Mészáros István, egy XXI. századi klasszikus

A tőke mint történelmi örökmozgó apológiájának újabban termőre fordult egyedeiben már semmi nyoma a forradalmiságnak: alázatosan alávetik magukat a tőke ellenőrizhetetlen parancsolatainak, ennek történeti hanyatlása szakaszában. Mind egybehangzón nyilatkozzák, hogy a rendszernek nincs alternatívája – leplezi le a XXI. század klasszikusa korunk polgári ideológiájának fő vonalát.
Egy klasszikus olyan könyv, amelyik a többi előtt jár; ha pedig valaki előbb olvassa a többit, csak utána ezt, az is tüstént ráismer, hogy ennek hol a helye a könyvek családfáján. (Italo Calvino: Miért olvassunk klasszikusokat?)

Nincs történelmi párhuzam ennyi és ennyire súlyos, sürgős megoldásra váró problémára. A dolog iróniája, hogy soha korábban nem volt kedve­zőbb helyzetben az az eszmekör, amelyik a tőke fönnálló rendszerének örökkévalóságát bizonygatja. Ha áttekintjük e nagyhatalmú ideológiának a tőkés fejlődés során befutott pályáját, azt látjuk, hogy a klasszikus liberalizmusban fogant kezdeteitől fogva máig jócskán megváltozott a kifejezési formája. Forradalmi gyökérből sarjadt, még a kapitalizmus tör­ténetileg emelkedő szakaszában, ez a rendszer megszilárdulásához és anyagi szükségletei újratermeléséhez legmegfelelőbb, optimista tápanya­got tartalmazó apologetikus növény. A tőke mint történelmi örökmozgó apológiájának újabban termőre fordult egyedeiben már semmi nyoma a forradalmiságnak: alázatosan alávetik magukat a tőke ellenőrizhetetlen parancsolatainak, ennek történeti hanyatlása szakaszában. Mind egy­behangzón nyilatkozzák, hogy a rendszernek nincs alternatívája. Nem meglepő, hogy a válság súlyosbodtával elszaporodnak az ideológusok, akik hajlamosak kiagyalni, vagy ami egyszerűbb, átvenni és szajkózni a mesék világába való „vége”-tételeket: „az osztályharc vége”, „a munka vége”, „az ideológia vége”, „a történelem vége”. Legújabban valaki nem átallotta kinyilatkoztatni a „gazdasági kor” végét.1

Úgy is mondhatnánk, hogy a rendszer ellentmondásai kiéleződésével megindult ideológiai hanyatlás, amely már 1848 csatározásaiban is meg­nyilvánult, végtére szépen összeborul a történelmi lehanyatlással, vagyis annak lehetetlenségével, hogy akár a minimális egyensúlyt is sikerülne kialakítani a teljes ingatagságban, amit a rendszer állandóan teremtődő, mindenkor megoldhatatlan s egyre súlyosbodó ellentmondásai idéznek elő, merthogy ez a rendszer már a legdrámaibb időszakába fordult: a tőke társadalmi anyagcsere-rendszerének szerkezeti válságába.

Ezt mondja ki a magyar filozófus, Mészáros István, életműve legsúlyo­sabb darabjában, A tőkén túl – Közelítések az átmenet elméletéhez című könyvében, amely a kortársi világ problémái fölött való 25 évi töprengés gyümölcse. Az e könyvben olvashatók eredetisége a tőke által irányított társadalmi újratermelés jelenlegi szakaszáról lefolytatott, aggályosan pontos történeti vizsgálódásból fakad, valamint azoknak a fő eszméknek a kíméletlen bírálatából, amelyek ráülepedtek a tényekre és az elméleti távlatokra. Ehhez Marx és Engels, Rosa Luxemburg, Gramsci és Lukács voltak és maradtak elemzésének legfőbb fogódzói, abban az értelemben, hogy ők kínáltak számára egyfajta radikális, fölszabadító kilátást.

Mészáros konokul ragaszkodik hozzá, hogy időszerűsíteni kell a marxi kategóriarendszert, ez teszi lehetővé számára, hogy a tőkének Marx óta legélesebb és legradikálisabb kritikáját építse föl, olyan tézi­sek összefüggő együttesével, amelyek némelyike polémiából született, és mindegyike gondolatindító. Saját megfogalmazásának megalapozó premisszája Marxtól származik, aki a tőkét özönvíz előtti kategóriának tartotta. Mészáros a tőke ilyen transzhistorikus vetületének fonalát veszi föl. Ez a dimenzió mutatkozik meg a tőke rendkívüli képességében, amellyel sikerül biztosítania annak a folytonos továbbéltetését a törté­nelem legváltozatosabb formáiban, ami alapvető természetéből fakad, vagyis a munka leigázásának folyamatosságát.

