Az egyenlőtlen fejlődés hatótényezői a világgazdaságban

Az utóbbi ötven év nem vezetett a nemzetállamok gazdasági fejlettségének kiegyenlítődéséhez. Ez azonban nem a piacok tökéletlenségének következménye. amint azt a neoklasszikus közgazdaságtan állítja, hanem éppen a piac működésének természetes velejárója. A szerző bemutatja a fejlett és az elmaradott országok gazdasági kapcsolataiban azokat a mechanizmusokat, amelyek az egyenlőtlen fejlődést előidézik.

Az utóbbi 50 év világgazdasági folyamatai is egyértelműen bizonyítják, hogy a gazdasági növekedés és fejlődés tekintetében az egyes országok, régiók, országtípusok között jelentős különbségek mutatkoznak. Az egyenlőtlen fejlődés legjellemzőbb megnyilvánulásai; a legfejlettebb országok egymáshoz viszonyított pozíciójának változása; a fejlett és fejlődő országok (óriási többsége) közötti szakadék folyamatos növekedése, illetve a fejlődő világon belüli differenciálódás. A jelen dolgozatnak nem célja e folyamatok statisztikai illusztrálása. Azokat a hatótényezőket mutatja be, amelyek a világgazdaságban az egyenlőtlen fejlődést előidézik. Az elemzésben elsősorban a fejlett és az elmaradottabb országok közötti gazdasági kapcsolatok lesznek előtérben.

A tőkés világgazdaság csak egységében fogható fel, hiszen nem egyszerűen nemzetgazdaságok egymásmellettisége. Az áruk, a tőkék és részben a munkaerő nemzetközi áramlása olyan szervesült kapcsolatot hoz létre a Föld összes országa között, mely a jövedelmi folyamatokat nemzetközivé teszi. S bármely piacon – így a világpiacon, a világgazdaságban is – a jövedelmek ott koncentrálódnak, ahol a jelentősebb volumenű tőkék vannak. A nagyobb tőkével rendelkezők, a monopolpozícióban lévők a jövedelmeket saját javukra tudják elosztani, s kihasználva erejüket a gyengébbekre különböző formában nyomást tudnak gyakorolni pl. termelési szerkezetük módosítása érdekében. Gunnar Myrdal írja: “ezt a fejlődést, illetve annak viszonylagos hiányát nem elsősorban a gyarmati hatalmak politikai mesterkedései kényszerítették a fejletlen országokra. Főképpen a piaci erők természetes következménye volt, mert ezek az erők nem az egyenlőség, hanem az egyenlőtlenség növelése irányában hatnak.” Máshol kiemeli (majd részletesen elemzi), hogy “a nemzetközi kereskedelem – és a tőkemozgás – általában egyenlőtlenséget szül”.1

A tőkés tulajdon és piac nemzetköziesedésének és hatásainak értelmezése tekintetében számtalan álláspont létezik, a magyar szakirodalomban is eltérő nézetek élnek egymás mellett. Egyesek kimondva vagy kimondatlanul csakis a keresleti–kínálati viszonyokkal magyarázzák a nemzetközi piac tendenciáit, mások a monopolárak uralmára hivatkozva meghatározhatatlannak tartják a nemzetközi cserét reguláló árvonzáspontokat, megint mások – axiómaszerűen – abból indulnak ki, hogy a nemzetközi csere csak egyenértékű lehet (munkát egyik fél sem nyerhet vagy veszthet), s a nemzetközi cserét szabályozó árcentrum úgy alakul ki, hogy a felek által realizált komparatív előnyök egyenlőek legyenek. Ma ez utóbbi álláspont a leginkább elterjedt és világszerte elsősorban ezt oktatják. Véleményem szerint azonban az az álláspont tükrözi leghelyesebben a valóságos folyamatokat és azok lényegét, amely a marxi munkaérték-elmélet talaján azt mondja, hogy a tőkeáramlás, a piac jelenkori nemzetközi kiteljesedése mellett fel kell tételezni a korábban tőkés nemzetgazdaságokra értelmezett törvényszerűségek valamiféle (módosított) érvényesülését, a nemzeti és nemzetközi folyamatokban megkettőzött interferenciáját.2 S ha ebből indulunk ki, akkor fel kell tételezni azt is, hogy a világpiacon (s a fejlődő országokban a hazai és a külföldi tőkések között) – hasonlóan a nemzetgazdaságokban létrehozott értéktöbbleteken (profitokon) való osztozkodáshoz – lehetséges, sőt jellemző a nem egyenlő munkamennyiségek (értékek) cseréje.

Mielőtt a nemzetközi értéktranszferek hatótényezőinek és konkrét megnyilvánulási formáinak részleteiben elmélyednénk, hangsúlyozni kell – bár evidens –, hogy a külföldi tőke szerepe az elmaradottabb országokban kettős. Miközben a gazdaság működéséhez szükséges inputok jelentős részét a tőkés világpiac biztosítja, a külföldi tőke (ha torzító szerkezeti hatások közepette is, de) hozzájárul a termelőalapok fejlődéséhez is, azt esetenként pénzügyi eszközök nemzetközi áramlása, külső növekedési impulzus segíti elő.3 E folyamat másik oldala a munkamennyiségek, profitok nemzetközi elosztása és újraelosztása.

Valószínűleg nem törvényszerű továbbá a fejlődő országok helyzetének abszolút romlása sem (többségükben – legalábbis a hetvenes évek végéig – a lakosság szaporodási rátáját meghaladta a gazdasági növekedés üteme). Ugyanakkor nagy többségük számára a valós folyamatok alapján törvényszerűnek látszik a relatív, a fejlett országokhoz viszonyított helyzet gyengülése (pl. az egy főre jutó jövedelemben, technikai színvonalban). A nemzetközi függés és a jövedelem-lecsapolás csatornáinak elemzése és értelmezése során tehát erről az összetett hatásról nem szabad megfeledkezni. Az egyenlőtlenítő hatások mögött mindig ott vannak a gazdaság működőképességéhez szükséges és esetenként pozitív, fejlődési effektusokat is hordozó tőkék, a tőkebeáramlás (és annak áruformája) mögött mindig ott rejtőznek az egyenlőtlenítő mechanizmusok.

A tőkés világgazdasághoz tartozásnak tehát a fejlődő és a nem élenjáró országokra nézve messzemenő következményei vannak. A külföldi tőke egyrészt közvetlenül, mint termelési eszközök tulajdonosa jut jövedelemhez a kevésbé fejlett országokban, másrészt közvetett formában, az árucserében különböző piaci mechanizmusok és monopolhatások révén részesedik a mások által létrehozott értéktöbbletekből, profitokból. Jelentős a jövedelmek lecsapolása a nemzetközi pénzügyek szférájában. Ugyanakkor a külföldi tőke közvetlenül (piaci stratégiájával, pénzpolitikájával stb.) befolyásolja a felhalmozási folyamatokat, a strukturális fejlődést, általában véve a gazdasági növekedést, a nemzetközi gazdasági erőviszonyok alakulását.

