„A hosszú huszadik század” és a kínai hegemónia előtt álló akadályok

Giovanni Arrighi a jelenkori kapitalizmus rendszerszintű ellentmondásainak vizsgálata során felvetette azt a provokatív hipotézist, miszerint az Egyesült Államok hegemóniájának elenyészését követően egyetlen állam sem lesz képes felvállalni a globális hegemón szerepét, s ezáltal a globális kapitalizmus további működőképessége is kérdésessé válik. Később viszont Kínának mint új hegemónnak a felemelkedését valószínűsítette. Ám a gazdasági, geostratégiai és ökológiai tényezők alaposabb vizsgálata azt sugallja, hogy Arrighi túl optimista volt Kínával kapcsolatban: a kínai hegemónszerep előtt éppúgy rendkívüli akadályok tornyosulnak, mint a tőkés világrendszer további hosszú távú fennmaradása előtt.
Bevezetés

A történeti társadalomtudományok – amikor a legjobb formájukat nyújtják – feltárják a jelenkor rejtett jelentését azáltal, hogy a jelent, visszatekintve a múltbéli trendek kontextusába, illetőleg előretekintve, a lehetséges jövők kontextusába helyezik. Giovanni Arrighi A hosszú huszadik század [The Long Twentieth Century] című műve a történeti társadalomtudomány e legmagasabb rendű megtestesülését példázza. Amikor Arrighi több mint 15 évvel ezelőtt megírta e könyvet, egyáltalán nem riadt vissza, hogy felvállalja a jövendőmondó kevéssé irigylésre méltó szerepét. A hosszú huszadik század legelső lapján nyíltan kijelenti, hogy elsődlegesen abból a célból vizsgálja a modern világrendszer korábbi átalakulásait, hogy megértse azokat a feltételeket, amelyek mellett a „tőkés világgazdaság új és kiterjesztett alapokon nyugvó rekonstrukciója végbemehet, és hogy amennyiben tényleg végbemegy, milyen formát ölthet”. (Arrighi 1994, 1, kiemelés tőlem – J. G.)

A tőkés világgazdaság lehetséges jövőbeli pályáinak (beleértve az esetleges felbomlást is) előrejelzése még a legjobb körülmények között is kockázatos. A rendszer óriási méreteit és a részek közti kölcsönhatásokat tekintve egy ilyen vállalkozás számos szakmai kockázatot rejt magá­ban. Ez még akkor is így van, ha az előrejelzés széles körű kutatásra, lényegre törő fogalomalkotásra és képzelőerőre támaszkodik – márpe­dig Arrighinek e téren nemigen akadt párja. A hosszú huszadik század széles távlatú előrejelzéseinek egyik prózai kockázata, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatban oly sok releváns adat áll rendelkezésre, hogy a háttérben megbúvó „ismeretlen ismeretlenek” szinte szükségszerűen kisiklatják az előrejelzéseket. Egy másik probléma a történelmi véletlenek bizonytalan szerepe. Még alapvetőbb veszély, hogy az előrejelzést koráb­ban észre nem vett és figyelmen kívül hagyott, a modern világrendszer fejlődését kormányzó tendenciák „felfedezésére” alapozzák.1 A hosszú huszadik században Arrighi valóban tesz néhány nagyon tanulságos felfedezést – vegyük például azt a meglátását, hogy mély megfelelés van a hegemonikus ciklus és a pénzügyi rendszer expanziója között – de fennmarad a kockázat, hogy más, ugyanilyen észrevétlen és figyelmen kívül hagyott tendenciák feltáratlanok maradnak.

A hosszú huszadik század leginkább gondolatébresztő következte­tései a világrendszer-léptékű újratermelés azon halmozódó strukturális ellentmondásaival kapcsolatosak, amelyek az egyre inkább policentrikus világrendszerben a katonai erő és a gazdasági dinamizmus közti, egyre mélyülő szakadékban gyökereznek. A probléma ilyetén való megfogal­mazása vezeti el Arrighit ahhoz az áttörést jelentő következtetéséhez, hogy a következő rendszerszintű felhalmozási ciklus – már ha lesz ilyen egyáltalán – vezető ereje egy olyan szereplő lesz, amely széttöri a katonailag átütő hatalommal bíró szuverén állam tradicionális formáját. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy e formulázások forradalmi potenciálja csak akkor realizálódhat teljes mértékben, ha megszabadítjuk a javít­hatatlanul „szociáldeterminisztikus” perspektívától, és szocio-ökológiai elméleti tartalommal gazdagítjuk.

Későbbi írásaiban – amelyek többségét beválogatta az Adam Smith Pekingben [Adam Smith in Beijing] című 2007-es könyvébe – Arrighi magabiztosan elemzi az USA hanyatlása és Kína felemelkedése közti dialektikus kölcsönhatást. De eközben elbagatellizálja korábbi meggyőző­dését, mely szerint a hegemón-váltás korábban példa nélküli törésekkel jár, végveszélybe sodorva a modern világrendszer újratermelődését, be­letaszítva a rendszert a feltartóztathatatlan sodródás állapotába.2 Habár Arrighi haláláig lehetségesnek tartotta, hogy a rendszer valami drasztiku­san másba alakuljon át, mint ami azelőtt volt (Arrighi 2010; Arrighi 2007), kevés kétség lehet aziránt, hogy immár a hegemón szerep kínai átvétele volt az a motívum, amely a leginkább lekötötte a figyelmét.3 Azzal, hogy elfordította figyelmét a hegemón pozíció megöröklése előtt tornyosuló akadályokról, Arrighi lényegében marginalizálja A hosszú huszadik szá­zad azon elméleti megfontolásait, amelyek legalább potenciálisan javít­hatják a tőkés felhalmozás világméretekben ható, erősödő geoökonómiai és szocio-ökológiai korlátaival kapcsolatos megértésünket.

1. Kelet-ázsiai geoökonómia A hosszú huszadik században

1.1. A japán termelési hálózatok és a felemelkedő kontinentális Kína

Minden történeti társadalomtudós beleeshet – bármilyen szilárdak legye­nek is a társadalmi rendszerek fejlődésével kapcsolatos modelljeik, vagy bármilyen éleslátó legyen is a történeti interpretáló képességük – abba a csapdába, hogy tévesen nagyobb szerepet tulajdonít bizonyos szerep­lőknek, mint amekkorát a későbbi fejlemények fényében ténylegesen játszottak. Arrighi A hosszú huszadik században ott hibázott, amikor azt feltételezte, hogy japán bázisú transznacionális nagyvállalatok feldolgo­zóipari és beszerzési hálózatai maradnak a belátható jövőben azok a szívószálak, amelyek a kelet-ázsiai globális tőkés felhalmozási folyamat újrarendeződésének a koktélját kevergetik. Japán elhúzódó stagnálása nyomán – amelyet a tokiói ingatlanpiac és a Nikkei-index közel húsz évvel ezelőtti összeomlása idézett elő – mára már avíttnak tűnik a japán keirecukraa , mint a Kelet-Ázsiára rátelepedő felülmúlhatatlan kolosszu­sokra tekinteni. A keirecuk halványuló elsőbbsége nyilvánvalóvá válik, mihelyt a legnagyobb kínai társaságok mellé sorakoztatjuk fel őket, az olyan állami behemótoktól kezdve, mint az olajóriások (Sinopec, China National Petroleum Company, China National Offshore Oil Company), az acélgyártók (Baosteel), vagy a távközlési óriáskonszernek (China Mobile, China Netcom, China Telecom), a részben vagy teljesen magántulajdonú konszernekig, mint a Legend Holdings, a Huawei Technologies, vagy a TCL. Ezek a cégek saját jogon jelentős külföldi befektetőkké váltak, és sok esetben előkelő helyezéssel szerepelnek a Global Fortune 500-as listáján.4 Azt a benyomást, hogy immár nem a japán transznacionális vállalatok és messzire nyúló termelési és beszállítói hálózatai képezik a kelet-ázsiai felhalmozási folyamatok élvonalát, csak megerősíti az a tény, hogy a japán fejlesztő államot, amely egykor az ugródeszka szerepét játszotta a japán transznacionális vállalatok kirajzásához, jelentős mér­tékben dekonstruálták, illetve az „angolszász” részvényesi kapitalizmus képére szabták át (Dore 2006)5

Igaz, a 2000-es évek elejére-közepére a japán gazdaság végre lerázta magáról a tartós deflációs másnaposságot, és ami lényegesebb, a ja­pán transznacionális vállalatok továbbra is integráns részét képezték a kelet-ázsiai gazdasági expanziónak a Kínába való közvetlen tőkebefek­tetéseken keresztül, valamint a high-tech alkatrészek és berendezések iránti falánk kínai kereslet kielégítésével. (Bello 2009, Harris 2005, 11) Ám épp Kína tőke és import iránti kereslete volt az, amely felélesztette a japán multik profitabilitását, és hajtóerőként szolgált a rég esedékes japán kilábaláshoz (Bello 2009; Harris 2005, 11; Tucker 2009).6 A robusztus kínai növekedés szolgált e lokomotív motorjaként, az az új szerep, amit Kína mint a világpiacra irányuló kelet-ázsiai export elsődleges platformja kezdett játszani, nem pedig a japán feldolgozóipari-beszállítási hálózatok által vezérelt termékáramlások. (Hung 2009, 16) A puding próbája egy­értelmű eredményt hozott a 2008-2009-es kelet-ázsiai, „hegyes V-alakú” recesszió során, amelyet a Wall Street és a londoni City által kibocsátott strukturált hiteltermékek összeomlása okozott. A Kínába irányuló japán tőkejavak exportja megroggyant, pusztító hatást kifejtve a japán felhalmo­zási folyamatra, ami azzal fenyegetett, hogy a japán bankrendszer ismét belezuhan az örvénybe. (Bello 2009; Hung 2009, 16; Tabuchi 2009)

Nem kell túlságosan szigorúan megítélni Arrighit amiatt, hogy nem látta előre, miszerint a kontinentális Kína nyersanyag- és termékpiacai ilyen gyorsan és mélyrehatóan magukba olvasztják a globális japán feldolgozóipari hálózatokat, alávetve őket a kínai gazdaság ritmusának – nyugodtan elismerhetjük, hogy egy ilyen nagyszabású és ambiciózus műben szükségképpen előfordulnak ilyesfajta hibák.7 De annak, hogy Arrighi nem látta előre Kína előtérbe lépését, mélyebb metodológiai gyökerei is lehetnek. Arrighi tisztánlátását elhomályosíthatta a történeti kapitalizmusról szóló elmélete, amely braudeliánus módon előtérbe tolja a koncentrált pénzügyi és katonai hatalom parancsnoki posztjait, és a kétféle hatalom közti dinamikus szinergiát. Precízebben fogalmazva, Arrighi talán braudeliánus elfogultsága miatt taglalja aránytalanul hosszan a japán pénztőke és az Egyesült Államok „második hidegháború” során véghezvitt agresszív újra-felfegyverkezése közti paradox kapcsolódáso­kat – miközben viszonylag csekély figyelmet fordított arra, hogy egy Kína lokációs előnyeivel, méreteivel és szuverenitásával rendelkező ország talán képes lehet arra, hogy az amerikai-japán kapcsolatok alapvető ellentmondásait a maga javára fordítsa. Mint azt R. Taggart Murphy (2006) és Kees van der Pijl (2006) megmutatta, a japán pénz és az amerikai hatalom közti furcsa szövetség ellentmondásossága az 1985-ös Plaza-egyezményben nyert ideiglenes feloldást. A jennek a dollárhoz viszonyított felértékelésével az egyezmény politikailag lehetővé tette, hogy Japán tovább exportáljon feldolgozóipari termékeket az Egyesült Államokba, miközben meghitelezze az amerikai költekezést (beleértve Reagan túlméretezett Pentagon-költségvetését), anélkül, hogy ez olyan súlyos protekcionista reakciót provokáljon ki, amely felboríthatná az egész amerikai-japán viszonyrendszert. (Pijl 2006, 309-310) Csakhogy a jen árfolyama mindkét fél által előre nem látott magasságokba szökött. Ennek egyik következménye annak a folyamatnak a felgyorsulása volt, amelynek során a japán (és más északkelet-ázsiai) transznacionális vállalatok áthelyezték a beszállítói lánc alacsonyabb hozzáadott értékű összetevőit a délkelet-ázsiai gazdaságokba. (Bello 2009; Tabb 1996, 257; Pijl 2006, 309-310) Ennek nyomán a délkelet-ázsiai termelési tényezők ára megemelkedett, ami viszont felgyorsította az olcsó munkaerőt kereső külföldi befektetések beáramlását a Kína part menti városi övezeteiben kiépülő exportplatformokba. (Lo 1999, 17; Pijl 2006, 309)

1.2. Kínai-japán feszültségek és a regionális együttműködés korlátai

Az igazságosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy A hosszú huszadik században Arrighi igenis hangsúlyossá tette, hogyan vált egy régión belüli centrifugális folyamat – nevezetesen a nagyvárosi termelőtőke kirajzása az olcsóbb földet és munkát kínáló hátország irányába – a legfőbb katalizátorává annak, hogy Kelet-Ázsia globális felhalmozási központtá vált (Arrighi 1994, 344-349). Arrighi megállapítja, hogy a „repülő ludakb legújabb fázisát a japán, dél-koreai és tajvani transz­nacionális vállalatoknak (és közvetítőiknek) az olcsóbb föld és az alacsonyabb bérű munkaerő reményében a Mao utáni Kínába és a doi moic által fémjelzett Vietnamba való kirajzása jelentette. (Arrighi 1994, 347) De itt lelhető fel Arrighi látásmódjának egy újabb fogyatékossága, amely zavaró tényezőként nem csupán A hosszú huszadik században, hanem az azt követő munkáiban is jelen van. A csendes-óceáni térség más elemzőihez (Balakrishnan 2009, 16; Beeson 2009; Hung 2009, 6-7; Palat 2004) hasonlóan Arrighi is világosan látja, hogy a kelet-ázsiai gazdasági potenciál 1945 utáni megugrása nem érthető meg az USA hidegháborús geostratégiájának kontextusán kívül, annak figyelembe vétele nélkül, hogy e geostratégia több csatornán keresztül is hozzá­járult a térség „tőkés szigetcsoportjának” dinamikus növekedéséhez. (Arrighi 1994, 338-342) De a kelet-ázsiai fejlődés jövőbeli pályájának vizsgálata közben Arrighi furcsamód félreteszi ezt a gondolati keretet, a hozzá tartozó geopolitikai kérdésfeltevésekkel együtt. A jövő vizsgálata­kor Arrighi ahhoz a nézethez tartja magát, hogy az amerikai hegemón időnkénti benyomulásai ellenére a kelet-ázsiai civilizációs folytonosság sértetlen.8 Tekintettel arra, hogy Japán választott vezetői a legutóbbi évtized nagyobbik részét azzal töltötték, hogy az Egyesült Államokkal való „különleges kapcsolathoz” való ragaszkodás jegyében kitartóan visszautasították az ázsiai identitást (közben pedig elbagatellizálták Ja­pán ázsiai történelmének kevéssé vonzó mozzanatait) (Kingston 2007; Selden 2009b), Arrighi álláspontja igencsak vakmerő.

