Az 1978-ban meghirdetett „reform és nyitás” következtében azonban Kína példátlanul gyors gazdasági növekedésen ment keresztül, aminek eredményeként a kutatók szeme előtt már az 1990-es években körvonalazódott egy olyan világ képe, melyben egy erős, a továbbiakban már nem szabálykövető, hanem szabályalkotó Kína jelenik meg. A Kína-központú hűbérajándék-modell, alternatívák híján, újra az érdeklődés homlokterébe került.

Mivel Magyarországon a jelentős nemzetközi figyelem ellenére máig kevéssé ismert1 a Kína-központú hűbérajándék-rendszer, ezért elenged­hetetlen Fairbank eredeti modelljének, illetve továbbfejlesztésének főbb jellemzőit bemutatni.

A Kína-központú hűbérajándék rendszer jellemzői

A Kína központú hűbérajándék-rendszer, Fairbank szavaival élve: a külkapcsolatok kínai típusa (Fairbank, 1968). Ebben a rendszerben az államok kapcsolatának alapját hűbéri követjárások (tributary missions) jelentették, amelyek során a kisebb államok követei (ritkább esetben uralkodói) felkeresték a kínai császári udvart, hogy kifejezzék hódolatukat és alávetett helyzetüket. Ezek a követjárások döntően a következő koreográfiát követték.

A külföldi országok misszióit a kínai hatóságok meghatározott helyen és időpontban fogadták. A birodalom területére történt belépéstől kezdve előre meghatározott számú ember, állat és szállítóeszköz folytathatta az utat a fővárosba. A követség létszáma meglehetősen népes volt, a fontosabb országok esetében akár az ezer főt is elérhette. Tagjaik kö­zött nagy számban találunk tudósokat, orvosokat és művészeket, illetve jóval kisebb számban kereskedőket. Ez tükrözi, hogy a követjárás nem kizárólag hűbéri hódolatot, hanem a térség tudományos, kulturális és gazdasági kapcsolattartásának módját is jelentette. A követség által vitt hűbérajándékról a két fél előzetesen egyeztetett mind az ajándék minőségére, mind mennyiségére vonatkozóan. A missziót a hatóságok közlekedési (megfelelő szálláshelyek, pihenők kijelölése) és postaszol­gáltatásokkal segítették, amely egyfelől tükrözte Kína hatalmát, másfelől alkalmas volt a követség ellenőrzésére is. A fővárosban a küldöttségeket meghatározott helyen, a Hűbéri Követségek Rezidenciáján szállásolták el, amíg a császár nem fogadta őket, s a gyakran hónapokig elhúzódó várakozás alatt a követek fényűző ellátásban részesültek, ami ugyancsak

Kína erejét hivatott szimbolizálni. A követség tartózkodásának költségeit a kínai kincstár finanszírozta. A császár a kínai naptár alapján megállapított jelentős időpontokban (kínai újév, a császár születésnapja, szerencsés napok stb.) fogadta a külföldi uralkodókat, illetve az őket képviselő kö­veteket. A hűbéres állam uralkodója egy császári kiváltságlevelet kapott, valamint kínai rangot és császári pecsétet. A császári audiencia után bankett következett a misszió résztvevői számára, amelyen az uralkodó személyesen is részt vett. A banketten került sor az úgynevezett koutou2 aktusára, amikor az uralkodók, illetve követek leborultak a császár előtt, kifejezve teljes hódolatukat. A követek, csakúgy, mint a misszió többi tagja, teát és ajándékot kaptak a császártól. Az ajándékok értéke és mennyisége a misszió tagjain belüli hierarchiát tükrözte, és értékben felülmúlta a követek által hozott hűbérajándék értékét. A visszaúton a missziót az udvari szertartásmester kísérte el, akinek a feladata a misszió békés útjának biztosítása (és ellenőrzése) volt egészen a kínai határig (Fairbank-Teng 1941; Fairbank 1942, 134-135; Shun 2011, 235-236).

A kínai hűbérajándék-rendszer legfontosabb jellemzőit Fairbank defi­níciója alapján a következőképpen foglalhatjuk össze:

1. Kína-központú volt, amely a rendszeren belüli aszimmetrikus sú­lyából (terület, lakosság, gazdasági és katonai erő) és kulturális vezető szerepéből fakadt (Fairbank 1942, 129-133.).

2. Hierarchikus volt, ahol Kína rendelkezett a legtöbb joggal: ő fektette le a szabályokat az államok között. A hierarchiában elfoglalt helyet Kína jelölte ki (Fairbank 1942, 132-133).

3. A kapcsolatban a felek kölcsönösen érdekeltek voltak. Kína fő motivációja az volt, hogy elismertesse szupremáciáját. Ezzel szemben a kisebb államokat gazdasági érdekek motiválták, mert a Kínával való kereskedelem jelentős anyagi előnnyel járt. Kína tehát megvásárolta a békét, így a szomszédos államok lemondtak az agresszióról. A Kína és hűbéresei közötti gazdasági kapcsolat Kína szempontjából – hiszen az döntően veszteséggel járt – nem volt racionális, azonban Kínát a szupremácia elismerése kárpótolta ezért (Fairbank 1942, 135-136).

4. A rendszer fontos célja volt, hogy békét biztosítson (Fairbank 1942, 137).

5. A rendszer összeomlását az európai nagyhatalmak megjelenése okozta, mert rákényszerítették Kínát arra, hogy igazodjon az európaiak által diktált szabályokhoz (Fairbank 1942, 143-149).

Fairbank eredeti modelljét később több ponton módosították és fino­mították. Egyfelől felismerésre került, hogy a hierarchiában betöltött hely nem a hűbéres állam nyers (katonai, gazdasági stb.) erejének, hanem „kínaiságának” függvénye volt, azaz, hogy milyen mélységig azonosult a kínai kultúrával (Tsai 2011). Másfelől megállapították, hogy a gaz­dasági érdekeken túl Kína további előnyöket is biztosíthatott a kisebb államoknak, pl.: legitimáció a hűbéres uralkodóknak, védelem stb. (Shu 2011, 241-249). Megfigyelték azt is hogy a hűbérajándék-rendszer az európai államközi kapcsolatokhoz képest rendkívül békés volt, amelyet a konfliktusok hiánya és a kisebb országok fegyveres erejének alacsony száma tükrözött (Kang 2008, 30-31). A hűbérajándék-rendszer fennál­lását Arrighi „Ázsia ötszáz éves békéjeként” aposztrofálta (Arrighi 2007, 41-46). Végül a napjainkra elfogadott nézet szerint, a Kína-központú hűbérrendszer összeomlása nem az ópiumháborúkkal, hanem az első japán-kínai háborúval zárult le. Tehát összeomlását nem kizárólag a nyugati országok megjelenése és saját játékszabályaik Kínára erőltetése okozta, hanem az is, hogy a rendszer egyik tagja megkérdőjelezte Kína elsőségét (Hamashita 1997).