Jövedelemszerzés a saját és a “közvetett” tulajdon alapján

A nem élenjáró országokban a gazdaság modernebb, árutermelő szektorában a profitok egy (nagy) részét a külföldi tőkések, többnyire a multinacionális vállalatok zsebelik be. Ez nyilvánvaló, ha saját vállalkozásukról van szó. Arról már kevesebbet szoktak beszélni, hogy akkor is jelentős profitokat realizálhatnak egyes termelőtevékenységekből, ha az jogilag nem a saját tulajdonuk.

Miután a fejlődő országok többsége – igaz, éppen a nemzetközi gazdasági erőviszonyok által is korlátozott – politikai függetlenséghez jutott, igyekezett e politikai függetlenséget saját nemzetgazdasága fejlesztésével is alátámasztani. Erősödő harc bontakozott ki az erőforrások feletti ellenőrzés jogáért és általában a termelés jövedelmének elosztásáért a volt anyaországok tőkéje és a fejlődő országok között. Az ásványi nyersanyagokkal rendelkező fejlődő országok államosításokkal, nacionalizálással, adózási–adminisztratív intézkedésekkel próbálták növelni részesedésüket a kitermelés hasznából. Sok helyen nemzeti tulajdonba vették a termelőüzemeket.

A gyarmati időkre jellemző kolonialista típusú kizsákmányolásban “jártas” monopóliumok egy idő után rugalmasan reagáltak a világpolitikai és világgazdasági változásokra, s az adott ország változó belső viszonyaira: új típusú, de korábbi profitjaikat általában változatlanul biztosító szerződéseket írtak alá. A tőkés világgazdasághoz kötődő fejlődő országok gazdasága és gazdaságvezetése ugyanis “nem mondhat le a külföldi tőkével való együttműködésről és gazdaságirányítási segítségről. Különösen nem nélkülözhetik a fejlődő országok a külföldi vállalatok technológiáját, irányítási módszereit és értékesítési hálózatát. A fejlődő országok e kényszerhelyzete és az említett törekvései találkoznak a külföldi vállalatok – ezek csaknem kivétel nélkül nemzetközi monopóliumok – új út- és formakeresésével, amellyel befolyásukat, egyben nyereségüket továbbra is biztosítani igyekeznek. Így alakult ki a közös vállalakozások, az ún. szolgáltatási és ‘management’-szerződések nehezen áttekinthető rendszere. E közös vállalkozások, szolgáltatási szerződések nemcsak a beruházásra, a termelés szervezésére, a műszaki irányításra, a világpiaci értékesítésre, hanem a finanszírozásra és a szakemberképzésre is kiterjednek. Az ún. szolgáltatási ‘management’-szerződések alapján működik igen sok fejlődő ország adóhivatala, pénzintézete, bankja. A centrum tőkéje, nemzetközi társaságai ezeken a csatornákon keresztül vesznek részt burkoltan helyi vállalatok – gyakran állami vállalatok – létrehozásában, finanszírozásában és ellenőrzésében.

Különösen ez utóbbi lehetőség hívja fel arra figyelmet, hogy a jogi értelemben vett tőketulajdon és tőkefunkció (valamint az utóbbival együtt járó ellenőrzési jog) a szolgáltató szerződések segítségével mennyire elválhat egymástól. [Kiemelés tőlem – F. P.] A fejlődő országok saját tulajdonú vállalkozása a szolgáltató szerződések hálójába kerül, többé elsősorban nem a belső szükségleteknek, hanem a nemzetközi tőke érdekeinek megfelelően fejlődik. Mindez a profit elosztására is kihat. A felszínen a külföldi monopólium, pénzintézet kölcsönt nyújt (beruházásra, közös vállalkozásra stb.) a szolgáltatási szerződések bonyolult rendszerének keretében (bankok esetében a külföldi tőkéstárssal, menedzserrel való együttműködés segítségével), valójában azonban részt vesz a beruházási és termelési döntésekben, az értékesítésben, élvezi a szolgáltatószerződésben kikötött jövedelmet.

A külföldi monopólium és a hozzá kötődő pénzintézet jövedelme látszólag kamat; valójában a szolgáltató szerződés segítségével, a termelő- és pénztőke összefonódása folytán az üzletmenettől függő profithoz jutnak.”4

Persze a nyersanyagtermelő monopóliumok gyakran közvetlen tőkebefektetésekkel is részt vesznek a kitermelésben. Ilyen esetekben a fejlődő országok adóztatással, royalitykkal, profitrepatriálási korlátozásokkal igyekeznek növelni költségvetési bevételeiket és a beruházásokat. Ezek azonban általában nem elég hatékony módszerek, egyrészt a monopóliumok könyvelési manőverei miatt, másrészt mert a túl szigorú szabályozás kivonulásra késztetheti a külföldi tőkét, és ezt már a fejlődő ország sem akarja.

S a külföldi tőke profitjai az elmaradott országokban – igaz a kockázat is nagyobb – nemzetközi összehasonlításban igen magasak. Ez abból ered, hogy a munkaerő nemzetközi mobilitása a tőkékhez és árukhoz képest elenyészően alacsony mértékű, így a fejlődő országokban a bérek kialakult szintje a kvalifikált munkaerő esetében is – nemzetközi összehasonlításban – alacsony marad.5 Ez – feltételezve például, hogy viszonylag fejlett technikát mozgat meg az alacsony bérszínvonalú, így nemzetközi összehasonlításban erősen kizsákmányolt munkaerő – a tőketulajdonos(ok) részére extraprofitot biztosít (legalábbis a nemzetközi cserére kerülő, a világgazdasági globális folyamatok által meghatározott áralakulású termékek esetében). A munkaerő fejlett és fejlődő országokban eltérő bérszínvonalából és a technikai színvonalak ennél kisebb különbségeiből adódó értéktöbbletet jórészt a külföldi vállalkozók vagy bankok realizálják, s e jövedelmeket – általában – szabadon hazautalhatják…6

Profitrealizálás a cserében (azaz a kereskedelemben)

Helyi, nemzeti piac

1. A fejlődő országok árutermelő ágazataiban a külföldi tőke profitja a fejlődő országok hazai vállalkozói által ellenőrzött gazdasági szférák jövedelmének “átszivattyúzott” részét is tartalmazza, mivel a monopolista árképzés hatásai a helyi piacon érvényesülnek. A tőkeszegény hazai vállalkozók aligha támaszthatnak konkurrenciát a modern termelés területén. A tőkeerőben mutatkozó különbség, illetve az ágazatok közötti tőkeáramlás hiánya monopolhelyzetet teremt. Az árutermelésben és a társadalmi viszonyokban meglévő dualitás tehát az értéktöbbleteknek a modernebb ágazatok, többnyire a külföldi tőke javára történő újraelosztását eredményezi. Például a helyi piacra készterméket előállító olcsón vásárol, termékeit pedig a termelési árnál7 drágábban adhatja el, amennyiben érdeke ezt diktálja. A monopolár a nem tőkés termelők jövedelmének bizonyos hányadát is elvonja.