Arrighi lényegében azt állítja, hogy akármilyen összetett államközi feszültségek sújtják a térséget, közép- és hosszútávon a de facto re­gionális gazdasági integráció erői szükségképpen diadalmaskodnak e feszültségek felett – és ez az álláspont eleve viszonylag triviálissá minő­síti a szóban forgó feszültségek elemzését. Következésképpen kurtán elintézi azon lehetséges utak sokaságát, amelyeken haladva a szoro­sabbá váló kelet-ázsiai gazdasági kapcsolatok nem csapnak át a régió autonóm hatalmi centrumként való kiemelkedésébe. Arrighi sem annak a lehetőségét nem veszi számba komolyan, hogy még egy meggyengült Egyesült Államok is sikeresen játszhatja tovább egyensúlyozó stratégiáját a régióban, sem pedig azt a fenyegetőbb lehetőséget, hogy az Egyesült Államoknak a mostaninál csekélyebb, vagy nem létező katonai-biztonságpolitikai jelenléte a térségben éppenséggel kiélezi azokat a hosszú ideje fennálló feszültségeket, amelyek (egyesek illúzióival szemben) mély gyökerekkel bírnak, az amerikai birodalmi intrikáktól függetlenül is (Calder 2006; Selden 2009b).9

A japán transznacionális vállalatok immár jól bejáratott gyakorlata, hogy Kínába telepítik át termelésüket, tőkejavakat és high-tech alkat­részeket importálva Japánból a kínai telephelyre, majd a befejezett késztermékeket visszaexportálják Japánba (és a világpiacra) (Pijl 2006, 318). Ez olyannyira igaz, hogy 2004-től kezdve – először azóta, hogy az Egyesült Államok a hidegháború leplét borította Kelet-Ázsiára – Japán és Kína egymás legfőbb külkereskedelmi partnerei (Shorrock 2005). Egyes kutatók szerint az egyre kiterjedtebb kínai-japán kereskedelmi forgalom arra ösztönzi majd a japán és kínai uralkodó eliteket, hogy ne csupán fejlesszék kétoldalú kapcsolataikat, hanem együttesen építsenek ki pánázsiai intézményeket, felhatalmazva őket arra, hogy kézbe vegyék a regionális problémák (légszennyezés, pénzügyi instabilitás, árfolyam­-egyensúlytalanságok, atomfegyverek terjedése, megújuló energia stb.) megoldását, kiiktatva az Egyesült Államok közvetítő szerepét (Beeson 2009).10 De az Egyesült Államoktól független regionális együttműködés­hez szükséges horgonyt, a baráti kínai-japán viszonyt illetően a felol­datlan múlt visszhangjai és a jelenkor politikai tehetetlenségi nyomatéka erősebbnek bizonyulhat, mint a gazdasági kapcsolatok puszta bővülése (Pei – Swaine 2005; Pijl 2006, 326, 328; Selden 2009b).

A Japánban 2009-ig kormányzó Liberális Demokrata Párton (LDP) be­lül évtizedek óta folyamatosan erősödő neonacionalista jobboldal, és az, hogy japán államfők és csúcsszintű LDP-vezetők sorozatosan inzultálták a japán háborús bűnökre élénken emlékező kínai közvéleményt, közis­merten mérgezik a kétoldalú kapcsolatokat (Feffer 2009; McCormack 2007). Ezek a fajta gesztusok főként azért jelentenek veszélyt a kínai­-japán kapcsolatokra, mert a Kínai Kommunista Párt (KKP) felső vezetését harcias retorikára kényszerítik, különben a rezsim – amely a lakosságot a posztszocialista korszakban folyamatos nacionalista propagandával bombázza – hitelét veszítené (Pijl 2006, 328; So 2009, 58). Ha a na­cionalista szenvedély kielégítéséről van szó, a KKP legfőképpen az új középosztályra koncentrál, amely Kína felemelkedését saját jólétéhez kapcsolja, és amely ragaszkodik hozzá, hogy Kínát tisztelettel kezeljék a nemzetközi színtéren – különösképpen a japánok (Shorrock 2005; Shirk 2007, 11). Valójában a növekvő jóléttel és önbizalommal párhuzamosan a kínai új középosztálynak a japán megszállás során elkövetett atrocitá­sokkal kapcsolatos neheztelése is egyre nő – ezt bizonyítja a 2009-ben készült, a nankingi mészárlás brutalitását látványosan megelevenítő „Élet és halál városa” című film döbbenetes népszerűsége (Tsai 2009). A japán kormányzati provokációkra adott vehemens reakciók – érkezzenek akár a kínai közembertől, akár az állampárt szóvivőjétől – tovább erősítik a bizal­matlanság és a félelem érzését a japánokban, miután a rosszul informált japán lakosság jelentős része úgy értelmezi e vehemenciát, mint Kína agresszív szándékainak perdöntő bizonyítékát (Overholt 2007, 37).

Súlyos hiba lenne azonban, ha az ilyesfajta sértéseket és kölcsönös vádaskodásokat tekintenénk a kínai-japán feszültségek gyökér-oká­nak. Elvégre az LDP újnacionalista „revizionista” szárnya csak az egyik geopolitikai irányzat Japánban, méghozzá a japán nagytőke, illetőleg a nagytőke állami bürokráciában ülő klientúrája szilárd támogatása nélkül – valójában még saját pártjukon belül sem követik őket egyöntetűen (Calder 2006; Hughes 2009, 843; Sevastopulo 2006).

A valóság az, hogy a (kínai-japán együttműködésre alapozott) kelet­-ázsiai szintű intézményépítés útjában álló akadályok mélyen struktu­rálisak. Meglehet, hogy nem az LDP „revizionista” frakciójának nacio­nalista fellángolása az az imázs, amelyet a japán uralkodó elit a világ, és különösen Japán ázsiai szomszédjai számára közvetíteni szeretne. Bármennyire otromba is ez az irányzat, valójában a japán geostratégiai körökben elterjedt aggodalomból táplálkozik – amelyben osztoznak az LDP és a JDP mindkét szárnyának politikacsinálói. A japán uralkodó elit valamennyi szekcióját mélységesen aggasztja, hogy Kína gyors ütemű gazdasági felemelkedése kezd jelentős erőkülönbséget generálni Kína és Japán között, és Japán regionális befolyásának is bealkonyul (Hughes 2009, 840), mihelyt a kettejük közti viszony „aszimmetrikus függőségi viszonnyá” alakul át (Hughes 2009, 841). A japán elitből sokan pártolják a multilaterális problémamegoldást Kelet-Ázsia vonatkozásában. De ez főként azért van, mert látják, hogyan tromfol rá Kína a Japán által felve­tett regionális kezdeményezésekre a saját maga által indított és vezérelt kezdeményezésekkel; és a multilateralizmusra mint alkalmas eszközre tekintenek, amellyel meggátolhatják, hogy Kína még jobban beelőzze Japánt, és Kelet-Ázsia többi részét egyre inkább saját vonzáskörébe vonja (Hughes 2009, 847, 855). Így például, miután Kínának sikerült liberalizálnia kereskedelmét az ASEAN csoporttal 2002-ben, ezzel formalizálva a kínai piacok dél-ázsiai exportőrökre gyakorolt erősödő gravitációs hatását, Japán ellenlépésként megkötötte saját gazdasági integrációs szerződését, amely kereskedelemmel, befektetésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos lépéseket egyaránt tartalmaz (Hughes 2009, 847).

És az elit egyetlen szekciója sem javasolja, hogy Japán kizárólagosan, vagy akár elsősorban a regionális politikai integrációra támaszkodjon Kína növekvő hatalmának ellentételezéseképpen. Valamennyien tá­mogatják az Egyesült Államokkal való biztonsági egyezménynek, mint a Kína növekvő regionális lábnyomával és ütőképességével szemben szükséges védelmi eszköznek a továbbélését (Hughes 2009, 855).

Világos, hogy egy regionális multilateralizmus iránt nyitottabb Japán alkalmanként visszautasíthat egyes specifikus amerikai kezdeményezé­seket és taktikai megoldásokat. Így például a JDP régóta bírálja, hogy az Egyesült Államok egyszerűen „félreteszi” az ENSZ-t, amikor nem sikerül elnyernie annak támogatását saját előre eldöntött geostratégiai célkitűzéseihez (McCormack 2007, 132). De ezzel együtt Japán nem fogja kétségbe vonni az USA átfogó geopolitikai előjogait (Calder 2006; Kambayashi 2009; McCormack 2007, 4-5; Selden 2009b; Yamaguchi 2007). Japán uralkodó elitje tudatosan döntött a Kínával kapcsolatos do­mináns amerikai megközelítés majmolása mellett – „létesíts kapcsolatot (kereskedelmileg), de biztosítsd be magad (katonailag)” (Barma – Ratner – Weber 2007; Bhadrakumar 2007a; 2007b) – valamint amellett, hogy e közös megközelítés katonai aspektusaiban felvállalja a másodhegedűs szerepét. E döntést Japán biztonságpolitikai érdekeinek hűvös mérle­gelésével hozták meg (Pijl 2006, 326). Azóta nem tértek el érdemben e megközelítéstől, hogy 1996-ban megfogalmazták a Clinton-Hasimoto közös nyilatkozatban – ekkor jutottak a japán döntéshozók arra a követ­keztetésre, hogy Kína megfélemlítő hadműveletei a Tajvani szorosban arról a lehetőségről árulkodnak, hogy a kínai gazdasági felemelkedést esetleg „expanzionizmus” (sic) fogja kísérni (Hughes 2009, 841).

Az, hogy Japán továbbra is az Egyesült Államokhoz köti saját kelet­-ázsiai geostratégiáját, szorosan összefügg azzal a folyamattal, amelytől épp ellentétes hatást várnak. Nevezetesen a kibontakozó kínai-japán gazdasági kölcsönös függés, ahelyett, hogy mérsékelné Japánnak az amerikai birodalommal szembeni alárendelődését, éppenséggel pregnánsabbá teszi ezt az alárendelődést. Murphy (2006, 58) tömör megfogalmazásában:

„Japán háború utáni belenyugvása az amerikai protektorátus státuszá­ba részben […] annak a hitnek tudható be – e hitben a tokiói politikai elit nagy része osztozik -, hogy az amerikai védelem alternatívája az új Kínai Birodalomba való betagozódás lenne, hűbéres államként. Ahogy Japán Kínától való gazdasági függése mélyül, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá az amerikai ellensúly jelentősége […]”

Ahhoz, hogy Japán a mostanihoz mérhető szerepet játsszon a kelet­-ázsiai ügyek koordinálásában egy valóban független keretrendszerben, határozottan ki kellene nyilvánítani az amerikai felügyelettől való autonó­miát. Az autonómia ilyen kinyilvánítása nem csupán az amerikai globális dominancia számára lenne korszakos törés, hanem annak szempontjából is, amit Murphy „belső hatalmi elrendezés”-nek nevez, és amely egészen azóta kormányozza Japánt, amióta az amerikai megszállók beindították a „fordulatond a késői 1940-es években (Murphy 2006, 44). Az amerikai imperializmus készséges csatlósaként való hatvan évnyi létezés mély lenyomatot képezett a japán politika és társadalom genetikai struktúrá­ján (McCormack 2007); az Egyesült Államokkal való radikális szakítás irányába nyomást kifejteni képes és hajlandó politikai erők együttese olyannyira marginális, hogy gyakorlatilag nemlétezik.11

2. A Gazdagság (Ázsia) és az Erő (Egyesült Államok) közti aszimmetria elméleti következményei

Arrighi talán nem látta előre, hogy Kína milyen hamar válik a regionális növekedés hajtóerejévé (vagyis a következő rendszerszintű ciklus sa­rokpontjává), valamint elbagatellizálta a Kína és Japán között nagyon valóságosan és nagyon makacsul létező geopolitikai szakadékot. De azok az elméleti megfontolások, amelyek figyelmét a japán transzna­cionális termelési és beszerzési hálózatokra vonták, teljes mértékben helytállóak voltak, akkor is és most is. Arrighi a helyzet legsarkalatosabb jellegzetességét ragadta meg, a két kölcsönösen kiegészítő aszimmetria együttlétezését: „a katonai erőfölény és a tőkés felhalmozásban mutatko­zó fölény oly mértékben szétválni látszott geopolitikailag, mint korábban soha” (Arrighi 1994, 22).12 Ahhoz képest, hogy immár a hegemón-státusz hanyatló évtizedeibe kellett volna lépnie, az Egyesült Államok páratlan mértékű, közel abszolút politikai-katonai dominanciát élvezett a világ­rendszeren belüli primátusért hipotetikusan versenybe szálló jelöltek felett. Ugyanakkor az Egyesült Államok nem próbálta meghosszabbítani fénykorát azzal, hogy a gyors felemelkedés útjára lépett centrumország vállalati részvényeibe és államadósságába fekteti tőkéjét, és járadékosi jövedelmet húz ezekből a befektetésekből. Ehelyett az Egyesült Államok példátlan mértékű folyó fizetési mérleg deficitet produkált e felemelkedő hatalommal szemben (Arrighi 1994, 15). A mérleg másik oldalán Japán­nak, mint a rendkívül magas termelékenységű felhalmozási folyamatok térbeli és szervezeti csomópontjának a státusza elegendő kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy Japán legyen az első számú jelölt a világ­rendszer vezető hatalmának a pozíciójára. De Japán gyakorlatilag az aktuális hegemón katonai protektorátusaként szinte vazallusi pozícióban van, és emiatt rendellenesen passzív az államközi politika szférájában. Pénzforrások sem érkeznek Japánba a korosodó hegemóntól, amely megkönnyíthetné az utóbbi számára saját hanyatlását azáltal, hogy a világrendszeren belül a tőkés felhalmozás elsődleges színterének kor­mányát és vállalatait megfinanszírozza. Ehelyett valószerűtlen módon Japán fizet sarcot a jelenlegi központnak azzal, hogy sokkal nagyobb értékben vásárol annak (alacsony hozamú) likvid pénzügyi eszközeiből, mint megfordítva (Arrighi 1994, 15).