A huszadik századnak az információk gondos részletezésével elemzett tényei A tőkén túl lapjain jól szemléltetik azt a tételt: ha a tőke a kapita­lizmus előtt is létezett – például kereskedőtőke alakjában -, s ha tökéle­tesebb történeti formájában mind a mai napig realizálódik, akkor bizony a helyére is léphet olyasmi (amiként a szovjet tapasztalat bizonyította), ami hiába a kisajátítók kisajátításán és a magántulajdon jogi-politikai eltörlésén alapszik, mégis érintetlenül hagyja a tőke birtokolta ellenőr­zés szerkezetfüggő, konstitutív formáit, bár ezt az ellenőrzést az állam, nem pedig a magántőkés gyakorolja. A lényeg az, hogy fönnmaradjon a munka tényleges alávetése a tőkének.

A tőke ellenőrzési módja ugyanis nem holmi elvont jogalapon nyugszik, s nem vezethető le semmilyen törvényes jogcímből afféle egyszerű jog­viszony módjára. A tőke ellenőrzési módja azon a gyakorlati alapon áll fönn folytatólagosan, hogy ez egy olyan társadalmi viszony, amelyikkel ontológiailag összeférhetetlen a tőke és a munka minden rendű-rangú kibékítési kísérlete. És ahhoz, hogy ezt az ellenőrzést folytatólagosan gyakorolni lehessen, e társadalmi viszony eseti szükségleteinek sokol­dalúsága megköveteli, hogy sokoldalú megszemélyesítései alakuljanak ki, amelyek anyagi valóságukat kölcsönzik a tőkeviszonynak:

„…mind az egyes tőkések, mind az egyes munkások csupán a tőke és a munka megszemélyesítőiként funkcionálnak benne [a tőkerend­szerben], és viselik az uralom és az alárendeltség következményeit, amelyek az egyes megszemélyesítők s a közti viszonyból adódnak, amit megszemélyesítenek. Így például az értéktörvény, amely az értéktöbblet termelését szabályozza, „úgy jelenik meg, mint kény­szer, amelyet a tőkések egymással és a munkásokkal szemben alkalmaznak – tehát valójában mint a tőke mindkét féllel szemben érvényesülő törvénye”.2 (Mészáros 2008, 221)

Ontológiai ellentmondás állt elő tehát a tőke társadalmi-történeti jellege és az egész emberiség között, amely elidegenülten van alávetve vak parancsolatainak. Vagyis:

„Az emberi lények abszolúte szükségesek a tőkének, s ugyanakkor teljesen fölöslegesek is számára. Ha nem az lett volna, hogy a tőkének szüksége van eleven munkára a maga bővített újraterme­léséhez, a neutronbombás holocaust rémálma bizonyosan valóra válik. De minthogy az efféle »végső megoldás« nem adatik meg a tőkének, ellentmondások dehumanizáló következményeivel kerülünk szembe, meg az uralmi rendszer növekvő válságával.” (Mészáros 2010, 253-254)

Az ellenőrizhetetlen társadalmi anyagcsere-mód természete magya­rázza az ellenőrzésére tett számtalan próbálkozás kudarcát, a posztka­pitalizmusét éppúgy, mint a szociáldemokrata politizálásét. Olyan ellen­intézkedések alkalmazásával vetettek volna gátat a tőketerjeszkedés logikájának, amelyeket Mészáros a legkisebb ellenállás irányvonalához sorol, ezért aztán úgy elsöpörte őket a történelem, hogy esélyük sem maradt a visszatérésre.

Minthogy így áll a helyzet, Mészáros szerint sohasem volt még ennyire szükség – akármilyen kedvezőtlenek legyenek is a megvalósításához nélkülözhetetlen föltételek rövid távon – egy szocialista offenzíva kiala­kítására. Ehhez mindenekelőtt ugrásszerű változtatásra van szükség: le kell számolni az egész defenzív magatartással, ami az öncélú szak­szervezeti és politikai küzdelmet jellemezte mind ez ideig. Ám a filozófus szerint a rendszernek ilyen cselekvési eszközökkel való elutasítására a továbbiakban is szükség lesz; mégpedig mint egy olyan ellenőrzési mód igenlése felé vezető közvetítésekre, amelyik egy nem-antagonisztikus és csakugyan tervezhető társadalmi anyagcsere-rend sajátja.