2. Ideális szabadpiaci viszonyok között tendenciaszerűen két azonos nagyságú befektetésre (tőkére) azonos nagyságú (átlag)profitot lehet bezsebelni. Másként közelítve: ha mondjuk az egyik ágazatban meghatározott idő alatt újra és újra 25 tallér értéket 50 tallér, a másikban 100 tallér befektetéssel hoznak létre, akkor – hosszabb távon – az utóbbinak kétszer akkora profittömeget kell realizálnia. A magasabb tőkeigényesség egyben azt is jelenti, hogy a foglalkoztatott munkaerőhöz képest sok a felhasznált eszköz, gép, azaz magas a tőke (szerves) összetétele.8 Tehát amennyiben egy tevékenység tőkeigényesebb, magasabb szerves összetételű, mint a többi, a spontán piaci áralakulás biztosítja a nagyobb tőkére jutó, arányosan nagyobb profitot.

A piaci viszonyok elmaradott országokban jellemző korlátozottsága ilyen esetben a magas tőkeösszetételű (a fejlett technikát, nagyobb tőkét képviselő termelőket) – elvileg – hátrányos helyzetbe hozhatná, mert nem alakul ki az az ármechanizmus, amely a több lekötött tőkére jutó hozadékot biztosítaná. Természetesen a tőkeerős külföldi tőketulajdonossal ez nem fordulhat elő, mert ha másként nem, a monopolista árképzés eszközével szerzi meg a neki járó profitot.9

Bizonyosan ezzel a helyzettel is összefügg, hogy többnyire a fejlettebb, strukturáltabb iparral és a fejlettebb piaci viszonyokkal rendelkező országokban jönnek létre a helyi bedolgozóiparokra és a felvevőpiacra támaszkodó külföldi vállalkozások.10 Az ilyen esetekben, tehát a fejlettebb fejlődő országokban a külföldi tőke már a helyi piacon (az ottani áralakulási tendenciákon keresztül) is el tuja ismertetni a több lekötött tőkéjét, a magasabb szerves összetételt.

Nemzetközi kereskedelem

1. A jövedelmek újraelosztása nemcsak a helyi piacon, hanem a nemzetközi cserében is érvényesül.11 “Abból, hogy a profit az értéktöbblet alatt állhat, tehát a tőke profittal cserélődhet anélkül, hogy szoros értelemben értékesülne,12 következik, hogy nemcsak egyéni tőkések, hanem nemzetek is folytonosan cserélhetnek egymással, folytonosan egyre növekvő szinten ismételhetik is a cserét anélkül, hogy ezért egyaránt nyerniük kellene. Az egyik folytonosan elsajátíthatja a másik nemzet többletmunkájának egy részét, amelyért semmit sem ad vissza a cserében, csakhogy itt a mérték nem olyan, mint a tőkés és munkás közötti cserében.”13

Nem egyenlő munkamennyiségek cseréjét eredményezik mindenekelőtt a tőkeerőn, a technikai függőségen alapuló monopolhatások a nemzetközi cserében is. Itt is az erősebb partner diktál az árak, az elszámolások, a hitelfeltételek tekintetében. Közismert például, hogy a technikai dependencia kifejeződéseként az üzemek fenntartását, bővítését szolgáló gépeket, alkatrészeket 10–20%-os felárral számlázzák a fejlődő országoknak, ugyanakkor a hosszúlejáratú szerződések keretében nyerstermékeiket a tőzsdei árnál lényegesen olcsóbban veszik át.

Különösen kirívó a helyzet az utóbbi egy-két évtizedben a hosszú lejáratú tőkerészesedéssel járó vagy attól független – már említett – szolgáltató szerződések esetében. Az egyoldalú függőség pl. olyan helyzetet teremt, hogy szolgáltató szerződésekhez (gyakran tulajdoni részesedés nélkül) rendelkezésre bocsátott hitelek után, illetve magukban a (technika-fejlesztési vagy fenntartási, termelésszervezési, marketing stb.) szolgáltató szerződésekben (tőkerészesedés nélkül vagy a tőkerészesedéssel nem arányos) üzletmenettől függő jutalékot írnak elő, azaz a bevitt tőkétől független, vagy azzal nem arányos profitrészesedést biztosítanak a külföldi vállalkozónak.

2. A fejlődő országok a munkaérték-elmélet alapján az értéktörvény természetes működése következtében is több munkát adnak cserébe a nemzetközi kereskedelemben a nemzetgazdaságokban érvényre jutó, ágazaton belüli, illetve ágazatok közötti csere analógiájára.14 Kezdjük az első esettel.

Az alacsony termelékenységi átlagszínvonalon lévő országok (ágazatok) veszteséget szenvednek a nemzetközi cserében – mint ahogy a nemzetgazdaságokban az alacsonyabb termelékenységű termelőket profitveszteség éri ágazatukon belül, míg az átlagnál termelékenyebbek, kevesebb (munka-) ráfordítással termelők árujuk egyéni és társadalmi (átlagos) értékének különbözete alapján külön extraprofithoz jutnak.15

Hangsúlyozni kell, hogy mindezzel ellentétes folyamatok is kibontakoztak az elmúlt évtizedben. Egyes fejlettebb fejlődő országokban a (viszonylag) olcsó munkaerőt a (viszonylag) fejlett technikával párosították, vagyis egyes iparágakban és még inkább azok munkaigényes szegmentjeiben a komparatív előnyök a fejlődő országok felé tolódtak el. (Persze ezt a folyamatot a külföldi tőke beáramlása kísérte.)

3. Az értéktörvény érvényesülésének másik formája a különböző ágazatok közötti cserét érinti. A munkaérték-elmélet talaján vizsgálva ugyanis a nemzetek közötti cserében az elmaradottabbak kárára veszteség jelentkezik a különböző szerves összetételű nemzetgazdasági ágazatok közötti (fentebb már tárgyalt) cseréhez hasonlóan.16

Ahogy egy zárt tőkés nemzetgazdaságban a termelési ár révén a különböző tőkeösszetételű ágazatokban működő tőkék egyénileg eltérő értéketöbbletráták17 mellett a lekötött tőkék arányában realizálják a profitot, úgy ez tendenciaszerűen – még ha a tőkés gazdaság működési mechanizmusai nemzetközileg korlátozásokkal és módosulásokkal, a nemzeti és nemzetközi folyamatok egymással összefonódó, de mégis külön létező rendszerében érvényesülnek is – a tőkés világgazdaságban is jelen van.18 Az, hogy – hosszú távon – egyenlő lekötött tőkére egyenlő profit jusson, nemzetközi méretekben is csak úgy juthat érvényre, ha a (nemzetközi) termelési ár közbelép, azaz a magasabb értékösszetételű ágazatra specializálódott országok esetében magasabb a termelési ár, mint az érték, így a lekötött tőkéjükhöz képest viszonylag sok munkaórát realizálnak a nemzetközi cserében.19 Ez azt jelenti, hogy tendenciájában a fejlettebb, termelékenyebb, magasabb műszaki színvonalon álló országok realizálják a másik országban megtermelt profitok, értéktöbbletek egy részét, illetve dinamikájában szemlélve, a technikai színvonalat gyorsabban növelő országok egyre kedvezőbb pozícióba jutnak.

