Elvárható-e a tudománytól, hogy megvédje az emberiséget?

Tegnap a nanotechnológiának kellett megoldania minden problémát. Ma a szintetikus biológián van a sor. Megszabadít minket Claude Bernard-tól és a hipotetikus-deduktív módszertől, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy mindent megértsünk és megvalósítsunk. Legalábbis ez derül ki abból a válaszból, amit Philippe Marliére írt Hervé Le Crosnier közle­ményére.

Úgy tűnik számomra, hogy ez a két szöveg nem csupán a szintetikus biológia ellentmondását jellemzi, de sokkal általánosabban azt a hoz­záállást, amely megjelent az újonnan kifejlődő technológiák ígéreteivel kapcsolatban, és amely független a szűk értelemben vett technikai fejlő­déstől ódzkodó, technofób nézetektől. Hervé Le Crosnier az egyik oldalról és Philippe Marliére a másikról. Az első számára: „A tudománypolitika, a kutatási döntések, a laboratóriumi és vállalati gyakorlat ellenőrzése, és végül az ismeretek szabadalmak révén történő eltulajdonításának eluta­sítása olyan valódi stratégia, amely lehetővé teszi az igazi függetlenséget egy olyan tudomány számára, amely érzékeny arra, hogy tanulmányozza a társadalom és annak minden tagja valós problémáit, és amely kérdé­seknek hamarosan napirendre kellene kerülnie az állampolgárok és a politikai döntéshozók gondolataiban és vitáiban."

A másik számára: „A Craig Venter és csapata által elért áttörés felerősíti a domesztikációs folyamatot az információs felszabadulás fokának és sebességének megfelelően. Annál biztosabban közelebb fog vinni ben­nünket ahhoz, hogy tartósan megőrizzük a természetes élőhelyeket és az emberi egészséget. Csak egy látszólagos paradoxon az az előrejelzés, hogy a genom első teljes életre keltésének sikerét később úgy fogják emlegetni, mint egy váratlan szerencsét a környezet számára, mint a természetes biodiverzitás emancipációját, és nem a természet leigázását."

Az egyik oldalról az az akarat, hogy a technikai haladást rendeljék alá a közös érdekeknek, a társadalom jogává téve a választást, és behatárolva a haladásnak a magánérdekek által történő kisajátítását, míg a másik oldalról ugyancsak a közérdek akarata, de hangsúlyozva a technopiacba integrált kutatás hatékonyságát és felsőbbrendűségét, „haladó" jellegét, ami felhatalmaz arra, hogy minden vizsgálatot és alkalmazást kipróbál­janak, amitől valamilyen tökéletesítés várható.

A történelem azt mutatja, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a tudo­mány megnyitott egy utat, a műszaki emberek megpróbálták azt alkal­mazni. Észre kell vennünk azonban, hogy bizonyos megvalósításokért az emberek súlyos árat fizettek.

Csak három példát idéznék két évszázad különbséggel.

  • A vérkeringés felfedezése a XVI. században arra indított „orvosokat", hogy kipróbálják az első vérátömlesztéseket úgy, hogy disznóvért adtak embereknek. Meg kellett volna várni a tudomány újabb felfe­dezéseit ahhoz, hogy megőrizzék ezek életét, mielőtt ezt megteszik.
  • Ugyanígy, a XVIII. század vége felé párizsi szülészek „divatba hoz­ták" a császármetszést. Egy orvos, aki kételkedett a technikában, meglátogatta azokat a házakat, ahol sikerrel alkalmazták ezt az úgymond új szülészeti eljárást. Egy hónappal később a családok gyászoltak. Hiányoztak ugyanis még bizonyos élettani ismeretek.
  • És végül emlékezzünk a második világháború végére, amikor kiderült, hogy a plutónium világít a sötétben. Ezernyi munkásnőt toboroztak egy lényeges feladatra a háborús erőfeszítések során: ecsettel rajzolják meg az órák számlapját, hogy az éjszakai pilóták hordhassák és láthassák. Az ecseteket a nyelvükkel nedvesítették meg. A rák pusztító hatása csak évekkel később jelentkezett.

Ami általában jellemzi ezeket a magatartásokat, az a bizonyosság abban, hogy a tudomány egy új utat nyitott meg. Márpedig ezekben a helyzetekben az ismeretek kezdetben még csak részlegesek, amit a kutatók nem tudnak (vagy legalábbis nem akarnak tudomásul venni), és ennélfogva az alkalmazásokról nem lehet tudni, mit fognak hozni. A gyakorlat emberei biztosak magukban és a tragikus következmények csak jóval később jelentkeznek.