Arrighi úgy próbálta megfejteni e paradoxont, hogy elméletileg meg­alapozott összehasonlító vizsgálat alá vetette az összes eddigi hege­monikus átmenetet (ibero-­genovai, holland, brit, amerikai), a világrendszer evolúciójának mérföldköveit. E vállalkozás egy sor konceptuális áttörést eredményezett a történeti társadalomtudományban.13 Függetlenül a tény­től, hogy eredetileg részben a japán transznacionális nagyvállalatoknak a világrendszer fejlődésében játszott szerepének téves értékeléséből fakadtak, ezek az áttörések éppolyan jelentősek ma, a XXI. század első évtizedét követően is (ha nem még inkább). Az e kutatásokban foglalt innováció lényege azokban az ellentmondásos strukturális trendekben ragadható meg, amelyek a globális tőkés rend érési folyamatát kísérik, ahogy ez a rend végigmegy az egymást követő felhalmozási cikluso­kon (avagy hegemóniákon). Ahogy ezek az ellentmondásos trendek kibontakoznak, egyre inkább szétrobbanással fenyegetik a rendszer alapvető állványzatát, tehát a rendszert magát. Minden egymást követő rendszerszintű ciklus növekvő feszültséget táplál (1) a hegemón vezető hatalomnak a tőkés centrumon belüli kisebb partnereihez képest foko­zódó politikai-katonai túlsúlya (Arrighi 1994, 32-33), (2) a tőkés termelés és csere legdinamikusabb csomópontjainak fokozódó térbeli szóródása (Arrighi 1994, 32-33), és (3) a hegemón szerepét betöltő központnak (vagy központok szövetségének) a tőke világméretű bővített újratermelé­sét lehetővé tevő intézményes infrastruktúra megfelelő vezérlésére való növekvő képtelensége között. Ez a növekvő képtelenség abból is fakad, hogy bármely központ (vagy központok szövetsége) területi kiterjedése és az általa mozgósítható szervezeti kapacitások egyre inkább elégtelen­nek bizonyulnak a globális rendszerhez viszonyítva, amely minden egyes ciklus során a komplexitás új rétegeivel gazdagodik, és amelyen belül egyre szövevényesebbé válik a részek kölcsönös függése (Arrighi 1994, 14, 32-33). Ez az utolsó pont talán Arrighi legmarkánsabb hozzájárulása a világrendszer-kutatáshoz, mivel ezen nyugszik az a vitatható állítása, mely szerint lehetséges, hogy az Egyesült Államok hanyatlását nem egy új hegemón felemelkedése, hanem súlyosbodó és talán leküzdhetetlen rendszerszintű káosz követi majd (Arrighi 1994, 6, 79).14

3. Lehetséges-e a globális rendszer Kína-központú újraszervezése?

3.1. Arrighi újragondolja Kínát és a következő rendszerciklust

Az egyre leküzdhetetlenebb ellentmondásokkal, valamint ezeknek a vi­lágrendszer lejárati idejét érintő következményeivel kapcsolatos okfejtés Arrighi leginkább figyelmen kívül hagyott elméleti innovációi közé tartozik. Meglepő ez a figyelmetlenség, ha figyelembe vesszük, hogy a világrend­szer-elmélet sok követője előszeretettel fedez fel kumulatív trendeket a tőkés világrendszer diszkrét események által övezett evolúciójában (ld. például Boswell – Chase-Dunn 2000; Chase-Dunn – Lawrence 2009). Azért is meglepő, mert a világrendszer-kutatók és útitársaik körében egyre közkeletűbbé válik az a nézet, hogy a globális rend felmérhetetlen nagyságú és ismeretlen következményekkel járó vízválasztó válságá­hoz érkezett (Amin 2004, 17; Wallerstein 1996; Went 2001-2002, 490). E kutatók állításai ugyanazt a patthelyzetet tükrözik, amelyet Arrighi tisztán felismert több mint egy évtizeddel ezelőtt. Jelen formájában a világrendszert gúzsba köti a politikai-katonai uralmi pozíció – az USA15 -, illetve a tőkés növekedés legrobusztusabb helyszíne – a kelet-ázsiai partvidék, amelynek mára integráns részeivé váltak a part menti urbánus Kína gyári körzetei, pénzügyi csomópontjai és kutatóközpontjai – között fennálló, potenciálisan végzetes meg nem felelés (McNally 2009).16 Továbbá, ez a meg nem felelés egy olyan környezetben áll fenn, ahol egyetlen hegemónjelölt sem rendelkezik azokkal a méretekkel és fizikai­-szellemi kapacitásokkal, amelyek elégségesek lennének a globális ura­lom és felhalmozás új feltételeinek a kimunkálásához a kölcsönhatások egyre sűrűbb hálójával átszőtt világrendszerben; még Kína sem, amint azt később kifejtem. A felszínen tehát meglepőnek tűnik, hogy Arrighi komolyan fontolóra veszi, hogy a Bush-adminisztrációnak az amerikai uralom meghosszabbítására irányuló hiábavaló erőfeszítései talán csak Kína hegemón pozícióba való felemelkedését gyorsítják. (Arrighi 2005a, 2005b; 2007) De az igazság kedvéért meg kell állapítani, hogy Arrighit a ténylegesen végbement változások bírták rá, hogy háttérbe tolja saját korábbi álláspontját, hogy felülvizsgáljon egy olyan hipotézist, amelyet mások talán (helytelenül) merev elméleti alaptételként fogalmaztak volna meg.

Ez az átértékelés alapvetően konzisztens A hosszú huszadik század szellemével, sőt a betűjével is. A korábbi hegemonikus átmenetek szinte véletlenszerű jellemzőinek tárgyalásakor Arrighi megjegyzi, hogy „e szer­vezeti képességek megszerzése (amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy ország a tőkés felhalmozás új fázisának élére álljon – J. G.) sokkal inkább a tőkés világgazdaság változó térkonfigurációjában előálló pozicionális előnyök eredménye volt, semmint az innovációé mint olyané” (Arrighi 1994, 14). E megjegyzésre szorosan rímel, ahogy az 1990-es évektől kezdve a kelet-ázsiai felhalmozási folyamat gazdasági átstrukturálódása és térbeli rekonfigurációja kéz a kézben haladt. A régión belüli felhalmo­zási dinamika ennek eredményeképpen előálló területi újrarendeződése e dinamika motorját Kínába tolta át, egy államba, amelyről plauzibilisen feltételezhető, hogy rendelkezik a globális politikai gazdaság „új és ki­terjesztett alapokon” nyugvó újraszervezéséhez szükséges méretekkel és képességekkel. A Kínai Népköztársaság fokozatos „piaci reform és nyitás” politikáját régóta azzal a tudatos céllal űzi, hogy fokozza Kína technikai-tudományos és gazdasági modernizációját és nemzeti erejét más kelet-ázsiai országokhoz és a világhoz mint egészhez viszonyítva (Hart – Landsberg – Burkett 2004, 30; Harvey 2005, 122-123; So 2003, 11-12, 15-16; So – Chiu 1995, 150-152). De az alacsony költségű, exportra termelő telephelyeket és a kolosszális kínai piacon hídfőállást kereső, centrumországokból érkező transznacionális társaságok (és a kínai diaszpóra-tőkések) aktív közreműködése nélkül e stratégia, amely végül áthelyezte a régió felhalmozási dinamikájának a súlypontját a ten­gerparti urbánus Kínába, nem lett volna ilyen átütően sikeres.17 Ebben rejlik a párhuzam Arrighi Hosszú huszadik századbeli elemzésével a múltbéli hegemonikus átmenetek nem-célirányos természetéről. Annak ellenére, hogy az USA explicit módon céljának tekinti uralmi pozíciójának kitolását a „lejárati időn” túlra, saját termelővállalatai segítették Kínát hoz­záférni azokhoz a tényezőkhöz, amelyek birtokában Kína képes magát mint lehetséges hegemonikus utódot láttatni.18

Azzal, hogy egyenlő geopolitikai függetlenséget tartott fenn az összes fontos tőkés központtal szemben – e központok mindegyike készségesen „saját” transznacionális tőkéit támogatja, ha Kína felmérhetetlen munka-, termék- és fogyasztói piacához való hozzáférésről van szó -, Kína képes volt szembeállítani őket egymással, először az egyiktől, aztán a másiktól kialkudva kedvezményeket, halmozva ezzel hegemonikus kapacitásait. Az Adam Smith Pekingben lapjain Arrighi elámul azon, hogyan képes Kína felszerelést és technológiaimportot kiharcolni az Európai Uniótól az USA unilateralizmusával szembeni közös harc nevében (Arrighi 2007, 208); az, hogy ezzel a fajta érveléssel igyekszik alátámasztani a Kína­-központú hegemonikus átmenet realisztikus voltát, mutatja alapvető hű­ségét A hosszú huszadik században kimunkált magyarázó kerethez. De ha létezik olyan világtörténelmi jelenség, amely ékesen mutatja, milyen látnoki volt Arrighinek a világrendszert a fékezhetetlen káosz felé sodró ellentmondásokkal kapcsolatos okfejtése, akkor az éppen Kína elmúlt évtizedbeli „békés felemelkedése”.

3.2. Kína és az Egyesült Államok ellentmondásokkal tűzdelt kölcsönös függése

Ha szaván fogjuk A hosszú huszadik század Arrighijét, és csatlakozunk ahhoz az állásponthoz, hogy a világrendszer expanziójának egy újabb sikeres ciklusához olyan államra, illetve olyan kapitalista szereplőkre van szüksége, amelynek eszközökkel-kapacitásokkal való ellátottsága expo­nenciálisan nagyobb, mint amivel a „hosszú” huszadik század (1873-??) politikai és üzleti szereplői rendelkeztek, akkor nehéz elgondolni, hogyan lenne képes egy Kína-központú rendszerszintű ciklus megfelelni e feltételnek (Harvey 2009). Kína földrajzi kiterjedése és robusztus politi­kai-katonai autonómiája ellenére merész dolog azt állítani, hogy ezek a földrajzi és kapacitásbeli tényezők exponenciálisan nagyobb erőforrás­-ellátottsággá adódnak össze, ami pedig szükséges (bár nem elégséges) feltétele annak, hogy Kína keresztülvezethesse a világrendszert az expanzió egy újabb körén. Japánnal összevetve – amely közismerten hiányt szenved stratégiai nyersanyagkészletekből, és amely katonai biztonságát illetően még mindig a nyugat-csendes-óceáni térségben bevethető amerikai haderőtől függ – Kína erőforrások figyelemre méltó portfóliójával rendelkezik. Gazdaságának mérete megduplázódott az elmúlt 25 év minden hét évében (Tabb 2008, 23), GDP-je megnégy­szereződött 1989 és 2004 között (Anderson 2010, 91). Annak ellenére, hogy hírhedten magas Gini-együtthatóvale rendelkezik, Kína egy főre jutó GDP-je 12-szer akkora, mint amekkora 30 évvel ezelőtt volt, és ez erőteljesen hozzájárul a KKP uralmának stabilitásához (Yao 2010). Kína meredeken növekvő feldolgozóipari kapacitással és globális kibocsátási részesedéssel büszkélkedhet (Glyn 2005; Harris 2005, 10), mára a világ másológépeinek, DVD-lejátszóinak és mikro­sütőinek kétharmadát gyártja (Tabb 2008, 23), és nemrég előzte meg Németországot a világ első szá­mú exportőrének címéért folytatott versenyben (Wolf 2010). Jól ismert tény, hogy Kína több mint kétezer milliárd dollárnyi devizatartalékkal rendelkezik (Anstey 2010), hogy a konvencionális és nukleáris katonai erők egyre ütőképesebb arzenáljáról ne is beszéljünk (Righter 2008). Mindeme erőforrások felett egy szilárd és stabil pártállam rendelkezik, amely féltékenyen őrzi a nehezen megszerzett nemzeti szuverenitást (Anderson 2010, 94; Harris 2005, 9; So 2009, 56).

De sok olyan attribútumot, amely Kínát látszólag lehetséges hege­monikus utóddá teszi, fenntartással érdemes kezelni. Kínának mint a világgazdaság ipari műhelyének a reputációja elhomályosít néhány kulcsfontosságú tényt. A centrumországokba irányuló kínai export túl­nyomó része „külföldi tulajdonban lévő vállalatok által gyártott, külföldi márkájú termék […] Kína a bevételnek csak kis hányadában részesül” (Shirk 2007, 26; lásd továbbá Hart-Landsberg – Burkett 2004, 13; Harvey 2005, 124; Panitch 2010, 82; Tabb 2008, 5; Walker – Buck 2007, 52).19 Továbbá, Kína technológiai szempontból függő helyzetben maradt a legtöbb magas hozzáadott értékű gazdasági ágban (Engardio et al. 2007; Hart-Landsberg 2008), és Kína mérföldkőnek számító au­tóipari, civil légi szállítási, számítógépchip és napenergetikai szektorai erősen függenek importált találmányoktól, vagy pedig globális mércével elavultnak számító megoldásokat alkalmaznak (Roberts – Engardio 2009, 40-42).