A Kína-központú hűbérajándék-rendszer kritikája

A finomítások mellett azonban jelentős kritika is megfogalmazódott a modellel kapcsolatban. Először is Fairbank a Kína-központú hűbéraján-dék-rendszerről úgy beszélt, mint a külkapcsolatok „kínai típusa”, amely szervesen együtt fejlődött Kínával (Fairbank 1968). A Fairbankot követő történészek ennek alapján igyekeztek a rendszer kialakulását időben mind korábbra datálni.

Zhang Feng (2009) felhívja a figyelmet arra, hogy bár a hűbéri struktúra már a Tang-korban (618-907) megjelenik a kínai külkapcsolatokban, az egyes dinasztiák között, de akár azokon belül is jelentős különbség lehetett a hűbéri rendszerek között. Zhang (2009, 574) és David Kang (2008, 16-21) véleménye szerint is a Fairbank által leírt rendszert első­sorban a Ming- (1368-1644), illetve az ezt sokban másoló Qing-dinasztia (1644-1911) által felölelt időszakra volt érvényes – igaz ezt a periódust sem lehet monolitikus, változatlan egységként felfogni (Zhang 2009, 567-568). Jogosnak tűnik tehát Wang Gungwu észrevétele, mely szerint bár a hűbérajándék-rendszer és a kínai szupremácia fenntartásának igénye a retorika szintjén dinasztiákon átívelő, „állandó” jellemző lehetett, ám a valóságban Kína csak akkor tudta megvalósítani ezt, ha megfelelő erővel is rendelkezett (Wang 1968).

James Wills (2011) hívja fel a figyelmet arra, hogy a sinizált államok és Délkelet-Ázsia államai közötti külkapcsolatokban lehet, hogy a kínai hűbéri kapcsolattípus volt a döntő, de például a kínai udvarnak az eu­rópai kereskedőkkel való kapcsolata Makaón, Batáviában és Manilában merőben más elveken alapult. Christopher Ford szerint (2010, 109-110) pedig az Orosz Birodalommal való kapcsolatok sem sorolhatók a Kína­-központú hűbérkapcsolati modellbe. A legmarkánsabb eltérés azonban a nomád területekkel való kapcsolatokban figyelhető meg. A Kína teljes történelmét elválaszthatatlanul végigkísérő viszony a legkevésbé sem nevezhető békésnek. A konfliktusok gyakoriságát mutatja Kang (2008, 19) vizsgálata, mely szerint a Qing- és Ming-kori háborúk 75%-át a kí­naiak a nomádokkal vívták. Mindezek tükrében azonban el kell vetnünk, hogy a hűbérajándék­-rendszer a kínai külkapcsolatok egyetlen kínai típusa (Kang 2010).

A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a hűbérajándék-rendszer államközi kapcsolatainak működése a nemzetközi kapcsolatok uralkodó iskolái által nehezen magyarázható. A realista iskola szempont­jából, a katonai konfliktusok alacsony száma és az államok közötti magas bizalom, a Kína számára deficites kereskedelem megkérdőjelezi Kína racionális, önérdekkövető viselkedését, hiszen nem használta ki teljesen aszimmetrikus súlyából fakadó előnyeit. Bár a hűbérajándék-rendszer hierarchikus jellegét a neorealista irányzat képes megragadni (és sikerült elszakadni attól az elképzeléstől, hogy a nemzetközi rendszer alapja az anarchia), a hierarchikus struktúra önmagában nem magyarázza a rendszer belső sajátosságait, pl. hogy a belső hierarchia miért nem az állam katonai, gazdasági és politikai kapacitásának függvénye. Ennek tükrében a kutatók egy része a hűbérajándék-rendszert szimbólumnak vagy „színészi produktumnak” fogta fel, amely elfedte az államok valós, racionális céljait (Suzuki 1968; Kelley 2005). Így a rendszer retorikai elemeit és a valós, „racionális” viselkedést (pl. a védelem és a béke biztosítása), külön kell választani (Zhou 2011).

A felvázoltak alapján úgy tűnik, mindenképpen szükség van a Fairbank által megalkotott, majd a következő évtizedekben folyamatosan módo­sított Kína-központú hűbérajándék-rendszer teljes átgondolására (Kang 2003; Hevia 2008; Zhang 2009; Yun 2011) és esetleges elvetésére. Felvetődik a kérdés, hogy vagy a vizsgálat tárgya rossz, vagy az al­kalmazott eszközök. Ian Johnston nagy hatású munkájában (Johnston 1995) például kerüli a hűbérajándék-rendszer fogalmának használatát, Brantly Womack pedig az aszimmetriában látja Kína és a kelet- és délke­let-ázsiai államok közötti kapcsolat megértésének kulcsát, nem pedig a hűbérajándék-rendszer minél alaposabb megértésében (Womack 2012).

A hűbérajándék-rendszer kulturális alapú megközelítései

A nemzetközi kapcsolatok (konstruktivista nézeteket is magában foglaló) új angol iskolájának (Linklater 2005) irányzata, valamint a kínai iskola az eszközöket vélik hibásnak. Az angol iskola képviselői arra hívják fel a figyelmet, hogy a nemzetközi kapcsolatok modelljeinek le kell mondaniuk 1. az időtlen jellegről, mert a jelenségeket saját történelmi kontextusaikban kell vizsgálni; 2. az eurocentrikusságról; 3. és végül a nyugati értelemben vett államközpontúságról (Buzan-Little 2010, 18-22). Zhang Yongjin és Berry Buzan amellett érvel, hogy nem lehet a hűbér-ajándék-rendszert pusztán kusza intézménynek, „színészi produktumnak” felfogni, mert akkor elveszítjük annak „lelkét” (Buzan-Zhang 2012). A rendszer belső logikáját csak úgy ragadhatjuk meg, ha elfogadjuk belső racionalitásának kultúr­specifikus jellegét. Megközelítésük szerint, a hűbérajándék-rendszer a kelet-ázsiai államok „társadalmának” közös intézménye. Hedley Bull definíciója alapján „az államok társadalma (vagy államközi társadalom) akkor áll fenn, ha országok egy csoportja közös érdekeik és értékeik tudatában egyetlen társadalmat formálnak, abban az értelemben, hogy úgy tekintenek önmagukra, mint akiket közös szabályok kapcsolnak egymáshoz, és amely szabályokra támaszkodva közös intézményeket működtetnek” (Bull 2002, 13).

