Az európai rendszer programozott összeroppanása

Az Európai Unió intézményrendszere, jogalkotása, támogatási rendszere egyaránt azt a célt szolgálja elsősorban, hogy a nyugat európai monopóliumok teljhatalmát,a monopoljáradék fenntartását biztosítsa a nemzetállamok, valamint az európai centrum- és perifériaországok dolgozóinak érdekeivel szemben. Az euróövezet válsága szétzúzta az EU-val kapcsolatos illúziókat, az Európa-projektum az összeomlás felé halad. A megszorítások és a demokrácia kiüresítése elleni harc kudarcra van ítélve a nemzeti gazdasági és monetáris szuverenitás helyreállítása nélkül. Az Európa-projektum helyett a baloldalnak egy új, antiimperialista internacionalizmus mellett kellene magát elköteleznie.

Összevethető-e Európa az Egyesült Államokkal?

Európában az a többségi vélemény járja, hogy Európának mindene megvan, amitől az Egyesült Államokhoz fogható – s következésképpen attól független – gazdasági és politikai hatalommá legyen. Ha összeadjuk népességszámait és a GDP-k megfelelő mennyiségeit, nyilvánvalónak látszik a dolog. Én azonban azt hiszem, Európa olyan jelentős, háromszo­ros hátrányban szenved, hogy az lehetetlenné teszi az összehasonlítást.

Mindenekelőtt, az amerikai földrész északi része (az Egyesült Álla­mok és – amit én határon túli államának nevezek – Kanada) összeha­sonlíthatatlanul nagyobb természeti erőforrásokkal rendelkezik, mint Európának Oroszországtól nyugatra eső része, amit jól mutat Európa energiabehozatali függősége.

Bucsecs, Erdély 2001Másodszor, Európa számos, történetileg különböző nemzetből tevődik össze, amelyek politikai kultúrájának különbözősége, még ha ez a kü­lönbözőség nem szükségképpen ütközik is ki nemzeti sovinizmusként, eléggé súlyos ahhoz, hogy kizárja egyfajta „európai nép" létezésének elismerését, az Egyesült Államokbeli „amerikai nép" mintájára. Később visszatérünk erre a fontos témára.

Harmadszor pedig (s ez a fő kizáró oka a szóban forgó összevetés­nek), Európában a tőkés fejlődés egyenlőtlen volt és maradt, míg az amerikai kapitalizmus nagyjából egyformán fejlődött szerte az észak-­amerikai térségben, legalábbis a polgárháború után. A történelmi Orosz­országtól (ideértve Ukrajnát és Belaruszt) nyugatra fekvő Európa a tőkés társadalmak egyenlőtlenül fejlett, három különböző szinten elhelyezkedő csoportjaiból áll.

A történelmi kapitalizmus – vagyis a tőkés termelési módnak az a formája, amelyikből a világszerte fönnálló rend kialakult – kezdetben a London-­Amszterdam-­Párizs háromszögben öltött alakot a tizenhatodik században, s a francia politikai forradalommal és az angol ipari forrada­lommal érte el teljesen kialakult formáját. Ez a modell, amelyik a modern korba érkezve uralkodóvá vált a vezető tőkés központokban (a liberális kapitalizmus, Wallerstein elnevezésével), erőteljesen és gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban a polgárháború után, véget vetve a rabszolga­tartás uralkodó pozíciójának a szövetségi kormányzatban, majd hason­lóképpen véget vetett Japán független hatalmának is. Európában 1870 után ugyanez a modell éppoly gyorsan érvényre jutott Németországban és Skandináviában. Európa „magva" (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria és Skandinávia) immár saját – ahogy én nevezem – kiterjesztett (generalized) monopóliumainak gazdasági, politikai és társadalmi igájába hajlott, amelyek a monopol­kapitalizmus korai formájából indulva jutottak el ebbe az állapotukba az 1975-1990 közti időszakban.

Mégsem „európaiak" az ebben az európai régióban működő kiter­jesztett monopóliumok; még mindig csak szigorúan „nemzetiek" (vagyis németek, britek, svédek stb.), még akkor sem, ha üzleti tevékenységük transzeurópai vagy akár transznacionális (ha tehát világméretű tevékeny­ség). Ugyanez áll az Egyesült Államok és Japán jelenkori kiterjesztett monopóliumaira is. Az e tárgyban végzett imponáló kutatásokhoz fűzött kommentáromban kellőképpen hangsúlyoztam e következtetés döntő fontosságát.1

A második csoportba Olaszország, Spanyolország és Portugália tar­tozik, ezekben az uralkodó modell – jelenleg a kiterjesztett monopolka­pitalizmus – sokkal inkább csak a közelmúltban, a második világháború után öltött alakot. Emiatt ezek a társadalmak olyan sajátosságokat őriztek meg gazdasági és politikai irányításuk formáiban, amelyek akadályozzák a többiekkel egyenlő szintre emelkedésüket.

A harmadik szinten azonban, amelyen a volt „szocialista" (szovjet mintát követő) világ országai és Görögország állnak, nincs semmilyen alapjuk a saját nemzeti társadalmaik jellegzetességeit mutató kiterjesz­tett monopóliumoknak (a görög hajómágnások jelenthetnének kivételt, csakhogy ezek „görög" státusa fölöttébb kétséges). A második világ­háborúig mindezek a társadalmak messze lemaradtak azoktól a fejlett tőkés viszonyokkal rendelkező országoktól, amelyek Európa magvát jellemzik. Azután a szovjet típusú szocializmus még inkább megnyirbálta a nemzeti tőkés burzsoázia kezdeményeit mindazokban az országokban, amelyek a „valóságosan létező szocializmus" útjára léptek, és csenevész hatalmukat ha nem is szocialista, de szociális jellegű államkapitalista hatalommal helyettesítette. Ezek az országok (valamint az ide számítható Görögország), miután az Európai Unió és a NATO tagjaiként ismét beke­belezte őket a kapitalista világ, a továbbiakban a periferikus kapitalizmus országainak helyzetében osztoztak: nem saját nemzeti monopóliumok uralkodtak rajtuk, hanem az európai „magországok" kiterjesztett mono­póliumainak alávetett országokká lettek.