Pusztán a fentiek alapján kétségbe vonni Kína hegemonikus kilátá­sait természetesen egyet jelentene azoknak a módszertani elveknek a feladásával, amelyekhez Arrighi oly állhatatosan ragaszkodik A hosszú huszadik században (és azt követően is). Egy állam hegemonikus po­tenciálja nem ítélhető meg kizárólag az adott ország mérhető területi, katonai-politikai, GDP- vagy egyéb adottságainak a riválisok összesített adottságaival való egybevetésén (Arrighi 1994, 15). A hegemonikus po­tenciál azon is alapszik, hogy mennyire képes az állam a maga előnyére átformálni a külső geopolitikai és világpiaci környezetet, amelyben ő és az összes többi állam cselekszik.20

Arrighi metodológiai állítása, mely szerint az állam hegemonikus poten­ciálját nem lehet megfelelően megítélni annak számításba vétele nélkül, hogy az állam adottságai milyen módon lépnek dialektikus kölcsönha­tásba a tőkés felhalmozás és az államhatalom globális hálózataival, kétségtelenül helytálló. Mégis, Arrighi túlbecsüli a kínai hegemonikus utódlás valószínűségét. Ez részben azért van, mert nem fogadja meg saját tanácsát: gondosan diagnosztizálni kell a hanyatló hegemonikus blokk hanyatlása, illetőleg a feltételezetten felemelkedőben lévő hege­monikus blokk felemelkedése között fennálló, ellentmondásokkal tűzdelt kölcsönhatásokat. (Arrighi 1994, 9) Az Adam Smith Pekingben c. mun­kájában Arrighi kijelenti, hogy a megnyerhetetlen Iraki megszállással és a széles értelemben vett „terror elleni háborúval”, amely tovább rombolja az Egyesült Államok hitelességét kisebb partnerei szemében, a Bush-adminisztráció felgyorsította az Egyesült Államok hegemonikus hanyat­lásának már feltartóztathatatlan folyamatát (Arrighi 2007). Ám Arrighi elhamarkodottan feltételezi, hogy az amerikai dominancia csökkenése egyben Kína hegemonikus felemelkedését is jelenti, miközben elmu­lasztja végiggondolni azt a hipotézist, hogy az Egyesült Államok és Kína „szorosan átölelik egymást, és olyan menüettet járnak, amely részben haláltánc” (Jones 2005, 108). Vagyis Arrighi lényegében figyelmen kívül hagyja annak a lehetőségét, hogy az amerikai és a kínai felhalmozási rezsimek oly szorosan egymáshoz kapcsolódnak, hogy az Egyesült Államok dominanciájának halványulása ahelyett, hogy olyan vákuumot teremtene, amely lehetővé tenné a Kína-központú felhalmozási ciklus megkezdődését, inkább Kínát is lelöki a felemelkedés útjáról.

Arrighi hajlamos alábecsülni, hogy milyen nagymértékben függ Kína prosperitása és stabilitása a jól bejáratott „Kína termel és hitelez, az USA kölcsönvesz és elkölt” elrendezéstől, amely összeköti a két gazdaságot. 1997-től kezdve a kínai GDP állótőke-felhalmozásra fordított aránya meg­döbbentő méreteket öltött, miközben a béreknek a nemzeti jövedelemben való részesedése 40% alá esett (Cheng 2007; Righter 2008). Miközben Kína gigantikus exportőrré nőtte ki magát a fejlett tőkés világ mindhárom makro­-régiójának (Egyesült Államok, az EU és Kelet-Ázsia többi része) relációjában, egyedül az Egyesült Államok volt felelős a folyó fizetési mérleg hatalmas többletének felszívásáért (Brenner – Jeong 2009; M. Li 2008c, 28-29). A kínai exportvezérelt fejlődési modell megfelelő működése – és az új, exportorientált épített környezet újabb és újabb rétegeinek „strukturált koherenciája” (Harvey 1989) – ilyenformán a világ pénztőke-tulajdonosainak túszává vált, hogy ugyanis azok hajlandóak-e fenntartani az eszközbuborékokat (különösen az ingatlanbuborékot), illetőleg a hitelfelvétellel (különösképpen lakás-jelzáloggal) finanszírozott amerikai fogyasztást (Hart-Landsberg – Burkett 2004, 49, 66; Jones 2005, 110; M. Li 2008c, 23-25; Panitch 2009).

A 2008-2009-es válság már megmutatta, hogy a hidegháború utáni amerikai és kínai gazdasági expanzió milyen szorosan összefüggött. Kína hirtelen beleragadt a masszív exportkapacitások és a kínai export iránti erőtlen külső kereslet közti meg nem felelés csapdájába (Bello 2009; Brenner – Jeong 2009). Ahhoz, hogy számottevő esély legyen a kínai felemelkedés sikeres folytatódására, a KKP-nak át kell alakítania fejlődési modelljét – nem csupán pénzügyi és költségvetési prioritásait, hanem a kínai osztályviszonyokat és a régiók közti viszonylatokat is (Petras 2005). A kínai uralkodó rezsim azonban nem látszik képesnek, vagy akár kész­nek a szükséges nagyarányú módosítások végrehajtására.

A kínai állami tulajdonú bankok olcsó hitelekkel való elárasztása, illetve a állami beruházás számos nagyméretű infrastruktúra-projekttel való felduzzasztása nem oldotta meg a kínai felhalmozási mód túlzott exportfüggőségének problémáját. Az olcsó hitelek és az infrastruktúra­projektek tovább duzzasztják a már amúgy is túlzott kapacitásoktól szenvedő iparágakat (Hung 2009, 22). Eközben nem sokat tettek a tömegfo­gyasztás élénkítése érdekében (Balakrishnan 2009, 17; Hung 2009, 22; Kwong 2009; Yang 2010). Amióta csak a Hu Csin-tao – Ven Csia-pao vezetés elkezdte propagálni a „harmonikus társadalom” és a „tudomá­nyos fejlődés” fogalmait 2004-ben, a KKP adókedvezményekkel és a szegényeket, különösen a falusi szegényeket segítő jövedelemkiegészítő támogatásokkal törekedett a kínai felhalmozási modell hátrányos mel­lékhatásainak (ezen belül a szörnyűséges társadalmi-politikai felfordu­lás fenyegetésének) a tompítására (Hung 2009, 20; Selden 2009a; So 2009, 55-56). Bizonyos mértékig ezt a megközelítést alkalmazták a KKP gazdaságösztönzési kiadásainak elosztásakor is: nyugdíj-kiegészítések a leépített állami vállalati munkásoknak, fizetésemelések az általános iskolai tanároknak és hasonlók (Barber et al. 2009; Jacobs 2009). De ezek a kiadások viszonylag csekélyek voltak, ha összevetjük a vasúti és közúti építkezésekre, illetve a bankok feltőkésítésére fordított óriási összegekkel (Hung 2009, 22).

Amikor a részvénypiaci és ingatlanpiaci buborékok kipukkannak – ez elkerülhetetlen -, Kína ismét a külső piacoktól fogja várni, hogy fenn­tartsák a hazai növekedést és hogy fenntartsák a társadalmi stabilitást (Ariff 2009; Ito – Rial 2010). De a recesszió utáni másnapossággal küzdő világgazdasági környezetben e külső piacokról ki fog derülni, hogy jórészt eltűntek (Balakrishnan 2009, 17; Bello 2009). Nem csupán azért tűntek el, mert az Egyesült Államokban (és a fejlett Észak más előőrseiben) a fogyasztási kiadásokat megtámogató eszközpiaci luftballonok kidurran­tak, és mert az emögött meghúzódó túlzott tőke­akkumuláció még mindig ott bujkál a globális rendszerben (Balakrishnan 2009, 18). E külföldi felve­vőpiacok azért is köddé válnak, mert Kína addigra sokrétű protekcionista intézkedéssel fog szembenézni, amely válaszreakció lesz a feltételezett árfolyam-politikai merkantilizmusra – ide sorolható az a fenyegetés, hogy az Egyesült Államok árfolyam-manipulációra hivatkozva 27,5%-os általá­nos vámot vet ki az összes kínai importtermékre. (Anstey 2010; Beattie – Dyer 2010; Bradsher 2010; Callinicos 2010; Pettis 2010).

Az Adam Smith Pekingben lapjain Arrighi éleslátóan jellemzi a fő dilemmát, amely béklyóba köti az Egyesült Államok próbálkozásait a Kína felemelkedésére adott adekvát válaszadásra (Arrighi 2007, 305). De Arrighi szemlátomást kevésbé van tisztában azzal, hogy az Egyesült Államokban ennek eredményeképpen előálló belpolitikai bizonytalanság hogyan teszi vészesen instabillá az amerikai-kínai geopolitikai kölcsönös függés egész építményét – és hogyan csökkenti Kína hegemón pozícióba való gördülékeny felemelkedésének esélyeit. Valahányszor az Egyesült Államok antidömping vádakat hangoztat Kínával szemben a WTO-n belül, vagy Kína állítólagosan „alulértékelt” jüanja ellen borzolja a kedélyeket, ezzel növeli egy adok-kapok jellegű kereskedelmi háború (és a csökkenő kínai exportbevétel) lehetőségét. Kína dollártartalékainak felülvizsgálatá­val vághat vissza az amerikai protekcionizmus eszkalálódása esetén – e fenyegetést kínai tisztségviselők nyíltan hangoztatják a válság kitörése óta. (Batson 2009; Pettis 2010). De egyelőre ez a fenyegetés nem hiteles. Ahhoz, hogy a fenyegetés hiteles legyen, bizonyítani kell, hogy létezik reális hosszú távú stratégia a dollár világpénz-státuszának aláásására és a dollár felváltására. De ehhez szükséges lenne Kína és Japán össze­fogása, miután Japán a dollárhegemónia másik legfontosabb támasztéka. És ahogy azt korábban elmagyaráztuk, Japán még a JDP bizonytalan kezű irányítása alatt is erősen vonakodik közvetlen kihívást intézni az Egyesült Államok politikai dominanciájával szemben – mivel kétosztatú külpolitikájának egyik része épp e dominanciára való támaszkodás.

4. A globális tőkés újratermelés szocio-ökológiai korlátai

A politikai-katonai erő és a gazdasági dinamizmus közti növekvő arány­talanságot tovább komplikálja az a követelmény, hogy a következő he­gemón hatalomnak történelmileg példátlan méretekkel és szervezeti ké­pességekkel kell rendelkeznie, az eddigi ciklusváltások tanúsága szerint. Arrighi megfigyelései segítenek a globális tőkés expanzió és a további expanzió biofizikai korlátai között történelmileg létrejött viszonyrendszer vizsgálatában is. De mivel Arrighi látásmódja rövidlátóan „társadalmi determinista” – vagyis szinte vak arra, ahogyan a világrendszer területi terjeszkedése és felhalmozása mindig is az emberi társadalom és a természet közti anyagcsere rendszerébe ágyazódott (Moore 2009, 3-6, 8) -, nem kapcsolja össze a „normális” hegemonikus átmenet méretbeli és kapacitásbeli korlátaival kapcsolatos éleslátó megállapításait annak felismerésével, hogy küszöbön áll a folytatódó rendszerszintű terjeszke­dés beleütközése a szocio-ökológiai korlátokba.

A hosszú távú előrejelzéseknek a megfigyelt szabályosságokra ala­pozása (legyenek ezek akár ciklikusak, akár kumulatívak) azzal a koc­kázattal jár, hogy e szabályszerűségek bizonyos rejtett, így nem észlelt és elméletileg nem feldolgozott feltételeken alapulhatnak. E feltételek, valamint az, hogy azok megléte mennyire alapvető, talán csak akkor válik manifesztté és elméletileg kezelhetővé, amikor korábbi diszkrét létezésük már nem vehető adottnak – vagyis pontosan amikor kezdenek elpárologni. Amikor 15 évvel ezelőtt Arrighi az utolsó simításokat végezte A hosszú huszadik századon, nem vette tudomásul, hogy a világrend­szer-szintű újratermelés a múltban, jelenben és jövőben mennyire függ geofizikai feltételek bizonyos specifikus kombinációjától. Az értékter­melés szocio-technikai forradalmainak hosszú sorozatát az üzletileg kiaknázható fosszilis energiaforrások bőséges hozzáférhetősége tette lehetővé (Altvater 2006, 42), valamint az éghajlat, amely elegendően stabil és enyhe volt ahhoz, hogy bátorítsa és díjazza a munkamegtakarító beruházások alkalmazását (Clark – York 2005, 403-409; Simms 2005). De a történeti társadalomtudósok egy része most kezdi felismerni, hogy ez a konfiguráció gyorsan erodálódik (Foster 2009; Grimes 1999; M. Li 2007, 2-3).

Még az általában óvatos Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) is csat­lakozott az energiagazdászok kórusához, akik úgy tartják, hogy nagyjából a következő évtizeden belül – de nagy valószínűséggel hamarabb – a konvencionális nyersolaj kitermelt évi mennyisége eléri csúcspontját, majd visszavonhatatlanul csökkenni kezd (Connor 2009; Foster 2009, 92-99; Klare 2008, 35-43). Eközben az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 2007-es Negyedik Értékelő Jelentése óta lefolytatott vizsgálatok azt jelzik, hogy az emberi beavatkozás miatt végbemenő éghajlatváltozás a korábbi konszenzusos becslésnél gyorsabban bonta­kozik ki, és az ökoszisztémára gyakorolt hatása is súlyosabb (Hansen et al. 2008; UNEP 2009). A klimatológus közösségből mára sokan úgy vélik, hogy ha az üvegházhatású gázok jelenlegi kibocsátási trendjei akár csak egy további évtizeden keresztül folytatódnak, a globális felmelegedési folyamat ugrásszerű és bizonyosan katasztrofális fordulata következik be (Leahy 2009; M. Li 2008b, 51-53).

A történeti társadalomtudományok azon képviselői, akik teljes mérték­ben számolnak a fentiekben vázolt riasztó szocioökológiai tendenciákkal, hajlanak arra a konszenzusos véleményre, hogy a terjeszkedő világka­pitalizmus valószínűleg nem lesz képes felülkerekedni a konvencionális olaj kimerülése és a rákövetkező klímakáosz okozta problémákon (Clark – York 2008, 22; Moore 2008, 59-62). E hozzávetőleges következte­tésüket mindenekelőtt két megfontolásra alapozzák. Először, az olaj mint olcsó, sűrű és hordozható energiaforrás (és mint tömegszerűen alkalmazható nyersanyag az ipari mezőgazdasághoz) nem helyettesít­hető előnyös tulajdonságai azt jelentik, hogy a globális kőolaj-kitermelés abszolút hanyatlása súlyosan és előre nem látható módokon fékezni fogja a tőke bővített újratermelését (Goff 2003, 195-204; M. Li 2007). Másodszor, a drámai éghajlati átalakulás és annak vadul megjósolha­tatlan következményei közepette a tőkés módon produktív természeti és épített környezet helyreállítása és megőrzése a megtermelt értéktöbblet oly masszív eltérítését igényelné az úgynevezett geo-engineering pro­jektek irányába, hogy az megbénítaná a felhalmozási folyamatot (Jones 2005; O'Connor 1998, 170, 246-247).

