Lenin Kun Béláról – ami a Lenin-örökségből kimaradt

Az Olvasó az itt közölt két Lenin-dokumentumot nem ismerheti, hiszen csak néhány évvel ezelőtt jelentek meg abban a dokumentum-kötetben, amely a szovjet korszakban elhallgatott Lenin-írásokat, beszédeket tartalmazza.

Az Olvasó az alábbi két Lenin-dokumentumot nem ismerheti, hiszen csak néhány évvel ezelőtt jelentek meg abban a dokumentum-kötetben, amely a szovjet korszakban elhallgatott Lenin-írásokat, beszédeket tartalmazza. (V. I. Lenin. Nyeizvesztnie dokumenti 1891-1922. Moszkva, ROSZSZPEN, 1999.) A 422 dokumentumban kevés a magyar vonatkozású megjegyzés. Ezek közé tartozik a Kun Bélára vonatkozó beszéde és egy Kun Bélának szóló levél. A két dokumentum érdekessége abban áll, hogy éles fényben mutatja meg Lenin viszonyát Kun Béla "balos" beállítódásához. A két dokumentumot nem véletlenül nem közölték a szovjet korszakban. Egyfelől azért, mert Trockijt Lenin itt pozitívan ítélte meg, ami 1991-ig nem volt szokásos a Szovjetunióban. Másfelől azért sem publikálták, mert a Kommunisták Magyarországi Pártjának vezetőjét, a Tanácsköztársaság külügyi népbiztosát Lenin igen kemény szavakkal bírálta, ami Kun tekintélyét a Kádár-korszakban szokásos megítéléshez képest nagyon rontotta volna.

A dokumentumok igazi érdekessége abban ragadható meg, hogy 1921 nyarán – eltérően a szovjet-lengyel háború periódusától, 1920 tavaszától-nyarától – Lenin radikálisan elvetette a balos-szektás politizálást, amely történelmi tértől és időtől függetlenül Európa-szerte a bolsevik politikai eszköztár és modell alkalmazását erőltette. (Itt jegyezzük meg, hogy Richard Pipes is elkészített e dokumentumokból egy terjedelmes és célzatos válogatást, a történelemhamisítástól sem visszariadva. Ez magyar nyelven is olvasható.)

***

 

 

A Kommintern Végrehajtó Bizottsági Ülésén elhagzott beszéd1

1921. június 17.

 

Nagyon szerencsésen érkeztem meg, éppen Kun Béla beszéde alatt. Hiszen azért jöttem ide, hogy Kun Béla et. nézeteivel harcba szálljak, mivel teljes bizonyossággal tudom, hogy ha Kun Béla kinyitja a száját, azért teszi, hogy megvédje a baloldaliakat. És tudni szeretném, kit védett meg. Kun Béla et. azt hiszi, hogy a kommunizmus a baloldal megvédése. Téved. Az ilyen hiba ellen teljes komolysággal kell fellépni. Nyíltan meg kell mondani, hogy ha a francia pártban vannak még opportunisták – és én biztos vagyok benne, hogy vannak -, akkor a baloldaliak hibát követnek el, ha Kun B. et. barátjuk és egyes francia elvtársak mintájára akarnak baloldaliak maradni. Kun Béla et. azt feltételezi, hogy csak az opportunisták tévednek. Valójában a baloldaliak is tévednek. Nekem megvan Trockij et. beszédének2 gyorsírással lejegyzett szövege. Eszerint a gyorsírásos szöveg szerint Trockij azt mondja, hogy az ilyenféle baloldali elvtársak, ha továbbra is ugyanazon az úton haladnak tovább, megölik Franciaország kommunista mozgalmát és munkásmozgalmát. (Taps.) Ez nekem is mély meggyőződésem. Ezért jöttem ide, hogy tiltakozzam Kun Béla et. beszéde ellen, aki Trockij et. ellen szólalt fel, ahelyett, hogy védelmébe venné – amit meg kellett volna tennie, ha igazi marxista akarna lenni.

A marxizmus az, amikor megmutatják, milyen politikai vonalat kell képviselni ilyen viszonyok között. És amikor Kun Béla et. eljön ide és hidegvérről, fegyelemről és mindarról beszél, amit a l'Humanité-cikkben3 kifejtett ugyanezen cím alatt, akkor kiderül, hogy semmit sem ért és nyilvánvalóan nincs igaza. És akik nem értik, hogy ilyen válságos pillanatban, amikor francia csapatokat küldenek a Ruhr-vidékre, a párt nem léphet fel hasonló jelszavakkal, azok nem marxisták.