Európának ez a heterogenitása szigorúan kizárja az összehasonlítást az Egyesült Államok/Kanada együttesével. Azt kérdezhetik azonban: nem lehetne-e fokozatosan eltüntetni ezt a heterogenitást – éppenséggel Európa integrációja révén? Ez az uralkodó vélemény Európában. Én azonban nem értek vele egyet, s még majd visszatérek rá.

Összevethető-e Európa az Észak- és Dél-Amerika alkotta duális föld­résszel?

Hitem szerint közelebb áll a valósághoz, ha Európát a két Amerika földrészéhez hasonlítjuk (az Egyesült Államok és Kanada az egyik fele, Latin-Amerika, a Karib-tenger melléke és szigetvilága a másik), mintsem csupán Észak-Amerikához. Az amerikai duális kontinens a világkapitaliz­mus olyan együttesét alkotja, amelyet a központi szerepet játszó, uralko­dó Észak s a peremre szorított, alávetett Dél ellentéte határoz meg. Ezt az uralmat, amelyen a tizenkilencedik században a föltörekvő amerikai hatalom (1823-ban kinyilvánítva törekvéseit a Monroe-doktrinában) még osztozott brit vetélytársával, majd világviszonylatban hegemón hatalom­má előlépve, immár túlnyomórészt Washington gyakorolja. Kiterjesztett monopóliumai tág körben ellenőrzés alatt tartják az országuk határaitól délre zajló gazdasági és politikai életet, dacára annak, hogy az utóbbi időkben egyre sokasodó támadások érik őket, amelyek megingathatják uralmukat. Nyilvánvaló a párhuzam Európával. Kelet-Európa periferikus, Nyugat-Európának alávetett helyzete hasonló ahhoz, amelyik Latin-­Amerika állapotát jellemzi az Egyesült Államokhoz való viszonylatában.

De mint minden párhuzam, ez is sántít, s efölött elsiklani helytelen következtetésekhez vezetne részint a lehetséges eljövendő helyzetek­re nézve, részint pedig arra nézve, hogy miféle hatékony stratégiával lehetne utat törni a lehető legjobb jövő felé. A párhuzam két ága között inkább a különbség, semmint a hasonlóság érvényesül. Latin-Amerika mesés természeti kincsekkel – víz, termőföld, ásványok, kőolaj, földgáz – rendelkező hatalmas földrész. Ezen a szinten semmiképp sem fogható hozzá Kelet-Európa. Amellett Latin-Amerika Kelet-Európához képest sokkal kevésbé heterogén: országaiban két rokon nyelvet beszélnek (bár számtalan indián idióma is továbbél ezek mellett), és kevéssé jel­lemzi a szomszéd országok nacionalista-soviniszta ellenségeskedése. De bármennyire fontosak is ezek a különbségek, alapjában véve nem ezek indokolják, hogy ne folytassuk tovább a leegyszerűsítő analógiás érvelést.

Az Egyesült Államok a magáénak tekintett Dél fölötti uralmát főképpen gazdasági eszközökkel gyakorolja, amiként a Washington által előmoz­dított pánamerikai közös piac modelljéből is kitetszik (bár Washington pillanatnyilag szünetelteti ennek megvalósítására irányuló erőfeszíté­seit). Az elképzelés már működő része – a NAFTA, amely az alárendelt Mexikót illeszti be a nagy észak-amerikai piac keretei közé – nem vonja kétségbe intézményesen a gazdasági uralom igájába hajtott Mexikó po­litikai szuverenitását. Nincs semmi naivitás ebben az észrevételben. Jól tudom, hogy nincsenek áthatolhatatlan válaszfalak a gazdasági eszközök és a politikai szinten végrehajtott intézkedések között. A latin-amerikai ellenzéki erők joggal tartják az Amerikai Államok Szervezetét (OAS) az „Egyesült Államok gyarmatügyi minisztériumának", s az USA-intervenciók listája, akár katonai beavatkozások voltak ezek (a karibi térségben), akár államcsínyek támogatásának formájában nyilvánultak meg, elég hosszú ahhoz, hogy ezt a vélekedést alátámassza.

Az Európai Unió intézményes államközi kapcsolatai tágabb értelmű és bonyolultabb logika szerint épülnek föl. Van ugyan egyfajta nyugat-euró­pai „Monroe-elv" („Kelet-Európa Nyugat-Európa tulajdona"). De nemcsak ennyi az egész. Az Európai Unió már nem csupán „közös piac", ami akkor volt, amikor még csak hat országra korlátozódott, mielőtt Nyugat-Európa többi országára is kiterjeszkedett volna. A maastrichti egyezmény óta az Európai Unió immár a politikai integráció tervezete. Bizonyos, hogy úgy fogant ez a politikai terv, mint az érintett társadalmaknak a kiterjesztett monopóliumok által való irányítására szolgáló eszköz.

De lehet belőle összeütközések porondja s az eredeti rendeltetés, valamint a megvalósítására szolgáló eszközök megkérdőjelezésének színhelye is. Az európai intézmények állítólag az Unió népei közötti kapcsolaterősítést szolgálják, s eszközeik is volnának erre a célra, mint amilyen a tagállamok képviseletének népességszámuk, nem pedig GDP-jük szerinti súlyozása.

Ebből kifolyólag az uralkodó vélemény Európában, beleértve a jelenlegi intézmények iránt kritikus baloldal többségének vélekedését is, őrzi a reményt, hogy „lehet más Európa".

De mielőtt vitatkozni kezdenénk az Európa-konstrukció lehetséges alternatíváinak téziseiről és hipotéziseiről, szükségesnek látszik sort kerí­teni néhány egyéb kérdés, egyfelől az atlanti elkötelezettség és az impe­rializmus, másfelől pedig az európai identitás kérdésének megvitatására.

Európa, vagy atlanti és imperialista Európa?