Ezt a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó közgazdászok közül azok, akik a kapitalizmus gazdasági törvényeinek nemzetközi érvényesülését tagadják, illetve rendkívül korlátozottnak tartják, nem ismerik el. Akik a világgazdaság szerves egységét hirdetik, azok viszont erősen hangsúlyozzák még akkor is, ha nem állnak a munkaérték-elmélet talaján. “Végső soron – állapítja meg Prebisch – az exportárakra nehezedő nyomás és a terms of trade rosszabbodásának tendenciája a piaci erők korlátlan játékának kitett növekedés perifériális folyamatában annak a következménye, hogy a kereslet jövedelemrugalmassága különböző, és a technikai haladás egyenlőtlen módon terjed szét a világban.” (Kiemelés tőlem: F. P.)20

A továbbiakban arról lesz szó, hogy az értéktörvény ezen differenciáló hatása a fejlett, alapjában véve azonos színvonalon álló, egymással konkurrálni tudó országok cserekapcsolataiban másként érvényesül, más hatást vált ki, mint a különböző fejlettségű országok viszonyában.

A fejlett tőkés országok egymás közötti kapcsolataiban – legalábbis egy elméleti modellben gondolkodva – ha A országban a technikai fejlődés folytán a tőke értékösszetétele (szerves összetétele) egy korábbi paritásos helyzethez képest gyorsabban emelkedik, mint B-ben, A ország egy ideig több értéket realizálhat, mint B. Egy határon túl azonban (még erősen monopolizált viszonyok között is) a konkurrenciaharc kényszere nyomán B ország tőkései (esetleg az A országból beáramló tőkék segítségével) beruházásokat valósítanak meg az A országnak előnyöket biztosító vagy más termelési ágazatokban a konkurrenciaképesség javítása, a technikai elmaradottság leküzdése érdekében. A tőke szerves összetétele ennek nyomán B ország exportra termelő szektoraiban emelkedni kezd, következésképpen a termelési ár színvonala A országéhoz közelít, pontosabban mindkét ország exportszektorában a (nemzeti) termelési ár a nemzetközi cserében értelmet nyerő nemzetközi értékhez közelít, (A-ban csökken, B-ben nő). A következő időszakban esetleg B országban gyorsabb a technikai fejlődés, a munkaerő az exportszektorban egyre több és értékesebb eszközt (állandó tőkét)21 mozgat meg, a termelés élőmunkaigénye most itt csökken. Csak ezért azonban B országban sem lehet alacsonyabb az átlagprofit, következésképpen most B ország termelési ára lesz magasabb a végső nemzetközi árvonzáspontnál, így viszonylag több munkát realizál, mint A ország.

A vázolt séma persze túlságosan szimplifikáló, hiszen a világpiacon több (fejlett) ország van jelen, s a gazdaságok nem homogén egységek, a különböző gazdasági ágazatok külön-külön és együttesen folytatják konkurrenciaharcukat. Továbbra is elméleti modellben gondolkodva azonban bizonyos, hogy szabad áru- és tőkeáramlást feltételezve a lényegében egyformán fejlett, egyformán tőkeerős országok különböző ágazataiban és alágazataiban folyó világpiaci konkurrenciaharc hatásai hosszú távon kiegyenlítik egymást.

A valóság más szempontból is bonyolultabb. A szabad konkurrenciaharc érvényesülését helyenként korlátozás, protekcionizmus akadályozza. A fejlett tőkés országok világpiaci versenyharcában résztvevő országok sem egyenlő tőkeerőt képviselnek, általános fejlettségük sem azonos, ezen túlmenően az egyes országokban a különböző gazdasági ágazatok történelmi okokból és a technikai–tudományos fejlődés által diktált szakosodási kényszernek megfelelően fejlettebbek vagy elmaradottabbak lehetnek. Így például a fejlettek között kevésbé fejlett országok esetenként – gyakran a termelési viszonyok rugalmatlansága, a politikai felépítmény tehetetlensége miatt – képtelenek megfelelő konkurrenciát teremteni, azaz nem tudják a fejlett technikai színvonalat képviselő, ezért a piac által is elismert termékek kínálatával nemzetközi cseréjüket egyenlőbbé tenni. Máshol a viszonylagos elmaradottság az “utolérési effektus” érvényesüléséhez, a külföldi technika gyors adaptálásához és továbbfejlesztéséhez vezet. A termelési árak hullámzásával kísért – fentebb vázolt – tőkés világpiaci törvények sok buktatón, ellentmondáson keresztül törnek utat maguknak. Mindenesetre a fejlettek között is legfejlettebb országok legmodernebb technikát képviselő ágazatinak harcában (gépgyártás, híradástechnika, aviatechnika, számítástechnika stb.) jól érzékelhető a felszínen technikai versenyként jelentkező, a termelési (és piaci) árak hullámzásaiban is megnyilvánuló folyamat.

Az értéktörvény tehát a fejlett országok esetében – önmagában – nem állandósítja az eltérő ütemű fejlődést, hanem a nemzetközi konkurrenciaharcon keresztül – időnként igen fájdalmas formában – bizonyos hullámzást, fluktuációt idéz elő: divergál és nivellál. A fejlett országok egyenlőtlen gazdasági fejlődésének elemzése kapcsán Lenin többek között azt állapította meg, hogy “az utóbbi évtizedekben a nagyipar, a csere és a finánctőke nyomására erős volt a világ nivellálódása”.22 (Kiemelés tőlem F. P.) Az idézet egyrészt közvetlen utalás a tőkés piaci viszonyok törvényeinek nemzetközi érvényesülésére, másrészt azt fejezi ki, hogy a fejlett országok differenciálódásának éppen e törvények hatásai határt is szabnak.

A fejlett és az elmaradott országok viszonyában azonban más az elméleti kép. A gyengén fejlett országok nem rendelkezvén megfelelő tőkével történelmi elmaradottságuk leküzdésére, tartósan lemaradnak a technikai fejlesztésben. Az exportot néhány országtól eltekintve egy-két, többnyire alacsony tőkeösszetételű, általában nyersanyagokat vagy félkész-termékeket előállító ágazat biztosítja, ugyanakkor az importált gépek és fogyasztási cikkek magasabb műszaki színvonalat képviselnek. Így ezek az országok viszonylag sok élőmunkával előállított termékeket szállítanak a világpiacra. A kisajátított értéktöbblet azonban csak ezért itt sem lehet magasabb, mint a viszonylag kevesebb élőmunkát és több állandó tőkét felhasználó fejlett országokban.23 A tőkék nemzetközi áramlásának szabadsága és mértéke ugyanis – megítélésünk szerint – ma már a fejlődő országok felé is elérte azt a színvonalat, amelynek nyomására hosszú időszakban nézve kialakult a (nemzetközi) értékarányoktól (immár tartósan egy irányban!) eltérő (nemzetközi) termelési árak rendszere; vagyis az elmaradott országok vagy az ott termelő vállalatok nem realizálhatják a több élőmunka és a kevesebb fejlett eszköz alapján létrehozott magasabb értéktöbbletet. Következésképpen a cserében tartósan több munkát kell adniuk kevesebbért.24