Az, ahogyan Arrighi elmossa a tőkés világgazdaság szocio-ökológiai alapjait, valamint azokat a geofizikai akadályokat, amelyeket a rendszer megteremt, majd próbál leküzdeni, egy teoretikus lenyomatot is magán visel. A világkapitalizmus Arrighi-féle braudeliánus konceptualizációja – a pénzügyi erőközpontok és a katonai hatalmi központok ezoterikus szférá­ja, amely a termelés és csere banális síkja felett lebeg – hajlamossá tesz arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk az anyagi élet környezeti ellentmondá­sait. Akármi legyen is Arrighi figyelmetlenségének az eredete, most már megengedhetetlen lendületes spekulációkba bocsátkozni Kína hegemón pozíció felé való meneteléséről úgy, mintha a fosszilis energiakényszerek és az erősödő globális felmelegedés nem képezne meghatározó erejű feltételeket a tőkés világgazdaság jövője számára – beleértve annak le­hetséges pusztulását is. A világrendszer-szintű újratermelésre gyakorolt hatásával az energiaforrások szűk keresztmetszeteinek és a szélsőséges klimatikus zavaroknak egymást erősítő jellege még irreálisabbá teszi a hanyatló Egyesült Államok és az emelkedő Kína közötti, eleve nem túl valószínű hegemonikus átmenetet (Li 2008, 10) – különösen, ha figye­lembe vesszük, hogy ezek a szűk keresztmetszetek és zavarok egyaránt gyakoribbá teszik majd Kína jól dokumentált paraszt- és munkástiltako­zásait, és gyengítik a kínai államnak a számtalan válságra való reagálási képességét (French 2005a; Gulick 2004b; M. Li 2010; Silver 2003, 167; Solinger 2005; Yang 2005).

4.1. Kína a csukódó geohistóriai ajtóba szorul

Természetesen az elmúlt tizenöt évben végbement viharos ütemű kínai felhalmozás maga is jócskán hozzájárult a világkapitalizmus expanziós logikája és a tőkés értékesítési folyamatban kitermelt, felhasznált és kimerített energiakészletek közti növekvő feszültséghez. 2000 és 2004 között a világ energiafogyasztás-növekedésének 40%-a Kínának volt betudható (Wen – Li 2006, 140), csakúgy, mint az olajfelhasználás növe­kedésének 35%-a 2002 és 2007 között (Klare 2009). Kína külföldi olaj- és gázkészletek iránti sebesen növekvő kereslete a fosszilis üzemanyagok világpiaci árának egyik legfőbb meghatározó tényezőjévé vált (Hatemi – Wedeman 2007, 104; Li 2008, 2), és lendületes ipari növekedésének folytathatósága a fosszilis üzemanyagok gyorsan növekvő importjának foglyává teheti (Auerback 2005; M. Li 2010).

A KKP sokrétű stratégiával igyekszik függetleníteni saját felhalmozási teljesítményét és ezzel társadalmi kohézióját az olaj- és gázimportra való túlzott hagyatkozástól. E stratégia, amelyet a 2006-os ötéves tervben formalizáltak, olyan elemeket tartalmaz, mint Kína iparszerke­zetének korszerűsítése a kevésbé anyagigényes, termékegységre jutó kisebb hulladék-kibocsátással járó iparágak fejlesztésével (Bezlova 2007; McKay 2007), vagy a feldolgozóipari termelőfolyamatok alacsony energiahatékonyságának a javítása (Bezlova 2007; Economy 2007b; McKay 2007). De mind az ágazati szerkezet korszerűsítése, mind pedig az energiahatékonyság frontján Kína jócskán alulteljesített a 2006-os ötéves tervben megjelölt célokhoz képest, nem utolsósorban azért, mert a pekingi minisztériumok és bürokráciák nagymértékben veszítettek ama képességükből, hogy a nemzeti terveket megfelelően végrehajtassák helyi szinten (Economy 2007a; Economy 2007b; Kahn – Yardley 2007). Így aztán a KKP-nak az importált szénhidrogén-üzemanyagoktól való függőség mérséklését célzó stratégiájában a hangsúlyt a hazai (megújuló és nem megújuló) energiaforrások fokozott kiaknázására kell helyeznie. A kínai döntéshozók 2020-ra a nukleáris erőművek által előállított villamos energia megötszörözését irányozták elő, a vízenergia-kapacitás megdup­lázását, valamint a szélenergia-kapacitás radikális bővítését – ez utóbbi már jócskán folyamatban van (M. Li 2008a, 6-7; Parenti 2009); 2030-ra Kína napenergia-termelő kapacitásainak erőteljes növekedését is tervbe vették (M. Li 2008a, 7). De a konvencionális elemzések gyakran elsikla­nak ama tény felett, hogy a pártállam több és jobb hazai energiaforrással kapcsolatos tervének végrehajtása előrevetíti a tömeges zendülések kirobbanását, és ez éppúgy igaz a terv „zöld és karcsú”, mint a „piszkos és drabális” alkotóelemeire.

Kína egyike azon néhány országnak, ahol a köztisztviselőket még mindig elbűvölik a gigantikus gátépítési projektek (amelyeket immár a Világbank se hajlandó támogatni), pedig náluk az efféle projektek már be­bizonyították, hogy nagyon is képesek népi megmozdulásokat kirobban­tani. Kína hidroenergetikai arzenáljának koronaékszere természetesen a Három-szoros gát, miközben e gát építését a Jangce-völgy kitelepített lakóinak ismétlődő tiltakozásai kísérték. De még a látszólag ártalmatlan, kisméretű megújuló-energia projektek is kollektív erőszakhoz vezethet­nek. Amikor a sűrűn lakott Kuangtung (Kanton) tartomány kormányzata a tiszta energiatermelés fellendítésére vonatkozó pekingi utasításnak engedelmeskedve nagy térigényű szélerőmű-farmot épített, a kisajátított paraszti földek tulajdonosai fellázadtak, és legalább húszat közülük a rohamrendőrség golyói öltek meg (French 2006; Kahn 2005).

De a KKP hazai energiaforrásokra való támaszkodást célzó stratégiá­ján belül a hegemonikus felemelkedésre a legnagyobb veszélyt – miután több évszázadnyi „karbon kapitalizmus” után a szénnyelők befogadó kapacitásaik határán túl vannak – az a terv jelenti, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségben bányásszanak és égessenek szenet. Kína a világ messze legnagyobb szénkitermelője és -felhasználója, és közis­mert arról, hogy a szénre mint elsődleges energiaforrására támaszkodik (Heinberg 2008; Kahn – Yardley 2007; Li 2008a, 5; Parenti 2009). Kína szénfogyasztásának volumene megduplázódott 2000 és 2007 között, és főleg emiatt lett Kína az Egyesült Államok mellett a legjelentősebb üvegházgáz-kibocsátó (Bello 2008; Economy 2007a; Heinberg 2008; Li 2008, 2, 5).21 2009-ben Kína még tartotta a hírhedt tempót, amellyel heti átlagban egy-két új szénerőművet helyeztek üzembe (Heinberg 2008; Parenti 2009). E szénerőművek által a 2012-ig várható kibocsátott bruttó széndioxid-mennyiség könnyedén felülmúlja a kiotói egyezmény aláíróitól 2005-2012 során elért nettó kibocsátás-csökkenést (Clayton 2004). Te­kintettel a fennálló Észak-Dél egyenlőtlenségekre mind az egy főre jutó energiafogyasztás, mind pedig az egy főre jutó üvegházgáz-kibocsátás terén, képmutatás lenne a széntüzelésű erőmű-kapacitás szupergyors bővítését célzó kínai programot kipécézni, mint az emberiség elleni ki­vételes környezeti bűntettet (McKibben 2005). De ettől még megmarad az egyszerű és kellemetlen tény: nagyon is lehetséges, hogy e program fogja rászabadítani az atmoszférára azt a széndioxid-többletet, amely előidézi a fékezhetetlen globális felmelegedést, egy olyan katasztrófát, amely nem csupán véget vet a kínai hegemónia ábrándképének, hanem egyben szörnyű pusztítást visz véghez a kínai falusi szegények száz­milliói körében éppúgy, mint a világrendszer többi emberi közösségében (Gulick 2007; Parenti 2009).

Az éghajlatváltozás már most is nagy pusztítást végzett Északnyu­gat-Kína száraz területein, és az ennek eredményeképpen végbemenő sivatagosodás nemcsak a viszonylag csekély emberi népességet, ha­nem a szélirányban lakó kínaiak százmillióit is kedvezőtlenül érinti. Túl azon, hogy pásztorok és a megélhetést korábban is épp csak lehetővé tevő földeken élő földművesek tízmilliói válnak környezeti menekültekké (Economy 2007a), a lopakodva előrenyomuló sivatagok és a visszahúzó­dó füves területek a közvetett okozói azoknak a halálos homokviharoknak is, amelyek mostanra minden tavasszal mérgező nehézfém-szemcsékkel szennyezett homokkal árasztják el Pekinget (Economy 2007a). A lassan permanenssé váló északnyugat-kínai szárazság egyik kevesebbet emle­getett hatása, hogy Észak-Kína vízi útjai egyre kevésbé használhatóak a lecsökkent vízhozam miatt – és ez érinti a Sárga-folyó mellékfolyóit, következésképp a Sárga-folyót magát is.

A kínai vidéki szegények körében a rák okozta halálozások megugrása közelebbről meg nem becsült mértékben annak tudható be, hogy Kína fo­lyói immár nem szállítanak elegendő vizet ahhoz, hogy a szokásszerűen beléjük szórt kockázatos vegyületek felhíguljanak (Nolan 2004, 27) – és ezzel visszakanyarodtunk a globális felmelegedés valóságához.

A kínai vidék nincstelen parasztsága nem áll tétlenül, miközben a vi­zek által hordozott mérgek elveszik családtagjaik (és falvaik más lakói) életét. Kína széleskörű tiltakozó „incidenseinek” növekvő részében a népi osztályok olyan helyi állampárti tisztségviselők ellen szervezked­nek, akiket felelősnek tartanak az ökoszisztémákat szennyező halálos koncentrációjú karcinogén vegyületekért, amelyekben a hétköznapi emberek élnek, dolgoznak és játszanak (Economy 2004, 19; French 2005b; Magnier 2006). Némely fontos vonatkozásban Kína hazai sütetű „környezeti igazságosság” mozgalmai nemigen hasonlítanak a globális Észak fejlett tőkés demokráciáinak mozgalmaihoz. A károsult parasztok gyakran ráébrednek, hogy a játékszabályok nem nekik kedveznek: a helyi bíróságokon a bírák többnyire pont azokat a tisztviselőket szolgálják, akikkel szemben a petíciókat beadták (Economy 2007a). Így aztán a környezeti igazságosságért kampányolók időnként közvetlen akcióhoz folyamodnak – beleértve az erőszak alkalmazását is (Economy 2007a; French 2005b). 2005-ben például Csöcsiang tartomány egy sor heves demonstráció színhelye volt – ezekben 30-40 ezer dühös paraszt szeny-nyező vegyi- és gyógyszeripari üzemeket vett körbe, amelyeket a helyi tisztviselők nem voltak hajlandóak bezáratni; a rákövetkező összecsa­pásokban kormányzati tulajdont romboltak le, és megölték a biztonsági személyzetet (Economy 2007a; French 2005b; Magnier 2006). Amikor a klímaváltozás kockázatait és költségeit igyekeznek kiszámolni, a KKP környezetgazdászai és a zöld nemzetközi NGO-k csupán az olyasféle számításokra koncentrálnak, hogy az emelkedő óceánok hány ipari parkot, vagy hány hold termőföldet árasztanak majd el a partmenti te­rületeken stb. Ez a könyvelői megközelítés képtelen meglátni azt, hogy végső soron Kína falusi szegényei lesznek annak a döntőbírái, hogy a globális felmelegedés geofizikai jelensége miképpen formálja majd Kína veszélyek övezte fejlődési pályájának szocioökológiai jelenségét.

Következtetés

A hosszú huszadik század számos felbecsülhetetlen adalékkal szolgál a globális tőkés rendszer ciklikus és kumulatív fejlődésének megértéséhez. Úgy vélem, hogy Arrighi egyik leginkább úttörő jellegű teljesítménye az a megfigyelés, hogy mindegyik egymást követő hegemonikus rezsim az államnak és a tőkének a korábbi ciklushoz képest térbelileg kiterjedtebb, funkcionálisan pedig széleskörűbb képességekkel bíró szövetségén nyugszik. Ugyanilyen fontos az a végkövetkeztetése, hogy mivel a világ geoökonómiai rendje egyidejűleg oly sűrű szövetűvé és oly kiegyen­súlyozatlanná vált – ami legtisztábban a katonai erő és a felhalmozott tőkék tömege közti strukturális és térbeli szakadásban mutatkozik meg -, hogy teljes mértékben reális lehetőség, hogy az Egyesült Államok hegemóniáját követő korban nem emelkedik fel egy új hegemón rezsim, amely képes lenne olyan nagyságrendű erőforrásokat mozgósítani, ami a globális rendszernek az expanzió egy újabb hosszú hullámán való keresztülnavigálásához szükséges volna. Más szavakkal, A hosszú huszadik század egyik legértékesebb hozzájárulása a globális tőkés újratermelés (halmozódó) gátjainak az elméleti végiggondolása. Azon­ban e végiggondolás részleges, mert nem épít elégséges mértékben annak gondos analízisére, hogy milyen utakon-módokon függött mindig is a hosszú távú globális tőkés terjeszkedés a különféle ökológiai erő­források alacsony költségű – és a tőkés racionalitás saját logikájának perspektívájából nézve, csekély következményekkel járó – kiaknázásától; míg mára ez egyre inkább fenntarthatatlannak mutatkozik. Továbbá, a tőkés újratermelés akadályainak az elméleti végiggondolása utóbb háttérbe szorult, Arrighinek a felemelkedő Kína iránti lelkesedése miatt22 , amelynek hatására úgy vélte, hogy Kínában megvan a valóságos potenciál ahhoz, hogy keresztülvezesse a globális rendszert a jelenlegi patthelyzeten, miközben bebetonozza saját magát mint a vélelmezetten fenntartható „világpiaci társadalom” kelet-ázsiai oszlopát. A Kína lehet­séges hegemonikus küldetésével kapcsolatos Arrighi-féle spekulációk egy sor rendkívül kényelmetlen konceptuális kérdést vetnek fel – ezek megválaszolására ehelyütt nincs mód.23 Legyen most annyi elegendő, hogy több mint ironikus az a tény, hogy a globális tőkés újratermelés ellentmondásainak alábecsülése és Kína felemelkedésének remény­teli értékelése párhuzamosan jelenik meg Arrighinél. Amint azt más világrendszer-elemzők aprólékos gonddal kimutatták, pontosan Kína üstökösszerű felemelkedése – beleértve e felemelkedés bioszférikus következményeit e törékeny geohistóriai pillanatban – teszi eddig soha nem látott mértékben kérdésessé számos vonalon a modern világ­rendszer további életkilátásait (Li 2008).24 Ezzel együtt, a tőkés világ­gazdaság önmegsemmisítésével kapcsolatos „egységes mezőelmélet” kidolgozására irányuló további erőfeszítések során A hosszú huszadik század nélkülözhetetlen segítségnek fog bizonyulni.