A Kelet- és Délkelet-Ázsiában fennállt államok társadalma Kína túlsú­lyából fakadóan hegemonikus jellegű volt,3 így a szabályokat döntően egymaga fektette le és nem a társadalom maga alkotta meg. A tagál­lamok hajlandók voltak ezt a hegemóniát és rendszert elfogadni. Ezzel való azonosulásukat igazolja, hogy Korea, Vietnam és Japán maga is létrehozott mini hűbérajándék-rendszereket (Suzuki 2009, 35-55; Hamashita, 1997). Zhang megállapításában – a Reus-Smith (1999, 12-15) intézmények hierarchikus modelljét felhasználva – a hűbér-ajándék-rendszer olyan „alapintézmény”, amely a „mély struktúrákra” épül (Zhang 2001). Az alapintézmények definíciója: „elemi szabályok és azok alkalmazása, amelyeket az államok a koordinációs és együtt­működési problémák megoldására alkotnak” (Reus-Smith 1999, 14). A hűbérajándék-rendszer mögötti mély struktúra a tradicionális konfuci­ánus elvekből (amely magában foglalhat filozófiai és vallási elveket is, mint a legizmus, taoizmus, buddhizmus stb.) felépülő Tianxia (Égalatti) (Buzan-Zhang 2012, 19-20). A Tianxia egy idealisztikus kozmikus­társadalmi rend, amelynek középpontjában a császár áll, aki a teljes Föld irányítására igényt tart. A Föld koncentrikus körökben szerveződik a központ köré: először az a terület, amelyre aktuálisan kiterjed a csá­szár hatalma (Kína), majd azok az államok, amelyek elismerik a császár főségét (a hűbérajándék-rendszer államai – belső barbár államok); és végül azokra, amelyek még nem: a külső barbár államok. Ez a hierar­chikus felosztás nem áll meg a földi szinten, mert a császáron, az Ég Fián (Tianzi) keresztül, kapcsolatban áll az Éggel is (Tian). A Kína és a hűbérállamok közötti érintkezést a konfuciánus emberi kapcsolatok elve határozza meg, amely biztosítja a kozmikus rendet. Zhang szerint ez Kína alapvető – a Reus-Smith-analógiát követve – morális célja (Zhang 2001, 56-58). A hűbérajándék rendszer a Tianxia következtében egyen­lőtlen és hierarchikus, ahol a hierarchiában betöltött hely a kulturális azonosság függvénye: minél „kínaibb”, minél inkább azonosul az álla­mok társadalmának identitásával, annál magasabb szinten áll. Jelentős választóvonal a külső barbárok és a hűbérajándék-rendszer tagállamai között húzódik (Buzan-Zhang 2012, 19). Mivel a külső barbárok nem tagjai az államok társadalmának, nincsen közös identitásuk Kínával. Bár formailag a külső-barbár területekkel való kapcsolattartásban lehetett hasonlóság – pl. küldtek hűbéri követséget -, ez csak azt jelentette, hogy Kína számára ez volt a kapcsolatok legitim formája. A külső-barbár államok képtelenek voltak csatlakozni a hűbérajándék-rendszerhez, így a közös identitás hiánya a kapcsolatok konfliktusos jellegéhez vezetett (Buzan-Zhang 2012, 19-20).

Buzan és Zhang amellett érvel, hogy a hűbérajándék-rendszer idő­beliségének a problémája arra vezethető vissza, hogy az egymást váltó dinasztiák a Tianxiából, mint mély struktúrából indultak ki, így a hűbérajándék-rendszert folyamatosan hasonló módon reprodukálták, a Hantól (i. e. 206 – i. sz. 220) egészen a Qing-dinasztiáig (1644-1911) (Buzan-Zhang 2012, 20-23).

A kínai iskola4 az angol iskola nézeteit alapvetően a Tianxia félre­értése és a hűbérajándék-rendszer mint államok társadalmaként való azonosítása miatt támadja. A hűbérajándék-rendszer a kínai iskola szerint világrendszer volt, ebből kifolyólag kultúrspecifikus és útfüggő megvalósulása a kínai világszemléletnek, a Tianxiának. Qin Yanqing szerint azonban a Tianxia nyugati elvekkel nem ragadható meg, mert a nyugati gondolkodás egyik leküzdhetetlen jellemzője a (hegeli) dialekti­kus megközelítés. Két létező esetén, ha az egyik „A” a másik „nem-A”, „A” nem lehet „nem-A” és vica versa. Ennek alapján a nyugati gondol­kodás folyton egymással harcoló dichotómiapárokat keres (Qin 2010a, 132-136), amely az angol iskola szerint a hűbérajándék-rendszer kapcsán a Kína által vezetett államközi társadalom, és a külső-barbár államok között húzódott. Qin, Zhao Tingyang modelljére (Zhao 2009) építve, azt állítja, hogy a Tianxia rendszer a Datong (Nagy Egység) filo­zófiai szemléleten nyugodott, amely magában foglalva minden létezőt: „egy holisztikus világnézetben nemcsak lehetséges, hanem elkerülhe­tetlen, hogy a látszólag ellentétes elemek mindig kiegészítsék egymást” (Qin 2010b, 42). Ennek alapján „A” magában hordozza a „nem-A-t” is, attól elválaszthatatlan. A Tianxia rendszerben tehát nincs nyugati érte­lemben vett dichotómia, a külső-barbár területek ugyanúgy a rendszer, az államok társadalmának a részét képezték. A kínai nézet szerint a társadalom „nem egy zárt, kizárólag önmagát tartalmazó entitás. Inkább folyamat, olyan nyitott folyamat, amely dinamikus és komplex társadalmi kapcsolatokba van ágyazva […] A szabályokat, a szervezeteket és in­tézményeket nem azért alkotják meg, hogy irányítsák vagy korlátozzák a társadalom tagjait, hanem hogy harmonizálják a társadalmon belüli kapcsolatokat” (Qin 2010a, 138). Ez a felfogása a társadalomnak a folyamatában változó kapcsolatokon és a kiegészítő dialektikán” (Qin 2010a, 138) alapul. Továbbá: „A szabályok és intézmények így azért lettek megalkotva, hogy ne az egyéneket, hanem a szereplők közötti kapcsolatot irányítsák. Ha a kapcsolat változik, az identitás is változik” (Qin 2010a, 139). Ennek alapján a hűbérajándék-rendszer valamennyi államra kiterjedt, de azok nem önálló entitásként5 működtek, hanem egy nagy család tagjai voltak (Shan 2009, 20-29). A konfliktus nem a kívülállókkal, hanem azokkal szemben állt fenn, amelyek nem tartották be a család szabályait.