A föladat nehéz. Ezért aztán Mészáros művétől sem szabad kész vá­laszokat, forradalmi iránymutató recepteket várni, ellenben munkájának azt a sürgető felelősségre-figyelmeztetését kell alaposan megfontolni: az embereknek – valódi társadalmi szubjektumok minőségében – a saját kezükbe kell venniük történelmük irányítását.

Szintézis in statu nascendi

Mészáros művének klasszikus jellegét szerzője radikális, fölszabadító humanizmusa határozza meg. Nagysága abból a tényből fakad, hogy épp ebben a XXI. században ilyen: egy olyan korban, amelyik minden lehető módon pusztító és elembertelenítő, mélységes nyomorúság bélyegét viseli magán. Ez a jellemszilárdság, végtére is, annak az el­kötelezettségnek a gyümölcse, amely a szerzőt egy életre szólón fűzi az emberiség fölszabadulásáért és harmonikus egésszé fejlődéséért vívott harchoz.

E folyamat egyik kezdeti mozzanatát 1971-re tehetjük, amikor Angliá­ban nyilvánvalóvá vált, hogy a Marx's Theory of Alienation (Marx elide­genedés-elmélete) című könyv kivételes fogadtatásban részesült: másfél év alatt három kiadást ért meg.3 Maga Mészáros egy sor olyan körülmény összejátszásának tulajdonította a műve iránti fölfokozott érdeklődést, amelyek „drámai nyomatékot adnak a tőke globális szerkezeti válsága fölerősödésének”, következésképpen „az elidegenedés bírálata, úgy látszik, ismét történelmi időszerűséget nyert”.4 (Mészáros 2006, 15)

Azóta sok víz lefolyt a sátáni malom lapátkerekén, és az ellenintézke­dések és föllépések meddősége, amelyek ezt az állítólagos örökmozgót megzabolázni lettek volna hivatottak, csak tovább rontottak az 1970-es évek elejétől már amúgy is súlyos helyzeten. A jelenlegi állapot ezért igencsak azt valószínűsíti, hogy immár valóban itt az idő, hogy sürgősen, határozottan és ténylegesen szembeszálljunk az elidegenedés hatalmá­val – túl azon, hogy mindenekelőtt, halogatás nélkül, újra kell gondolnunk ennek már Marx ifjúkori művében megfogalmazott kritikáját.

Mészáros mindjárt az idézett könyve bevezetésében leszögezi, hogy nem pusztán fogalmi s nem is szubjektív bírálatára vállalkozik egy olyannyira valóságos és roppant horderejű problémának, amilyen az elidegenedés. Az ő megközelítése más. Lássuk.

Marx a Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkájában fölvázolja egy új, forradalmi „humán tudomány” fő jellemzőit – egyfelől szemben áll a filozófia elvont egyetemességével-általánosságával, másfelől a „természettudományok” eldologiasult elaprózottságával és parcialitásával -, mégpedig egy nagy összegző eszme nézőpontjából, s ez nem más, mint a „munka elidegenedése” mint egy egész „elidegene­dés-komplexum” gyökere.

Mészáros ebből a nézőpontból jelöli ki a marxi univerzumban megteen­dő hosszú útja ontológiai távlatát, s ilyen módon áll ki Marx fiatal korától érett koráig megalkotott egész művének konkrét és történeti totalitása – dialektikus egysége – mellett.

Az elemzés ilyen iránya világos bizonyíték rá, hogy Mészáros a marxiz­musnak ahhoz az irányzatához tartozik, amelyik – még ha számszerűleg kisebbségben van is az összességhez képest – elkötelezetten arra törek­szik, hogy megcáfoljon egy dilemmát okozó téveszmét, amely a Második Internacionáléból eredt, s amely lebecsüli és nemegyszer elutasítja a fia­tal Marx állítólagos „idealista kilengéseit”, szemben avval, ami „magasabb rendű dialektikus materializmus”. Ugyanez okból, vagyis mert semmiképp sem ért egyet e durván apologetikus misztifikálással – ami Sztálin alatt hivatalos értelmezés rangjára emelkedett -, minden alkalmat megragad, hogy küzdjön az instrumentális marxizmus nyomorúsága ellen. Leszögezi:

„A »fiatal Marx kontra idős Marx« (vagy épp a fordítottja) típusú meg­közelítés számos változatában van valami közös. Mégpedig az arra irányuló erőlködés, hogy szembeállítsák a politikai gazdaságtant a filozófiával, vagy a filozófiát a politikai gazdaságtannal, és Marx tekintélyével támasszák alá ezt a hamis alternatívát. Általánosság­ban szólva, akik meg akarnák kerülni a szabadság és az egyén életbevágó – és persze, valamiképp elvont – filozófiai problémáit, azok a »tudós« vagy »érett közgazdász« Marx oldalára állnak, míg azok, akik szeretnék, ha a marxizmus gyakorlati hatalma-ereje (ami elválaszthatatlan attól, hogy lerántja a titokzatosság leplét a tőkés gazdaságról) soha nem is létezett volna, a »fiatal filozófus Marxot« magasztalják. […] Csupán az olvasó idejét vesztegetnénk ezeknek az értelmezéseknek az elemzésével, ha nem volnának mindamellett ideológiailag jelentősek.” (Mészáros 2006, 208)

Figyelemreméltó, hogy Mészáros érdeklődése Marx kezdeti stúdiumai iránt épp a Kéziratok-ban megjelenő fordulat döntő pontjára összponto­sult: az elidegenedésre, amelynek kiindulópontja a munka. Ilyenképpen az, hogy vizsgálódás tárgyává tette az elidegenedés fogalmát, akként, ahogyan ott megjelent, alkalmul szolgált neki ahhoz, hogy föltárja a je­lenkor egyik legsúlyosabb problémájának ontológiai gyökerét, s egyúttal megvilágítsa egy szintézis kialakulási folyamatát in statu nascendi – előszeretettel utal e kifejezéssel az elemzett műre -, az elsőre a sok közül, amelyek a sokdimenziós és radikális eszmék átfogó s összefüggő rendszerét hozták létre.

Jóllehet e rövid cikk nem szándékozik elmélyedni a Mészáros alapos tanulmányában kifejtett fogalmi univerzumban, mégis, a semmiképp sem kívánatos leegyszerűsítő elszegényítés kockázatával is érdemes itt említést tenni legalább a szóban forgó szintézis megértési folyamatának fölötte gazdag és lényeges két aspektusáról; mindkettő arra a konkrét történeti közegre enged rálátást, amelyben Marx a hegeli idealizmus, illetve a feuerbachi materializmus kritikáját megfogalmazta.

Az első annak az egész komplexumnak az újraértelmezésére vonatko­zik, amit az Aufhebung fogalma rejt magában. Ez a német szó egyaránt jelenthet „fölülmúlást, hatálytalanítást, megőrzést, megszüntetést (vagy behelyettesítést) valamely magasabb szintre emelés által”.

Mészáros szerint ez a fogalom ad kulcsot Marxnál az elidegenedés megértéséhez, „nem pedig fordítva”, ahogy tévesen föltételezik. Hasonló­képp válik lehetővé Mészárosnál (2006, 11) a Kéziratok egyik legzseniáli­sabb elemzése két fogalom segítségével: az elsőrendű közvetítés – vagyis „a termelőtevékenység mint olyan, az emberi állapot abszolút ontológiai tényezője” – és a másodrendű közvetítés, vagyis a magántulajdonból, a cseréből, a munkamegosztásból fakadó elidegenedett „közvetítés közvetítése” ez a két fogalom. Ezekre a kiindulópontokra támaszkodva képes Mészáros nagyon eredeti módon föltárni a Marxot Hegelhez fűző „megszüntetve megőrzés” viszonyának valódi összefüggéseit.

Marx-stúdiumainak elmélyítése, kibővítve a Grundrissében és A tőké­ben való alámerüléssel – a XX. század igen fontos és fölötte zavarba ejtő tényeinek fényében – igazolta számára a Marx fölállította kategória­viszonylatok aktualitását, ráeszméltette, és fölerősítette benne annak tudatát, hogy szükség van egy új szintézisre, a tőkerendszer egyre kritikusabbá váló működésének új összefoglalására.5 Úgy látta, maga Marx munkássága követeli meg ezt, mert abban:

„… minden mikrokozmosz: makrokozmosz; innen művének rend­kívüli nyitottsága. Az a tény, hogy a mű befejezetlen, nem fontos, annál is inkább, mert bár sok járatlan út nyílik belőle, világos, hogy milyen irányba mutatnak. Mindig egyetemes dimenziókba futnak, bármiről legyen is szó.” (Mészáros 1984, 21)

Nem véletlen, hogy a Kéziratokban benne rejlő s a benne foglaltakon túlmutató (ha úgy tetszik, immanens és transzcendens) kérdések vizsgá­lata, ami a leginkább tárgyhoz illő módon valósult meg a Marx's Theory of Alienation-ben, ez maga is efféle in statu nascendi szintézis.