Nagy-Britannia inkább atlanti elkötelezettségű, mintsem európai, s ezt a magatartását korábbi, hegemón imperialista hatalmi létéből örökölte, jóllehet ebből mára csupán annyi maradt, hogy a londoni City kiváltságos helyet foglal el a globalizált pénzügyi rendszerben. Ennélfogva Nagy-Bri­tannia a maga sajátságos európai uniós tagságát annak a prioritásnak rendeli alá, amelyben az európai-atlanti gazdasági és pénzpiac intézmé­nyeit részesíti, ez pedig fölülír minden arra vonatkozó kívánságot, hogy tevékeny részese legyen az európai politikai integrációnak.

De nem csupán Nagy-Britannia atlanti elkötelezettségű. Nem kevésbé azok a kontinentális európai államok is, dacára látszólagos törekvésük­nek arra, hogy egységes politikai Európát – európai politikát – építsenek föl. Bizonyíték rá a NATO központi helyzete ebben a politikai konstruk­cióban. Hogy egy katonai szövetségkötés egy unión kívüli országgal de facto belekerülhet az „Európai Alkotmányba", ez valami példátlan anomália. Néhány európai ország (Lengyelország, Magyarország és a balti államok) számára a NATO – vagyis az Egyesült Államok – oltalma „orosz ellenségük" (!) ellen fontosabb, mint az Európai Unióhoz való tartozásuk.

Az atlanti politika makacs továbbfolytatása s a NATO hadműveleti terének világméretű kiterjesztése, miután föltehetőleg megszűnt a „szovjet fenyegetés", ez vezetett ahhoz, amit a Triász (az Egyesült Ál­lamok, Európa és Japán) kollektív imperializmusának megjelenéseként elemeztem korábban. Tehát annak bizonyítékaként, hogy a kiterjesztett monopolkapitalizmus uralkodó központjai továbbra is uralkodni szándé­koznak – a föltörekvő államok színre lépése után is. Annak az imperia­lista rendszernek a viszonylag újabb, minőségi átalakulásáról van szó, amelyik korábban, hagyományosan az imperialista hatalmak egymás közti konfliktusára alapozódott. E kollektív imperializmus létrejöttét annak szüksége indokolta, hogy közösen kell szembeszállni a periféria, tehát Ázsia, Afrika és Latin-Amerika alárendeltségükből szabadulni akaró népei és államai által képviselt kihívással.

Az imperializmus szóban forgó európai szegmense csupán Nyugat-­Európát foglalja magában, amelynek valamennyi állama a modern korban mindvégig imperialista, akár gyarmattartó volt, akár nem, mivel­hogy mindnyájan és mindig is az imperializmus járadékosai voltak, és ma is azok. Evvel szemben a kelet-európai államok nem részesülnek ilyesmiben, miután nincsenek saját nemzeti kiterjesztett monopóliumaik. De azt az illúziót táplálták magukban, hogy joguk van hasonló járadék élvezetéhez „európaiságuk" okán. Ki tudja, sikerül-e megszabadulniuk egy szép napon ettől az illúziótól?

Az immár kollektív imperializmus – az említett Triász – egységes, közös politikát követ a Délhez való viszonyában, ez pedig az állandó agresszió politikája az olyan népekkel és államokkal szemben, amelyek arra vetemednek, hogy megkérdőjelezzék e kollektív imperializmus sajátos globalizációjának rendszerét. S a kollektív imperializmusnak van egy katonai vezetője, ha ugyan nem egy hegemónja: az Egyesült Államok. Érthető hát, hogy sem az Európai Uniónak, sem bármely tagállamának nincs többé „külpolitikája". A tények azt mutatják, hogy csakis egyetlen „külpolitikának" van realitása: fölsorakozni minden olyasmi mögé, amit Washington (esetleg Londonnal egyeztetve) a saját szakállára elhatároz. Délről nézve Európa semmi egyéb, mint az Egyesült Államok föltétlen szövetségese. Bár Latin-Amerikában imitt-amott táplálnak némi illúziót arra nézvést, hogy ez talán nem egészen így van – kétségkívül azért, mert ott az USA egymaga és brutális módon gyakorolja a hegemóniát, s nem alárendelt európai szövetségesei útján -, de nem ez a helyzet Ázsiában és Afrikában. A föltörekvő országok hatalomgyakorlói jól tudják: e két földrész többi országának vezetői belenyugszanak abba, hogy ők csak alávetett komprádor státusban uralkodhatnak. Mindent összevetve, csak Washington számít, Európa nem, amely mintha egyáltalán nem is létezne.

Létezik-e valamilyen európai identitás?

A nézőpont, amelyből ez a kérdés fölvethető, Európán belüli nézőpont. Mert kívülről – az óriási kiterjedésű Dél felől – tekintve, „Európa" persze, hogy létező valóság. Hiszen az ázsiai és afrikai emberek számára, akiknek a nyelve és vallása „nem európai", még ha ennek valóságát fölhígította is a keresztény misszionáriusok térítő munkája vagy az, hogy elsajátították a gyarmatosítók hivatalos nyelvét, az európaiak a „mások". Persze, másként áll a dolog Latin-Amerikában, amely – akár Észak-Amerika – a „másik Európának", a „Újvilágnak" a történelmi kapitalizmus kibontakozásához tartozó kiépítése során jött létre.

Az európai identitás mint valódi kérdés csakis úgy tárgyalható, ha belülről nézzük Európát. De emez identitás igenlőinek és tagadóinak a tételei úgy csapnak össze, hogy vita közben mindkét fél túlságosan is a maga javára igyekszik markolni az érvek bunkóját. Az egyik a keresz­ténységre hivatkozik, holott logikus volna külön-külön utalni a katolikus, a protestáns meg az ortodox kereszténységre, s közben nem siklani el afölött, hogy korántsem elhanyagolható a vallást nem gyakorlók, sőt a vallásra egyáltalában fittyet hányók száma.