A Tianxia és a hűbérajándék-rendszer holisztikus, mindent felölelő jel­legű felfogása nyugaton is követőkre talált (Hückel 2012), ennek ellenére könnyen támadható (Callahan 2008), elég ha a külső barbárokkal foly­tatott katonai konfliktusok számára gondolunk, amely okvetlen igényeli a kategóriák beemelését egy magyarázó modellbe. Azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni a kínai iskola azon észrevételét, hogy a kategóriák nem állandó, hanem dinamikus struktúrák. Az Égalatti három fő körében létező államok tehát nem jelentenek kizárólagos, statikus kategóriákat, mert dinamikusan változhatnak, pl.: külső-barbár államból is lehet bel­ső-barbár állam. Kína magát ugyanis nem egy civilizációnak, hanem a civilizációnak látta, amelyhez a többi állam előbb-utóbb csatlakozni fog. A kínai terjeszkedés egyik fő hajtóereje is a nomád területek sinizálása volt (yi xia bian yi) (Di Cosmo 2003).

A konfuciánus társadalom és a két fő kapcsolattípus

Jelen tanulmány az angol iskola és a kínai iskola észrevételeit figye­lembe véve, a hűbérajándék-rendszer intézményi racionalitásának kultúrspecifikus jellege mellett érvel. A nemzetközi kapcsolatok e két irányzata a hűbérajándék-rendszert és annak világképét, a Tianxiát Kína belső intézményi innovációjaként fogja fel, amely az emberi kapcsolatok tradicionális kínai felfogása szerint épült fel (Buzan-Zhang 2012, 13; Qin 2010a, 138-141). Tehát az emberi kapcsolatok működési elve ennek alapján egy mélyebb norma és intézmény, amelyből a Tianxia és a hűbér-ajándék-rendszer egyaránt eredt. Fontossága ellenére ennek részletes kifejtése meglepően kevés hangsúlyt kapott az eddigi szakirodalomban. A következő lépésben ezért az emberi kapcsolatok tradicionális kínai felfogását mutatom be.

A tradicionális kínai társadalmat gyakran konfuciánus társadalomnak nevezik, annak ellenére, hogy a társadalmi szabályok nem kizárólag Konfuciusz és az őt követő filozófusok elképzelésein alapultak, hanem magukba olvasztottak több kínai filozófiai áramlatot, vallási és társadal­mi hagyományt is. A kínai több hasonlóságot mutat más tradicionális társadalmakkal, amelyek felépítését és működését Polányi Károly A nagy átalakulás (2004) című munkájában írta le. Polányi szerint, a tradicionális társadalmak egyik legfőbb sajátossága, hogy nem a (gazda­sági értelemben vett) egyéni racionalitásra épülnek, hanem a közösség fenntartása és működtetése a fő motiváló tényező (Polányi 2004, 72). A tradicionális kínai társadalomban, a modern nyugatival szemben nem az egyén a társadalom alapja, hanem a család. A család az a viszo­nyítási pont, amelyből a világ jelenségeit vizsgálják. Az emberi létezés ennek következtében két egymástól jól elkülönülő színtérre bontható: a belsőre, amely a családra, valamint a külsőre – amely a társadalomra és az államra vonatkozik (Dawson 2002, 121). A két világban egyidejűleg tevékenykedhet az ember, bár a két színtérnek nem feltétlen kell kapcso­latban állnia egymással. A két világgal való kapcsolattartás egymástól jól elkülöníthető szabályokon és elveken nyugszik.

Az ingroup kapcsolattípus: a guanxi

A belső világ működését a személyek közötti kapcsolatok határozzák meg. A guanxi szó kapcsolatot jelent, a nyugati társadalomtudomá­nyokban azonban ennek mélyebb jelentése van: az emberi kapcsolatok kínai típusát jelenti. Egyben magában hordozva azt a jelentését is, ahogy a konfuciánus szemlélet jónak és működőképesnek fogja fel az emberek kapcsolatát. A guanxi elnevezés ennek következtében egy átfogó kategória, mert több kapcsolattípust – pl.: családon belüli, barátok közötti stb. kapcsolatot – jelöl. A guanxi forrása, a család legfontosabb kapcsolattípusa az apa-fiú kapcsolat, a xiao általánosí­tásából fakad. Saját definícióm szerint tehát a guanxi a tradicionális kínai társadalomnak a belső világ szabályai szerinti fő kapcsolattípusa, intézménye (Gold-Guthrie-Wank 2002, 13-17). A guanxi jelentősége abban áll, hogy a társadalom minden tagját hálózatszerűen kapcsolja össze, meghatározva ezzel a konfuciánus társadalom működési elvét, tagjainak mindennapi életét (pl.: az erőforrások elosztását, az informá­cióáramlást, a döntéshozatali mechanizmust, az egyének társadalmi szerepét, státuszát, feladatait stb.) (Kipnis 1997, 23-24). Az egyén tehát Polányi észrevételével megegyezően a társadalomba kizárólag a guanxi kapcsolatok révén képes bekapcsolódni és kapcsolataiba ágyazva képes működni.

Polányi munkájában a tradicionális társadalom két fő működési elve elsősorban a reciprocitás és redisztribúció. A rokoni kapcsolatokon túl guanxi akkor jön létre két személy között, ha mindketten érdekeltek a kapcsolat kialakításában. Amennyiben „A” szívességet kér „B”-től és „B” ezt teljesíti, akkor „A” lekötelezettje lesz „B”-nek. „B” ennek következ­tében, meghatározatlan időtartamon belül jogosult „A”-tól szívességet kérni. A csereakció azonban ezt követően sem zárul le, mert egymástól ismét kérhetnek szívességet. Ennek eredményeként a szívességadás reciprok spirálja indul be (Krausse 2010, 11-16). A szívesség értéke, módja és ideje nincs megszabva, ezért hosszú távon fennmaradhat. A felek a guanxi fenntartásának igényét kölcsönös ajándékozási gesz­tussal fejezik ki (Kipnis 1997, 58-73). A guanxi kapcsolattípus működési elvét az 1. ábra szemlélteti.