És hogy ez a munka egy roppant hosszú távú terv alappillére volt, annak bizonyítékával szolgál a harmadik angol nyelvű kiadás Előszava, amelyben a szerző azt írja:

„Ami ezt a kötetet illeti, barátaim és kritikusaim úgy vélik, hogy a jelenkor társadalmi-gazdasági fejlődésének – kiváltképp az utol­só fejezetekben terítékre kerülő – néhány főbb kérdése némileg rendszeresebb elemzést igényelne. Ámbár úgy hiszem, a Marx elidegenedés-elmélete keretei nemigen engedélyeztek sokkal többet, mint épp ezeknek a kérdéseknek a csupán meglehetősen sommás taglalását, a bírálatok tartalmával való egyetértésem nem is lehetne teljesebb. Valójában már évek óta ezeknek a körmünkre égő ügyeknek a részletes vizsgálatán dolgozom – remélem, hogy dűlőre jutok velük, s rövid időn belül megjelentethetem ezekről szóló tanulmányomat.” (Mészáros 2006, 15)

Ilyen előzmények után vágott neki Mészáros István a tőke társadalmi anyagcsere-rendje ellen írott, eleddig leghatalmasabb, legerőteljesebb kortársi marxista kritika megalkotásának. E hatalmas szintézisre-törekvés legnagyobb és legteljesebb eredményét vehetjük szemügyre, amint már cikkünk elején mondottuk, A tőkén túl-ban; s tekintettel arra, hogy megva­lósításának szándéka az 1960-as évekből datálódik, Mészáros mifelénk legismertebb könyvei mind-mind a jelenkor legsúlyosabb problémáiról szóló tágabb és egyre mélyebbre hatoló töprengéseinek termékei.6

Így tehát, amikor az 1970-es években és az 1980-as évek elején a Marx elidegenedés-elmélete iránti érdeklődést főként egy fiatal filozófus­nak (Mészárosnak) az úgyszintén fiatal Marx művén végzett mélyreható elemzése eredeti, immanens, ködoszlató volta váltotta ki, csak kevesen sejthették, hogy egy tágabb szintézis születésével van dolguk. Mára viszont ez az érdeklődés jelentősen kibővült, nagy mértékben annak köszönhetőn, hogy számos, akkor még csírájában meglevő fogalom és eszme kifejlődésének lehetünk tanúi.

Ezért és sok más okból, nagy művének lapjairól minden bizonnyal egy bonyolult, ámde szilárdan megalapozott totalitás tárul elénk. Semelyik része nem tekinthető monografikusnak vagy atipikusnak az egész mű együttesében, s Mészáros arra sem tartott igényt, hogy bármiféle „sajá­tos újdonsággal” álljon elő Marx ügyében. Hozzá, valamint Engelshez, Leninhez, Rosa Luxemburghoz, Lukácshoz, Gramscihoz, Bolívarhoz, Mariáteguihez, Che Guevarához és más elődeihez a rajtuk túlfutó távlat fűzi, meg a hála, hogy „vállaikon állhat”, s így történelmi alkalma nyílik rá, hogy sokrétűbben, konkrétabban és közvetítésekben gazdagabban kémlelje a beépítendő horizontot.

Mészáros, a maga történeti korával összhangban élő filozófus begyűjti a marxizmus klasszikusainak fölbecsülhetetlen értékű termését, s a tőkerendszer anyagi és ideológiai megnyilvánulásai s megvalósulásai mai alakjainak megfelelőn időszerűsíti. Pontosan ezért, mert aktuálissá képes tenni az elméletet a történelem parancsolatai szerint, áll előttünk úgy Mészáros, mint a XXI. századi marxizmus eredeti klasszikusa, aki döntő elemekkel szolgálhat számunkra a tőke világának bírálatához és – talán – forradalmi átalakításához, éppenséggel akkor, amikor ez a világ a legpusztítóbb és legembertelenebb vetületeiben nyilvánul meg előttünk.

(Fordította: Csala Károly)

Eredeti megjelenés: Ivana Jinkings és Rodrigo Nobile (szerk.): István Mészáros e os desafios do tempo histórico, São Paulo, Boitempo Editorial, 2011, 95-102.