Kun Béla et. úgy véli, forradalmárnak lenni annyi, hogy mindenhol és mindig a baloldaliakat kell védelmezni. A forradalom előkészítése Franciaországban, az egyik legnagyobb európai országban nem vihető véghez egyetlen párt által. A szakszervezetek meghódítása a francia kommunisták által – ez az, ami engem leginkább megörvendeztetett. Amikor föllapozok egy-egy francia újságot (őszintén beismerem, hogy ez igen ritkán fordul elő, mivel nincs időm újságolvasásra), akkor leginkább a «ячейка» szó ejt ámulatba. Nekem úgy tűnik, ez a szó nem szerepel egyik szótárban sem, mert ez egy tisztán orosz fogalom, amit mi alkottunk a cárizmus, a mensevikek, az opportunizmus és a polgári demokratikus köztársaság elleni hosszú harcunk során. A mi gyakorlatunk hozta létre az ilyen típusú szervezetet. Ezek a sejtek kollektív módon dolgoznak a parlamenti frakciókban, a szakszervezetekben vagy más szervezetekben, ahol csak létezik mozgalmunk magja. És ha akadnak kommunisták, akik ilyen vagy olyan hibát ejtenek, kisebbet, mint a Kun Béla et. által elkövetett butaság, mi nem veregetjük őket vállon.

Amikor a kommunista párt nagyszerű munkáját nézem, amikor látom a szakszervezetekben vagy más szervezetekben ezeket a sejteket, azt mondom: biztosítva van a forradalom győzelme Franciaországban, hacsak a baloldaliak nem követnek el ostobaságokat. És amikor Kun Béla et.-hoz hasonlóan azt állítják, hogy a hidegvér és a fegyelem nem váltak be, nos ez baloldali szellemű ostobaság. Azért jöttem ide, hogy elmondjam a baloldali elvtársaknak: ha követik ezt a tanácsot, megölik a forradalmat, ahogy ezt Marat tette. És nem védem a francia kommunista pártot, nem azt mondom, hogy ez teljességgel kommunista párt. Nem. Amikor Zalevszkij et. a l'Humanité egy kifejezését idézi és egyenesen azt állítja, hogy a kártérítési követelés igaz ügy, akkor neki természetesen a maga módján teljesen igaza van. De ezt nem engedhetjük meg.

Vegyünk más példát, Marcel Cachin és mások példáját, akik a francia képviselőházban a francia-angol megegyezést szorgalmazzák és azt állítják, hogy ez a béke garanciája. Ez opportunizmus, és az a párt, amely ezt elnézi, nem kommunista párt. Magától értetődik, a mi forradalmunkban nekünk kell rámutatnunk, milyen tényeket kell kiemelni, melyek a megengedhetetlen fellépések, mi az, ami nem kommunista. De fontos, hogy a kritika mindig konkrét legyen. Az opportunizmust meg kell bélyegezni. De a Cachin-beszédben tükröződő igazi pártopportunizmust nem kritizálják. Ahelyett, hogy ezt bírálnák, a kifejezést kritizálják és új tanácsokat osztogatnak. Lássuk csak, mit mondott beszédében Trockij et. (idézi Trockij et. beszédének német nyelvű gyorsírásos szövegét).