 

 

A guanxi kapcsolatra nem jellemző a felek egyenjogú felfogása, az ugyanis alapvetően hierarchikus. A hierarchiában elfoglalt helyet az egyén arca (mianzi) határozza meg. Az arc kultúrspecifikus fogalom (Tsang 1998, 66), amely megközelítőleg a társadalmi státusz és a cse­lekvési szabadság fogalmakkal ragadható meg. Minél nagyobb arccal rendelkezik az egyén, annál jelentősebb a társadalmi megbecsültsége és az egyéni autonómiája. Az arc forrásai a konfuciánus erények, az életkor, a betöltött hivatal, a vagyon, a guanxi kapcsolatok száma és minősége stb. (Littlefield 2001, 200-205). A guanxi kapcsolatban a nagyobb arccal rendelkező fél egy családfőhöz hasonlóan több joggal, de több kötele­zettséggel is rendelkezik, mert gondoskodnia kell a gyengébb félről (mint apa a fiáról). A gyengébbnek követnie kell az erőset, nem áll jogában ellenkezni. A lázadás a guanxi kapcsolat felbomlását és arcvesztést jelent mindkét fél számára.

Polányi észrevétele, hogy az egyén „cselekedeteivel nem egyéni érdekeit védi az anyagi javak birtoklásában, hanem társadalmi állását, társadalmi igényeit, társadalmi előnyeit. Az anyagi javak annyiban érdekli, amennyiben ezt a célt szolgálja” (Polányi 2004, 75), teljes mértékben megegyezik a guanxi fő motivációjával. A guanxi nem értelmezhető a nyugati gazdasági racionalitás szabályai alapján, mert fő motivációja az arc növelése, amelyhez az anyagi javak csupán eszközök, de nem célok (Tsang 1998, 66-67). A guanxi másik motivációja ugyancsak fontos: biz­tosítja a kapcsolatok gazdasági szükségleteit, az erőforráscserét a felek között. Jellemzően (de nem kizárólagosan) a gyengébb felet az erőforrá­sok megszerzése jobban motiválja, míg az erősebb felet. A guanxi ezáltal reciprok jellegén túl a redisztribúció szerepét is magában foglalja, amely Polányi észrevételével megegyezően megerősíti a társadalmi hierarchiát.

A guanxi kapcsolatnak természetesen költségei (ajándék, szívesség) is vannak, de hosszú távon általában kifizetődő (win-win) stratégia. A guanxin belül nincs verseny a felek között, egymást segíteni morális kötelesség, ezért a bizalom mértéke magas.

A konfucianizmus társadalomképe egy olyan óriási hierarchia, amely­ben mindenkinek megvan a helye a maga alá-fölé rendelt guanxi kap­csolataival. A hierarchián belüli státuszt az egyén arca dönti el (amely ugyancsak függ a guanxi kapcsolataitól). A struktúra szintjei: egyén, családfő, nemzetségfő, a hivatalnok, miniszterek, végül a császár, aki szimbolikusan az Ég Fia, az Ég alárendeltje. Minél magasabban helyez­kedik el valaki a hierarchiában, annál több joggal, egyszersmind annál nagyobb felelősséggel is tartozik alárendeltjei iránt. Ennek értelmében a földi rendszerben a legnagyobb döntési szabadság a császárt illeti, de egyben a legnagyobb felelősség is őt terheli, mert gondoskodnia kell „családjáról”, a teljes birodalomról. A konfuciánus társadalom sematikus modelljét a 2. ábra szemlélteti.

 

 

Az outgroup kapcsolattípus

A kínai társadalom másik alapvető kapcsolattípusa az outgroup kapcso­lattípus. Ennek jellegzetessége, hogy szemben a guanxival az egyén és a külső világ kapcsolatát jelöli. Az egyén és a külvilág tagjai között nincs „alapja” a kapcsolatnak. A saját (önző) érdekeinek megfelelően versen­gőn viselkedik, mivel nincs a másik iránt morális kötelessége. Jellemző magatartási forma a szemet szemért elv (Fan 2002, 379-382). Amennyiben egy erősebb féllel kényszerül kapcsolatba, a gyengébb hajlandó annak szabályai alá rendelni magát, de az erőviszonyok változásával igyekszik azonnal kihasználni a másik gyengeségét.

A Kína-központú hűbérajándék-rendszer mint államközi guanxi

Mi tehát a Kína-központú hűbérajándék rendszer? Meggyőződésem szerint, nem más, mint a kínai civilizáció ingroup kapcsolati típusára, azaz a guanxira épülő államközi rendszer, míg a Tianxia ennek idealisztikus felfogása. Ez a hipotézis nem mond mást, mint hogy azok az államok, amelyek elfogadják a Kína által lefektetett szabályokat, belépnek Kína „családjába”. Ez a patriarchálisan és hierarchikusan működő (ingroup) rendszer pedig nem épülhet másra, mint a személyek között már bemu­tatott kapcsolattípusra, a guanxira, amely a konfuciánus logika szerint a kapcsolatok „működő”, „jó” típusa volt. Az angol iskola terminológiájával a guanxi kapcsolat elfogadása jelenti az államok társadalmának alapját. Állításom alátámasztása céljából érdemes a guanxi kapcsolattípus és a Kína-központú hűbérajándék-rendszer legfontosabb jellemzőit össze­hasonlítani.

A guanxi kapcsolat feltétele, hogy mindkét fél valamilyen alapon érdekelt az ingroup kapcsolatban. A guanxi esetében a család, a ro­konság/nemzetség és a barátság jelenti az alapot. A Kína-központú hűbérajándék-rendszeren belül pedig a Kína által lefektetett szabályok elfogadása és a közös konfuciánus kultúra (Kang 2008, 602-614). Ebben a tekintetben a Kína által összefogott államközi rendszerre tekinthetünk úgy, mint Kína „családjára”. A guanxi kapcsolat fontos jellemzője, hogy mindkét fél érdekelt a kapcsolat kialakításában. Az erősebb fél elsősor­ban az arcát kívánja növelni, míg a gyengébb felet alapvetően az erő­források megszerzése motiválja. A hűbérajándék-rendszerben a kisebb államokat a béke, az előnyös kereskedelem, a dinasztiájuk legitimációja motiválta. Kínát ezzel szemben döntően ideológiai törekvései (Fairbank 1942, 132-133), státuszának, „arcának” növelése és a béke fenntartása. A kisebb államok követeinek a leborulása a kínai uralkodó előtt tehát mind a külpolitikában, mind Kína saját népének azt tükrözte, hogy az uralkodó fenntartja az Égalatti rendjét, jogosan és jól kormányozza a Birodalmat. A külföldi királyságok követeinek Kína arca előtt kellett meghajolni, és ha erre hajlandók voltak, Kína nem maradt hálátlan. A nyugati logikától eltérő motiváció a magyarázata annak, hogy a guanxi és a Kína-központú hűbérajándék rendszer nem a formális (Polányi) gazdasági racionalitáson alapszik. Bár a hűbéri rendszer évszázadokon keresztül veszteséges volt a kínai birodalom szempontjából, mégis hajlandó volt azt fenntartani (Fairbank 1942, 135-136).