Jegyzetek

1 Lásd Tony Judt, az USA-ba áttelepült angol történész – a 2005-ben megjelent, nagy port fölvert könyv: Postwar. A History of Europe Since 1945 szerzője – nyilatkozatát a Mais! Folha de S. Paulo 2009. szeptember 13-i számának 5-6. oldalán.

2 Az idézőjelben szereplő szavak lelőhelye: Marx: A közvetlen termelési folyamat eredményei. Budapest, Kossuth, 1988, 102.

3 A könyv első brazíliai kiadásának idején, 1981-ben (A teoria da alienação em Marx. São Paulo, Zahar), Mészáros István neve még csak a közönség szűk körében volt ismeretes ebben az országban. Ez a kör, általánosságban szólva, azokból állt, akik errefelé Lukács György munkásságát tanulmányozták, azét a filozófusét, akivel Mészáros 1949-től kezdődőn, akkor még a budapesti egye­temen, szoros kapcsolatba került tanítványaként, titkáraként, barátjaként.

4 A harmadik kiadáshoz készült s a további kiadásokban újraközölt „Előszó” írásának kelte: 1971 november.

5 Mészáros 1951-től kezdve több ízben beszélt erről a kérdésről Lukáccsal. „Azt mondogatta, nagyon nyugtalanítja, hogy abban a történelmi helyzetben nem lehet összefoglaló művet, szintézist alkotni. Bizonyos értelemben ebben áll Lukács tragédiája: amennyiben ő volt az évszázad leginkább átfogó szintézisteremtő gon­dolkodója. […] Mármost, ez egyfajta önkorlátozássá alakult át, ha úgy tetszik, a körülmények megokolásává, arra alapozva, hogy a föltételek még nem értek meg hozzá, és csak szűkebb aspektusokra irányuló, monografikus munkák készítésére van lehetőség. Ily módon számára a szintézis megszűnt alapvető szükség lenni. Monumentális szintézis ígéretével kezdte, ami az eldologiasodásnak, a proletari­átus tudatának az elemzése, és csak szűkre fogott, monografikus tanulmányokig jutott el. Ennek dacára azonban a szintézis folyton föllelhető nála, de csak mint egy-egy fejezet, mint egy-egy közbülső-közvetítő – monografikus – mű része. Példaként említem e szintézis elemeit A fiatal Hegelben s azután, természetesen, a két utolsó munkájában, az Esztétikában és az Ontológiában. A politika mint lényegi közvetítés hiánya az Ontológiában, például, komoly problémák forrása.” Részlet egy brazil folyóirat szerkesztőségének adott Mészáros-interjúból: „Lukács kora és a mi korunk: szocializmus és szabadság”. (Mészáros 1984)

6 Az idevágó könyvek eredeti angliai, illetve – zárójelben – brazíliai megjelenése: Marx's Theory of Alienation. London, Merlin, 1970. (A teoria da alienação em Marx. São Paulo, Zahar, 1981; São Paulo, Boitempo, 2006.)

The Necessity of Social Control. London, Merlin, 1971. (A necessidade do controle social. São Paulo, Ensaio, 1987.)

Aspects of History and Class Consciousness. London, Routledge & Kegan Paul, 1971. (Aspectos de Historia e consciência de classe. São Paulo, Ensaio, 1993.)

Philosophy, Ideology and Social Science. Brighton, Harvester/Wheatsheaf, 1986. (Filosofia, ideologia e ciência social. São Paulo, Boitempo, 2008.) The Work of Sartre: Search for Freedom. Brighton, Harvester/Wheatsheaf, 1979. (A obra de Sartre: busca da liberdade. São Paulo, Ensaio, 1991.) The Power of Ideology. Brighton, Harvester/Wheatsheaf, 1989. (O poder da ideologia. São Paulo, Ensaio, 1996; Boitempo, 2004.)

Hivatkozott irodalom

Mészáros, István 1970: Marx's Theory of Alienation. London, Merlin Press Mészáros, István 1984: Tempos de Lukács e nossos tempos: socialismo e liberdade. Ensaio, São Paulo, 13. sz. 9-29.

Mészáros, István 2006: A teoria de alienação em Marx. São Paulo, Boitempo

Mészáros István 2008: A tőkén túl. Első rész. Budapest, L'Harmattan – Eszmélet Alapítvány

Mészáros István 2010: A tőkén túl. Harmadik rész. Budapest, L'Harmattan – Esz­mélet Alapítvány