Az orosz értelmiséghez!

Az orosz tudomány és a művészet kiemelkedő képviselőinek kiált­ványa Borisz Jelcin antidemokratikus lépéseit ítéli el, és felhívja az ország értelmiségét, hogy kezdeményezze a demokrácia helyreállí­tását.

A demokrácia megvédelmezésére, az autoritarianizmus elleni fellépésre szervezett értelmiségi gyűlés felhívása

Mi, a tudomány és a művészet területén dolgozó értelmisé­giek, ebben a hazánk számára kritikus pillanatban Önökhöz fordulunk.

B. Jelcin kísérletet tett arra, hogy feloszlassa a hatalom törvényesen választott szervét, megszegve ezzel az Alkot­mányhoz való hűségre tett esküjét, semmibe véve a hatalom­megosztásnak a demokráciától elválaszthatatlan alapelvét, kiélezve a konfrontációt és a polgárháború veszélyét. Orosz­országban lábbal tiporják a demokrácia kezdeményeit: az olyan választások, amelyek a közgondolkodás gátlástalan manipulálásának, az ellenzék információs és pszichikai visszaszorításának körülményei között mennek végbe, nem lehetnek és nem is lesznek szabadok. Semmi sem garantálja, hogy B. Jelcinnek nem támad majd kedve feloszlatni az „új parlamentet" is, ha a frissen választott képviselők többsége nem támogatja a végrehajtó hatalmat. B. Jelcin rendelkezése újabb lépés a „sokk – terápia nélkül" gazdaságpolitikájának útján, mivelhogy demokratikus módszerekkel már nem volt folytatható az az irányvonal, amelyet a nép többségének el-nyomorodása és a kultúra lerombolása jellemez.

Miközben a tömegközlési eszközök többsége készségesen siet támogatásáról biztosítani a hatalmat kisajátító Jelcint, az országban egyre nagyobb méreteket ölt a másképp gondol­kodás erőszakos elfojtása, újságokat és televíziós műsorokat tiltanak be, helyi szervek törvényesen megválasztott vezetőé­inek sorát mentik fel, ha olyan véleményt hangoztatnak, amely eltér Jelcin és csapata álláspontjától.

Ha ma nem emeljük fel szavunkat az autoritárius tenden­ciáknak és ezek demagóg támogatásának nyilvánvaló erősö­désével szemben, akkor Oroszországban az Alkotmánynak, a demokráciának, a nép többsége jogainak semmibevétele szabállyá válik.

Hogy gátat vethessünk Oroszországban az autoritarianizmushoz vezető „határozott" lépéseknek, új, egyidejű parla­menti és elnökválasztásra van szükség. Ezek a választások csak akkor lesznek demokratikusak, ha az országban visszaállítják az Alkotmány érvényét, megőrzik a hatalommeg­osztás rendjét, és felszámolják a hatalom és a médiumok birtoklásának kialakult monopóliumát.

Felhívjuk a tudomány és a kultúra dolgozóit, az ország értelmiségét, hogy vesse latba teljes tekintélyét, használja fel minden lehetőségét, hogy megvédjük Hazánkban az al­kotmányosságot és a demokráciát, és ellenálljunk az autoritariánus szándékoknak. Ne felejtsük Lev Tolsztoj és Vlagyi­mir Korolenko nagy erkölcsi parancsát: „Nem hallgathatok!"

(A gyűlésen több mint 120 ember vett részt, közöttük Igor Gorbacsov, Nyikolaj Gubenko, Ljudmila Zajceva érdemes művészek, a Moszkvai Állami Egyetem, a Filozófiai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia Közgazdasági intézete, a Művészeti Akadémia professzorai és vezető tudósai, írók, új­ságírók.)

1993. szeptember 28.

(Fordította: Havas Ferenc)