A guanxi és Kína-központú hűbérajándék-rendszer további közös jellemzője a kapcsolatok hierarchikus jellege (Fairbank 1942, 129-133). A guanxiban a minél szorosabb vérségi kötelék, a Kína-központú hű-bérajándék-rendszerben az államok „kínaiságának” a mértéke, nem pedig politikai, gazdasági és katonai ereje döntötte el a hierarchiában betöltött helyet (Tsai 2011). A guanxi kapcsolatban az erősebb fél több joggal rendelkezik, de egyben kötelessége a gyengébbről való gondos­kodás. A Kína-központú hűbérajándék-rendszerben Kína családfőként irányította a kisebb államokat, nem csak több joggal rendelkezett, de kötelessége is volt a gyengébb államokról való gondoskodás, mely ki­elégítette a kisebb államok motivációit (Shu 2011, 241-249). A guanxin belül a felek között beindul a szívesség reciprok spirálja, míg a felek a kapcsolat fenntartásának igényét ajándékozással fejezik ki. A Kína központú hűbérajándék-rendszerben Kína segélynyújtása (kulturális, katonai, anyagi) és legitimációja, míg a kisebb országok részéről a leborulás, azaz a szupremácia elfogadása számított szívességnek. A követjárást kísérő ajándékozás pedig megfelel a guanxi ajándékozási mechanizmusának.

A guanxi fontos sajátossága, hogy hosszú távon működik, vagyis nem befolyásolják pillanatnyi érdekek. A bizalom a felek között ennek köszönhetően nagyon magas. A Kína-központú hűbérajándék-rendszer ugyancsak fontos jellemzője, hogy a tagok a pillanatnyi érdekek miatt nem rúgták föl a szövetséget, és nem használták ki egymás gyenge pillanatait (pl. lázadás, kétfrontos háború stb.). Az államok közötti erős bizalmat pedig semmi nem tükrözi jobban, mint a fegyveres erők és a katonai konfliktusok alacsony száma (Kang 2008).

A guanxi és a Kína-központú hűbérajándék-rendszer további közös jellemzője, hogy a szabályok felrúgása jelentős arcvesztéssel jár mindkét fél számára. A gyengébb fél áruló, mert megtagadja „apját”, az erősebb fél pedig nem jó „apa”, mert képtelen megfelelően gondoskodni „fiáról”. A guanxi kapcsolat végét jellemzően a gyengébb fél lázadása okozza, amely a hierarchia nyílt megkérdőjelezésével egyenlő. A Kína-központú hűbérajándék-rendszer sem közvetlenül külső (pl. nyugati) beavatkozás miatt bomlott fel, hanem annak eredményeként, hogy Japán nyíltan megkérdőjelezte a rendszeren belüli hierarchiát, és megtámadta Kínát (1894-1895) (Hamashita 1997).

A guanxi és a Kína-központú hűbérajándék-rendszer közös jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat. A guanxi és a Kína-központú hűbérajándék-rendszer fontosabb jellemzők szerinti összehasonlítása

Fontosabb jellemzők

Guanxi

Kína-központú hűbérajándék rendszer

A kapcsolat jellege

ingroup

ingroup

A kapcsolat alapja

család, barátság

„kulturális család”

Érdekelt felek

mindkét fél

mindkét fél

Felek

egyenjogúsága

hierarchikus

hierarchikus

Kötelesség megoszlása

az erősebb félnek több a kötelessége, gondoskodás (erőfor­rások, védelem, arc)

az erősebb félnek (Kínának) több a kötelessége, gondosko­dás (erőforrások biztosítása, védelem, legitimáció, arc)

A kapcsolattartás fő formája

szívességek spirálja

szívességek spirálja

A szívességek és ajándékok időben és értékben történő meghatározása

a szívességeknél nincs szabályozás, az ajándékoknál sem, de a társadalmi sza­bályok megkötik azok idejét és értékét

a szívességek és az ajándékok esetében is erős szabályozás

A kapcsolat fenntartása iránti igény kifejezése:

kölcsönös ajándékozás

kölcsönös ajándékozás

Fő motiváció

mianzi (arc) megtar­tása és növelése, erőforrások cseréje/ biztosítása – jellemző­en az erősebb félnél az előbbi, a gyengébb félnél az utóbbi a fon-tosabb, a kapcsolat harmonikus működése

mianzi (arc) megtartása és növelése, erőforrások cseréje/ biztosítása – Kína esetében az előbbi, a kisebb államok esetében gyakran az utóbbi fontosabb, a kapcsolatok har­monikus/békés működése

Időtáv

hosszú

hosszú

Bizalom szintje a felek között

magas

magas (pl.: kis létszámú had­seregek, kevés katonai konf­liktus)

Kapcsolat racionalitása

nyugati értelemben nem racionális

nyugati értelemben nem ra­cionális, Kína szemszögéből veszteséges kereskedelem

A szabályok

megszegésének

következményei

arcvesztést okoz mindkét félnek, és következménye a kap­csolat megszakadása, a közösség megbé­lyegzi a szabályszegőt

arcvesztést okoz mindkét félnek, és következménye a kapcsolat megszakadása, a közösség (a többi hűbérállam) megbélyegzi a szabályszegőt