A másik abból indul ki, hogy egy spanyol jobban kijön egy argentinnal, mint egy litvánnal, hogy a francia jobban megérteti magát egy algériaival, mint egy bolgárral, meg hogy egy angol szabadabban mozog a világnak azokon a tájain, ahol az ő nyelvét beszélik, mint Európában. Az ősi görög-római civilizáció okán viszont a görög vagy a latin, akár eredeti, akár rekonstruált formájában, inkább lehetne Európa hivatalos nyelve (ahogy a középkorban az is volt), mintsem az angol. A tizennyolcadik századi Felvilágosodás nemigen gyökerezett meg igazán a London­Amszterdam-Párizs háromszögön túl, habár Porosz-, sőt Oroszországba is exportálták. A képviseletválasztó demokrácia még nagyon-nagyon bizonytalan valami, és túlságosan is fiatal ahhoz, hogy ebben lehetne látni Európa szemlátomást különbözőképpen alakuló politikai kultúráinak közös forrását.

Nem ütközik semmilyen nehézségbe rámutatni a még létező nemzeti identitások hatalmára Európában. Franciaország, Németország, Spa­nyolország és Nagy-Britannia egyaránt elkeseredett évszázados hábo­rúskodások során alakult ki. Jóllehet a jelentéktelen Luxemburg minisz­terelnöke mondhatja azt, hogy az ő hazája (vagy a bankja?): „Európa", ám sem a francia elnök, sem a német kancellár vagy a brit miniszterelnök nem merészelne ilyen badarságot kiejteni a száján. De vajon csakugyan szükség van valamiféle közös identitásra ahhoz, hogy legitim legyen egy regionális politikai integrációra irányuló tervezet? Szerintem semmiképp sem. Föltétel viszont az, hogy ismerjék el az identitások sokféleségét (nevezzük ezeket „nemzetinek"), és precízen sorakoztassák föl a politikai összeépülésre irányuló közös akarat mellett szóló összes komoly érvet és indokot. Ez az elv nem csupán az európaiak számára érvényes: éppúgy vonatkozik a karibi térség, Ibér-Amerika, az arab világ és Afrika népeire is. Nem szükséges „arabságban" vagy „négritude-ben" gondolkozni ahhoz, hogy teljes mértékben legitimnek ismerjünk el egy arab világra vagy Fekete-Afrikára vonatkozó tervet. Öreg hiba, hogy az „Európa­hívők" nem viselkednek ilyen intelligens módon. Nagy többségükben beérik avval, hogy „nemzet fölöttinek" vagy „szuvererenitás-­ellenesnek" mondják magukat, ami a legjobb esetben is értelmetlen, és könnyen összeütközésbe kerülhet a valósággal. Ezért aztán az európai politikai integráció tervezetéről folytatott vitámat nem kívánom az „identitás" fu­tóhomokjára alapozni, hanem annak szilárd talaján óhajtanám folytatni, hogy mi a tétje és melyek volnának az intézményes formái a politikailag integrált Európa irányításának.

Életképes-e az Európai Unió?

A kérdés nem az, hogy „egy" európai terv (miféle?, mire való?) lehetsé­ges-e – nyilvánvaló, hogy igen -, hanem, hogy az a terv, amelyik most van terítéken, életképes-e, vagy életképessé tehető-e? Nem érdekelnek azok az „Európa-hívők", akik a kiterjesztett monopolkapitalizmus köve­telményeinek eleget téve, lényegében olyannak fogadják el az Európai Uniót, amilyen, s csak az izgatja őket, hogy valamilyen megoldást talál­janak a jelenleg tapasztalt „konjunkturális" (szerintem egyáltalában nem konjunkturális) válsággal járó nehézségekre. Csakis azoknak az érveit veszem figyelembe, akik úgy vélik, „lehetséges egy másfajta Európa", beleértve egy bizonyos megreformált, emberarcú kapitalizmus védelme­zőit is, éppen úgy, mint azokat, akik egy szocialista átalakulás távlatában látják Európa és a világ jövőjét. A vita középpontjában az Európát és a világot végigszántó válság áll. Ami Európát illeti, az euróövezet előtérben álló válsága és az Európai Unió háttérben zajló válsága elválaszthatatlan egymástól.

Az Európai Unió és az euróövezet szerkezete, legalább a maastrichti egyezmény óta, bár szerintem már jóval korábban, azon az elképzelésen és terven alapult, hogy ezek majd alkotóelemei lesznek az ún. liberális globalizáció építményének – vagyis egy olyan rendszer kiépítésének, amelyik biztosítja a kiterjesztett monopolkapitalizmus kizárólagos ural­mát. Ebben az összefüggésben a szükséges kiindulópont, nézetem szerint, azoknak az ellentmondásoknak az elemzése, amelyek ezt a projektumot (s ennélfogva a beletartozó Európa-projektumot is) kivihe­tetlenné teszik.

De hát azt hozhatják föl az „egy" Európa-projektum mellett a terv föltét­len védelmezői (mivel ennek megvan az az előnye, hogy már létezik, már kézzel fogható valóság): át lehet alakítani. Persze, hogy át lehet – elvon­tan, elméletileg. De milyen föltételek mellett? Úgy gondolom, kétszeresen is csoda volna (márpedig én nem hiszek a csodákban), ha bekövetkezne, hogy: 1. a transznacionális Európa konstrukciója elismerné a nemzeti szuverenitások valóságát, a szóban forgó érdekek sokféleségét, s erre alapozva szervezné meg intézményes működését; 2. ha a kapitalizmust – megtartva gazdaság- és társadalomirányítási módjának általános ke­reteit – rá lehetne venni, hogy másképp működjék, mint ahogyan saját logikája diktálja, ami immár a kiterjesztett monopóliumok uralmi logikája. Nem látom jelét, hogy az Európa-hívők többsége képes volna fölfogni: ilyen követelményekkel kellene számolniuk. De annak sem látom nyomát, hogy baloldali kisebbségük, amely számol ugyan ezekkel, képes volna mozgósítani olyan politikai és társadalmi erőket, amelyek kiforgatnák sarkaiból a fönnálló és berendezkedett Európa-hit konzervativizmusát. Ezért jutottam arra a következtetésre, hogy az Európai Unió nem lehet más, mint ami, márpedig mint ilyen, járhatatlan utat képvisel.