Az egyenlőtlen tőkeerőn alapuló, a technikai színvonalban megnyilvánuló fejlettségbeli különbség, vagyis az alacsony összetételű ágazatokra, a nyerstermékek előállítására, a feldolgozó iparon belül a kevésbé feldolgozott árukra való szakosodás az értéktörvény nemzetközileg is érvényesülő hatásai folytán a fejlődő országokban megtermelt értéktöbbletek (profitok) tartós lecsapolását eredményezi. Ugyanilyen hatása van – mint láttuk – az egyes gazdasági ágazatokon belüli termelékenységben mutatkozó elmaradásnak. Az értéktörvény így járul hozzá a tőkés világgazdaságon belüli bipolaritás fenntartásához, a fejlett és a fejlődő országok között meglévő fejlettségbeli különbség újratermeléséhez, sőt növeléséhez.25 A termelékenység, a tőkeösszetétel a legfejlettebb termékeket előállító, a legmagasabb színvonalú technikát képviselő országokban nő gyorsabban (a nyers- és félkésztermékekre való szakosodás gazdaságon belüli tovagyűrűző hatása eleve szűkebb), így a tőke szerves összetételének változása, a termelékenység emelkedése a nemzetközi cserében fokozódó előnyöket biztosít a fejlettebb államoknak.26

A pénzügyek

A tőketulajdonon alapuló, valamint a nemzetközi kereskedelemben érvényesülő függőség és jövedelem-átcsoportosítás esetei után meg kell említeni a nemzetközi valuta- és bankműveletek, valamint a pénzügyi szolgáltatások terén fennálló dependenciát, veszteségeket.

1. Mindenekelőtt a felvett hitelek, az adósságok törlesztésével járó jövedelem-lecsapolást és torzító mechanizmusokat kell hangsúlyozni, hiszen ezek napjainkban egyre inkább beszűkítik az egyes adós országok gazdasági mozgásterét. E tényező azért vált jelentőssé, mert a tőkés nemzetközi függőség viszonyai között (és csak kisebb részben a célratörő gazdaságstratégia hiányában), gyakorlatilag nem volt olyan fejlődő ország, amely a felvett hitelek törlesztéséhez, a növekvő reálkamatok térítéséhez szükséges mértékű strukturális fejlődést, exportárualapot biztosítani tudta volna. Mindez a fejlődő országok – közöttük a gazdaságilag legfejlettebbek – nemzetközi fizetési krízisében nyilvánul meg. Az adósságok törlesztési kényszere többnyire a belső fizetőképes kereslet, a hazai piac mesterséges szűkítését, kényszerexportot, importkorlátozást követel.

Az adósságok törlesztése örökös járadékká válik. Miközben a fejlődő és más adós országok – köztük a közép–kelet-európaiak – egyre nagyobb összegeket törlesztenek (tőketörlesztés és kamatfizetés formájában), a kamatos kamatok folyamatai alapján egyre nő az adósságuk.27 Összességében a 80-as években – még a statisztikákban követhető, tehát “felszíni” formákban is – jelentős nettó jövedelemáramlás mutatható ki a világ legfejlettebb térségei felé a fejlődő világból és a volt szocialista országokból is.

A törlesztési kényszer az export fokozását feltételezi, ami sok esetben a gazdaságtalan, támogatott kivitel erőltetését is jelenti. Mindez a gazdasági szerkezet belső igényektől független, a gazdasági hatékonyság elvét háttérbe szorító, a nemzetközi munkamegosztásba való magasabb szintű bekapcsolódás igényeinek is ellentmondó további torzulását eredményezi.

2. Részben a vázolt exportkényszerrel függ össze a fejlődő és egyéb, nem élenjáró országok valutaárfolyama. A valutaárfolyamok eredeti funkciója az, hogy a vásárlóerőparitást kifejezve reális összehasonlíthatóságot biztosítson a különböző országok termelékenységi és helyi piaci értékviszonyai között. Különböző okokból – nem kis mértékben a vázolt adósságszolgálati, export- és exportösztönzési kényszer miatt, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek ezirányú nyomása következtében – nemzeti pénznemeik árfolyamát folyamatosan leértékelik. Az elmaradottabb országokban az árfolyamok ezért tartósan eltérnek – mégpedig lefelé – a valuták vásárlóerőparitásától. Ez azt jelenti, hogy a fejlett országokban (ha saját valutájukat konvertibilis keményvalutára váltják) mindent – a vásárlóerőparitáshoz viszonyított alulértékeltséggel arányosan – drágán vásárolnak, és mindent – ugyanilyen arányban – olcsóbban vesznek tőlük.28

3. Veszteséget okoz továbbá a fejlődő országok nemzeti valutáinak függő helyzete. Különösen a vezető konvertibilis valutákhoz kötött nemzeti pénznemek esetében, pl. a frank és font leértékelésekor a saját pénznem is veszít az értékéből, egyben a valutatartalékok (vásárló-) értéke is csökken. A nemzeti valutatartalékok párizsi, londoni bankokban történő őrzése – ez igen jellemző – azt jelenti, hogy ezeket az összegeket nem a hazai központi bankok forgatják, hanem a volt “anyaországok” központi pénzintézetei (természetesen kamatot azért kapnak). Kiszolgáltatottságuk folytán – ebben is gyakran közrejátszik az egyoldalú relációs függőség – a fejlődő országok (a “nagyobb kockázatra”, a kisebb üzleti értékre érvényes viszonylag magasabb tarifák miatt) gyakran aránytalanul jelentős összegeket fizetnek ki a nemzetközi bankműveletekre és a nemzetközi biztosítótársaságoknak.29

Felhalmozás és struktúra

1. Az előző pontokban olyan gazdasági mechanizmusokról volt szó, amelyek révén a külföldi tőke közvetlenül vagy közvetve részesül a fejlődő országokban létrehozott értéktöbbletekből, s amelyek révén a függőség és a “jövedelemlecsapolás” állandósul. Az, hogy a felsorolt gazdaságtani összefüggések hol és milyen intenzitással érvényesülnek, attól függ, hogy az egyes fejlődő országok adottságai és a külföldi tőke érdekei hogyan találkoznak. A külföldi monopóliumok és az érdekeiket képviselő államok – mindenkori érdekeiknek megfelelően – beruházási és hitelezési, illetve profit-repatriálási, tőkekivonási politikájukkal (amellett, hogy az említett csatornákon keresztül a fejlődő országokban létrehozott jövedelmekből való részesedésüket maximalizálni igyekeznek) befolyásolni tudják a modernebb gazdasági szférák fejlesztésére fordítható beruházási eszközök tömegét. Ezt a statisztikailag is bemutatható jelenséget a szakirodalom már széleskörűen tárgyalta, bővebb magyarázatra talán ezúttal nincs szükség.30