A rendszer speciális feltétele

a hierarchia elfogadása

a hierarchia elfogadása, Kína vezető szerepének tiszteletben tartása

 
Végül szót kell ejtenünk az outgroup kapcsolattípusról, amely a guanxihoz hasonlóan megjelenik az ázsiai államközi kapcsolatokban is. Az outgroup kapcsolattípusba tartoztak a nomád és a nyugati országok­kal való kapcsolatok, amelyek fontos jellemzője, hogy hiányzott a közös alap, a guanxi kialakításának feltétele. Ezek az államok más (nem kon­fuciánus) kultúrával, más társadalmi-gazdasági struktúrával (pl. nomád életforma) rendelkeztek, és mindenekelőtt nem voltak hajlandók (vagy nem tudták) elfogadni a kínai szabályrendszert. Bár a kapcsolattartás külső formáiban hasonlíthatott a valódi hűbéri követjáráshoz, guanxi hiányában ezekkel az államokkal szemben Kína az outgroup logika szerint viselkedett, amely jobban megfelel a nyugati „racionalitásnak”. Az alacsony bizalom miatt a feleket a gazdasági előny és a területszerzés vezérelte (Millward 1998, 44-54). Kína szempontjából a területszerzés rendkívül fontos volt, mert ezzel lehetett pacifikálni a határ menti terü­leteket, úgy, hogy azokat integrálták a birodalomba, a saját világba (Di Cosmo 2003). Természetesen erre csak akkor volt mód, amikor Kína ereje teljében volt. A központi hatalom meggyengülésekor, vagy egy erős szomszéd megjelenése esetében Kína nem ragaszkodott saját szabályaihoz, pl. a nemzetközi kapcsolatok hierarchikus felfogásához (Zhang 2009, 569-571). A nomádok azonban nemcsak Kína gyenge­ségeit igyekeztek kihasználni, hanem gyakran saját belső problémáik (pl. túlnépesedés, hatalmi viszály) vezettek ahhoz, hogy erőforrások reményében megtámadták Kínát. Kína erejéhez és belső lekötöttségé­hez mérten reagált ezekre a kihívásokra. Az outgroup országok és Kína kapcsolatát tehát rendkívül dinamikus interakció jellemzi, amely a guanxi elveire épülő Kína-központú hűbérajándék-rendszerhez képest jóval több konfliktust hordozott magában (Kang 2008, 16-21).

Összefoglalás

Jelen tanulmány a John King Fairbank által a nyugati történeti gondol­kodásba bevezetett Kína-központú hűbérajándék-rendszert gondolja és definiálja újra. Ennek alapján a Kína-központú hűbérajándék-rendszerre úgy tekinthetünk, mint amely nyugati leképezése a Ming (1368-1644) és a Qing (1644-1911) kor döntő részében fennálló, Kína belső, konfuciánus szabályokon alapuló „ingroup” típusú államközi kapcsolatoknak. Ez a definíció magában foglalja azon észrevételeket, hogy a modell a nyugati megfigyeléseken alapul, de határozottan kiáll amellett, hogy egy létező, saját kultúrspecifikus intézményi racionalitáson alapuló intézmény volt, nem pedig valamiféle „színészi produktum”. Elutasítja azt az álláspontot, hogy a Kína-központú hűbérajándék-rendszer a teljes kínai történelmen végigvonuló, a kínai külkapcsolatok kizárólagos típusa, mert a Fairbank által leírt modell ebben a formában (döntő jellegzetességeiben változat­lanul) csupán a Ming- és (a Ming-dinasztiát sokban másoló) Qing-korban állt fenn. A definíció azonban nem zárja ki, hogy Kína más történeti korszakában is léteztek hűbéri rendszerek, amelyek hasonlítottak a Ming- és Qing-kori rendszerhez, mert azok a csak lassan változó kínai világszemléleten (Tianxia) és egy mélyebb struktúrán, a kapcsolatok kulturálisan-társadalmilag determinált működésén alapultak. Bár az elmúlt több mint fél évszázad során a hűbérajándék-rendszer jelentős figyelmet kapott, nem volt képes támpontot adni a későbbi korok külkapcsolatai­nak értelmezéséhez, különösen napjaink eseményeinek megértéséhez. Hasonlóan elégtelen csupán a Tianxia rendszer vizsgálata, és bár vannak hívei a rendszer újjászületésének (Zhao 2009), osztom Zhang Yonglin véleményét: „Az európai nemzetközi társadalom betörése a saját felfogásával arról, hogy mi a »nemzetközi« és mi a világpolitika, nagy intellektuális kihívást eredményezett, és a kínai világrend összeomlásá­hoz vezetett. […] Amikor a Tianxia (Égalatti) a guojia (ország) szintjére süllyedt, a kínai világ, Kína a világbanra változott” (Zhang 2001, 61). Amellett érvelek, hogy mind a hűbérajándék-, mind a Tianxia rendszernél mélyebb intézményt kell keresnünk. Bár a kínai társadalom guanxi alapú működése a nyugati hatás következtében erodálódott, „longue-durée” intézményként (Jia, 2006) napjainkban is szerepet játszik a kínaiak belső és külső kapcsolatainak formálásában.

Jegyzetek

1 A Kína-központú hűbérajándék-rendszerrel kapcsolatban mindössze két rövid tanulmány jelent meg magyarul, mindkettő Giovanni Arrighitől: Kelet-Ázsia felemelkedése és az államközi rendszer elsorvadása. Eszmélet, 1996. 30. 169-197., illetve Arrighi, Giovanni: Az államok, a piacok és a kapitalizmus Keleten és Nyugaton – történeti perspektívából. Eszmélet, 2008. 78. 41-71.

2 A koutou tiszteletteljes meghajlás, amely során a térdelő személy homlokával megérinti a földet.

3 Az angol iskola klasszikus koncepciója szerint a society nem lehet hierarchikus struktúra (Watson 2002). Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Ian Clark (Clark

2009).

4 A nemzetközi kapcsolatok elméletének új irányzata, amelynek célja egy nem nyugati iskola vagy kínai iskola megalapítása. Ennek szükségességéről lásd Qin Yaqing véleményét (Qin 2010b) és ennek kritikáját Amitrav Acharya és Berry Buzannál (Acharya-Buzan 2010).

5 Ez alapjaiban kérdőjelezi meg a Waltz neorealista modelljét, amely a struktúrát önálló egységek kapcsolataként fogja fel (Waltz 1979).

Hivatkozott irodalom

Acharya, Amitav – Buzan, Berry 2010: Why is there no non-Western international relations theory? An introduction. In uő: Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia. USA, Canada, Routledge, 1-25.

Arrighi, Giovanni 1996: Kelet-Ázsia felemelkedése és az államközi rendszer elsorvadása. Eszmélet, 30. 169-197.

Arrighi, Giovanni 2007: Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Cen­tury. London & New York, Verso

Arrighi, Giovanni 2008: Az államok, a piacok és a kapitalizmus Keleten és Nyu­gaton – történeti perspektívából. Eszmélet, 78. 41-71.

Bull, Hedley 2002: The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. China, Palgrave

Buzan, Barry – Little, Richard 2000: International Systems in World History. Oxford, Oxford University Press, 18-22.

Buzan, Barry – Zhang Yongjin 2012: The Tributary System as International Society in Theory and Practice. The Chinese Journal of International Politics, 4. 3-36.

Callahan, William A. 2008: Chinese Vision of World Order: Post-hegemonic or a New Hegemony? Review of International Studies, 10. 749-761.

Clark, Ian 2009: Bringing hegemony back in: the United States and International Order. International Affairs, 85.