Az euróövezet válsága mutatja az Európa-terv életképtelenségét

Az „európai" projektumot, amiként meghatározta a maastrichti szerződés, valamint az euróövezet tervezetét hazug és ostoba propaganda­kampány­nyal (hogy mást ne mondjak) adták el a közvéleménynek. Némelyeknek – a gazdag Nyugat-Európa (viszonylagosan) privilegizált népeinek – azt mondták, hogy a nemzeti szuverenitások eltörlésével véget lehet majd vetni a gyűlölködő háborúskodásnak, amely kivéreztette a földrészt (érthető, hogy e porhintés sikerrel járt). S kellő körítéssel szolgálták föl: a nagy amerikai demokrácia barátsága, a demokráciáért vívott közös harc ennek nagy hátsó udvarában, vagyis a Délen – a régi imperialista szerep elfogadtatásának új formája – stb. A többieknek – a Kelet szegény ördögeinek – a nyugati életminták „utolérése" révén ígértek bőséget.

A többség Európa mindkét felén – Nyugaton és Keleten egyaránt – bekapta ezt a csalétket. Keleten, úgy látszik, elhitték, hogy az a bizonyos „utolérés" lehetővé válik, ha csatlakoznak az Európai Unióhoz: jó üzletnek látszott. De az ár, amit fizettek érte – talán büntetésként, amiért elfogad­ták a kommunizmusnak nevezett, szovjet típusú szocializmust gyakorló rezsimeket -, az évekig tartó keserves átigazítás, szerkezetváltás volt. Kikényszerítették ezt az átigazítást – vagyis a „megszorításokat" (már­mint a dolgozók, nem pedig a milliárdosok számára). Társadalmi kataszt­rófával fizettek érte. Így vált Kelet-Európa Nyugat-Európa perifériájává. Egy nemrégiben készült, komoly tanulmány azt állítja, hogy a románok 80 százaléka szerint: „a Ceauşescu-érában jobban mentek a dolgok"!2 Van-e ennél jobb mutatója az Európai Uniót jellemző állítólagos demok­rácia legitimáció-vesztésének? Tanulnak-e ebből a leckéből az érintett népek? Megértik-e, hogy a kapitalizmus logikája nem az utolérésé, ha­nem ellenkezőleg, a mélyülő egyenlőtlenségeké? Ki tudja!

Hogy Görögország ma a konfliktus kellős közepébe csöppent, annak egyik oka az, hogy része az euróövezetnek, a másik viszont az, hogy a görög nép abban reménykedett: sikerül elkerülnie a többi (volt „szocia­lista") balkáni peremország végzetét. Görögország lakossága általában véve azt gondolta (vagy csak remélte?): mivel nem volt olyan balsze­rencsés, hogy (a második világháború hősi korszakában hatalmas erőt képviselő!) „kommunisták" kormányzása alá kerüljön – az ezredesek jóvoltából! -, nem kell majd megfizetnie a Balkán többi részére kirótt büntetést. Hogy Európa majd másként bánik velük, és az euró majd másként működik őnáluk. Hogy az európai és kiváltképp az euróövezeti társak szolidaritása, ha másutt gyöngének bizonyult is (ott, ahol bünte­tendő volt a „kommunizmus" vétke), majd megmutatkozik az ő esetükben.

A görögöket földre sújtotta naiv illúzióik szertefoszlása. Most megtud­hatták, hogy a balkáni szomszédaik, Bulgária és Albánia mellett szorít helyet nekik a rendszer. Az euróövezet logikája ugyanis nem különbözik az Európai Unióétól; ellenkezőleg, fölerősíti annak erőszakosságát. A tőkés fölhalmozás logikája általában is a nemzetek közti egyenlőtlensé­get teszi hangsúlyossá (így épül ki a központi mag és a peremvidékek ellentéte); a kiterjesztett monopóliumok uralta fölhalmozás pedig csak még tovább erősíti a rendszernek ezt a belső természetéből fakadó ten­denciáját. Ez ellen azt szokás fölhozni, hogy az Európai Unió intézménye­inek megvannak hozzá az eszközei, hogy korrigálják az Európán belüli egyenlőtlenségeket, mégpedig úgy, hogy megfelelő pénzügyi támogatást adnak az Unió lemaradó országainak; s ezt a közvélemény általában el is hiszi. Valójában ez a támogatás (eltekintve a mezőgazdaságétól, de annak a kérdése más lapra tartozik; amúgy pedig a modern infrastruktúra kiépítését célozza a támogatás) túl kevés ahhoz, hogy bármiféle utolérés süljön ki belőle. De ami még súlyosabb: arra való, hogy a kiterjesztett monopóliumok behatolását segítse elő, tehát az egyenlőtlen fejlődés tendenciáját erősíti föl az érintett nemzetgazdaságok nagyobb nyitottsága révén. Továbbá, ez a segélyezés bizonyos nemzeti alrégiók megerősíté­sét célozza (például Bajorországét, Lombardiáét és Katalóniáét), ezáltal pedig gyöngíti a nemzetállamok ellenállóképességét a monopóliumok diktátumaival szemben.

Az euróövezet arra volt jó, hogy még tovább súlyosbítsa az ilyen irányba történő mozgást. Alapvető jellegét az Európai Központi Bank alapszabályzata határozta meg, ez ugyanis tiltja a nemzetállamoknak, kormányoknak juttatott hitelezést (még az esetben is, ha csupán egyetlen egy, nemzetek fölötti kormány intézné Európa ügyeit, bár erről szó sincs), csakis bankoknak ad hitelt – nevetségesen alacsony kamatra -, amelyek viszont államadóssági (kincstári) kötvények vásárlásába fektetett pénzük után tetemes kamatjáradékot húznak, s ily módon erősítik a kiterjesztett monopóliumok uralmát. Amit a rendszer pénzügyi megalapozásának („financializálásának") hívnak, az szerves része e monopóliumok stra­tégiájának. Kezdetétől fogva azt mutattam ki elemzésemmel erről a rendszerről, hogy fenntarthatatlan, hogy összeomlás vár rá, mihelyt komoly válság sújt le a kapitalizmusra; s ez zajlik most a szemünk előtt.