Ezért Laporte et.-nak abszolút nem volt igaza, és az ezellen tiltakozó Trockij et.-nak teljesen igaza volt. Lehet, hogy a francia párt eljárása nem egészen volt kommunista, ezt hajlandó vagyok feltételezni. De a jelenlegi helyzetben egy ilyen osotobaság lerombolhatná a franciaországi és angliai kommunista mozgalmat. Az 1919. évi felhívással forradalmat nem lehet csinálni. Trockij et.-nak ezerszer is igaza volt, amikor ezt bizonygatta. Ráadásul itt volt még a luxemburgi elvtárs4 , aki a francia párt szemére hányta, hogy az nem szabotálta Luxemburg megszállását. Lám csak! ő azt gondolja, hogy ez földrajzi kérdés, ahogy Kun Béla et. feltételezi. Nem, ez politikai kérdés, és Trockij et.-nak teljességgel igaza volt, amikor ez ellen tiltakozott. Ez nagyon "balos", nagyon forradalmi és a francia mozgalomra nézve nagyon kártékony ostobaság. A kommunizmus győzelmét Franciaországban, Angliában és Németországban csak a baloldali ostobaságok zavarhatják meg. Ha mindenféle túlzás nélkül folytatjuk harcunkat az opportunizmus ellen, bizonyosan győzni fogunk. Nyilvánosan kritizálnunk kell a francia kommunista pártot, meg kell mondanunk, hogy ez nem kommunista párt, hogy a Marcel Cachin által a francia képviselőházban védelmezett és képviselt politika, amikor Franciaország és Anglia szövetségéről van szó a munkástömegek rablók és nem egyszerűen rablók, hanem nagy kaliberű rablók általi kizsákmányolása érdekében – hivatalosan ezt a kifejezést nem használom -, nekünk kötelességünk maximális pontossággal és nyíltsággal rámutatnunk, hogy a Cachin által védelmezett, ilyen vagy olyan Cachin-beszédben kifejtett vagy egyik-másik újságban taglalt politika – nos, ez nem kommunizmus, hanem opportunizmus. A kommunista párt Központi bizottsága ezt a politikát nem helyesli, s remélem, a Komintern kongresszusa sem fogja helyeselni. De ugyanígy nem szabad eltűrnünk a Kun Béla et. által védett ostobaságokat, sem a luxemburgi illetőségű elvtárs által védelmezett ostobaságokat, sem Laporte et. ostobaságait, még ha utóbbi nagyszerűen beszélt is. Tudom, hogy a kommunista ifjúság soraiban vannak valódi forradalmárok. Kritizáljátok az opportunistákat konkrét talajon, mutassatok rá a hivatalos francia kommunizmus hibáira, de magatok ne kövessetek el ostobaságokat. Amikor a tömegek egyre közelebb kerülnek hozzátok, amikor a győzelem felé tartotok, akkor meg kell nyerni a szakszervezeteket. A szakszervezetek többsége nagyszerűen előkészíthető, és ha ezt elérjük, ez óriási győzelem lesz. A polgári demokrácia semmivel sem ér többet, a szakszervezetekben pedig éppen a 2 ½. Internacionáléból való vezérbürokraták vannak túlsúlyban. A szakszervezetekben mindenekelőtt a biztonságos és marxista többséget kell megszerezni. És akkor nem a 19-es felhívás segítségével kezdünk bele a forradalomba, és nem azoknak az ostobaságoknak a segítségével, amikre Kun Béla szakosodott, hanem a baloldaliak opportunizmusa, ostobaságai elleni harc útján. És lehet, hogy ez nem harc lesz, hanem Marcel Cachin francia beszédeitől való óva intés, nyílt harc a tradíciók, az opportunizmus ellen, figyelmeztetés a baloldali ostobaságok ellen. Ezért tartottam kötelességemnek, hogy kiálljak alapjában nem is amellett, amit Trockij et. mondott, és hogy kinyilvánítsam, a Kun Béla által védelembe vett politika nem érdemes arra, hogy bármiféle marxista, bármiféle kommunista elvtárs védelmezett. Az efféle politikai vonallal harcba kell szállni, és remélem, elvtársak, hogy azután, hogy a bizottság, amelyre itt javaslatot tettek (és ez teljesen ésszerű javaslat), azután, hogy ez a bizottság befejezi a francia párt eljárását elemző munkáját olyan eredményre jutunk, ami igazolja gondolatomat.

 

 

Levél Kun Bélának5

1921. október 27.

 

Kedves Kun Béla Elvtárs!

 

Visszaküldöm a kéziratot. Szánalmas munka. Nagyon gyakran voltam kénytelen megjegyzést tenni: "Butaság". Túl rövid? Lehetséges, de nincs időm mindenféle ostobaságokat javítgatni. Lépten-nyomon ostobaság.

Határozottan tiltakoznom kell az ellen, hogy civilizált nyugat-európaiak a félbarbár oroszok módszereit másolják.

Az "egész beszédet"6 közölni akarják a közönséggel, de butaságot, zagyvaságot, zűrzavart közölnek. Határozottan elhárítom magamról a felelősséget ezért.

Adják le a beszéd általános tartalmát, ez európai munka lesz, nem pedig ázsiai.

Kommunista üdvözlettel

Lenin

 

 

Jegyzetek

 

1 A sajtóbeszámolót V. I. Leninnek a Komintern Végrehajtó Bizottság bővített ülésén, 1921. június 17-én tartott beszédéről a "Moscou" című lap 1921. június 25-i számában publikálták. A "Moscou" – a Komintern III. kongresszusának lapja. Megjelent Moszkvában Akszelrod T. L. szerkesztésében 1921. május 25-től július 17-ig. 44 számot adtak ki angol, német és francia nyelven.

2 L. D. Trockij 1921. június 16-án késő este lépett fel a Komintern Végrehajtó Bizottságának ülésén. Beszédével V. I. Lenin a német nyelvű gyorsírásos szöveg alapján ismerkedett meg. Az RCHIDNI intézetben fellelhető e gyorsírásos szöveg egy példánya (ld.: fond 495, op.1, d.38, l.122-123).

3 L. a 69. számú dok., 5. megjegyzést.

4 V. I. Lenin E. Reiland felszólalásáról beszél, aki Luxemburg Kommunista Pártjának képviselője volt.

5 Az RCHIDNI intézetben fellelhető Lenin levelének másolata a borítékkal, amelyre Lenin ráírta: "Archívumba" (a Kun Bélához 1921. X. 27-én írott levél másolata) az («Értelmetlenség») és («Módszer») német beszédről (RCHIDNI, f. 2, op. 1, d. 21619, l. 2).

6 Nem sikerült megállapítani, milyen beszédről ír V. I. Lenin.