2. A nemzetközi kereskedelem és a külföldi tőkével való együttműködés (közvetlen beruházás, hitelfelvétel stb.) még az értéktöbbletek egy részének “átadása”, nemzetközi lecsapolása, a munkamennyiségek cseréje egyenértékűségének megsértése, magas kamatok stb. esetén is kölcsönösen előnyös lehet, ha a “vesztes fél” számára a gazdasági szerkezet fejlesztésén, a termelékenység növelésén keresztül olyan gazdasági fellendülést eredményez, amely kompenzálja az előbbi hatásokat, a belső akkumuláció arányának növelését szolgálja, árualapot biztosít a felvett hitelek visszafizetésére, a kamatok törlesztésére, hozzájárul a nemzetgazdaság (és a társadalom) belső integrálásának folyamatához. Több tekintetben ebben az irányban mutató együttműködés valósult meg az ún. gyorsan iparosodó fejlődő országok és a fejlett tőkés országok között. Az ilyen irányú fejlődés lehetősége azonban a legtöbb fejlődő ország számára nem adatik meg. A külföldi tőke ugyanis beruházásaival, ezt kiegészítve keresletével és hitelpolitikájával, a technikai függőség kihasználásával többnyire olyan beruházási és termelési struktúra kialakítását és fejlesztését éri el, amely nem szolgálja a nemzetgazdaság integrálását, tehát az önfejlődés akadályává válik. Világos például, hogy a nyerstermékek, esetleg félkésztermékek előállítása kevésbé kapcsolódik a többi gazdasági ághoz, mint a feldolgozóipar késztermékeket előállító láncszemei, így nem vagy alig fejt ki húzó vagy tovagyűrűző hatást. Különösen így van ez az elmaradott országokban, ahol a bányászat fejlesztéséhez szükséges gépeket, berendezéseket külföldről szállítják, a helyi gazdasággal jóformán csak a munkaerőn és a költségvetésen keresztül teremtődik kapcsolat. Néhány, immár gépgyártással is rendelkező fejlődő országtól eltekintve hasonló a helyzet a feldolgozóipari enklávék létesítése esetén. A technológiai és árukapcsolatok elsősorban kifelé mutatnak, többnyire egy multinacionális vállalat nemzeti határokon átnyúló termelési vertikumaihoz tartoznak. A fejlődő országokban folyó nyersanyagkiter-melés, illetve készárutermelés jótékony struktúraalakító hatásait tehát elsősorban a fejlett tőkésországokban realizálják, míg a fejlődő országok számára ugyanez az “alacsonyabbrendű” termékek előállítására való szakosodást termeli folytonosan újjá.

A fejlődő és nem élen járó országok számára – ha eltekintünk az alapvető élelmiszerek és a közszükségleti cikkek behozatalának kényszerétől, attól, hogy a fejlődő országok “vegetálásához” is szükség van a külgazdasági kapcsolatokra – a külföldi tőkével való együttműködés, a fejlett tőkés országokkal bonyolított kereskedelem valójában csak akkor és annyiban előnyös, amennyiben hozzájárul a technikai színvonalban meglévő lemaradás csökkentéséhez, egy strukturáltabb, önfejlődésre képes (persze egyáltalában nem autarchiás) gazdaság kialakulásához. Ellenkező esetben a külgazdasági kapcsolatok csak a külföldi a és a hazai vállalakozók profitérdekeit szolgálják.

3. Végül hangsúlyozni kell, hogy egyes országok politikai függetlenségük ellenére is ki vannak téve a fejlett tőkés országok gazdasági, esetenként katonai zsarolással alátámasztható politikai nyomásának is. A gazdaságépítés fő irányait ez is jelentősen befolyásolhatja.

***

Megítélésem szerint tehát ezek azok a leglényegesebb mechanizmusok, amelyek az elmaradottabb országok specifikus helyzetében a nemzetközi gazdasági függőséget fenntartják, megtermelt értéktöbbleteik egy részét lecsapolják, nyersanyagaik, piacaik, sőt tőkéik jótékony, strukturális fejlődést elősegítő hatásait a fejlett kapitalista országokba transzferálják, fenntartva ezzel a gyarmati rendszer széthullása után is a kapitalista világrendszer kettősségét, dichotómiáját, mely ma is változatlanul “az élősdiség bélyegét nyomja rá az egész országra, amely néhány tengerentúli ország és gyarmat munkájának kizsákmányolásából él”.31

Az eddigi vizsgálat azt próbálta bizonyítani, hogy a társadalmi–gazdasági elmaradottság az egyenlőtlen tőkeerő és az értéktörvény egyenlőtlenítő hatása folytán általában véve folytonosan függő és hátrányos helyzetet teremt a tőkés világgazdaságban. Nyilvánvaló azonban, hogy az általában ható mechanizmusok az egyes országok sajátosságainak megfelelően érvényesülnek. A növekedést és fejlődést meghatározó törvényszerűségek felszínen jelentkező megnyilvánulási formái sokrétűek lehetnek, ez utóbbiak közül az egyes országok és országcsoportok esetében más és más tényezők lehetnek előtérben.

A fejlődő országok nagy csoportja gazdasági potenciálját, fejlettségét, exportágazatainak kínálatát, társadalmi viszonyait, kormányzatának politikai törekvéseit és még sok más jellemzőjét tekintve nem egységes. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági fejlődést közvetlenül befolyásoló tényezők ezeknek megfelelően különbözőképpen érintik az egyes országokat. Így például a nemzetközi tőke a természeti adottságoknak, a korábban kialakult gazdasági és politikai kapcsolatoknak és más sajátosságoknak megfelelően különböző irányú és mélységű együttműködésben, beruházásokban, hitelezésben érdekelt, s ez adott esetben jelentősen befolyásolhatja egy-egy fejlődő ország gazdasági, sőt közvetetten társadalom-fejlesztési lehetőségeit is. A gazdaság korábban kialakult szerkezete (fejlettsége) és az exportszektor kínálati struktúrája határozza meg az értéktörvény működése folytán a nemzetközi cserében elszenvedett jövedelemlecsapolás mértékét, ugyanis minél “alacsonyabbrendű” az árukínálata (minél alacsonyabb szerves összetételű termelést testesítenek meg az exportcikkek), annál nagyobb lehet a lecsapolt jövedelem (értéktöbblet) nagysága. Ugyancsak (elsősorban) az exportkínálattól függ, hogy a világpiac spontán működésével összefüggő és a világméretű termelés fejlődéséhez kapcsolódó keresleti–konjunkturális hatások hogyan érintik az egyes országokat. A keresett, jó konjunktúrájú, kedvezőbb áralakulású termékek exportőrei jobb helyzetbe kerülnek, bevételeik nőnek, kereskedelmi cserearányaik javulhatnak. Nem elhanyagolható tényező továbbá az a folyamat, amelynek során egyes iparágak komparatív előnyei fokozatosan a fejlődő országok felé tolódtak el. Egyes országokban, térségekben jelentős ütemű iparosítás zajlott, melynek nyomán megélénkült a belső tőkefelhalmozás, a társadalmi és a gazdasági viszonyok kapitalista alapon történő integrálódása jelentős méreteket öltött. Végül az egyes országok társadalmi berendezkedése, politikai törekvései is különbözők, ez visszahat a külföldi tőkével való kapcsolatokra, befolyásolja a külföldi tőke érdeklődését, nemzetgazdasági szerepét, rányomja bélyegét a gazdasági fejlődést megalapozó szerkezeti változásokra és az exportszerkezet alakításán keresztül a fejlesztési források mennyiségére és minőségére. Az egyes fejlődő országok (és csoportjaik) specifikumai tehát jelentős mértékben befolyásolják a nemzetközi tőkekapcsolatok alakulását, a profitosztozkodást, a fejlesztések irányait, a technikai ranglétrán való előrelépés lehetőségét, ezen keresztül a hátrányos piaci hatások mértékét.