Állítottam, hogy az egyetlen alternatíva, amely képes fönntartani egy fokozatos és szilárd európai építkezést, a meghatározott árfolyamok rendszerében egymáshoz kapcsolódó nemzeti fizetőeszközök megtartá­sa, amely rendszert az árfolyamok és az iparfejlesztési politikák szigorún egyeztetett szerkezete gyanánt kell elgondolni. S ezt mindaddig életben kell tartani, sőt, akár még sokkal tovább is, míg csak a nemzetek politikai kultúrái az érettségnek arra fokára nem jutnak, amelyen megvalósulhat egy európai államszövetség, a különböző nemzetállamok fölött ugyan, de anélkül, hogy semmivé tenné ezeket.

Az euróövezet tehát, ahogy előre látható volt, válságba jutott, s ez valódi fenyegetést jelent létére nézve, ahogy végre már Brüsszelben is kezdik észbe venni. Semmi jele ugyan, hogy az Európai Unió képes lenne radikális önbírálatra, aminek következménye lehetne a pénzrend­szer másféle szabályozása és a még hatályos egyezményekben foglalt liberalizmus föladása.

Az Európa-projektum csődjéért nem áldozatai – Európa peremének törékeny országai – a felelősek, hanem éppen hogy az európai centrum országai (vagyis az ilyen országok uralkodó osztályai), közülük is a leg­inkább Németország, amelyek a rendszer kedvezményezettjei voltak. A legfölháborítóbb a görög népre zúdított sértegetések áradata. Lusta nép? Adócsalók? Lagarde asszony elfelejti, hogy a szóban forgó adó­csalók épp azok a hajómágnások, akiket (az IMF támogatása mellett) a globalizálás szabadságával gyámolítottak.

Érvelésem nem a nemzetek közti konfliktusok fölismerésén alapszik, még ha látszólag ezek mentén következnének is a történések. Hanem annak a konfliktusnak a fölismerésén, amelyik a kiterjesztett monopóli­umoknak (ezeknek kizárólagosan az európai centrum-országokban van a bázisuk) mind az európai központok dolgozóival, mind a perifériák dolgozóival kialakul – még ha a rájuk szabott megszorítások pusztító ha­tása jóval nagyobb erővel érvényesül is a periférián, mint a centrumban. A „német modell", amelyet Európa minden jobboldali ereje magasztal, mint ahogy a baloldalon is sokan ezt teszik, Németország dolgozóinak viszonylagos jámborsága, béketűrése következtében lehetett sikeres, akik 30 százalékkal alacsonyabb bérszínvonallal érik be, mint francia­országi társaik. Ez a béketűrés áll a német kivitel sikereinek és a német kiterjesztett monopóliumok ebből húzott óriási profitnövekedésének hátterében. Mindenki megértheti, miért olyan kedves ez a modell a tőke föltétlen védelmezői szívének!

A legrosszabb viszont még hátravan: így vagy úgy, hirtelen vagy foko­zatosan, de az Európa-projektum, kezdve az euróövezettel, darabokra fog hullani. Akkor aztán vissza a startvonalra: az 1930-as évek színvo­nalára. Lesz majd márkaövezetünk, amely Németországra és az általa keleti és déli határa mentén uralt országokra korlátozódik. Lesznek a hollandok és a skandinávok: önállók, ámde alkalmazkodók. Nagy-Britan­nia még távolabb tartja magát a kontinentális politika viszontagságaitól a maga atlanti elkötelezettségével. Lesz majd elszigetelt Franciaország (mint De Gaulle-lal? vagy mint Vichy idején?), meg bizonytalan és ide-oda csapódó Spanyol- és Olaszország. Mindkét világból itt csapódik le a legrosszabb: az európai nemzeti társadalmak alávetése a kiterjesztett monopóliumok diktátumainak és a velejáró globalizált „liberalizmusnak" egyfelől, másfelől pedig uralkodó politikai erőik annál inkább „naciona­lista" demagógiája, minél erőtlenebbek ők maguk. Ez a fajta politikai uralom fölerősíti a szélsőjobb esélyeit. Jönnek (vagy máris itt vannak?) a Piłsudskik, Horthyk, balti bárók, Mussolini meg Franco föltámasztói, Mauras követői. A szélsőjobbosok látszatra „nacionalista" szónoklatai hazugságok, hiszen ezek a politikai erők (vagy legalábbis a vezéreik) nem hogy elfogadják a kapitalizmust általában, de abban az egyedüli formájában veszik jó néven, amelyikben ez mint kiterjesztett monopol­kapitalizmus mutatkozik meg. Egy hiteles „nacionalizmus" ma csakis néppárti lehet e szónak igazi értelmében: a népet szolgáló, nem pedig népámító. Mostanában vigyázatosan kell bánni a „nacionalizmus" szóval is, és alighanem jobb volna „a népek és a dolgozók internacionalizmusá­val" helyettesíteni. Ellenkező esetben a jobbosok retorikája a „nemzeti" érzelmeket a bevándorlók és a cigányok ellen alkalmazott erőszakos soviniszta kilengésekig fokozza, akiket minden bajok forrásaként bélye­geznek meg.

Nem kíméli e jobboldal gyűlölködése a „szegényeket" sem – őket teszi felelőssé saját szegénységükért, avval vádolva őket, hogy visszaélnek a „jóléti társadalom" jótéteményeivel.

Ide vezet az „Európa-projektum" ha törik, ha szakad védelmezése: porig rombolásához.

Van-e vajon ennél kevésbé csüggesztő alternatíva is? Vajon várható-e a haladó társadalmi átalakulások új hulláma?

Igen, mert elvben több alternatíva is létezik még. De ahhoz, hogy az egyik vagy a másik lehetséges alternatíva valósággá váljék, pontosan meg kell fogalmazni. Nem lehet visszalépni a tőkés fejlődés korábbi szakaszába, a tőkés ellenőrzés központosítása előtti időszakba.

