Tulajdon

Jogi értelemben a tulajdon lényegében rendelkezési jogot jelent: a nem tulajdonosok kirekesztését valamely dolog szabad használatából. Ettől eltérően a gazdasági értelem­ben vett tulajdon elválaszthatatlan a termeléstől, valójá­ban csak a termelés által létezik. A termelési eszközök tul­ajdonának két történelmi alapformája van. 1. Maga a mun­kavégző a tulajdonos (illetve a munkavégzők a tulajdono­sok): kismagántulajdon, közösségi tulajdon. 2. Munka­végző és tulajdonos (illetve munkavégzők és tulajdono­sok) nem azonos személy (személyek), a dolgozók nem rendelkeznek a termelési eszközök használatával: tőkés tulajdon, állami tulajdon.

Sajátos vegyes forma a részvénytulajdon, mint a kol­lektív tőketulajdon leginkább elterjedt változata. A rész­vénytulajdonban formai egyenlőség és tartalmi hierarchia érvényesül. A részvénytulajdonosok részvényeik arányá­ban kapnak osztalékot (részesednek a nyereségből). Ugyanakkor a tényleges tulajdonosi jogokat a nagytőke képviselői gyakorolják – a kisrészvényeseknek nincs lehe­tőségük arra, hogy a termelésre, gazdálkodásra vonat­kozó döntéseket befolyásolják.

*

A mai tulajdonfelfogást jellemző szóhasználatban össze­mosódik a tulajdon és a birtoklás, tulajdonlás fogalma. Az egyik legnépszerűbb érv a magántulajdon mellett a gazda­tudat érdekeltségteremtő hatása (fejlesztésben, racionális termelésszervezésben, értékesítésben való érdekeltség). A gazdatudat azonban nem a magántulajdon, hanem a más tulajdonformákban is létrejöhető, egyének általi bir­toklás, szuverén rendelkezés következménye. A tulajdon nemcsak azt jelenti, hogy valaki rendelkezik valami felett; a tulajdon az érintett viszonyok egész összefüggésrend­szerét meghatározza. Kijelöli, hogy az emberek egyik ré­sze tulajdonosként, másik része a tulajdonnak alávetett­ként van jelen a társadalomban, s a tulajdon jellegétől az függ, hogy minek vannak az egyes emberek alávetve: csak önnön közakaratuknak, önnön közösségüknek, egy tőlük elidegenedett államnak vagy más embereknek (az általuk megtestesített esetleges individuális létfeltételeiknek)? Magántulajdon és köztulajdon vitája így a valódi téttől el­tolt síkon folyik: a magántulajdon hívei az esetek nagy ré­szében a magántulajdont a magánbirtoklás, a tulajdonlás előnyeire hivatkozva igyekeznek elfogadtatni, a köztulaj­don egyes hívei pedig a magánbirtoklást is elutasítják. Mindkét oldalról elfedik tehát a valódi tétet, azt, hogy nem a személytelen falansztertulajdon és a szabad egyéni rendelkezés között kell választani, hanem egy kisebb­séguralmon alapuló és egy – a gazdaságban is – demokra­tikus társadalom között.

Külön érdemes vizsgálni azt is, hogy egyes tulajdon­ról vagy tulajdonrendszerről van-e szó? Míg az egyes tu­lajdon jellege csak a tulajdonviszonyban közvetlenül érin­tettek életét, körülményeit, egymáshoz való viszonyát be­folyásolja, a társadalomban domináló tulajdonforma min­dent magához igazít: a jogrendszert, a politikai életet, az intézményeket, a kultúrát. Ezért nem az a döntő, hogy mi­lyenfajta tulajdonformák vannak jelen a társadalomban, hanem az, hogy a magántulajdon, az állami tulajdon vagy a társadalmi tulajdon dominanciáján alapuló társadalom feltétel- és értékrendszere kap-e preferenciát? (A klasszi­kus tőkés rendszerben, amely alapjellege szerint magán­tulajdonos társadalom, hiába van állami vagy éppen kö­zösségi tulajdon is: az egész rendszer alkotmányosan alá­támasztva a magántulajdon elvén épül, és alapvetően a haszon logikája irányítja: ebbe illeszkedik bele az állami és közösségi tulajdon is. A sztálini típusú államszocializmus­ban az államot preferálják ugyanezek a jogok – itt hiába van magántulajdon vagy csoporttulajdon is, az is az állam által uralt alapviszonyokhoz igazodva tud csak létezni.) Ha ma valaki a társadalmi tulajdon mellett foglal állást, ez nem jelenti azt, hogy tagadja a magánbirtoklást, sőt, éppen an­nak kiterjesztését követelheti az absztrakt állami tulajdon túlhatalmával szemben; s még azt sem jelenti, hogy eluta­sítja a magántulajdon létét a társadalomban; csak azt állít­ja, hogy a társadalmat nem a magántulajdon elvének uralma alá kell helyezni.