Dawson, Raymond 2002: A kínai civilizáció világa. Budapest, Osiris Kiadó

Di Cosmo, Nicola 2003: Kirghiz Nomads on the Qing Frontier: Tribute, Trade, or Gift-Exchange? In Di Cosmo, Nicola – Wyatt, Don J. (eds.): Political Frontiers, Ethnic Boundaries, and Human Geographies in Chinese History. London, Curzon Press, 351-72.

Fairbank John King 1942: Tributary Trade and China's Relation with the West. The Far Eastern Quarterly, 1. 129-149.

Fairbank, John King – Teng, Ssu-Yü 1941: On the Ch'ing Tributary System. Har­vard Journal of Asiatic Studies, 6. 135-246

Fairbank, John King 1968: China's Foreign Policy in Historical Perspective. In uő: The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations. Cambridge, Harvard University Press, 449-463.

Fan, Ying 2002: Guanxi's Consequences: Personal Giants at Social Cost. Journal of Business Ethics, 38. 371-380.

Ford, Christopher A. 2010: The Mind of Empire: China's History and Modern Foreign Relations. The University Press of Kentucky.

Gold, Thomas – Guthrie, Dough – Wank, David 2002: An Introduction to the Study of Guanxi. In uő: Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi. Cambridge, Cambridge University Press, 3-20.

Hamashita, Takeshi 1997: The Intra-regional System and East Asia in Modern Times. In Katzenstein, Peter. J. – Hamashita, Takeshi (eds.): Network Power: Japan and Asia. Ithaca, Cornell University Press, 113-135.

Hevia, James 2008: Tribute, Asymmetry, and Imperial Formations: Rethinking relations of power in East Asia,. (USC US-China Institute Conference, History and China's Foreign Relations, University of Southern California, 17 February)

Hückel, Bettina 2012: Theory of International Relations with Chinese Characteris­tics, The Tian-Xia System from a Metatheoretical Perspective. (kézirat)

Jia Wenshan A. 2006: The Wei (Positioning)-Ming (Naming)-Lianmian (Face) -Guanxi (Relationship)-Renqing (Humanized Feelings) Complex in Contempo­rary Chinese Culture. In Hersock, Peter D. – Ames, Roger T. (eds.): Confucian Cultures of Authory. Albany, State University of New York Press, 49-64.

Johnston, Alastair Iain 1995: Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strat­egy in Chinese History. New Jersey, Princeton University Press

Kang, David C. 2003: Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frame­works. International Security, 27. 57-85.

Kang, David C. 2010: Hierarchy and Legitimacy in International Systems: The Tribute System in Modern East Asia. Security Studies, 19. 591-622.

Kang, David C. 2008: War and Peace in Early Modern East Asia: Hierarchy and Legitimacy in International Systems. Working Paper 25.

Kelley, Liam 2005: Beyond the Bronze Pillars: Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship. Honolulu, University of Hawaii Press

Kipnis, Andrew B. 1997: Producing Guanxi: Sentiment, Self and Subculture is North China Village. Durham and London, Duke University Press

Krausse, Reuss-Markus 2010: Guanxi as a Model of Social Integration. Frankfurt am Main, Humanities Online

Linklater, Andrew 2005: The English School, In: Theories of International Relations. Cina, Palgrave Macmillan, 84-109.

Littlefield, James E. – Su, Chenting 2001: Entering Guanxi: A Business Ethical Dilemma in Mainland China? Journal of Business Ethics, 33. 199-210.

Millward, James 1998: Beyond the Pass: Economy, Ethnicity, and Empire in Qing Central Asia, 1759-1864. Stanford, Stanford University Press, 44-54.

Polányi, Károly 2004: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest, Napvilág Kiadó

Qin Yaqing 2009: Development of International Relations Theory in China. Inter­national Studies, 46. 185-201.

Qin Yaqing 2010a: International Society as a Process: Institutions, Identities, and China's Peaceful Rise. The Chinese Journal of International Politics, 3. 129-153.

Qin Yaqing 2010b: Why there is no Chinese international theory? In Acharya, Amitav & Buzan, Berry (eds.): Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia. USA, Canada, Routledge, 26-51.

Reus-Smith, Christian 1999: The Moral Purpose of the State: Cultural, Social Identity, and Institutional Rationality. In uő: International Relations. United Kingdom, Princeton University Press,

Shan Chun 2009: On Chinese Cosmopolitanism (Tian Xia), Culture Mandala. Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies, 8. 20-29.

Shu, Min 2011: Pre-Colonial Southeast Asia and the Tribute System: Balancing in a Hierarchical System. Waseda Global Forum, 8.

Suzuki, Chusei 1968: China's Relations with Inner Asia. In Fairbank, John King (eds.): The Chinese World Order; Traditional China's Foreign Relations. Camb­ridge, Harvard University Press, 180-97.

Suzuki, Shogo 2009: Civilization and Empire: China and Japan's Encounter with European International Society. USA & Canada, Routledge, 35-55.

Tsai, Mon-Han 2011: „This Culture of Ours” politics, confucianism, and East Asian identities. Journal of Political Science and Sociology, 15. 1-20.

Tsang, Eric W. K. 1998: Can guanxi Be a Source of Sustained Competitive Advantage for Doing Business in China? The Academy of Management Executive, 12.

Waltz, Kenneth N. 1979: Theory of International Politics. USA, Addison-Wesley Publishing Company

Wang Gungwu 1968: Early Ming Relations with Southeast Asia: A Background Essay. In Fairbank, John King (ed.) The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations. Cambridge, Harvard University Press, 34-62.

Watson, Adam 2002: The evolution of international society: a comparative historical analysis. Taylor & Francis e-Library

Wills, James. E. 2011: China and maritime Europe, 1500-1800: trade, settlement, diplomacy, and missions. USA, Cambridge University Press

Womack, Brantly 2012: Asymmetry and China's Tributary System. The Chinese Journal of International Politics, 5. 37-54.

Yun, Peter 2011: Rethoric and Realityof the Tribute System: Interstate Relations in the 10th – 11th Century East Asia. (kézirat)

Zhang Feng 2009: Rethinking the 'Tribute System': Broadening the Conceptual Horizon of Historical East Asian Politics. Chinese Journal of International Politics, 2. 545-574.

Zang Yonglin 2001: System, empire and state in Chinese international relations. Review of International Studies, 27. 43-63.

Zhao Tingyang 2009: A World Political Philosophy in Terms of All-Under-Heaven (Tianxia). Diogenes, 221. 5-18.

Zhou Fangyin 2011: Equilibrium Analysis of the Tributary System. The Chinese Journal of International Politics, 4. 147-178.