(Fordította: Matheika Zoltán)

Eredeti megjelenés: Journal of World-Systems Research, XVII [2011], 1; http://jwsr.ucr.edu/archive/vol17/Gulick-vol17n1.pdf

Szerkesztői Jegyzetek

a , Keirecu: „vállalatcsoport”, a második világháború után ki-, vagy újraalakult japán vállalatbirodalmak japán elnevezése.

b , Eredetileg Japánból származó hasonlat annak a folyamatnak a leírására, amelynek során a kelet-ázsiai országok egymás után bekapcsolódnak a gaz­dasági-ipari fejlődésbe. Japán a „vezérlúd”, közvetlenül Japán mögött repülnek a „kis tigrisek” (Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr, Hongkong), őket követi Malaysia, Indonézia, stb.

c , Doi moi: „átépítés”, az 1986-ban kezdődő piaci reformok vietnámi gyűjtőneve.

d , A fordulat [reverse course] azt jelentette, hogy az Egyesült Államok a kínai forradalom és az éleződő hidegháború hatására a korábbi irányvonallal ellentét­ben támogatni kezdte Japán újraiparosítását, egyidejűleg pedig a demokratikus jogok korlátozására és kommunistaellenes tisztogatásokra utasította a japán kormányzatot.

e , A jövedelmi, illetve vagyonegyenlőtlenség leggyakoribb mutatószáma. A két elméleti szélsőérték 0 és 1; ha a mutató értéke 0, tökéletes az egyenlőség, ha 1, a teljes jövedelem (vagyon) egyetlen személy/háztartás kezében összpontosul.

Jegyzetek

1 Azért tettem a „felfedezés” szót idézőjelbe, hogy felhívjam a figyelmet arra, aminek a harcedzett világrendszer-kutatók számára már nyilvánvalónak kellene lennie (és amit Arrighi is készséggel elismerne): Arrighi úttörő jellegű követ­keztetései jelentős mértékben más szerzők elméleti és empirikus munkáinak kreatív szintéziséből erednek – beleértve olyan szerzőket is, akik kívül esnek a világrendszer-paradigmán.

2 Ezek a tematikus hangsúlyok az 1999-es Káosz és kormányzás a modern vi­lágrendszerben [Chaos and Governance in the Modern World System] lapjain még evidensen nyomon követhetőek. (Arrighi – Silver et al. 1999)

3 Így például A hosszú huszadik század 2010-es második kiadásához írt utószó­ban Arrighi ezt írja: „egy Kelet-Ázsia központú világpiaci társadalom a jelenleg folyó globális politikai-gazdasági átalakulás sokkal valószínűbb kimenetelének tűnik ma, mint tizenöt évvel ezelőtt […] Kína egyre inkább az Egyesült Államok mint vezető hatalom hiteles alternatívájává lép elő az USA régióján belül és azon túl is.” (Arrighi 2010)

4 A Káosz és kormányzás a modern világrendszerben című műben Arrighi, Beverly Silver és munkatársaik módosítják az azzal kapcsolatos elemzést, hogy mely szereplők alakítják a kelet-ázsiai termelési-beszerzési rendszereket, kö­vetkezésképpen a kelet-ázsiai és globális politikai-gazdasági rendszert: a japán keirecuk mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a diaszpórában élő kínaiak üzleti hálózatai (Arrighi – Silver et al. 1999, 280). Mikor Arrighi az Adam Smith Pekingben-t írta, mindkét „államszerű üzleti hálózatnak” kisebb figyelmet szentelt, ehelyett a kínai kormány tulajdonában lévő, vagy a kormány által szponzorált nagyvállalatok kaptak meghatározóbb szerepet a narratívában.

5 Ennek szemléletes példája az a könyörtelenség, amellyel a nagy japán mun­káltatók (NEC, Nissan, Panasonic stb.) a világgazdaság összehúzódására reagáltak 2008-2009-ben, tízezrével bocsátva el a munkásokat, amerikai versenytársaikhoz hasonlóan (Tabuchi 2009).

6 Ironikus csavarnak is felfogható, hogy Kína erőteljes növekedése egyben a japán gazdaság neoliberális karcsúsításának lehetővé tételéhez is hozzájárult. A japán bankrendszer rendbetételét segítette a kínai orientációjú japán multik helyreállt profitabilitása; a gyenge jövedelmezőség szorításából kiszabadult bankok képesek voltak beragadt hitelkinnlevőségeik tetemes hányadát leírni, megszabadítva ezzel a japán termelő szektort rossz hatékonyságú többletka­pacitásainak nagy részétől. (The Economist 2005, 24)

7 A hosszú huszadik század második kiadásának utószavában Arrighi beismeri korábbi figyelmetlenségét: „Amikor A hosszú huszadik századot írtam, nem voltam teljesen tudatában annak, hogy milyen méreteket öltött és milyen követ­kezményekkel jár Kína nekirugaszkodása a kelet-ázsiai gazdaság centrumában” (Arrighi 2010).

8 Később Arrighi bővebben is kifejtette e nézetét (2002a), és élete végéig fenn­tartotta. Idézet egy 2009-ben készült interjúból (Arrighi 2009, 89-90): „Ami különösen érdekes Kelet-Ázsiában, hogy mindenféle nacionalizmus dacára végső soron a gazdaság határozza meg az államok egymás iránti hajlandósá­gát, az egymással szemben követett politikákat […] Megdöbbentő volt, hogy a japán nacionalizmus fellendülése a Koizumi-kormány alatt hirtelen megtorpant, amikor kiderült, hogy a japán gazdaságnak komoly érdeke fűződik a Kínával való üzleti kapcsolatokhoz. Kínában is rengeteg japánellenes demonstrációra került sor, de azután ezek abbamaradtak. A Kelet-Ázsiára jellemző általános kép az, hogy a kétségtelenül meglévő mély nacionalista érzéseket a gazdasági érdekek rendszeresen képesek felülírni.”

9 Az Adam Smith Pekingben 10. fejezetében Arrighi elismeri, hogy az Egyesült Államokkal fennálló biztonsági partnerség kiterjesztésével Japán újfent az USA Kelet-Ázsiával kapcsolatos stratégiai célkitűzéseihez igazodik, és bizonyos ér­telemben specifikusan Kína felemelkedésével szemben áll csatasorba (Arrighi 2007, 281-282, 288, 294, 299-300). De Japánnak azt a hajlandóságát, hogy „ázsiai Britanniaként” az Egyesült Államokat szolgálja, inkább Koizumi minisz­terelnök politikai irányultságával, semmint napjaink japán politikai intézményi berendezkedésének mély strukturális jellemzőivel magyarázza (lásd ezzel kap­csolatos érvelésemet e cikk folytatásában). Továbbá, mikor annak a lehetőségét tárgyalja, hogy az USA visszavonja Kelet-Ázsiában állomásozó birodalmi légióit (Arrighi 2007, 301), nyilvánvalóvá válik, mennyire túlbecsüli Japán vazallus­státuszát mint a kínai-japán ellenségeskedés kiváltó okát. Felmérések azt mutatják, hogy a kínai közvélemény jóval kedvezőbben viszonyul az Egyesült Államokhoz, mint Japánhoz (Committee of 100… 2008).

10 Palat (2005) e vélemény árnyalt verzióját fejti ki, fenntartva, hogy Kína kelet-ázsiai gazdasági hatalommá való emelkedése mérsékli a feltámadó japán imperializ­mussal kapcsolatos regionális félelmeket; így az egymást átfedő japán és kínai kereskedelmi és befektetési hálózatok Kelet-Ázsiában egészében véve javítják az autochton monetáris, vagy akár a biztonsági együttműködés esélyeit a régióban.

11 Mi több, az Egyesült Államokkal szakítani kész politikai erők koalíciója (már amennyire ilyen egyáltalán létezik Japánban) magában foglalja azokat a jobb­oldali széleket, akik szíves-örömest leráznák magukról az amerikai birodalmi gyámkodást – hogy aztán visszaköveteljék Japánnak azt a speciális küldetését, hogy az alsóbbrendű ázsiaiak önzetlen jótevője legyen (Feffer 2009; Pijl 2006, 326). Más szavakkal, abszolúte semmi okunk nincs abban bízni, hogy egy ilyen koalíció hipotetikus felemelkedése tompítaná, nem pedig kiélezné a kínai-japán ellentéteket.

12 A hosszú huszadik század második kiadásában Arrighi több alkalommal is jelzi az olvasóknak, hogy ez a „financiális és katonai hatalom példa nélküli bifurkációjával” kapcsolatos észrevétel az eredeti mű egyik kulcsfontosságú mondanivalója.

13 E projekt továbbvitelére a Káosz és kormányzás a modern világrendszerben című munkában került sor (Arrighi – Silver et al. 1999).

14 A Káosz és kormányzás a modern világrendszerben tartalmazta e tézis mélyebb kidolgozását (Arrighi – Silver et al. 1999, 275-278).

15 2008 szeptemberében az USA kongresszusa 612 Mrd dolláros katonai költség­vetést hagyott jóvá; az inflációt is figyelembe véve ez a legnagyobb hadikölt­ségvetés a második világháború vége óta (C. Johnson 2008).

16 A globális jövedelmi egyenlőtlenségek vizsgálata során Arrighi ritkán mulasztja el megjegyezni, hogy a legutóbbi két és fél évtized során Kína gyors gazdasági növekedése (következésképpen az egy főre jutó kínai GNP gyors növekedése) volt az egyetlen ellenható tényező, amely nélkül a globális jövedelemegyen­lőtlenséggel kapcsolatos összkép drasztikus romlást mutatna (Arrighi 2002b, 81-83).

17 Globális üzleti tanácsadók által lefolytatott elismert kutatásokból (Gu 2005) kiderült, miért optimális telephely Kína a transznacionális vállalatok számára, fogyasztásicikk-gyártási folyamataik kihelyezéséhez. Amikor csak lehetséges, a multik olyan országokba telepítik termelő leányvállalataikat, ott építik ki be­szerzési hálózataikat, ahonnan a készterméket a helyi és a globális piacokra is teríteni tudják. Ez csökkenti azt a kockázatot, amit a kizárólag a telephely-­országon kívüli piacokra való hagyatkozás magában hordoz. És ami még lénye­gesebb: megteremti annak a lehetőségét, hogy az állóeszköz-beruházásokat és a beszállítói láncok kiépítését néhány kulcsfontosságú földrajzi pontra kon­centrálva – nem pedig sok marginális helyszínen szétszórva – valósítsák meg, csökkentve ezzel a helyi jogszabályokhoz való igazodás termékegységre jutó költségét (nem beszélve a megvesztegetési költségekről) és egyéb tranzakciós költségeket. Különösen a munkások fogyasztói kosarába kerülő termékeket gyártó és forgalmazó, centrum­országokból érkező óriásvállalatok igyekeznek olyan országokba koncentrálni tengerentúli összeszerelő üzemeiket és beszál­lítói kapcsolataikat, ahol jelentős belső keresletre számíthatnak a szóban forgó termékek iránt. Még ha a kínai fejlesztési modell végső soron exportvezérelt is, Kína lakossága oly hatalmas, hogy az ottani „új középosztály” vásárlóereje – tehát a fogyasztási cikkek iránti belföldi kereslet is – óriási (Harvey 2005, 137). Hasonló elemzést ad Lynn (2003).

18 Gowan (2004) szépen összegzi az amerikai politikának azt a sajátosságát, hogy minduntalan enged az „üzleti internacionalisták” érdekeinek, de ugyanakkor állandó jelleggel az „Amerika (sic) az első” pózába vágja magát – ez a szokásos módja az „üzleti internacionalizmus” hazai lakosságot sújtó következményei miatt termelődő népi elégedetlenség kézben tartásának, miközben a valóságban mindig az „internacionalistáké” a végső szó.

19 Ennek beszédes példáját adja Tabb: „az IPodokon a „Made in China” olvas­ható, de igazából csak az összeszerelést és a tesztelést végzik ott. Egy IPod értékéből csak 3,7 dollárnyi marad Kínában. Az Apple zsebeli be a bruttó profit 80%-át. (Tabb 2008, 5)

20 Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy A hosszú huszadik században Arrighi maga is úgy érvel, hogy a brit hegemónia csúcspontját követően az utódlásért vetélkedő két elsődleges jelölt (Németország és az Egyesült Államok) győzel­mi kilátásait a korábbi átmenetekhez képest erősebben befolyásolták a belső mérettel és a mozgósítható szellemi-fizikai-technikai kapacitások tömegével kapcsolatos attribútumok, mivel „a vezető tőkés állam világhatalma oly nagyra nőtt elődeihez és kortárs versenytársaihoz képest […]” (Arrighi 1994, 60-61). Vajon a belső méreteknek és képességekkel való ellátottságnak a sikeres he-gemonikus utódlásban játszott szerepével kapcsolatos idézett értékelés nem érvényes a Pax Americana korszakának alkonyán?

21 Megdöbbentő módon a kínai szénbányákban keletkezett földalatti tüzek mára az atmoszférába kerülő teljes széndioxid-mennyiség 3%-ára rúgnak – ez töb­bé-kevésbé megfelel az Egyesült Államok személyautói és kisteherautói által kibocsátott mennyiségnek (Heinberg 2008; T. Johnson 2008).

22 Habár lelkesedése kétségtelenül óvatos (Arrighi 2010; 2009, 85).

23 Ilyenek például: melyek a hasonlóságok és a különbségek a feltételezett „vi­lágpiaci társadalom” és a globális tőkés rendszer között? Tényleg létezik valós intellektuális igazolása annak az állításnak, hogy egy, a mai Kínához hasonlatos állam által vezetett megreformált nemzetközi rend valamiképpen nem-kapitalista lehetne (Panitch 2010)? És amennyiben a Kína-központú „világpiaci társadalom” és jelenlegi geopolitikai rend közötti különbségek tényleg felülmúlják a hason­lóságokat, akkor nem lenne több értelme a hegemón-pozícióba jutott Kínát a tőkés világgazdaság tagadásaként felfogni, nem pedig a helytartói palást örököseként?

