Eszmélet Sajtó Alapítvány

ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY

Célja: A társadalmi feszültségek tudományos elemzéssel történő csökkentése  érdekében az Eszmélet című folyóirat rendszeres megjelenésének elősegítése, valamint hasonló jellegű társadalomelméleti vagy publicisztikai alkotások, illetve kiadványok létrejöttének, kiadásának, terjesztésének támogatása.

Nyilvántartási szám: 01-01-0006001

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.61682/1995/6, 1996.02.29.

Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 37/B. 3.em.2.

Adószám: 18067068-2-41

Bankszámlaszám: K & H 10200830-32319448-00000000

K Ö Z L E M É N Y

 Az Eszmélet Sajtó Alapítvány a 2016-ben kapott  2015. évi SZJA 1%-os támogatásból  származó 129 000 Ft-ot teljes egészében az Eszmélet folyóirat megjelentetésére fordította.

AZ ESZMÉLET SAJTÓ ALAPÍTVÁNY (ESZMÉLET ALAPÍTVÁNY)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2016-ÖS ESZTENDŐRŐL

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Eszmélet Alapítvány 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 10217 ezer Ft, a saját tőke 10217 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet vagyona 980 ezer Ft összeggel csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
Tárgyévben közösségünk ilyen támogatást nem kapott.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Szervezetünk vezető tisztségviselői kifizetésben és költségtérítésben ez évben sem részesültek.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
Az Eszmélet Alapítvány – Alapító Okiratában meghatározott – cél szerinti fő közhasznú tevékenysége az Eszmélet c. folyóirat anyagi fedezetének biztosítása és az év során négy alkalommal történő megjelentetése volt. Továbbá kiadtunk két könyvet: Vincent Liegey-Stéphane Madelaine-Christophe Ondet-Anne-Isabelle Veillot: Jólét gazdasági növekedés nélkül; Antikapitalista baloldal (szerkesztette: Krausz Tamás)
Ezen túl két nemzetközi konferenciát rendeztünk (Válságok és áldozatok. Workshop Menekültekről, migránsokról és menekültellenes diskurzusokról új megközelítésben, Autoriter kapitalizmusok Kelet-Európában;  ), valamint  kerekasztal-beszélgetést szerveztünk „1956 újragondolva: a globális szempont” címmel.

Budapest, 2017. 05. 30.

Krausz Tamás
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2017. május 30-i ülésén elfogadta.

MELLÉKLET

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2016. évi mérlege (adatok ezer forintban):

2015  2016
Forgóeszközök 11197 10217
Követelések     3310 2410
Pénzeszközök     7887 7807
Eszközök összesen  11197 10217
Saját tőke  11197 10170
Kötelezettség  –  47
Források összesen 11197 10217

Az Eszmélet Alapítvány Közhasznúsági beszámolójának 2016. évi eredménylevezetése (adatok ezer forintban):

 2015 2016
Összes közh. tev. bevétele 2014  5075
Közh. tev. egyéb bevétele  636 1905
Pályázati támogatás   1377 3119
Egyéb bevétel  1 51
Közh. tev. ráfordításai 4025  5802
Pénzügyi eredmény  -2011 -727
Tárgyévi eredmény   -2011 -727

Budapest, 2017-05-30.

Közhasznúsági jelentés 2016
Közhasznúsági jelentés 2015
Közhasznúsági jelentés 2014
Közhasznúsági jelentés 2013
Közhasznúsági jelentés 2012
Közhasznúsági jelentés 2011