Csakis előre haladhatunk, s ez azt jelenti, hogy a tőkés ellenőrzés köz­pontosítása jelenlegi szakaszából kell kiindulnunk, s meg kell értenünk, hogy eljött az idő a „kisajátítók kisajátítására". Nincs előttünk más járható út. Ezt ki kell mondanunk, de ez a megállapítás éppenséggel nem zárja ki azt, hogy csakis megvívott ütközetek árán lehet majd előrehaladnunk eb­ben az irányban, az egyik szakaszból a másikba lépve. Ellenkezőleg, ez a kizárólagos perspektíva megköveteli minden egyes szakasz stratégiai célkitűzésének külön meghatározását és mindig a leghatékonyabb taktika alkalmazását. Ha nem gondoskodunk különböző szakaszokkal számoló stratégiáról és az adott akciókhoz illő taktikáról, arra ítéljük magunkat, hogy pusztán csak könnyen megfogalmazható és hatástalan jelszavakat ismételgessünk, mint amilyen a „Le a kapitalizmussal!"

Ebben a szellemben Európát illetőn hatékony kezdeti előrelépésnek látszik – és talán már kezd is alakot ölteni – az a megmozdulás, amely az ún. megszorítások politikájára adandó válaszként születik; már csak azért is, mert ennek a politikának a végrehajtása tekintélyuralmi és antidemokratikus kormányzati intézkedéseket igényel. A gazdasági növekedés ismételt beindításának célkitűzése, bármily homályosan kétértelmű is ez a kifejezés (milyen tevékenységeket kell újraindítani hozzá? milyen eszközökkel?), világosan egyértelmű rendszabályokkal jár együtt.

De tisztában kell lenni vele, hogy ez a bizonyos első lépés az Európai Központi Bank fölügyelte a monetáris rendszer, magyarán az euró hatal­mába ütközik. Ezért nem látom a lehetőségét, hogyan lehetne elkerülni a „szakítást az euróval" azáltal, hogy visszaállítjuk az európai államok nemzeti monetáris szuverenitását. Akkor és csakis akkor nyílik tere a manőverezésnek, tárgyalásokat követelve az európai partnerek között az európai intézmények szerkezetét és szervezetét rögzítő jogi szöve­gek fölülvizsgálata végett. Akkor és csakis akkor lehet elkezdeni olyan intézkedések foganatosítását, amelyek a monopóliumok társadalmasí­tását célozzák. Gondolok például a banki funkciók különválasztására, sőt, a csőd szélére jutott bankok végleges nemzeti tulajdonba vételére; a mezőgazdasági termelőket, a kis- és középvállalkozásokat fojtogató monopóliumok szorításának meglazítására; szigorú progresszív adó­kulcsok alkalmazására; a kötelezettségeiktől székhely-változtatással szabadulni próbálkozó cégek tulajdonainak kisajátítására és átadására a dolgozóiknak és a helyi önkormányzatoknak; a kereskedelmi, ipari és pénzügyi üzletfelek választékbővítő diverzifikálására kiváltképp a Dél föltörekvő országaival kezdeményezett tárgyalások útján, stb. Mindezek az intézkedések megkövetelik a nemzeti gazdasági szuverenitás kinyilvá­nítását, s ennélfogva megkövetelik az ezt tilalmazó európai szabályokkal való szembefordulást.

Mert számomra nyilvánvaló, hogy olyan politikai föltételek, amelyek megengednék az ilyen lépéseket, sohasem fognak egyidejűleg létezni mindenütt az Európai Unióban. Ilyen csoda nincsen. El kell tehát fogad­nunk, hogy ott és akkor kell elkezdenünk engedetlenséget tanúsítani, ahol és amikor lehet, egy vagy több országban. Meggyőződésem, hogy ha egyszer a folyamat beindul, lavinaszerűen fog folytatódni.

Ezekkel a javaslatokkal szemben (amelyeket legalábbis részben Francois Hollande elnök kezdett megfogalmazni) a kiterjesztett mono­póliumok szolgálatában álló politikai erők máris ellenjavaslatokkal álltak elő, amelyek minden értelmüktől megfosztanák emezeket, ilyeténkép­pen: „újraindítani a növekedést, kivétel nélkül minden és mindenki versenyképességének javításával, a piaci konkurencia nyitottságának és átláthatóságának tiszteletben tartása mellett". Ez nemcsak Merkelre, hanem szociáldemokrata ellenzékére meg Draghi EKB-elnökre is jellem­ző beszéd. Ám tudnivaló – és ezt ki is kell mondani -, hogy „nyitott és átlátható piacok" nem léteznek. A piacok természetükből fakadólag nem átláthatók, s az egymással üzleti konkurenciaharcban álló monopóliumok territóriumai. Porhintő fecsegéssel van dolgunk, és ezt mint ilyet kell le­lepleznünk. A piacok irányításának javításával próbálkozni, miután elvben elfogadtuk ezeket – javaslatokat téve a „szabályozásukra" -, ennek nincs semmi teteje. Ez annyi, mint arra kérni a kiterjesztett monopóliumokat – az általuk uralt rendszer kedvezményezettjeit -, hogy cselekedjenek a saját érdekeik ellenében. Ők meg tudják a módját, hogyan kell semmibe venni az állítólag rájuk vonatkozó szabályokat.

A 2012 szeptemberében hozott döntések, amelyek az euróválságból való kilábalást célozták (európai Szolidaritási Alap létrehozása, eurókötvények kibocsátása, az államadósságoknak az EKB által esz­közölt kiváltása) nem csupán túl későn jöttek, és a megmozgatott pénz­mennyiséget tekintve nem álltak a követelmények magaslatán, hanem még mindig a megszorítások stratégiájába illeszkednek, ez pedig auto­matikusan semmivé teszi esetleges jótékony hatásukat, mivel a megszo­rítások óhatatlanul az eladósodás növekedését, nem pedig csökkenését eredményezik; ennek ellenkezőjét hinni merő badarság. Ez a politika arra való, hogy minden megmaradjon a „financializálás" rendszerén belül, tehát a kiterjesztett és pénzügyi viszonylatokba burkolt monopóliumok „előrejelzéseinek" és „várakozásainak" való alávetettség rendszerén belül. Az efféle célt követő politika azon dolgozik, hogy engedelmesen teret nyisson egy olyan mozgásnak, amelyik lefelé tartó csavarmenetben halad az összeroppanás felé.