24 Azt a találó meglátását extrapolálva, hogy a tőke-állam kapcsolatrendszer minden, egymást követő hegemonikus rezsimben belsővé tette az áruterme­léssel és a biztonsággal kapcsolatos feladatok bizonyos, korábban külsődleges mozzanatait, A hosszú huszadik század utolsó, poszthumusz kiadásában Arrighi kijelenti, hogy a globális rendszer következő hegemón hatalma előtt álló feladat, hogy teljes egészében vegye számba az ipari felhalmozásnak a természeti kör­nyezetre és az emberi lényekre gyakorolt romboló hatását, és ezáltal biztosítsa mind a természet, mind a munka újratermelődését. Túl azon a fogós kérdésen, hogy egy ilyen „teljes számbavétel” egyáltalán összeegyeztethető-e egy olyan társadalmi-gazdasági renddel, amely a felhalmozást helyezi előtérbe, van itt még egy kellemetlen empirikus körülmény: rövid időre a KKP beindította a „zöld GDP-számbavétel” kísérleti programot, amely azonban gyorsan kegyvesztetté vált és teljes egészében megszüntették (Li – Lang 2010).

Hivatkozások

Altvater, Elmar 1998: Global Order and Nature. In: Roger Keil et al. (Eds.): Political Ecology: Global and Local. London, Routledge

Altvater, Elmar 2006: The Social and Natural Environment of Fossil Capitalism. In: Leo Panitch Colin Leys (Eds.): Socialist Register 2007: Coming to Terms with Nature. London, Merlin, 37-59.

Altvater, Elmar 2009: The Plagues of Capitalism. Speech delivered to 2009 World Social Forum. Europe Solidaire Sans Frontieres. January 30. http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article12913

Amin, Samir 2004: Obsolescent Capitalism. London, Zed Press

Anderson, Perry 2010: Two Revolutions. New Left Review 61, 59-96.

Anstey, Chris 2010: Roach Rebuffs Krugman Call to Pressure China on Yuan. Bloomberg, March 19. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20670001&sid=adVYlGeWMUJI

Ariff, Mohamed 2009: China's economic clout may be an illusion. New Straits Times, August 19.

Arrighi, Giovanni 1994: The Long Twentieth Century. London – New York, Verso

Arrighi, Giovanni 2002a: The African Crisis: World Systemic and Regional Aspects. New Left Review 15, 5-36.

Arrighi, Giovanni 2002b: Global Inequalities and the Legacy of Dependency Theory. Radical Philosophy Review 5 (1-2), 75-85.

Arrighi, Giovanni 2005a: Hegemony Unravelling I. New Left Review 32, 23-80.

Arrighi, Giovanni 2005b: Hegemony Unravelling II. New Left Review 33, 1-34.

Arrighi, Giovanni 2007: Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London New York, Verso

Arrighi, Giovanni 2009: The Winding Paths of Capital. New Left Review 56, 61-94. Magyarul: A kapitalizmus kanyargós ösvényei – David Harvey interjúja Giovanni Arrighivel. Eszmélet 84 (2009. tél).

Arrighi, Giovanni 2010: The Long Twentieth Century. (New and Updated Edition) London – New York, Verso

Arrighi, Giovanni -Silver, Beverly et al. 1999: Chaos and Governance in the Mo­dern World System. Minneapolis, University of Minnesota

Arrighi, Giovanni – Lu Zhang 2010: Beyond the Washington Consensus: A new Bandung? In: Jon Shefner Patricia Fernandez-Kelly (Eds.): Globalization and Beyond: New Examinations of Global Power and its Alternatives. University Park, Penn State University Press

Auerback, Marshall 2005: What Could Go Wrong in 2005? TomDispatch.com January 21. http://www.tomdispatch.com/post/2141/auerback_a_tour_of_economic_disaster_2005_style

Balakrishnan, Gopal 2009: Speculations on the Stationary State. New Left Review 59, 5-26.

Barber, Lionel – Dyer, Geoff – Kynge, James – Zhang, Lifen 2009: Wen Jiabao: does not see it as China's role to save capitalism from itself. Financial Times, February 1. http://www.ft.com/cms/s/0/ae6805b4-f08c-11dd-972c-0000779fd2ac.html

Barboza, David 2010: Contrarian Investor Sees Economic Crash in China. New York Times, January 8. http://www.nytimes.com/2010/01/08/business/global/08chanos.html

Barma, Naazneen – Ratner, Ely – Weber, Steven 2007: A World without the West. National Interest online, July 1. www.nationalinterest.org/General.aspx?id=92&id2=14798

Batson, Andrew 2009: China Takes Aim at Dollar. Wall Street Journal, March 24.

Beattie, Alan -Dyer, Geoff 2010: China export surge stirs US anger. Financial Times, June 10.

Becker, Jasper 2003: China in an energy quandary. Asia Times Online, August 28. http://www.atimes.com/atimes/China/EH28Ad01.html

Beeson, Mark 2009: East Asian Regionalism and the End of the Asia-Pacific: After American Hegemony. The Asia-Pacific Journal, 2, January 10. http://japanfocus.org/-mark-beeson/3008

Bello, Walden 2008: Will Capitalism Survive Climate Change? Focus on the Global South, March 31. http://www.focusweb.org/philippines/commons/articles/126-will-capitalism-survive-climate-change

Bello, Walden 2009: Asia: The Coming Fury. Foreign Policy in Focus, February 9. http://fpif.org/fpiftxt/5855

Bezlova, Antoaneta 2007: China: Sustainable Development Gets Priority. InterPress Service, March 6. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=36822

Bezlova, Antoaneta 2008: Balking at Changing Dollar-Centric Economic Order. InterPress Service, November 21. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=44800

Bhadrakumar, M. K. 2007a: US Shadow over China-Russia Ties. The Asia-Pacific Journal, April 2. http://www.japanfocus.org/products/details/2395

Bhadrakumar, M. K. 2007b: China begins to define the rules. Asia Times Online, January 20. http://www.atimes.com/atimes/China/IA20Ad03.html

Biel, Robert 2006: The Interplay between Social and Ecological Degradation in the Development of the International Political Economy. Journal of World-Systems Research, 1, 109-147.

Bodeen, Christopher 2010: China's sandstorms blast Beijing with dust, sand. Washington Post, March 22.

Boswell, Terry – Chase-Dunn, Christopher 2000: The Spiral of Capitalism and Socialism: Toward Global Democracy. Boulder, Lynne Rienner

Bradsher, Keith 2010: China Uses Rules on Global Trade to Its Advantage. New York Times, March 14. http://www.nytimes.com/2010/03/15/business/global/15yuan.html

Brenner, Robert – Jeong, Seonjin 2009: On the Current World Crisis. The Hankyoreh, January 29. http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/335869.html

Bunker, Stephen 1984: Modes of Extraction, Unequal Exchange, and the Progressive Underdevelopment of an Extreme Periphery: The Brazilian Amazon, 1600-1980. The American Journal of Sociology, 5, 1017-1064.

Calder, Kent E. 2006: China and Japan's Simmering Rivalry. Foreign Affairs, 2, 129-139.

Callinicos, Alex 2010: Don't overstate China's power. Socialist Worker, February 13. www.socialistworker.co.uk/art.php?id=20210

Chan, John 2004: Mass protests in China point to sharp social tensions. World Socialist Website, November 1. http://www.wsws.org/articles/2004/nov2004/chin-n01.shtml

Chan, John 2008: Chinese president visits Japan: Tensions remain beneath talk of warmer ties. World Socialist Website, May 16. http://www.wsws.org/articles/2008/may2008/japa-m16.shtml

Chan, John 2010a: Mass protest against US base on Okinawa. World Socialist Website, April 29. http://www.wsws.org/articles/2010/apr2010/japa-a29.shtml

Chan, John 2010b: Japanese finance minister quits. World Socialist Website, January 19. http://www.wsws.org/articles/2010/jan2010/japa-j19.shtml

Chase-Dunn, Chris – Lawrence, Kirk 2009: The Next Three Futures: Another US Hegemony, Global Collapse, or Global Democracy? Paper presented at the annual conference of the International Studies Association, Exploring the Past, Anticipating the Future Session, New York City, February 17. http://irows.ucr.edu/papers/irows47/irows47.htm

Cheng, Eva 2007: China: Wage share plunges. Green Left Weekly, October 19. http://www.greenleft.org.au/2007/728/37739

Christie, Renfrew 1980: Why Does Capital Need Energy? In: Petter Nore Terisa Turner: Oil and Class Struggle. London, Zed

Clark, Brett – York, Richard 2005: Carbon metabolism: Global capitalism, climate change, and the biospheric rift. Theory and Society, 34, 391-438.

Clark, Brett – York, Richard 2008: Rifts and Shifts: Getting to the Root of Environmental Crises. Monthly Review, 6, 13-24.

Clayton, Mark 2004: New coal plants bury „Kyoto”. Christian Science Monitor, December 27.

Committee of 100 (2008): Hope and Fear: Full Report of C-100's Survey on American and Chinese Attitudes Toward Each Another. New York, Committee of 100

Connor, Steve 2009: Warning: Oil supplies are running out fast. The Independent, August 3. http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-running-out-fast-1766585.html

Cruz de la Castro, Renato 2000: Whither Geoeconomics? Asian Affairs, An American Review, No. 4, 201-221.

Deng, Peng 2002: Embracing the Polar Bear? – Sino-Russian Relations in the 1990s. Journal of Third World Studies, 2, 113-139.

Dore, Ronald 2006: Japan's New Miracle Economy: Neoliberalism and the Poverty of Wealth. The Asia-Pacific Journal, November 9. http://japanfocus.org/products/topdf/2267

Economy, Elizabeth 2004: The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future. Ithaca, NY London, Cornell University Press.

Economy, Elizabeth 2007a: The Great Leap Backward? Foreign Affairs, September/October 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070901faessay86503/elizabeth-c-economy/thegreat-leap-backward.html

Economy, Elizabeth 2007b: China vs. Earth. The Nation, May 7. http://www.thenation.com/article/china-vs-earth

Engardio, Pete – Roberts, Dexter – Balfour, Frederik – Einhorn, Bruce 2007: Broken China. Business Week, July 23. www.businessweek.com/magazine/content/07_30/b4043001.htm

Fargione, Joe et al. 2008: Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt. Science, 319, 1235-1238.

Feffer, John 2009: Japan: The Price of Normalcy. The Asia-Pacific Journal, January 10. http://japanfocus.org/_John_Feffer-Japan__The_Price_of_Normalcy

Feffer, John 2010: Pacific Pushback: Has the U.S. Empire of Bases Reached Its High-Water Mark? TomDispatch.com, March 4. http://www.tomdispatch.com/blog/175214/tomgram:_john_feffer,_can_japan_say_no_to_washington/

Foster, John Bellamy 2005: The Ecological Revolution. New York, Monthly Review Press

French, Howard 2005a: Land of 74,000 Protests (But Little Is Ever Fixed). New York Times, August 24. http://www.nytimes.com/2005/08/24/international/asia/24letter.html?pagewanted=all

French, Howard 2005b: Riots in Village in China as Chinese Pollution Protest Heats Up. New York Times, July 19.

French, Howard 2006: Police in China Battle Villagers in Land Protest. New York Times, January 17. http://www.nytimes.com/2006/01/17/international/asia/17china.html

Fu, Jing 2010: Urban-rural income gap widest since reform. China Daily, March 2. http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/02/content_9521611.htm

Glyn, Andrew 2005: Imbalances of the Global Economy. New Left Review, 34, 5-37.

Goldman, Michael – Schurman, Rachel 2000: Closing the „Great Divide”: New Social Theory on Society and Nature. Annual Review of Sociology, 563-584.

Gowan, Peter 2004: Triumphing Toward International Disaster: The Impasse in American Grand Strategy. Critical Asian Studies, 1, 3-36.

Grimes, Peter 1999: The Horsemen and the Killing Fields: The Final Contradiction of Capitalism, In: Walter Goldfrank David Goodman Andrew Szasz (Eds.): Ecology and the World-System. Westport, CT, Greenwood

Gu, George Zhibin 2005: China's competitiveness in a strong yuan world. Asia Times Online, August 2. http://www.atimes.com/atimes/China/GH02Ad02.html

Gulick, John 2004a: A Critical Appraisal of Peter Gowan's „Contemporary Intra-Core Relations and World-Systems Theory”: A Capitalist World-Empire or US-East Asian Geo-Economic Integration? Journal of World-Systems Research, 2, 502-515.

Gulick, John 2004b: Insurgent Chinese Workers and Peasants: The „Weak Link” in Capitalist Globalization and US Imperialism. In: Daniel Burton-Rose – George Katsiaficas Eddie Yuen (Eds.): Confronting Capitalism: Dispatches from a Global Movement. Brooklyn, NY, Soft Skull, 292-306.

Gulick, John 2007: Socio-Ecological Instability in China. Peace Review, 3, 315-322.

Hansen, James Sato, Makiko Kharecha, Pushker Beerling, David Berner, Robert Masson-Delmotte, Valerie Pagani, Mark Raymo, Maureen Royer, Dana L. – Zachos, James C. 2008: Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? The Open Atmospheric Science Journal, 2, 217-231.

Harris, Jerry 2005: Emerging Third World powers: China, India, and Brazil. Race and Class, 3, 7-27.

Hart-Landsberg, Martin 2008: The Realities of China Today. Against the Current, November/December. http://www.solidarity-us.org/node/1940

Hart-Landsberg, Martin Burkett, Paul 2004: China and Socialism: Market Reforms and Class Struggle. Monthly Review, 3, 7-123.

Harvey, David 1989: The Place of Urban Politics in the Geography of Uneven Capitalist Development, In: David Harvey: The Urban Experience. Baltimore, MD, Johns Hopkins Press

Harvey, David 2005: A Brief History of Neoliberalism. Oxford, UK, Oxford University Press

Harvey, David 2009: Why the US Stimulus Package Is Bound To Fail. Reading Marx's Capital with David Harvey. February 12. http://davidharvey.org/2009/02/why-the-us-stimulus-package-is-bound-to-fail/

Hatemi, Peter Wedeman, Andrew 2007: Oil and Conflict in Sino-American Relations. China Security. 3, 95-118.

Hatoyama, Yukio 2009: Japan must shake off US-style globalization. Christian Science Monitor, August 19. http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2009/0819/p09s07-coop.html

Heinberg, Richard 2008: Coal in China. MuseLetter #195. June 27. http://old.globalpublicmedia.com/museletter_coal_in_china

Hirai, Junichi 2004: After the elections. International Viewpoint, February. http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article108&var_recherche=Hirai

Hiro, Dilip 2009: Defying the Economic Odds. TomDispatch.com, May 3. http://www.tomdispatch.com/post/175067/dilip_hiro_the_newest_superpower

Hornborg, Alf 2001: The Power of the Machine. Walnut Creek, CA, Altamira

Hughes, Christopher 2009: Japan's response to China's rise: regional engagement, global containment, dangers of collision. International Affairs, 4, 837-856.