Összességében tehát a “centrum-tőke” érdekeinek és az egyes országok adottságainak megfelelően a (tőkés világgazdasághoz tartozással járó) függőséget fenntartó és egyenlőtlenítő mechanizmusok (törvények) különbözőképpen érintik az egyes fejlődő országokat. Így a már a gyarmati korszakban is jelentős különbségek a kolonialista rendszer válsága és felszámolása óta tovább fokozódtak. Tovább fokozódtak, mert változtak a volt gyarmattartók és a volt gyarmatosítottak lehetőségei, érdekei, céljai.

Jegyzetek

1 Myrdal, 358., 362.

2 A tőkés tulajdonviszonyok – vagy még általánosabban: a termelési viszonyok – nemzetköziesedési tendenciájának és a munkaérték-elmélet világgazdasági érvényesülésének (ezen belül a fejlődő országok gazdaságára gyakorolt hatásainak) konkrét elemzése és elméleti általánosítása terén a szakirodalomnak még nagy adósságai vannak. Erre vonatkozóan számomra útmutató gondolatokat adott annak idején Szentes Tamás: Polgári és “újbaloldali” elméletek a világgazdaságról c. könyve, 410–450.

3 Jellemzően e külső impulzusok alapján modern enklávé-szektorok jöttek létre, de ma már arra is van példa, hogy egyes országokban – speciális körülmények között – átfogó modernizációs–iparosítási mechanizmusok indultak be.

4 Farkas Péter – Németh Sándor, 461–462. és 465–466. A vázolt folyamatok, a szolgáltató szerződések nyomán felduzzadó nemzetközi transzferek az ún. portfólióberuházások és a fizetési mérlegek szolgáltatások rubrikáinak gyorsan növekvő tételeiben statisztikailag is nyomon követhetők. Az Afrikára vonatkozó konkrét kutatások eredményeit l. Farkas Péter (1983).

5 ”Ami… a gyarmatokon stb. befektetett tőkéket illeti, ezek magasabb profitrátát hozhatnak, mert ott egyáltalában az alacsony fejlettség miatt magasabb a profitráta és rabszolgák, kulik, stb. alkalmazása mellett ugyancsak magasabb a munka kizsákmányolása.” (Marx, (1978) 226.)

6 A hivatalos amerikai statisztikák szerint a fejlődő országokban elért profitok a direkt magán tőkebefektetések után gazdasági ágazatok szerint 20–40%-kal magasabbak, mint a fejlett térségekben megvalósított inveszticiók esetében. E kimutatásokat azonban sokan jogosan tartják torzítottnak: a multinacionális vállalatoknak ugyanis morális okokból és főleg a helyi adózási és egyéb szabályok kijátszása okán nem áll érdekében a valós helyzet kiteregetése. A statisztikában megjelenő profitok kiszámítása a nemzetközi monopóliumok – valóságos értékviszonyoktól teljesen elszakadt – belső transzferelszámolásai alapján történik. Mértékadó szakirodalmi források szerint a fejlődő országokból repatriált profitok háromszorosan haladják meg az új külföldi közvetlen befektetéseket. (Ez utóbbi értékébe a helyszínen reinvesztált vagy külföldi befektetők által a helyszíni bankoktól felvett és beruházott összegeket is beleszámítják!) L. Farkas Péter (1977) 7–19.

7 Marxi értelemben a termelési ár az az eszményi, tendenciaszerűen érvényesülő piaci ár, amely szabadversenyes körülmények között egységnyi lekötött tőkére egyenlő nagyságú profit realizálását teszi lehetővé.

8 Tőkeösszetétel: a termelő tőkén belül a munkaerő(re fordított hányad) és az egyéb tőkejavak (termelési eszközök és munkaeszközök) egymáshoz viszonyított aránya. Ugyanez értékben (értéknagyságokban) kifejezve a tőke értékösszetétele. Magas a tőke összetétele, illetve értékösszetétele, ha a munkaerő súlya viszonylag alacsony (tehát a termelékenység viszonylag magas). Amennyiben a tőke értékösszetételének változása a technikai fejlődést tükrözi, akkor – Marx alapján – a tőke szerves összetételéről beszélünk.

9 Azt azonban hozzá kell tenni, hogy különösen a nem helyi piacra való termelés esetében a nemzetközi monopólium egészének profitabilitása vezérli a külföldi tőke tevékenységét, ami – adott esetben – bizonyos helyi viszonyok között alacsony profitot biztosító vagy akár “veszteséges” tévékénységeket is megengedhetővé tesz.

10 Emellett természetesen az infratruktúra fejlettsége, a háttéripar megléte stb. is nagy vonzerő.

11 Itt természetesen nem a multinacionális vállalatok belső termelési folyamataihoz kapcsolódó, vállalaton belüli nemzetközi áruforgalmáról van szó, hanem arról az esetről, amikor a gazdaságilag elmaradott országok állnak közvetlen árucserekapcsolatban a fejlett kapitalista országok cégeivel.

12 Értéktöbblet: a bérmunkás által megtermelt új érték és munkabérének különbözete, amit a tőkések profit formájában kisajátíthatnak. Az említett termelési ár folytán azonban lehet, hogy az adott munkást foglalkoztató tőkés a munkás által létrehozott új értéknek csak egy részét tudja profitként realizálni. A tőke szoros értelemben akkor értékesül, ha a tőkés a gyárában létrehozott teljes értéktöbbletet realizálni (elsajátítani) képes.

13 K. Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. 326. Kifejező a cím is, mely alatt az idézet található: “Két nemzet cserélhet úgy a profit törvénye szerint, hogy mind a kettő nyer, de az egyiket mindig rászedik.” (A mind a kettő nyer kifejezés a komparatív előnyök elmélete felé átjárót biztosít!)

14 Itt tehát elvonatkoztatunk a monopolhatásoktól és attól, hogy a külföldi tőke közvetlenül is jelen van a fejlődő országok gazdaságában. “A kedvezőbb helyzetben lévő ország – írja erről Ricardót bírálva Marx – a cserében több munkát kap vissza kevesebbért.” (A tőke, 227.)

15 Szentes Tamás szerint ez csak annyiban tekinthető kizsákmányolásnak, amennyiben a termelékenységi színvonalak különbségét az egészséges gazdaságfejlődés kívülről történt elfojtása, a rákényszerített specializáció technikai fejlődést akadályozó természete magyarázza, s a nemzeti termelékenység-színvonalat döntően meghatározó alapvető iparágak és kutatási bázisok kialakulását az idegen tőke gátolja. (Szentes, 439.) A termelékenység-különbség differenciáló hatását G. Myrdal is hangsúlyozza: “a termelékenység és a jövedelmek terén fölényben lévő ország egyre inkább uralkodó pozícióra tesz szert…” Myrdal, 358.