Visszatérve Philippe Marliére szövegére: azt állítja, hogy a szintetikus biológia elhagyja „az analitikus, hipotetikus-deduktív eljárást" egy másik javára: következtet, összerak és tökéletesít. „Összerakás közben megér­teni, levonni a következtetést, hogy tökéletesíthessük és azért tökélete­síteni, hogy megértsük" – írja, de közben elhallgatja azt a tényt, hogy ha elhatározzuk, hogy létrehozunk valamit, amiről csak annyit tudunk, hogy megalkotható (vagyis mindegy-hogy-mit), akkor előbb-utóbb kiderül, hogy ez csak valami akármi, és később gyakran ez lesz a legszebb példája annak, hogy mit nem kellett volna tenni!

Nincs szó sem Pandoráról, sem Prométheuszról. Mindenki a saját vé­leménye szerint forgathatja ezeket a mitológiai szereplőket. Ellenkezőleg, ha Görögországra akarunk hivatkozni, akkor a hübrisz (az elbizakodott gőg) az, amiről beszélni kell azt a magatartást illetően, amikor különbséget akarunk tenni a néha vakmerő tudományos kísérlet (ez az, ami szükséges) és annak olyan alkalmazásai között, amelyek a „mindegy-mi, csak megcsi­nálható legyen" körébe tartoznak – azzal a elgondolással, hogy „ha meg tudom tenni, miért ne tenném"? Így, amikor Philippe Marliére emlékeztet arra „az alapelvre, hogy az ember mindig megváltoztatta az élőt" és pon­tosítja, hogy mindez már a neolitikumban kezdődött, illene pontosítania, hogy miről beszél. Biztos, hogy az ember átélt néhányezer évet, amíg a farkasból olyan különböző kutyákat formált, mint a chiwawa és a dobermann, és kétségtelenül több évtizednek kellett eltelnie, hogy keresztezze a narancsot és a citromot… És nyilvánvaló, hogy az egész világ örömmel látná, hogy hála a génmódosításoknak, sokkal gyorsabban megy a kuko­rica vagy minden más növény termelése, kevesebb vízigénnyel. De nem erről van szó akkor, amikor rovarölő géneket vagy olyan elemeket építenek be, amelyek a növényvédő-szerek elleni rezisztenciáért felelősek. Mert, túl azon, hogy „mindegy-mi", arról is szó van, amit Philippe Marliére foggal-körömmel védelmez, amikor támad: „Ezt a reflexszerű mitológiát követve térnek mindig vissza a befektetésekre, a profithajhászás szellemére, amely tönkretétellel fenyegeti a természeti környezetet, a mezőgazdaságot és az egészségügyet, közömbösségből, vagy vigyázatlanságból." Hát igen, gyártsunk és adjunk el egy gyomirtó szert, olyat, hogy emiatt a mezőgaz­dászok kénytelenek legyenek megvenni a mi vetőmagjainkat, amelyek­nek a genomja védelmet nyújt ez ellen a gyomirtó ellen. Nem fontos a vetőmagok diverzitásának eltűnése, nem fontos egy „genetikai Csernobil" kockázata a mexikói kukorica számára, miután nem tudom, vajon egyes gének bevitele fogékonnyá tesz-e fontos biológiai visszahatásokra a kuko­rica helyi változatainak genetikai diverzitására vonatkozóan. Nem fontos tehát számukra a mezőgazdaság világának szerencsétlensége.

Végül, essen szó az „ígéretekről" való vitáról. Így: „a genom első teljes életre keltésének sikerét később úgy fogják emlegetni, mint egy váratlan szerencsét a környezet számára, mint a természetes biodiverzitás eman­cipációját és nem a természet leigázását".

Több, mint hatvan éve, mindenki úgy gondolta, hogy a 2000. év előtt a „magfúzió" megoldja az emberiség összes energetikai problémáját. Tehát aggodalom nélkül fogyaszthatjuk az energiát!

Ennek az okoskodásnak a lényege a következő: „A haladás elhozta az élettartam meghosszabbítását és a fogyasztás növekedését. A tudomány meg fog tudni oldani minden nehézséget is, ami a haladás következmé­nye." A szakadék szélén állunk és a következő lépés átvisz bennünket a szakadék másik oldalára.

Döntsenek az állampolgárok a saját jövőjükről!