Hung, Ho-fung 2009: America's Head Servant? The PRC's Dilemma in the Global Crisis. New Left Review, November-December, 5-25.

Ito, Aki – Rial, Patrick 2010: Rogoff Says China Crisis May Trigger Regional Slump. BusinessWeek.com, February 24. http://www.businessweek.com/news/2010-02-24/rogoff-says-china-crisis-may-trigger-regional-slump-update1-.html

Ito, Takatoshi 2010: China's property bubble is worse than it looks. Financial Times, March 17. http://www.ft.com/cms/s/0/9b09f824-3163-11df-9741-00144feabdc0.html.

Jacobs, Andrew 2009: China Fears Tremors as Jobs Vanish From Coast. New York Times, February 23.

Johnson, Chalmers 2008: We Have the Money. TomDispatch.com, September 28. http://www.tomdispatch.com/post/174982/chalmers_johnson_the_pentagon_bailout_fraud

Johnson, Tim 2007: Warming triggers „alarming” retreat of Himalayan glaciers. McClatchy Newspapers, June 7. http://www.mcclatchydc.com/163/story/16151.html

Johnson, Tim 2008: China's coal fires belch fumes, worsening global warming. McClatchy Newspapers, November 17. http://www.mcclatchydc.com/226/story/55758.html

Jones, Mark 2005: Battle of the Titans, In: Andrew McKillop – Sheila Newman (Eds.): The Final Energy Crisis. London, Pluto Press

Kahn, Joseph 2005: Police Fire on Protestors in China, Killing Several. New York Times, December 9.

Kahn, Joseph – Yardley, Jim 2007: As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes. New York Times, August 26. http://www.nytimes.com/2007/08/26/world/asia/26china.html?ex=1188705600&en=6ae4a672525a05e7&ei=5070&emc=eta1

Kambayashi, Takehiko 2009: Briefing: Why power may shift in Japan. Christian Science Monitor, http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2009/0819/p10s04-woap.html

Kingston, Jeff 2007: Japan, Just a Puppet of America? The Japan Times, July 8.

Klare, Michael 2005: Revving Up the China Threat. The Nation, October 24. http://www.thenation.com/doc/20051024/klare

Klare, Michael 2006: Containing China. TomDispatch.com, April 18. http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=78021

Klare, Michael 2008: Rising Powers, Shrinking Planet. New York, Metropolitan Books

Klare, Michael 2009: Oil 2009: Be Careful What You Wish For. TomDispatch. com, January 8.

Kunitomi, Kenji 2007: Neo-liberal counter-reform and militarization. International Viewpoint Online Magazine, 386. http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1212

Kwong, Peter 2009: No Reform or Relief in China. Agence Global, April 27. http:// www.agenceglobal.com/Article.asp?Id=1984

LaFraniere, Sharon 2009: Possible Link Between Dam and China Quake. New York Times, February 6. http://www.nytimes.com/2009/02/06/world/asia/06quake.html?partner=rssemc=rss

Leahy, Stephen 2008: Record Financing For Biofuels, Not Food. InterPress Ser­vice, February 4. http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=41066

Leahy, Stephen 2009: Time Running Out on Vows to Act, Scientists Warn. InterPress Service, September 24. http://www.ipsnews.net/print.asp?idnews=48577

Li, Minqi 2007: Capitalism with Zero Profit Rate?: Limits to Growth and the Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall. University of Utah Department of Economics Working Paper Series, No. 2007-05. www.econ.utah.edu/~mli/CV%20(minqi-Utah).doc

Li, Minqi 2008a: Peak Energy and the Limits to China's Economic Growth: Prospect of Energy Supply and Economic Growth from Now to 2050. Political Economy Research Institute Working Paper, 189, December. http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/ working_papers/working_papers_151-200/WP189.pdf

Li, Minqi 2008b: Climate Change, Limits to Growth, and the Imperative for Socialism. Monthly Review, 3, 51-67.

Li, Minqi 2008c: An Age of Transition: The United States, China, Peak Oil, and the Demise of Neoliberalism. Monthly Review, 11, 20-34.

Li, Minqi 2010: The End of the „End of History”: the Structural Crisis of Capitalism and the Fate of Humanity. Science and Society, 3, 290-305.

Li, Vic – Lang, Graeme 2010: China's „Green GDP” Experiment and the Struggle for Ecological Modernisation. Journal of Contemporary Asia, 1, 44-62.

Li, Xinxin 2003: Ten Hidden Dangers Affecting China's Economic Operations. Beijing Liaowang in Chinese, November 24, 6-8.

Lo, Dic 1999: The East Asian Phenomenon: The Consensus, the Dissent, and the Significance of the Present Crisis. Capital and Class, 67, 14-15.

Los Angeles Times (2005): Scapegoat, Made in China. April 16. http://www.latimes.com/news/printedition/opinion/la-ed-trade16apr16,1,4414212.story

Lynn, Barry 2003: Trading with a Low-wage Tiger. The American Prospect, 2, http://www.prospect.org/print/V14/2/lynn-ba.html

Magnier, Mark 2006: As China Spews Pollution, Villagers Rise Up. Los Angeles Times, September 3. http://articles.latimes.com/2006/sep/03/world/fg-enviro3

McCormack, Gavan 2005: Koizumi's Coup. New Left Review, 35, 5-16.

McCormack, Gavan 2007: Client State: Japan in the American Embrace. London – New York, Verso

McKay, Huw 2007: From growth to „quality of growth”. Asia Times Online, March17. http://www.atimes.com/atimes/China/IC17Ad05.html

McKibben, Bill 2005: The Great Leap. Harper's Magazine, 1867, 42-52.

McKibben, Bill 2006: The Coming Meltdown. The New York Review of Books, 1. http://www.nybooks.com/articles/18616

McNally, David 2009: From Financial Crisis to World-Slump: Accumulation, Financialisation, and the Global Slowdown. Historical Materialism, 2, 35-83.

Mead, Walter Russell 2007: The Great Fall of China. Los Angeles Times, De­cember 30.

Mooney, Paul 2004: China faces up to growing unrest. Asia Times Online, Novem­ber 16. http://www.atimes.com/atimes/China/FK16Ad01.html

Moore, Jason W. 2008: Ecological Crises and the Agrarian Question in World-Historical Perspective. Monthly Review, 6, 54-62.

Moore, Jason W. 2009: Ecology and the Accumulation of Capital. (Unpublished manuscript prepared for the workshop Food, Energy, Environment: Crisis of the Modern World- System, Fernand Braudel Center, Binghamton University.) 9-10 October 2009.

Mouawad, Jad 2009: Oil Industry Sets a Brisk Pace of New Discoveries. New York Times, September 24. http://www.nytimes.com/2009/09/24/business/energy-environment/24oil.html?_r=4&adxnnl=1&adxnnlx=1253823214-gOUKnCPuYHLssi65Q2h+Gw

Murphy, R. Taggart 2006: East Asia's Dollars. New Left Review, 40, 39-64.

Negroponte, John 2007: Annual Threat Assessment of the Director of National Intelligence. Washington, D.C., Office of the Director of National Intelligence

Nolan, Peter 2004: China at the Crossroads. Cambridge, UK, Polity

O'Connor, James 1998: Natural Causes. New York, Guilford

Overholt, William 2007: Asia, America, and the Transformation of Geopolitics. New York, Cambridge University Press

Palat, Ravi 2004: Capitalist Restructuring and the Pacific Rim. London New York, Routledge Curzon

Palat, Ravi 2005: On New Rules for Destroying Old Countries. Critical Asian Studies, 1, 75-94.

Panitch, Leo 2009: The Financial Crisis and American Power: An Interview with Leo Panitch. Socialist Project. E-bulletin, No. 186. February 16.

Panitch, Leo 2010: Giovanni Arrighi in Beijing: An Alternative to Capitalism? Historical Materialism, 1, 74-87.

Parenti, Christian 2009: Can China Catch a Cool Breeze? The Nation, April 15. http://www.thenation.com/print/article/can-china-catch-cool-breeze

Pei, Minxin – Swaine, Michael 2005: Simmering Fire in Asia: Averting Sino-Japanese Strategic Conflict. Carnegie Endowment Policy Brief, No. 44.

Petras, James 2005: Statism or Free Markets? China Bashing and the Loss of US Competitiveness. Counterpunch Online, October 22-23. http://joun.leb.net/petras10222005.html

Pettis, Michael 2010: How will an RMB revaluation affect China, the US, and the world?. http://mpettis.com/2010/03/how-will-an-rmb-revaluation-affect-china-the-us-and-the-world

Pijl, Kiis van der 2006: Global Rivalries from the Cold War to Iraq. London, Pluto Press

Righter, Rosemary 2008: Black Smoke over China. Times Literary Supplement, January 30.

Roberts, Dexter – Engardio, Pete 2009: The China Hype. Business Week, No­vember 2, 36-42.

Schwartz, Nelson 2009: Rise in Jobless Poses Threat to Stability Worldwide. New York Times, February 15.

Searchinger, Timothy et al. 2008: Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land Use Change. Science Express, February 7. http://www.princeton.edu/~tsearchi/writings/Searchinger_ et_al-ScienceExpress.pdf

Selden, Mark 2009a: China's Way Forward? Historical and Contemporary Perspectives on Hegemony and the World Economy in Crisis. The Asia-Pacific Journal, March 24. http://www.japanfocus.org/-Mark-Selden/3105

Selden, Mark 2009b: East Asian Regionalism and its Enemies in Three Epochs: Political Economy and Geopolitics, 16th to 21st Centuries. The Asia-Pacific Journal, February 25. http://www.japanfocus.org/-Mark-Selden/3061

Sender, Henny 2009: China to stick with US bonds. Financial Times, February 11. http://www.ft.com/cms/s/0/ba857be6-f88f-11dd-aae8-000077b07658.html?nclick_check=1

Sevastopulo, Demetri 2006: Japan foreign chief warns of nationalism in Asia. Financial Times, May 4.

Shah, Sonia 2004: Crude: The Story of Oil. New York. Seven Stories Press

Shirk, Susan 2007: China: Fragile Superpower. Oxford, UK, Oxford University Press

Shorrock, Tim 2005: Bright Side to Stormy Sino-Japanese Ties. InterPress Service, December 14. http://www.ips.org/asiaamerica/morevoices/2005/china-japan2.html.

Silver, Beverly 2003: Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization Since 1870. Cambridge, UK New York, Cambridge University Press Simms, Andrew 2005: Ecological Debt. London, Pluto

Smith, Richard 1997: Creative Destruction: Capitalist Development and China's Environment. New Left Review I/222, 3-41.

So, Alvin 2003: The Communist Path of Developmental State: The Chinese Experience. (Unpublished manuscript)

So, Alvin 2009: Rethinking the Chinese Developmental Miracle. In: Ho-fung (Ed.): China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore, MD, Johns Hopkins Press

So, Alvin – Chiu, Stephen 1995: East Asia and the World Economy. Thousand Oaks, CA, Sage Publications

Solinger, Dorothy 2005: Worker protests in China plentiful but preempted? Taipei Times, February 19. 9.

Tabb, William 1996: The East and the World Today. Social Justice, 1-2, 250­262.

Tabb, William 2008: IBSA and the BRICs: State Logic versus Capital Logic Approaches to Projecting 21st Century Globalisation. Paper presented as keynote address at the Global Studies Association Annual Conference. New York City, Pace University, June 8.

Tabuchi, Hiroko 2009: Japan's Economy Plunges at Fastest Pace Since '74. New York Times, February 16.

Takeda, Louise 2003: Political Ecological Economics: An Emerging Transdisciplinary Approach to Sustainability. The Interdisciplinary Journal of International Studies, 1, 41-57.

The Economist (2005): Koizumi Gets His Way. Sep. 15. http://www.economist.com/node/4400754

The Economist (2006): A giant stirs, a region bridles. May 11. http://www.economist.com/node/6911187

The Economist (2008): Japan's New Government. September 26. http://www.economist.com/agenda/displaystory.cfm?story_id=12322328

Thompson, Drew 2009: Beijing's GDP Numerology. Foreign Policy, March 10. http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/03/09/beijings_gdp_numerology

Tsai, Michelle 2009: China's Other Massacre. Foreign Policy, June 2. http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4960

Tucker, Noah 2009: Did China Cause the Crisis? 21st Century Socialism, February 2. http://21stcenturysocialism.com/article/did_china_cause_the_crisis_01808.html

UNEP (2009): Climate Change Science Compendium 2009. Nairobi, United Nations Environmental Program Walker, Richard – Buck, Daniel 2007: The Chinese Road. New Left Review, 46, 39-66.

Wallerstein, Immanuel 1996: The Global Possibilities, 1990-2025. In: Terence K. Hopkins I. Wallerstein et al.: The Age of Transition: Trajectory of the World System 1945-2025. London, Zed Books

Wallerstein, Immanuel 2005: The U.S., China, and India. Commentary No. 166. August 1. http://www.binghamton.edu/fbc/166en.htm

Watts, Jonathan 2004: On the water front. The Guardian, November 11. http://www.guardian.co.uk/china/story/0,7369,1348274,00.html

Wen, Dale Li, Minqi 2006: China: Hyper-Development and Environmental Crisis. In: Leo Panitch – Colin Leys (Eds.): Coming to Terms with Nature. Monmouth, UK, Merlin Press

Went, Robert 2001-2002: Globalization: Towards a Transnational State? A Skeptical Note. Science and Society, 4, 484-491.

Wolf, Martin 2010: China and Germany unite to impose global deflation. Finan­cial Times, March 16. http://www.ft.com/cms/s/0/cd01f69e-3134-11df-8e6f-00144feabdc0.html

Xinhuanet (2009): Melting glaciers on China's Qinghai-Tibet plateau water source „worrisome”. February 4. http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/04/content_10763469.htm

Yamaguchi, Mari 2007: Fukuda wins poll, likely next PM. Associated Press, September 23.

Yang, Lian 2005: Dark Side of the Chinese Moon. New Left Review, 32, 132-­140.

Yang, Yao 2010: The End of the Beijing Consensus. ForeignAffairs.com, February 2. http://www.foreignaffairs.com/articles/65947/the-end-of-the-beijing-consensus

Yardley, Jim 2004: Rivers Run Black, and Chinese Die of Cancer. New York Times, September 12.

York, Geoffrey 2007: Japan's right wing re-emerges. Toronto Globe and Mail, August 7.