Tetejébe az ilyen elvek szerint működő politika az államok szuvereni­tásának tagadásán alapszik, mármint a szóban forgó európai államok esetében, miközben annak a föltételei, hogy ezek helyére egy Európai Állam lépjen, nincsenek és nem is lesznek meg a belátható jövőben. Ak­kor pedig elutasítani az egyes államok szuverenitását pusztán annyi, mint a monopóliumok szuverenitásával helyettesíteni, se több, se kevesebb. Nemzeti szuverenitás nélkül viszont nem létezik többé a demokrácia lehetősége sem, tág körben bizonyította ezt, ahogy az Európai Unió ismételten elutasította, hogy tekintetbe vegye a többségi véleményeket, az olyan választások és népszavazások eredményét, amelyek nincsenek ínyére a monopoltőkének.

A nemzeti szuverenitás tiszteletének helyreállítása ennélfogva olyan követelmény, amely a földgolyó minden térségének minden népére vonatkozik. E tisztelet híján a megcsúfolt nemzetközi jog helyt ad az imperialista hatalmak beavatkozási „jogának" minden olyan nemzet belügyeibe, amelyek elutasítják, hogy engedelmeskedjenek a globális monopoltőke parancsainak. A szuverenitás tiszteletben tartása nélkül nincs semmilyen lehetséges demokratikus és haladó alternatíva sem Európában, sem másutt.

A huszadik század nemcsak a soha nem látott heves erőszakkal vívott háborúk időszaka volt, amelyeket nagyrészt az imperializmusok közti (ak­kor még többen voltak) konfliktusok robbantottak ki. Hatalmas forradalmi megmozdulások is rányomták bélyegüket: az akkori kapitalizmus perem­vidékein élő nemzetek és népek forradalmai. Ezek a forradalmak gyors ütemben átformálták Oroszországot, Ázsiát, Afrikát és Latin-Amerikát, s mint a legdinamikusabb tényező játszottak közre a világ átalakításában. Ámde ezek az imperialista rendszer szívében legföljebb csak halvány visszhangra találtak. Az imperializmus mellett kiálló reakciós-konzervatív erők nem engedték ki markukból a társadalmak fölötti ellenőrzés gyeplőit ott, ahol a jelenlegi kollektív imperializmus Triásza volt kialakulóban. Így vált lehetségessé végrehajtani a „megfékezés" és „visszaszorítás" politikáját az emberiség nagy többségének fölszabadításáért indított győzelmes harcok első hullámával szemben.

A dolgozók s a népek internacionalizmusának elégtelensége idézte elő a huszadik század kettős drámáját: egyfelől kifulladt a perifériákon megin­dult előrelendülő mozgalom (az első szocialista távlatú kísérletek, áttérés az imperialista-ellenes fölszabadításról a társadalmi fölszabadításra), másfelől pedig az európai szocialista mozgalmak átálltak a kapitalista/ imperialista táborba, a szociáldemokrácia szociál-­liberalizmussá fajult.

De a kapitalizmus diadala – amely a kiterjesztett monopóliumok győzelmét jelentette – csupán rövid életűnek bizonyul (1980-2008?). Demokratikus társadalmi erők lépnek harcba világszerte, amilyenek a föltörekvő államok némely politikai erői, s teszik kérdésessé a kiterjesz­tett monopóliumok uralmi rendszerét, indítják el a világ átalakításának második hullámát. Ezek a harcok és konfliktusok bolygónk valamennyi társadalmára kiterjednek, Északon éppúgy, mint Délen.

A jelenkori kapitalizmus, hatalmának megtartása végett, egyidejűleg kénytelen támadást vezetni a Dél államai, nemzetei és dolgozói ellen (mértéken fölül kizsákmányolni munkaerőiket, fosztogatni természeti erőforrásaikat) és az Észak dolgozói ellen, akiket versengésre késztet a déliekkel. Így tehát fönnállnak a küzdelmek valamiféle nemzetközi kon­vergenciájának objektív föltételei. Ám az objektív föltételek meglététől ezeknek az átalakítás szubjektív cselekvőerői által történő működésbe hozataláig még jókora nagy utat kell megtenni. Nem szándékozunk itt hangzatos frázisokkal letudni ezt a kérdést. Elmélyült tanulmányozása a föltörekvő államok és a Triász imperializmusa közti konfliktusoknak és annak, hogy milyen kapcsolatban állnak ezek az érintett országok dolgo­zónak demokratikus és szociális követeléseivel, elmélyült tanulmányozása a Dél országaiban zajló forrongásoknak, ezek korlátainak és különféle lehetséges fejleményeiknek, elmélyült tanulmányozása az Európa és Amerika népei által vívott küzdelmeknek – mindez mellőzhetetlen előfelté­tele a jövendő lehetséges változatairól folytatandó, gyümölcsöző vitának.

Változatlanul az a helyzet, hogy nincs a láthatáron az internacionaliz­mus újraélesztésével kecsegtető semmilyen mozgalom. Vajon a világot átformáló harc második hulláma afféle „remake"-je lesz majd az elsőnek? Ami Európát, jelen töprengésünk tárgyát illeti, hiányzik az antiimperialista dimenzió mind a harc mezejére lépők tudatából, mind pedig a stratégi­ájukból – ha van egyáltalában stratégiájuk. Csakis e döntő fontosságú észrevétellel zárhatom az „Európa kívülről nézve" cím alatt megfogalma­zott eszmefuttatásomat.

Fordította: Csala Károly

Eredeti megjelenés: Monthly Review, 2012. szeptember és Mouve-ment politique d'éducation populaire, http://www.m-pep.org/spip.php?article3096

Jegyzetek

1 Lásd: "Transnational Capitalism or Collective Imperialism?," Pambazuka News, March 23, 2011, http://www.pambazuka.org.

2 A Zágrábban 2012 májusában rendezett Balkáni Szociális Fórum egyik román részvevőjének az említett tanulmányról szóban elhangzott ismertetése nyomán.