16 Nyilvánvaló, hogy az értéktörvény nemzetközi érvénye-sülésének itt tárgyalt esete lényegesen szélesebb körűen érinti a fejlődő országokat, mint az azonos ágazaton belüli konkurrencián alapuló jövedelemátcsoportosítás, ugyanis fejlett és fejlődő országok gazdasága egymáshoz való viszonyában sokkal inkább komplementer, mint kompetitív – mégha e téren egyes esetekben jelentős arányeltolódások következtek is be.

17 A bérmunkás által megtermelt értéktöbblet és munkabérének százalékos aránya.

18 Erről tanúskodnak a Nyugat-Európa és az USA közötti különböző irányú működő tőkeáramlások az elmúlt évtizedekben.

19 Itt természetesen eltekintünk az I. pontban említett, kizsákmányolási rátákban mutatkozó különbségektől.

20 R. Prebisch: Towards a New Trade Policy for Development. 261. Idézi: Szentes, 261.

21 Állandó tőke: gép, anyag, munkaeszköz stb.

22 Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. 110.

23 Magasabb lehet viszont a realizált profitráta a fejlődő országokban a magasabb kizsákmányolási ráta miatt.

24 Egy megszorítást azonban tenni kell. A fejlett országok magas műszaki fejlettséget reprezentáló termékeiben rejlő kvalifikált, pl. mérnöki munka a nemzetközi cserében is nyilvánvalóan többszöröződve értékelődik.

25 A folyamatot, melyben “az értéktörvénynek az árutermelők gazdasági helyzetére gyakorolt mikroszintű differenciáló hatása … nemzetközileg a nemzetgazdaságok fejlődésében makroszinten jelentkező polarizáló hatásával egészül ki”, Lévai Imre más aspektusokból is bemutatta: Újratermelés és külkereskedelem a fejlődő országokban című tanulmányában és Az egyenlőség és kölcsönösség ellentmondása a tőkés nemzetközi munkamegosztásban c. írásában.

26 A nyerstermékekre, illetve alacsony feldolgozottsági fokú áruk előállítására való specializáció hosszú távon a nemzetközi áruforgalomban a kereskedelmi cserearányok (immár évszázadok óta tartó) változásaiból adódó veszteségekkel is együtt jár. A nemzetközi szakirodalomban ezt sokan jogosan a fokozódó nemzetközi “jövedelemlecsapolás” megnyilvánulásaként értelmezik.

Ma még nem tekinthető tisztázottnak, hogy az egyenlőtlenítő tulajdoni és piaci viszonyok egyes elemei milyen mértékben járulnak hozzá a cserearányoknak a fejlődő országok óriási többsége számára kedvezőtlen változásához. (Azokat a magyarázatokat, amelyek e jelenséget csak a keresleti–kínálati viszonyokkal, helyettesíthetőséggel hozzák összefüggésbe elégtelennek tarthatjuk, mert olyan tartósan, állandóan jelenlévő tendenciáról van szó, amelyet szerintünk – a munkaértékelmélet talaján – csak mélyebb értékelméleti összefüggések feltárásával értelmezhetünk.) Megítélésem szerint a nemzetközi kereskedelmi cserearányok alakulásában egyrészt monopolhatások, másrészt az értéktörvény világpiaci érvényesülése – ez utóbbi hátterében az egyenlőtlen technikai fejlődés – együttesen játszik szerepet. (L. az iménti Prebisch-idézetet is.) Így tehát a cserearányok változása a fejlett és fejlődő országok egyenlőtlen(ítő) kapcsolatataiban nem önálló tényező, hanem mélyebben fekvő okok és folyamatok felszíni tükröződése. Megjegyzendő: a termelékenységi színvonalakban és a tőke szerves összetételében mutatkozó különbség az értéktörvény érvényesülés útján akkor is (esetleg növekvő) “jövedelemlecsapolást” eredményez ha a cserearányok változatlanok. Ugyanígy, a cserearányok változatlansága – a technikai (termelékenységi és szerves összetételbeli) színvonalak korábbival azonos szintkülönbségét is feltételezve – nem azt bizonyítja, hogy nincs monopolhatás az értéktöbbletek nemzetközi elosztásában, legfeljebb csak azt, hogy az nem erősödött.

27 Így pl. Magyarország a 80-as években kb. 3,5-szeresen törlesztette a 70-es években valójában felhasznált többlet-forrásokat, adóssága mégis kevesebb mint 10 milliárd dollárról 20 milliárd dollárra emelkedett. Az adósságtörlesztés évről-évre a magyar GDP kb. 10%-át köti le.

28 Magyarország esetében – különböző keménydevizájú országokkal összehasonlítva – a Forint vásárlóerőparításon számított alulértékeltsége durván talán 2–2,5-szeres. Félve írom le, mert szinte hihetetlennek tűnik, hogy (csak) ilyen módon (csak) Magyarországról a teljes külkereskedelmi áruforgalom (export + import) felének megfelelő dollár érték távozik a fejlett világba, ami a GDP negyede!!! (Ezt tovább gondolva felvetődik a gyengébben fejlett országok optimális külgazdasági nyitottságának kérdése…)

29 Ugyanígy a kereskedőházaknak, a nemzetközi üzleti forgalom menedzsereinek. Ez akár külön pont lehetne a jövedelem-lecsapolás csatornáinak felsorolásában.

30 Lásd: Farkas Péter (1977) és Farkas Péter – Németh Sándor.

31 Lenin: Az imperializmus… 137. Persze gyarmatokról ma többnyire csak gazdasági értelemben beszélhetünk.

 

Irodalom

Farkas Péter: A külföldi tőke és a segélyek hatása a fejlődő országok gazdaságára. Tanulmányok a fejlődő országokról, 92. sz. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1977.

Farkas Péter: A külföldi tőke és az állam Afrikában. Külpolitika. 1983. 5. sz.

Farkas Péter – Németh Sándor: A fejlődő országokbeli külföldi közvetlen beruházások indítékai. Közgazdasági Szemle, 1979/4. sz. Megjelent még felfrissített és bővített formában: Motivations for Foreign Direct Investments in Developing Countries. Development and Peace. Vol. 1. No. 2. 1980.

Lenin, V. I.: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. A marxizmus–leninizmus klasszikusainak kiskönyvtára, 10. Kossuth Könyvkiadó, 1973. 194.

Lévai Imre: Az egyenlőség és kölcsönösség ellentmondása a tőkés nemzetközi munkamegosztásban. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1981. (?) kézirat.

Lévai Imre: Újratermelés és külkereskedelem a fejlődő országokban. MTA Világgazdasági Kutató Intézet, 1980. (?) kézirat.

Marx Károly: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Karl Marx és Friedrich Engels művei 46/II. kötet. Kossuth Könyvkiadó, 1972. 411., 514.

Marx Károly: A tőke. III. k. Kossuth Könyvkiadó, 1978.

Myrdal, Gunnar: Korunk Kihívása: a világszegénység. Társadalomtudományi Könyvtár. Gondolat, 1974. 633.

Szentes Tamás: Polgári és “újbaloldali” elméletek a tőkés világgazdaságról. Kossuth Könyvkiadó, 1980. 450.